Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy zastępcy naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lędziny (SK.0620/8/08)

Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy zastępcy naczelnika Wydziału Finansowego.

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • 5 lat stażu pracy w księgowości, w tym co najmniej 2 lata stażu pracy: na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) lub w służbie cywilnej, lub w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału,
  • znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy o finansach publicznych,
   • ustawy o rachunkowości,
   • ustawy - Ordynacja podatkowa,
   • ustawy o podatku od towarów i usług,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • znajomość procedur UE dla pozyskania środków zewnętrznych,
  • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. opracowywanie planów finansowych gminy i harmonogramów realizacji dochodów i wydatków na podstawie danych z jednostek organizacyjnych gminy,
  2. bieżące realizowanie budżetu gminy oraz informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji, w okresach ustalonych przez przepisy prawa i Radę Miasta,
  3. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie środków finansowych przekazywanych na realizację zadań zleconych oraz powierzonych gminie,
  4. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy w sprawach finansowych,
  5. współpraca z instytucjami finansowymi i bankami,
  6. podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych.
 3. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro, p. 112 (Sekretariat Burmistrza) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Finansowego" w nieprzekraczalnym terminie do 29.09.2008 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 15.09.2008 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 • Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr SK.0620/8/08:
  • Ewa Kuczowic - zamieszkała w Imielinie,
  • Dorota Przybyła-Paszek - zamieszkała w Lędzinach.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (27 KB).

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia nr SK.0620/8/08 została wybrana pani Dorota Przybyła-Paszek, zamieszkała w Lędzinach.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pani Dorota Przybyła-Paszek uzyskała największą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną. Ponadto Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że ww. posiada przygotowanie zawodowe do realizacji zadań na ww. stanowisku oraz wykazała się znajomością przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; ustawy - Ordynacja podatkowa.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (39 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 12, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.13
Data udostępnienia: 2008.10.13 23:35:59
Liczba odwiedzin strony: 3402 (ostatnie odwiedziny 2020.07.08 21:48:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny