Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko kierownika Działu Świadczeń Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 47, tel. (0 32) 216 67 91, 216 71 35, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 1. Kierownik Działu Świadczeń Społecznych
  • wymiar etatu - 1,0.
 2. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia,
  • co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownik Działu Świadczeń Społecznych,
  • brak przeszkód formalno-prawnych do wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1997 r. nr 106 poz. 679 z późn. zm.),
  • bardzo dobra znajomość problematyki pomocy społecznej oraz przepisów obowiązujących w tej mierze,
  • znajomość metod i technik z zakresu pracy socjalnej,
  • bardzo dobra znajomość zagadnień postępowania administracyjnego,
  • wiedza ogólna z zakresu księgowości i zamówień publicznych,
  • znajomość zagadnień z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych,
  • dobra znajomość obsługi programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem programu Helios,
  • dyspozycyjność,
  • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
  • inwencja, inicjatywa, umiejętność motywowania pracowników,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy i współpracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne.
 3. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność generowania decyzji administracyjnych,
  • ukończone kursy i szkolenia w zakresie pomocy społecznej,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
  • łatwość nawiązywania kontaktów,
  • komunikatywność,
  • dyskrecja,
  • właściwe rozumienie i stosowanie zasad sprawiedliwości i równości społecznej.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • organizacja pracy działu i dokonywanie podziału zadań miedzy pracowników,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością Działu Świadczeń Społecznych i pracą pracowników socjalnych,
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej,
  • planowanie potrzeb w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
  • ustalanie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację świadczeń,
  • organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
  • wykonywanie zadań będących w zakresie uprawnień dyrektora na podstawie udzielonych uprawnień, pełnomocnictw,
  • sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej,
  • dokonywanie analizy i oceny zjawisk i problemów społecznych,
  • diagnozowanie środowiska lokalnego pod kątem rozwiązywania problemów społecznych,
  • inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy i świadczenia pracy socjalnej,
  • udział w opracowywaniu i realizacji programów i projektów nakierowanych na poprawę jakości życia klientów pomocy społecznej,
  • współtworzenie i realizacja polityki pomocy społecznej w mieście.
 5. Dokumenty aplikacyjne:
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  • kwestionariusz osobowy,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o braku przeszkód formalno-prawnych do wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1997 r. nr 106 poz. 679 z późn. zm.).
 6. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pok. nr 10 lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Działu Świadczeń Społecznych" w nieprzekraczalnym terminie do 18.11.2008 r. W przypadku dokumentacji przesłanej drogą pocztową liczy się data wpływu do ośrodka.
  Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 32) 216 67 91 wewn. 32.

Data ogłoszenia konkursu: 30.10.2008 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 • Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
  • Agata Kukier - zamieszkała Lędziny,
  • Iwona Rup-Staroń - zamieszkała Bieruń.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (22 KB).

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana pani Agata Kukier, zamieszkała w Lędzinach,
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że pani Agata Kukier posiada przygotowanie zawodowe i spełnia wszelkie wymogi niezbędne do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (25 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Skwara-Zięciak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 67 91 w. 37, e-mail: mops_ledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.12
Data udostępnienia: 2008.12.12 22:13:35
Liczba odwiedzin strony: 3588 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 13:14:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny