Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 47, tel. (0 32) 216 67 91, 216 71 35, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 1. Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
  • wymiar etatu - 1,0.
 2. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe zawodowe na kierunkach administracja, zarządzanie, socjologia lub prawo,
  • staż minimum 5 lat w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym co najmniej pół roku w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych,
  • brak przeszkód formalno-prawnych do wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1997 r. nr 106 poz. 679 z późn. zm.),
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych,
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa obowiązujących w sferze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw obowiązujących w tym zakresie,
  • wiedza z zakresu księgowości, płac oraz ubezpieczeń społecznych,
  • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów (MS Office, Exel oraz programy w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem programów Amazis i Nemezis) oraz urządzeń biurowych,
  • dyspozycyjność,
  • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy i współpracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych.
 3. Wymagania dodatkowe:
  • ukończone kursy i szkolenia w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
  • umiejętności generowania decyzji i uzasadnień od decyzji,
  • mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
  • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność,
  • dyskrecja,
  • uczciwość rzetelność i odpowiedzialność.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • organizacja pracy Działu Świadczeń Rodzinnych i dokonywanie podziału zadań między pracowników,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością Działu Świadczeń Rodzinnych i pracą pracowników działu,
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
  • planowanie potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
  • ustalanie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację świadczeń,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
  • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
  • nadzór nad wykonywaniem zadań należących do obsługi systemu informatycznego w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, generowanie decyzji, harmonogramów i list wypłat poszczególnych świadczeń oraz sprawozdawczości elektronicznej,
  • wykonywanie zadań będących w zakresie uprawnień dyrektora na podstawie udzielonych uprawnień, pełnomocnictw.
 5. Dokumenty aplikacyjne:
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  • kwestionariusz osobowy,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o braku przeszkód formalno-prawnych do wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1997 r. nr 106 poz. 679 z późn. zm.).
 6. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pok. nr 10 lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych" w nieprzekraczalnym terminie do 18.11.2008 r. W przypadku dokumentacji przesłanej drogą pocztową liczy się data wpływu do ośrodka.
  Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 32) 216 67 91 wewn. 32.

Data ogłoszenia konkursu: 30.10.2008 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 • Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
  • Barbara Raszka- zamieszkała Lędziny.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (22 KB).

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana pani Barbara Raszka, zamieszkała w Lędzinach,
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że pani Barbara Raszka posiada przygotowanie zawodowe i spełnia wszelkie wymogi niezbędne do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (26 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Skwara-Zięciak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 67 91 w. 37, e-mail: mops_ledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.12
Data udostępnienia: 2008.12.12 22:13:35
Liczba odwiedzin strony: 3414 (ostatnie odwiedziny 2020.06.05 05:09:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny