Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miasta Lędziny (SK.0620/10/08)

Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe,
  3. 4 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata stażu pracy:
   • na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) lub
   • w służbie cywilnej, lub
   • w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

   innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,

  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika referatu,
  7. znajomość przepisów w zakresie: ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy prawo geologiczne i górnicze,
  8. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  9. znajomość procedur administracyjnych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Excel, Word);
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
  • umiejętność skutecznego komunikowania się;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • znajomość eksploatacji górniczej na terenie miasta;
  • znajomość procedur UE dla pozyskania środków zewnętrznych;
  • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. wykonywanie uprawnień wynikających ze szczególnych przepisów w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ochrony wód, powietrza, ochrony przed hałasem i wibracją,
  2. wydawanie decyzji dotyczących wycinki drzew i krzewów,
  3. naliczanie opłat i kar za wycinki drzew i krzewów oraz za zniszczenie trawników,
  4. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  5. prowadzenie postępowania odszkodowawczego i wydawanie pozwoleń wodno-prawnych w zakresie przewidzianym w prawie wodnym,
  6. analiza i ocena sytuacji w zakresie szkód górniczych,
  7. zlecenie, nadzór i udział w odbiorze robót związanych z naprawą szkód górniczych w obiektach będących własnością gminy Lędziny,
  8. kontrola nad uzgodnieniami z zakładami górniczymi działań profilaktycznych w zakresie ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi,
  9. współpraca w opiniowaniu planów ruchu zakładów górniczych eksploatujących kopaliny na terenie miasta Lędziny,
  10. współpraca w opiniowaniu dodatków do planów ruchu zakładów górniczych,
  11. opiniowanie wniosków kopalni o obniżenie lub podwyższenie opłat eksploatacyjnych,
  12. kwartalna analiza planów napraw szkód powstałych w wyniku ruchu zakładów górniczych eksploatujących na terenie miasta Lędziny.
 4. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro, p. 112 (Sekretariat Burmistrza) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych" w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2009 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 30.12.2008 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 • Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr SK.0620/10/08:
  • Renata Zazakowny - zamieszkała w Lędzinach.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB).

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia nr SK.0620/10/08 została wybrana pani Renata Zazakowny, zamieszkała w Lędzinach.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że p. Renata Zazakowny posiada przygotowanie zawodowe do realizacji zadań na ww. stanowisku. Jednocześnie wykazała się znajomością procedur administracyjnych i ustaw: prawo geologiczne i górnicze oraz prawo ochrony środowiska.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (110 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 12, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.11
Data udostępnienia: 2009.02.11 22:38:19
Liczba odwiedzin strony: 3576 (ostatnie odwiedziny 2020.07.08 12:09:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny