Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny (SK.0620/3/09)

Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie średnie,
  3. 2 lata stażu pracy,
  4. znajomość regulacji prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami - ustawy i akty wykonawcze do tych ustaw,
  5. znajomość przepisów z zakresu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, prawa geodezyjnego i kartograficznego,
  6. znajomość procedur administracyjnych,
  7. obsługa pakietu MS Office,
  8. znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  9. umiejętność pracy w zespole,
  10. umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy z elektronicznym systemem obiegu dokumentów.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • naliczanie oraz aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  • naliczanie opłat za dzierżawę i najem gruntów gminnych,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z pobieraniem opłat,
  • naliczanie i rozliczanie podatku VAT,
  • rozliczanie wpłat z Wydziałem Finansowym,
  • prowadzenie postępowań dotyczących regulacji stanów prawnych dróg i nieruchomości,
  • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
  • opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego,
  • inwentaryzacja mienia komunalnego, w tym również prowadzenie dokumentacji w zakresie przyjęcia i likwidacji środków trwałych (druki OT, LT, PT),
  • zlecanie wykonania operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych,
  • obsługa administracyjno-biurowa wydziału.
 4. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro, p. 112 (Sekretariat Burmistrza) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego" w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2009 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 21.09.2009 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia nr SK.0620/3/09 została wybrana pani Mirela Hermyt, zamieszkała w Lędzinach.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  P. Mirela Hermyt posiada przygotowanie zawodowe oraz umiejętności niezbędne do realizacji zadań na stanowisku referenta w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (86 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 12, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.11.20
Data udostępnienia: 2009.11.21 00:24:53
Liczba odwiedzin strony: 3687 (ostatnie odwiedziny 2020.06.05 12:02:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny