Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko inspektora lub specjalisty ds. płac i rachuby w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 47, tel. (32) 216 67 91, 216 71 35, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 1. Inspektor lub specjalista ds. płac i rachuby
  • wymiar etatu - pełny etat.
 2. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie,
  • staż pracy co najmniej 4 lata, w tym nie mniej niż 2 lata na stanowisku ds. rachuby i płac (obsługi wynagrodzeń),
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora lub specjalisty ds. płac i rachuby,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,
  • ogólna znajomość przepisów w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,
  • biegła znajomość przepisów ustaw: Kodeks pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych do tych ustaw,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów (MS Office, Płatnik) i urządzeń biurowych.
 3. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • dyspozycyjność,
  • umiejętności organizacyjne,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dyskrecja,
  • sumienność, rzetelność, solidność i odpowiedzialność,
  • znajomość programu kadrowo-płacowego i programu Płatnik,
  • znajomość przepisów w zakresie ustawy o pomocy społecznej i o świadczeniach rodzinnych,
  • staż pracy w jednostkach samorządowych (budżetowych).
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku - obsługa płacowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w tym:
  • obliczanie wynagrodzeń pracowników,
  • prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (kartoteki osobowe płac, karty przychodów, karty naliczenia składek ZUS),
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń,
  • sporządzanie list płac pracowników,
  • naliczenia potrąceń z wynagrodzeń,
  • obliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych i wyrównawczych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  • obliczanie i przygotowywanie list wypłat dodatkowego wynagrodzenie rocznego, nagród jubileuszowych i innych, odpraw emerytalnych rentowych, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy,
  • kompletowanie dokumentacji w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę,
  • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS,
  • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych oraz informacji o dochodach,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS,
  • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, umów zleceń oraz zasiłków z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
  • obsługa programu Płatnik i Płatnik - Podpis Elektroniczny,
  • sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
  • sporządzanie dokumentacji do zaangażowanie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
  • udział w przygotowaniu i realizacji projektów w tym finansowanych b i współfinansowanych ze środków zewnętrznych (EMF, NMF, SMF itp.).
 5. Dokumenty aplikacyjne:
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  • kwestionariusz osobowy (Format PDF PDF (128 KB)),
  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem konkurs na stanowisko "Inspektora lub specjalisty ds. płac i rachuby" w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, pok. nr 9, lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko inspektora lub specjalisty ds. płac i rachuby" w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2010 r. (liczy się data wpływu do MOPS). Dokumenty, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy. Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 8.04.2010 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko żaden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Skwara-Zięciak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 67 91 w. 37, e-mail: mops_ledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.26
Data udostępnienia: 2010.04.26 18:45:04
Liczba odwiedzin strony: 3808 (ostatnie odwiedziny 2020.07.08 09:06:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny