Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny (SK.0620/1/11)

Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe,
  3. 3 lata stażu pracy,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  6. znajomość procedur administracyjnych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. obsługa pakietu MS Office,
  2. znajomość zasad działania i obsługi urządzeń biurowych,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  5. umiejętność skutecznego komunikowania się,
  6. systematyczność,
  7. obowiązkowość,
  8. doświadczenie w pracy z elektronicznym systemem obiegu dokumentów,
  9. doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
  10. znajomość topografii miasta.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • przygotowywanie koncepcji i nadzór nad realizacją zagospodarowania terenów zieleni miejskiej,
  • nadzór nad bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej,
  • nadzór nad wycinką i nowymi nasadzeniami drzew i krzewów,
  • nadzór nad konserwacją sieci oświetlenia drogowego,
  • nadzór nad bieżącym utrzymaniem czystości i porządku w mieście,
  • nadzór nad utrzymaniem prawidłowego stanu sanitarnego miasta i utylizacją odpadów komunalnych,
  • organizacja, nadzór, kontrola i rozliczanie akcji sprzątania na terenie gminy (akcja zbiórki opadów wielkogabarytowych, akcja "sprzątanie świata"),
  • nadzór nad należytym utrzymaniem czystości placów zabaw,
  • koordynacja i nadzór działań w zakresie funkcjonowania zbiorowej komunikacji zbiorowej,
  • przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób,
  • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym weryfikacja wniosków zmieniających wysokość taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
  • udział w akcjach zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych,
  • współudział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych w zakresie określania przedmiotu zamówienia,
  • merytoryczne przygotowanie oraz monitoring wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych dotyczących prowadzonych zadań inwestycyjnych,
  • przygotowywanie procedur wyboru ofert na zadania określone zakresem obowiązków,
  • nadzorowanie inwestycji i remontów obiektów infrastrukturalnych,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
  • zapewnienie prawidłowego, zgodnego z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin prowadzenia obiegu, przechowywania oraz przekazywania do archiwum zakładowego akt wydziału,
  • przedkładanie dokumentów oraz informacji związanych z realizacją zadań wydziału na stronach internetowych miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro, p. 112 (Sekretariat Burmistrza) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej" w nieprzekraczalnym terminie od 1.02.2011 r. do 10.02.2011 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 28.01.2011 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia nr SK.0620/1/11 został wybrany pan Piotr Szydłowski, zamieszkały w Lędzinach.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  P. Piotr Szydłowski posiada przygotowanie zawodowe oraz posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań na stanowisku podinspektora.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (81 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.25
Data udostępnienia: 2011.02.25 20:41:46
Liczba odwiedzin strony: 3954 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 11:22:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny