Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

Burmistrz miasta Lędziny ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach (ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny). Kandydaci powinni posiadać następujące kwalifikacje:

 • lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny,
 • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Zgodnie z §11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. nr 115 poz. 749 z późn. zm.) oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
 • świadectwa pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

a ponadto:

 • oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym stanowisku.

Dokumenty należy składać w oryginałach lub potwierdzonych urzędowo kopiach. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem (ewentualnie telefonem kontaktowym) z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w MZOZ Lędziny" w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie (tj. od 27.07.2011 r. do 25.08.2011 r.) w sekretariacie burmistrza miasta Lędziny (pok. 112), ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, lub przesłać na adres Urzędu Miasta Lędziny wskazany powyżej (decyduje data stempla pocztowego).

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu do składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Referacie Kadr i Organizacji Urzędu Miasta Lędziny tel. (32) 216 65 05, e-mail: kadry@ledziny.pl.

Data ogłoszenia konkursu: 26.07.2011 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa przy MZOZ Lędziny nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert co najmniej 2 kandydatów.
 • Konkurs zostanie ponownie ogłoszony w dniu 20.09.2011 r.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.09.16
Data udostępnienia: 2011.09.16 23:35:37
Liczba odwiedzin strony: 2770 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 15:58:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny