Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny (SK.2110.1.2012)

Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  2. dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. wykształcenie wyższe geodezyjne,
  5. 3 lata stażu pracy,
  6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  7. znajomość przepisów: ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu cywilnego - Księga II: Własność i inne prawa rzeczowe, ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  8. biegła znajomość komputera w zakresie podstawowym (WORD, EXCEL),
  9. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu oprogramowań GIS.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z gospodarką nieruchomościami w administracji państwowej lub samorządowej lub na stanowisku związanym z realizacją zadań, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
  2. uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  3. doświadczenie we wdrażaniu systemów GIS,
  4. znajomość tematyki dotyczącej wykonywania analiz GIS,
  5. dokładność, rzetelność, zdolności analityczne,
  6. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
  7. odpowiedzialność, kreatywność,
  8. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  2. regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych,
  3. komunalizacja mienia Skarbu Państwa,
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
  5. uczestnictwo w wizjach lokalnych i reprezentowanie gminy podczas czynności technicznych (pomiarów geodezyjnych) wykonywanych przy podziałach oraz rozgraniczeniach nieruchomości graniczących z mieniem gminnym,
  6. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomości,
  7. prowadzenie ewidencji gruntów gminnych,
  8. zarządzanie gruntami stanowiącymi mienie gminne,
  9. sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw,
  10. zarządzanie gminnym systemem informacji przestrzennej oraz danymi w nim gromadzonymi,
  11. prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania danych zewnętrznych oraz importowanie danych zewnętrznych do systemu,
  12. planowanie i realizacja działań w zakresie rozwoju i rozbudowy systemu informacji przestrzennej,
  13. wdrażanie nowych elementów systemu oraz organizowanie szkoleń w tym zakresie,
  14. dokonywanie analiz GIS na potrzeby wydziałów Urzędu lub jednostek objętych systemem.
 4. Warunki pracy na danym stanowisku
  Praca w budynku Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, na II piętrze. Bezpieczne warunki pracy. Stanowisko związane z pracą przy komputerze oraz pracą w terenie.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lędziny, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2012 r. wyniósł 5,7%.
 6. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro, p. 112 (Sekretariat Burmistrza) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego" w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2012 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 3.12.2012 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia nr SK.2110.1.2012 nie została zatrudniona żadna osoba.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydaci nie spełnili wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (95 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.17
Data udostępnienia: 2013.01.17 22:40:38
Liczba odwiedzin strony: 2855 (ostatnie odwiedziny 2020.07.04 23:16:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny