Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy komendanta Straży Miejskiej w Lędzinach (SK.2110.3.2013)

Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy komendanta Straży Miejskiej w Lędzinach.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. ukończone 21 lat,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych,
  4. korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. wykształcenie wyższe,
  7. 5-letni staż pracy,
  8. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku komendanta, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. 2010 nr 150 poz. 1012),
  10. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  11. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich) - potwierdzone świadectwem,
  2. znajomość ustaw: o strażach gminnych wraz z przepisami wykonawczymi, o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Wykroczeń, ustawy prawo o ruchu drogowym, o ochronie danych osobowych,
  3. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. organizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. kierowanie bieżącą działalnością Straży i jej reprezentowanie na zewnątrz,
  3. prowadzenie prawidłowej gospodarki środkami budżetowymi i mieniem,
  4. nadzór nad zabezpieczeniem materiałowo-technicznym, umundurowaniem, wyposażeniem i właściwym wykorzystaniem środków bezpośredniego przymusu, transportu, łączności i urządzeniami technicznymi,
  5. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych dla potrzeb gminy.
 4. Warunki pracy na danym stanowisku
  Praca w budynku Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Stanowisko związane z pracą przy komputerze oraz pracą w terenie.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lędziny, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2013 r. wyniósł 5,8%.
 6. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz , że korzysta z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  11. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji komendanta Straży Miejskiej.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro, p. 112 (Sekretariat Burmistrza) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Lędzinach" w nieprzekraczalnym terminie do 8.05.2013 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 29.04.2013 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Złożona oferta nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze SK.2110.3.2013.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (83 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.05.28
Data udostępnienia: 2013.05.28 20:11:09
Liczba odwiedzin strony: 2561 (ostatnie odwiedziny 2020.06.06 22:23:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny