Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Lędziny (SK.2110.1.2015)

Burmistrz miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/4 etatu).

 1. Wymagania niezbędne - kandydat:
  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada wykształcenie wyższe;
  5. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do przeprowadzania audytu wewnętrznego tj.:
   • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub
   • złożył w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
   • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
   • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego,
  2. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  3. znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych,
  4. umiejętność analitycznego myślenia, przeprowadzania analiz,
  5. staranność, odpowiedzialność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. przeprowadzanie zadań audytowych; zapewniających i sprawdzających, planowanych i poza planem w Urzędzie Miasta Lędziny i jednostkach organizacyjnych gminy,
  2. opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
  3. przeprowadzanie analizy ryzyka,
  4. prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,
  5. sporządzanie sprawozdań z rocznego wykonania planu audytu,
  6. przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań,
  7. przeprowadzanie kontroli w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy,
  8. przygotowywanie procedur wewnętrznych w zakresie audytu wewnętrznego,
  9. przeprowadzanie oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
  10. prowadzanie czynności doradczych,
  11. realizacja innych obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego oraz przepisów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Lędziny.
 4. Warunki pracy na danym stanowisku
  Praca w budynku Urzędu Miasta w Lędzinach. Bezpieczne warunki pracy. Stanowisko związane z obsługą komputera i pracą w terenie.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lędziny, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2015 r. wyniósł 3,03%.
 6. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. oświadczenie kandydata, że nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro, p. 112 (Sekretariat Burmistrza) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego" w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2015 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).".

Data ogłoszenia konkursu: 30.04.2015 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia nr SK.2110.1.2015 został wybrany pan Krzysztof Chmurkowski, zamieszkały w Będzinie.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  P. Krzysztof Chmurkowski posiada przygotowanie zawodowe oraz umiejętności niezbędne do realizacji zadań na stanowisku audytora wewnętrznego.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (146 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.05.19
Data udostępnienia: 2015.05.19 19:43:30
Liczba odwiedzin strony: 1123 (ostatnie odwiedziny 2020.06.06 13:14:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny