Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy skarbnika miasta Urzędu Miasta Lędziny

Burmistrz miasta Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny. Stanowisko pracy: skarbnik miasta; pełny wymiar czasu pracy: 1 etat; podstawa stosunku pracy: powołanie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł w miesiącu kwietniu br. 3,17%.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
  Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
  1. posiada obywatelstwo polskie;
  2. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów;
  6. nie była wobec niej orzeczona kara za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  7. spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
   2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
   3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
   4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego i aktów wykonawczych, ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jej aktów wykonawczych, ustawy o podatku od towarów i usług i jej aktów wykonawczych, ustawy o opłacie skarbowej i jej aktów wykonawczych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i jej aktów wykonawczych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ordynacji podatkowej, ustawy o samorządzie gminnym i aktów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego;
  2. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych w wymiarze co najmniej 10 lat;
  3. dobra znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych, programów budżetowych i sprawozdawczych;
  4. dyspozycyjność;
  5. samodzielność, zaangażowanie organizacyjne, umiejętność kierowania zespołem, odporność na stres;
  6. 6-letni staż na stanowisku kierowniczym.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami). Skarbnik miasta wykonuje zadania określone przez burmistrza, według właściwości - z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetu - zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi gminy oraz obsługą finansowo-księgową gminy. Skarbnik miasta jest jednocześnie głównym księgowym kieruje pionem finansowym Urzędu. Do zadań skarbnika należy w szczególności:
  1. nadzór nad sporządzaniem projektu rocznego budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz przedkładanie go do uchwalenia w obowiązującym trybie,
  2. opracowywanie planów finansowych gminy i harmonogramów realizacji dochodów i wydatków na podstawie danych z jednostek organizacyjnych gminy,
  3. bieżące realizowanie budżetu gminy oraz informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji, w okresach ustalonych przez przepisy prawa i Radę Miasta,
  4. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie środków finansowych przekazywanych na realizację zadań zleconych oraz powierzonych gminie,
  5. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy w sprawach finansowych,
  6. współpraca z instytucjami finansowymi i bankami,
  7. podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
  8. składanie kontrasygnaty pod dokumentami powodującymi powstanie zobowiązań pieniężnych,
  9. uczestnictwo w obradach Rady.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. kwestionariusz osobowy (Format PDF PDF (10 KB));
  4. kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  6. kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, a także oświadczenie że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów;
  9. oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów;
  11. oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według załącznika nr 1a lub 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lata 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1388) - dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących do naboru.

  Można również dołączyć kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i osiągnięciach zawodowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), np. kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, kursach, referencje, opinie, nagrody, wyróżnienia itp.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)". Oświadczenie powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesami rekrutacji do pracy.

  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro, p. 112 (Sekretariat Burmistrza) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko skarbnika miasta Lędziny" w nieprzekraczalnym terminie do 16.06.2015 r. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu), nie będą rozpatrywane.

Data ogłoszenia konkursu: 5.06.2015 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, kandydatem na ww. stanowisko została wybrana pani Urszula Ruska zam. Bytom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), burmistrz miasta wystąpi na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 19.06.2015 r. w wnioskiem o powołanie ww. osoby na stanowisko skarbnika miasta Lędziny.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  P. Urszula Ruska posiada przygotowanie zawodowe oraz umiejętności niezbędne do realizacji zadań na stanowisku skarbnika miasta.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (95 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.18
Data udostępnienia: 2015.06.18 19:33:53
Liczba odwiedzin strony: 2032 (ostatnie odwiedziny 2020.07.09 07:49:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny