Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy prezesa Zarządu EKOREC Sp. z o.o. w Lędzinach

Rada Nadzorcza EKOREC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lędzińskiej 47, 43-143 Lędziny, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy prezesa Zarządu EKOREC Sp. z o.o. w Lędzinach.

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
  • 5-letni staż pracy, w tym 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia z zakresu zarządzania,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • być niekarany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych,
  • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • zdolność do podejmowania decyzji;
  • zdolności interpersonalne i organizacyjne;
  • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki odpadami;
  • znajomość zagadnień w zakresie inżynierii środowiska;
  • znajomość przepisów dot. funkcjonowania spółek handlowych;
  • znajomość zagadnień związanych z gospodarką finansową;
  • umiejętność zarządzania personelem;
  • umiejętność tworzenia strategii działalności i rozwoju spółki;
  • znajomość procedur UE dla pozyskiwania środków zewnętrznych;
  • doświadczenie w branży budowlanej.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych;
  • kierowanie bieżącą działalnością spółki;
  • wprowadzanie niezbędnych zmian w organizacji spółki, umożliwiających realizację strategicznych celów spółki;
  • prowadzenie polityki kadrowej;
  • opracowywanie projektów instrukcji, regulaminów oraz zarządzeń;
  • przestrzeganie przepisów prawa;
  • opracowywanie prognoz, analiz i sprawozdań;
  • współpraca z instytucjami i organami administracji;
  • przygotowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na skargi i wnioski interesantów.
 4. Dokumenty aplikacyjne:
  • życiorys - curriculum vitae,
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  • referencje,
  • kwestionariusz osobowy (Format PDF PDF (64 KB)),
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych,
  • oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu Spółki,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • zgoda na kandydowanie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro p. 112 (Sekretariat Burmistrza) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko prezesa Zarządu EKOREC Sp. z o.o. w Lędzinach" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2015 roku, decyduje data wpływu do Sekretariatu Burmistrza.

Konkurs składa się z dwóch etapów, o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).".

Data ogłoszenia konkursu: 31.07.2015 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej, największą liczbę punktów zdobył pan Krzysztof Olender, zamieszkały w Świerczyńcu. Tym samym został on zarekomendowany Radzie Nadzorczej spółki na stanowisko prezesa Zarządu Ekorec sp. z o.o.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (186 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.21
Data udostępnienia: 2015.08.21 17:24:39
Liczba odwiedzin strony: 1188 (ostatnie odwiedziny 2020.06.05 01:27:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny