Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Wydział Finansowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
adres: ul. Lędzińska 47, pok. nr DG3, DG5, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13, w. 154, 149
e-mail: inwestycje@ledziny.pl
naczelnik: mgr inż. Krzysztof Basiaga
godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Do głównych zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych z zakresu realizacji inwestycji i remontów na obiektach kubaturowych, sportowych i gminnych budynkach mieszkalnych oraz realizacji inwestycji drogowych w szczególności należy:

 • w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji:
  • przygotowanie zadania inwestycyjnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych dokumentów formalno-prawnych przewidzianych prawem,
  • analiza i opracowywanie wytycznych do projektowania,
  • przygotowanie dokumentacji dla wniosków do współfinansowania ze środków UE zadań przygotowywanych i realizowanych przez wydział,
  • pozyskiwanie analiz, studiów, koncepcji urbanistyczno-architektonicznych i dokumentacji projektowych,
  • współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztów inwestorskich,
  • analiza i weryfikacja uzyskanych opracowań, sprawdzanie ich kompletności i zgodności z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych,
  • przygotowanie materiałów, wniosków i pozyskiwanie uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa oraz decyzji administracyjnych,
 • w zakresie realizacji inwestycji:
  • nadzorowanie realizacji inwestycji w "inwestorstwie bezpośrednim",
  • nadzorowanie realizacji inwestycji wykonywanych przy pomocy inwestorów zastępczych lub inżynierów kontraktów,
  • przygotowanie i nadzorowanie realizacji umów z inspektorami nadzoru inwestorskiego,
  • przygotowanie i nadzorowanie realizacji umów o inwestorstwo zastępcze i z inżynierami kontraktów,
  • opracowanie materiałów do zamówień publicznych w zakresie robót nieprzewidzianych i dodatkowych oraz opracowania projektów aneksów,
  • uzgadnianie harmonogramów realizacji inwestycji,
  • analiza kosztorysów inwestorskich,
  • weryfikacja kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z warunkami przetargu i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
  • weryfikacja kosztorysów na roboty dodatkowe i nieprzewidziane,
  • przygotowanie materiałów i przekazywanie placów budowy wykonawcom,
  • nadzór realizacji inwestycji, w tym analiza realizacji rzeczowo-finansowej,
  • weryfikacja kosztów realizacji pod względem zgodności z umową i prawidłowości zastosowania cen,
  • opracowywanie lub pozyskiwanie kosztorysów na roboty dodatkowe i nieprzewidziane,
  • przygotowywanie materiałów do wniosków o zmiany w budżecie,
  • przeprowadzanie i/lub uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót,
  • weryfikacja pod względem finansowym i formalnym faktur za wykonane prace,
  • ewidencja wydatkowanych środków,
  • ewidencja zawartych umów, porozumień oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów,
  • rozliczanie kosztów inwestycji zakończonych, przygotowywanie i wystawianie dowodów przejęcia środka trwałego,
  • przygotowanie dokumentów odbiorowych,
  • odbiór i przekazywanie zakończonych inwestycji do użytkowania,
  • prowadzenie przeglądów gwarancyjnych inwestycji,
  • opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji,
  • określanie zapotrzebowania na środki finansowe oraz sporządzanie zbiorczych zakresów rzeczowych dla zadań kontynuowanych na rok następny i na okres objęty Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (do zakończenia realizacji),
  • udział w naradach technicznych i radach budowy,
  • udział w pracach zespołów i komitetów powoływanych odrębnymi zarządzeniami burmistrza.

Do zadań wydziału w zakresie zamówień publicznych należy:

 • prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • doradztwo jednostkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym miasta w sprawach zamówień publicznych,
 • przekazywanie do publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień dotyczących inwestycji, bieżącego utrzymania miasta wraz ze sporządzeniem specyfikacji i umów na podstawie danych (przedmiot zamówienia) przekazywanych przez podmiot realizujący bezpośrednio zamówienie,
 • sprawdzanie zgodności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych dokumentów postępowań przetargowych przedkładanych do wydziału,
 • udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie sprawozdawczości i analityki z zakresu zamówień publicznych,
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych i Regionalną Izbą Obrachunkową.

Ponadto do zadań wydziału należy:

 • prowadzenie bieżących spraw w zakresie: korespondencji, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdawczości, archiwizowania akt,
 • udzielanie zamówienia na roboty, dostawy lub usługi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych,
 • opracowywanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji w zakresie zadań wydziału,
 • realizacja wydatków budżetowych zgodnie z opracowanym harmonogramem,
 • podejmowanie działań zmierzających do jak najlepszej realizacji celów wydziału,
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i przekazywanie skarg i wniosków.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Basiaga, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, pok. nr DG3, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 154, e-mail: inwestycje@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:36
Liczba odwiedzin strony: 3341 (ostatnie odwiedziny 2024.02.20 07:18:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny