Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Wydział Finansowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Wydział Finansowy
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 101, 102, 103, 105, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13, w. 116, 144, 165
e-mail: finanse@ledziny.pl
naczelnik: mgr Anna Dolina
godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Do głównych zadań realizowanych przez Wydział Finansowy należy:

 • w zakresie gospodarki budżetowej:
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu i zachowania równowagi budżetowej oraz nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
  • opracowanie okresowych informacji o przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
  • opracowanie projektu uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz wprowadzenie ich do budżetu,
  • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  • opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków,
 • w zakresie wymiaru podatków i opłat:
  • przygotowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych przepisami,
  • prowadzenie spraw dotyczących podatków lokalnych (wymiar, pobór, stosowanie ulg, wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych, ewidencja),
 • w zakresie księgowości podatkowej:
  • dokonywanie przypisów i odpisów należności oraz komputerowe księgowanie wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, dzierżaw gruntów, podatku rolnego, podatku od środków transportowych,
  • wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, stanie majątkowym przy współudziale Urzędu Skarbowego,
  • rozlicznie podatku VAT,
  • księgowanie wpłat i prowadzenie egzekucji mandatów karnych,
 • w zakresie księgowości budżetowej:
  • kompletowanie wyciągów bankowych z poszczególnych kont, uzgadnianie, dekretowanie i przygotowanie do księgowania,
  • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych i dokonywanie przelewów z wszystkich rachunków bankowych,
  • bieżące ewidencjonowanie (księgowanie) wpływających na rachunek bankowy dochodów i wydatków budżetowych, wydatków inwestycyjnych oraz jednostki budżetowej i pozostałych funduszy, miesięczne uzgadnianie prowadzonymi kontami syntetycznymi,
  • opracowanie sprawozdań i bilansów z wykonania budżetu wraz z załącznikami,
 • w zakresie funduszu płac:
  • bieżące prowadzenie ewidencji pracowników i osób objętych obsługą rachunkowo-kasową Urzędu oraz sporządzanie listy płac i obliczanie zasiłków,
  • sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników,
  • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobku na żądanie petenta,
  • prowadzenie ewidencji z tytułu umów zleceń i o dzieło, sprawdzenie rachunków, obliczanie podatku, rozliczanie z Urzędem Skarbowym - prowadzenie rozliczeń rocznych oraz miesięcznych,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS i ZUS,
  • sporządzanie przelewów dotyczących płac: konta osobiste, potrącenia, składki,
  • prowadzenie analitycznych kart zasiłkowych oraz list płatniczych osób przebywających na L-4 z funduszu pracy i ZUS-u,
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników na życie,
 • w zakresie gospodarki kasowej:
  • przyjmowanie wpłat podatków i innych należności z tytułu dochodów Urzędu Miasta oraz dokonywanie wypłat rachunków itp.,
  • odprowadzanie gotówki do banku,
  • rozliczanie druków ścisłego zarachowania i prowadzenie ich ewidencji,
  • sprzedaż znaków skarbowych i weksli oraz rozliczanie z PKO BP,
  • sporządzanie raportów kasowych z konta dochodów z wydatków oraz pozostałych kont,
  • prowadzenie rejestru zabezpieczeń dot. przetargów (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa),
  • przyjmowanie i rozliczanie z Śląskim Urzędem Wojewódzkim wpłat za dowody osobiste,
 • prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych zawartych z osobami prawnymi,
 • wystawianie upomnień z tytułu nieterminowych wpłat w podatku:
  • od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
  • podatku rolnego i leśnego osób fizycznych i prawnych,
  • od środków transportowych osób fizycznych i prawnych,
 • analiza zadłużeń i wystawianie:
  • tytułów wykonawczych od zaległości: w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
  • tytułów wykonawczych od zaległości: w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych,
  • wystawianie tytułów wykonawczych od nieuregulowanych mandatów karnych,
 • prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych od w/w,
 • bieżąca współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie egzekwowania zaległości podatkowych, prowadzenie korespondencji wyjaśniającej na podstawie przepisów o postępowaniu w egzekucji,
 • prowadzenie i załatwianie wszystkich spraw z zakresu udzielania pomocy publicznej przez gminę.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Dolina, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 102, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 144, e-mail: finanse@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.06
Data udostępnienia: 2015.03.06 20:04:19
Liczba odwiedzin strony: 5209 (ostatnie odwiedziny 2024.02.23 23:59:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny