Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenia burmistrza z 2015 roku

Zarządzenia burmistrza z 2014 roku

Zarządzenia burmistrza z 2013 roku

Zarządzenia burmistrza z 2012 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/9/06
z dnia 29.12.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/8/06
z dnia 29.12.2006
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0152/26/06
z dnia 29.12.2006
w sprawie zatwierdzenia stosowanych w Urzędzie Miasta Lędziny druków stanowiących zapłatę opłaty skarbowej
0151/7/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie odroczenia płatności za najem działki pod ustawienie garaży
0152/25/06
z dnia 27.12.2006
w sprawie prowadzenia rachunkowości podatkowej w Urzędzie Miasta oraz planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organu podatkowego Miasta Lędziny
0151/6/06
z dnia 22.12.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0152/24/06
z dnia 21.12.2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
0152/23/06
z dnia 21.12.2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
0152/22/06
z dnia 21.12.2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
0152/21/06
z dnia 21.12.2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
0152/20/06
z dnia 14.12.2006
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
0152/19/06
z dnia 14.12.2006
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/10/03 burmistrza miasta z dnia 14.05.2003 r.
0151/5/06
z dnia 12.12.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0152/18/06
z dnia 8.12.2006
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/15/04 z dnia 22.10.2004 r. dot. wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Lędziny
0151/4/06
z dnia 6.12.2006
w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lędziny stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny
0151/3/06
z dnia 5.12.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0152/17/06
z dnia 4.12.2006
w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/2/06
z dnia 4.12.2006
w sprawie powołania pana mgr inż. Mariusza Żołna na stanowisko zastępcy burmistrza miasta
0151/1/06
z dnia 30.11.2006
w sprawie odwołania zastępcy burmistrza miasta
0151/833/06
z dnia 29.11.2006
w sprawie zatwierdzenia stawek żywieniowych na przygotowanie Kolacji Wigilijnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2006 roku
0151/832/06
z dnia 29.11.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/831/06
z dnia 22.11.2006
w sprawie umorzenia opłat z tytułu dzierżawy terenu po byłym szybie Piast III za okres od stycznia do września 2006 r. łącznie z odsetkami wynoszącej 4 615,81 zł
0151/830/06
z dnia 22.11.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/829/06
z dnia 20.11.2006
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania: "Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla realizacji robót budowlanych z projektowaniem projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny" (Kontrakt TA nr 1 Pomoc techniczna w I fazie projektu - dokumenty przetargowe)
0151/828/06
z dnia 20.11.2006
w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia przy Przedszkolu nr 2 w Lędzinach
0151/827/06
z dnia 17.11.2006
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym miasta informacji niezbędnej do opracowania projektów planów finansowych na 2007 rok
0151/826/06
z dnia 13.11.2006
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/825/06
z dnia 10.11.2006
w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2007 rok wraz z objaśnieniami i prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2006 rok
0151/824/06
z dnia 8.11.2006
w sprawie rozłożenia na raty roczne należności wynikającej z różnicy wartości działek przeznaczonych do zamiany
0151/823/06
z dnia 7.11.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/822/06
z dnia 7.11.2006
w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości do czasu ukonstytuowania się nowej Rady Miasta
0151/821/06
z dnia 3.11.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/820/06
z dnia 3.11.2006
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/760/2006 burmistrza miasta Lędziny z dnia 21.07.2006 r. oraz udzielenia bonifikaty 50% i rozłożenia na raty opłaty wraz z odsetkami z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
0151/819/06
z dnia 31.10.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0152/16/06
z dnia 30.10.2006
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/15/04 z dnia 22.10.2004 r. dot. wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Lędziny
0151/818/06
z dnia 30.10.2006
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0151/817/06
z dnia 27.10.2006
w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lędzinach majątku będącego w dotychczasowym użyczeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
0151/816/06
z dnia 27.10.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0152/15/06
z dnia 26.10.2006
w sprawie powołania Zespołu ds. rozdziału środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne
0152/14/06
z dnia 26.10.2006
w sprawie zmian zarządzenia nr 10/2002 burmistrza miasta Lędziny z dnia 21.10.2002 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta oraz wprowadzenia Zakładowego Planu Kont (ZPK) dla Urzędu Miasta Lędziny ze zmianami dokonanymi zarządzeniem nr 0152/24/05 z dnia 30.09.2005 r. i zarządzeniem nr 0152/32/05 burmistrza miasta Lędziny
0152/13/06
z dnia 23.10.2006
w sprawie ustalenia procedury doręczania uchwał podjętych przez Radę Miasta do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej
0151/815/06
z dnia 23.10.2006
w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego [...], zam. [...] do Liceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
0151/814/06
z dnia 23.10.2006
w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego [...], zam. [...] do Gimnazjum w Krakowie
0151/813/06
z dnia 23.10.2006
w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego [...], zam. [...] do Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
0151/812/06
z dnia 17.10.2006
w sprawie rozłożenia na trzy raty kwoty zaległej należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności za 2006 r.
0151/811/06
z dnia 16.10.2006
w sprawie zamiany gruntów
0151/810/06
z dnia 12.10.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/809/06
z dnia 6.10.2006
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody burmistrza wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom
0151/808/06
z dnia 6.10.2006
w sprawie powołania składu komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36
0151/807/06
z dnia 6.10.2006
w sprawie zatwierdzenia zwolnień całościowych i częściowych z opłaty stałej za uczęszczanie do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach
0151/806/06
z dnia 6.10.2006
w sprawie zatwierdzenia zwolnień całościowych i częściowych z opłaty stałej za uczęszczanie do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach
0151/805/06
z dnia 5.10.2006
w sprawie umorzenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2006 r. łącznie z odsetkami wynoszącej 198,89 zł
0151/804/06
z dnia 4.10.2006
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny dla etapu I (2006/2007)
0151/803/06
z dnia 2.10.2006
w sprawie określenia stawki za najem pomieszczeń na terenie siedziby jednostek organizacyjnych gminy Lędziny przez komitety wyborcze
0151/802/06
z dnia 29.09.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/801/06
z dnia 22.09.2006
w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
0151/800/06
z dnia 19.09.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/799/06
z dnia 19.09.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/798/06
z dnia 13.09.2006
w sprawie przedłużenia okresu kadencji dyrektora Gimnazjum nr 1 w Lędzinach
0151/797/06
z dnia 13.09.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/796/06
z dnia 13.09.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/795/06
z dnia 12.09.2006
w sprawie maksymalnej liczby stypendystów oraz wysokości stypendium w 2006 r.
0151/794/06
z dnia 12.09.2006
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36
0151/793/06
z dnia 8.09.2006
w sprawie rozłożenia na dwie raty kwoty zaległej należności z tytułu przeprowadzonej egzekucji środków pieniężnych
0151/792/06
z dnia 8.09.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/791/06
z dnia 8.09.2006
w sprawie umorzenia z kwoty opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za lata 2002-2005 łącznie z odsetkami wynoszącej 894,70 zł 50%, tj. kwotę 447,35 zł
0152/12/06
z dnia 8.09.2006
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0152/11/06
z dnia 6.09.2006
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału miejskiego stypendium na koszty kształcenia w uczelniach wyższych
0151/790/06
z dnia 6.09.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/789/06
z dnia 5.09.2006
w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej dla obiadu dożynkowego - "Dożynki 2006"
0151/788/06
z dnia 31.08.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/787/06
z dnia 31.08.2006
w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Lędzinach
0151/786/06
z dnia 16.08.2006
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 5 359,90 zł (brutto) na 10 rat miesięcznych należności z tytułu wykonania modernizacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Hołdunowskiej 13 w Lędzinach będącym w administracji ZUK w Lędzinach (1/2 ceny modernizacji c.o.)
0151/785/06
z dnia 16.08.2006
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2006 r.
0151/784/06
z dnia 3.08.2006
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Lędzinach pani Ilonie Cuber-Cebula
0151/783/06
z dnia 3.08.2006
w sprawie rozłożenia na raty kosztów procesu w wysokości 1 334,30 zł oraz kosztów adwokackich w wysokości 600,00 zł państwu [...] zam. [...]
0151/782/06
z dnia 2.08.2006
w sprawie udzielenia upoważnienia pani mgr Stanisławie Żak dyrektorowi SP nr 4
0151/781/06
z dnia 1.08.2006
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem z przeznaczeniem na ustawienie kiosku
0151/780/06
z dnia 31.07.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/779/06
z dnia 28.07.2006
w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej dla dzieci korzystających z akcji "Słoneczne wakacje w mieście"
0151/778/06
z dnia 27.07.2006
w sprawie zatwierdzenia stawek żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach obowiązujących od 28 lipca 2006 r. w Kuchni Miejskiej w Lędzinach
0151/777/06
z dnia 27.07.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0151/776/06
z dnia 27.07.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0151/775/06
z dnia 27.07.2006
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/774/06
z dnia 27.07.2006
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/773/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/772/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/771/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/770/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/769/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/768/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/767/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/766/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/765/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/764/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/763/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/762/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/761/06
z dnia 24.07.2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/760/06
z dnia 21.07.2006
w sprawie rozłożenia na raty opłaty wraz z odsetkami z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 2 937,55 zł (tj. 2 920,90 zł + 16,65 zł odsetki) panu [...] zam. [...]
0151/759/06
z dnia 20.07.2006
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/637/2006 z dnia 14.02.2006 r. w sprawie zwolnienia z opłat z tytułu dzierżawy terenu po byłym szybie Piast III za okres od stycznia do grudnia 2006 r.
0151/758/06
z dnia 13.07.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/757/06
z dnia 11.07.2006
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej wieczystego użytkownika
0151/756/06
z dnia 11.07.2006
w sprawie umorzenia z kwoty odsetek ustawowych z tytułu wykupu gruntu pod domek fiński za lata 1999-2003 wynoszącej 5 165,74 zł 50%, tj. kwotę 2 582,87 zł
0151/755/06
z dnia 6.07.2006
w sprawie powołania koordynatora Programu Likwidacji Niskiej Emisji
0151/754/06
z dnia 6.07.2006
w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza miasta Lędziny nr 0151/608/05 z dnia 14 listopada 2005 w sprawie zatwierdzenia procedury organizacyjnej powierzenia zadań "Operatora" i ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac montażowo-budowlanych w zakresie realizacji I etapu (2005/2006) zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009"
0151/753/06
z dnia 6.07.2006
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe
0152/10/06
z dnia 4.07.2006
w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach
0152/9/06
z dnia 3.07.2006
w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych przez Urząd Miasta pod względem legalności, gospodarności i celowości wydatków obejmującej przynajmniej 5% dokonanych wydatków
0151/752/06
z dnia 3.07.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko referenta ds. społecznych Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/751/06
z dnia 30.06.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/750/06
z dnia 23.06.2006
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/20/03 z dnia 29.01.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
0151/749/06
z dnia 16.06.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/748/06
z dnia 16.06.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko podinspektora Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miasta Lędziny
0152/8/06
z dnia 8.06.2006
w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Miasta pamiątkowego medalu Jubileuszu XV-lecia Odrodzonej Samorządności Miasta Lędziny
0151/747/06
z dnia 8.06.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/746/06
z dnia 6.06.2006
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia przeglądu urządzeń na placach zabaw na terenie gminy Lędziny
0151/745/06
z dnia 31.05.2006
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z sali przyjęć okolicznościowych w OSP Lędziny oraz cenników opłat za najem i zniszczone nakrycia stołowe, obowiązujących od 1 czerwca 2006 roku
0151/744/06
z dnia 29.05.2006
w sprawie rozłożenia na siedem rat zaległych opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami za lata 2005 i 2006 w wysokości 473,96 zł
0151/743/06
z dnia 29.05.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/742/06
z dnia 26.05.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/741/06
z dnia 19.05.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/740/06
z dnia 19.05.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/739/06
z dnia 19.05.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/738/06
z dnia 19.05.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/737/06
z dnia 15.05.2006
w sprawie sprawdzenia wniosku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach SA o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
0151/736/06
z dnia 15.05.2006
w sprawie umorzenia z kwoty opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu łącznie z odsetkami wynoszącej 2 708,25 zł 50%, tj. kwotę 1 354,12 zł
0151/735/06
z dnia 15.05.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/734/06
z dnia 9.05.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych Urzędu Miasta Lędziny
0151/733/06
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/688/2006 burmistrza miasta Lędziny z dnia 20.03.2006 r. w sprawie rozłożenia na dwie raty zaległej płatności za grunt pod pawilon handlowy za 2005 r. w kwocie 735,90 zł + odsetki a'vista i odsetki ustawowe oraz rozłożenia kolejnych rat, tj. rat rocznych w wysokości 735,90 zł każda + odsetki, płatnych do 2012 włącznie na dwie raty płatności w ciągu roku
0151/732/06
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/731/06
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0152/7/06
z dnia 27.04.2006
w sprawie powołania Komisji do dokonania brakowania, przekazania na makulaturę oraz zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B - o czasowym znaczeniu praktycznym z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 roku oraz wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 roku, której okresy przechowywania upłynęły i utraciła ona praktyczne znaczenie dla potrzeb Urzędu Miasta Lędziny oraz dla celów kontrolnych
0152/6/06
z dnia 27.04.2006
w sprawie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lędziny i podległych jednostkach organizacyjnych
0152/5/06
z dnia 19.04.2006
w sprawie powołania komisji do dokonania oceny stanu technicznego oczyszczalni ścieków "Ziemowit" w Lędzinach niezbędnej do aktu przekazania przez gminę Lędziny w użyczenie PGK "Partner" Sp. z o.o.
0151/730/06
z dnia 19.04.2006
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania: "Skład i drukowanie miesięcznika Biuletyn Informacyjny Lędziny"
0151/729/06
z dnia 19.04.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora robót budowlanych w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny
0151/728/06
z dnia 18.04.2006
w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/727/06
z dnia 18.04.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/726/06
z dnia 18.04.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/725/06
z dnia 12.04.2006
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2006 r. w wysokości 210,38 zł
0151/724/06
z dnia 12.04.2006
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2006 r. w wysokości 244,53 zł
0151/723/06
z dnia 12.04.2006
w sprawie rozłożenia na cztery raty płatność z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2006 r. w kwocie 237,52 zł oraz przesunięcia terminu płatności ww. opłaty
0151/722/06
z dnia 12.04.2006
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat kwoty zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za lata 2000-2005 w wysokości 1 354,12 zł
0151/721/06
z dnia 12.04.2006
w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki
0152/4/06
z dnia 5.04.2006
w sprawie planu finansowego na 2006 rok dla Urzędu Miasta Lędziny
0152/3/06
z dnia 5.04.2006
w sprawie powołania komisji do dokonania oceny stanu technicznego oczyszczalni ścieków "Ziemowit" w Lędzinach niezbędnej do aktu przekazania przez gminę Lędziny w użyczenie PGK "Partner" Sp. z o.o.
0151/720/06
z dnia 31.03.2006
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2006 rok
0151/719/06
z dnia 31.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/718/06
z dnia 31.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/717/06
z dnia 31.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/716/06
z dnia 31.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/715/06
z dnia 31.03.2006
w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Lędzinach majątku przejętego na podstawie ugody zawartej z PGK "Partner" Sp. z o.o. w dniu 28.02.2006 r.
0151/714/06
z dnia 31.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/713/06
z dnia 31.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/712/06
z dnia 30.03.2006
w sprawie wyznaczenia likwidatora Miejskiego Zarządu Edukacji w Lędzinach
0151/711/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/710/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/709/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/708/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie rozłożenia na cztery raty płatność z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2006 r. w kwocie 203,37 zł oraz przesunięcia terminu płatności ww. opłaty
0151/707/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/706/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie układu wykonawczego do budżetu miasta Lędziny na 2006 rok
0151/705/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie umorzenia z kwoty opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu łącznie z odsetkami wynoszącej 2 994,82 zł 50%, tj. kwotę 1 497,41 zł
0151/704/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/703/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/702/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/701/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/700/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/699/06
z dnia 28.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/698/06
z dnia 23.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/697/06
z dnia 22.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/696/06
z dnia 22.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/695/06
z dnia 22.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/694/06
z dnia 22.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/693/06
z dnia 22.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/692/06
z dnia 22.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/691/06
z dnia 21.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/690/06
z dnia 21.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/689/06
z dnia 21.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/688/06
z dnia 20.03.2006
w sprawie rozłożenia na dwie raty zaległej płatności za grunt pod pawilon handlowy za 2005 r. w kwocie 735,90 zł + odsetki a'vista i odsetki ustawowe oraz rozłożenia kolejnych rat, tj. rat rocznych w wysokości 735,90 zł każda + odsetki, płatnych do 2012 r. włącznie na dwie raty płatności w ciągu roku
0151/687/06
z dnia 20.03.2006
w sprawie rozłożenia na cztery raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2006 r. w kwocie 239,04 zł
0151/686/06
z dnia 20.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/685/06
z dnia 20.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/684/06
z dnia 20.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/683/06
z dnia 20.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/682/06
z dnia 20.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/681/06
z dnia 20.03.2006
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
0151/680/06
z dnia 16.03.2006
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2005 rok
0151/679/06
z dnia 15.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/678/06
z dnia 15.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/677/06
z dnia 15.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/676/06
z dnia 14.03.2006
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2006 r. w wysokości 187,51 zł pani [...], zam. [...]
0151/675/06
z dnia 14.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/674/06
z dnia 14.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/673/06
z dnia 14.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/672/06
z dnia 14.03.2006
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2006 r. w wysokości 219,53 zł pani [...], zam. [...]
0151/671/06
z dnia 8.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/670/06
z dnia 8.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/669/06
z dnia 8.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/668/06
z dnia 8.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/667/06
z dnia 8.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/666/06
z dnia 8.03.2006
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/665/06
z dnia 8.03.2006
w sprawie rozłożenia na cztery raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2006 r. w kwocie 250,32 zł
0151/664/06
z dnia 8.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/663/06
z dnia 8.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/662/06
z dnia 8.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/661/06
z dnia 6.03.2006
w sprawie przedłużenia okresu kadencji dyrektora Gimnazjum nr 1 w Lędzinach
0152/2/06
z dnia 2.03.2006
w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Lędziny
0152/1/06
z dnia 2.03.2006
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach
0151/660/06
z dnia 2.03.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko głównego specjalisty ds. prawnych
0151/659/06
z dnia 2.03.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/658/06
z dnia 2.03.2006
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/537/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
0151/657/06
z dnia 28.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/656/06
z dnia 28.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/655/06
z dnia 28.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/654/06
z dnia 23.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/653/06
z dnia 23.02.2006
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2006 r. w wysokości 161,90 zł pani [...], zam. [...]
0151/652/06
z dnia 23.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/651/06
z dnia 23.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/650/06
z dnia 23.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/649/06
z dnia 23.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/648/06
z dnia 23.02.2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Lędzinach w następujących zakresach: Techniczny nadzór inwestorski oraz Wykonanie robót budowlanych
0151/647/06
z dnia 22.02.2006
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej do spraw rozstrzygania konkursów dot. realizacji zadań gminy finansowanych ze środków pożytku publicznego
0151/646/06
z dnia 22.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/645/06
z dnia 22.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/644/06
z dnia 17.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/643/06
z dnia 17.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/642/06
z dnia 17.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/641/06
z dnia 16.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/640/06
z dnia 16.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/639/06
z dnia 16.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/638/06
z dnia 16.02.2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/637/06
z dnia 14.02.2006
w sprawie zwolnienia z opłat z tytułu dzierżawy terenu po byłym szybie Piast III za okres od stycznia do grudnia 2006 r.
0151/636/06
z dnia 8.02.2006
w sprawie sprawdzenia wniosku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach SA o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
0151/635/06
z dnia 8.02.2006
w sprawie rozłożenia na raty opłat oraz odsetek za 2004 r. z tytułu najmu gruntu pod działalność handlowo-usługową w wysokości 3 515,84 zł panu [...] zam. [...]
0151/634/06
z dnia 8.02.2006
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2006 r. w wysokości 305,51 zł państwu [...], zam. [...]
0151/633/06
z dnia 7.02.2006
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Przeciwdziałania Narkomanii
0151/632/06
z dnia 1.02.2006
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0151/631/06
z dnia 25.01.2006
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko prezesa i głównego księgowego PGK "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach
0151/630/06
z dnia 25.01.2006
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/629/06
z dnia 24.01.2006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora i głównego księgowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Lędzinach
0151/628/06
z dnia 10.01.2006
w sprawie ustalenia wysokości opłaty pierwszej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Spółdzielni Usługowo-Handlowej "Jedność" z siedzibą w Bieruniu
0151/627/06
z dnia 6.01.2006
w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko prezesa i głównego księgowego PGK "Partner" Sp. z o.o.
0151/626/06
z dnia 5.01.2006
w sprawie powołania komisyjnego zespołu ds. analizy i weryfikacji danych zawartych w konstrukcji taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
0151/625/06
z dnia 3.01.2006
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.26
Data udostępnienia: 2015.01.26 18:31:06
Liczba odwiedzin strony: 4133 (ostatnie odwiedziny 2020.07.09 12:26:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny