Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenia burmistrza z 2015 roku

Zarządzenia burmistrza z 2014 roku

Zarządzenia burmistrza z 2013 roku

Zarządzenia burmistrza z 2012 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/722/09
z dnia 30.12.2009
w sprawie planów finansowych na rok 2010
0151/721/09
z dnia 30.12.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0152/26/09
z dnia 28.12.2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
0152/25/09
z dnia 28.12.2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
0152/24/09
z dnia 28.12.2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
0152/23/09
z dnia 28.12.2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
0151/720/09
z dnia 22.12.2009
w sprawie rozłożenia na sześć rat należności przysługującej gminie Lędziny obejmującej należność główną wraz z odsetkami w wysokości 1 408,22 zł z tytułu zaległości czynszowych dotyczących lokalu mieszkalnego w budynku przy [...] w Lędzinach
0151/719/09
z dnia 18.12.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/718/09
z dnia 17.12.2009
w sprawie przyznania i określenia wysokości Stypendium Sportowego Burmistrza Miasta Lędziny na rok 2010
0151/717/09
z dnia 17.12.2009
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/716/09
z dnia 17.12.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/715/09
z dnia 17.12.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na czas oznaczony 2 lat - nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach z przeznaczeniem pod garaże oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem najmu
0152/22/09
z dnia 10.12.2009
w sprawie przyznawania dodatków specjalnych i nagród dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/714/09
z dnia 10.12.2009
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 1 553,20 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0152/21/09
z dnia 8.12.2009
w sprawie możliwości zakupu kalendarza miejskiego na rok 2010 wydanego przez Urząd Miasta Lędziny
0152/20/09
z dnia 8.12.2009
w sprawie powołania sportowej komisji stypendialnej oraz ustalenia zadań i trybu jej pracy
0151/713/09
z dnia 7.12.2009
w sprawie wymogu tworzenia aktów normatywnych podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w formacie xml
0151/712/09
z dnia 7.12.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/711/09
z dnia 1.12.2009
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora - koordynatora ds. projektu pn. "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli" w Referacie Edukacji
0151/710/09
z dnia 30.11.2009
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/247/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.02.2008 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru ofert wykonawców w Programie Likwidacji Niskiej Emisji w gminie Lędziny
0151/709/09
z dnia 27.11.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/708/09
z dnia 24.11.2009
w sprawie wyznaczenia składu Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
0152/19/09
z dnia 19.11.2009
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym miasta informacji niezbędnej do opracowania projektów planów finansowych na 2010 r.
0151/707/09
z dnia 19.11.2009
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0151/706/09
z dnia 18.11.2009
w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny
0151/705/09
z dnia 18.11.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/704/09
z dnia 18.11.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/703/09
z dnia 18.11.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/702/09
z dnia 18.11.2009
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/701/09
z dnia 17.11.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/700/09
z dnia 12.11.2009
w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2010 rok wraz z załącznikami, uzasadnienia i prognozy długu i spłat na rok 2010 i lata następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2009 rok
0151/699/09
z dnia 6.11.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, oddania w dzierżawę i oddania w najem nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
0152/18/09
z dnia 3.11.2009
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
0152/17/09
z dnia 3.11.2009
w sprawie zasad przydziału dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny posiłków profilaktycznych i napojów
0152/16/09
z dnia 3.11.2009
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/1/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.01.2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów (dowodów księgowych) i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/698/09
z dnia 30.10.2009
w sprawie powołania komisji w celu wytypowania rodziny, z którą spółka "EKOREC" zawrze umowę najmu na wyremontowany lokal mieszkalny w budynku przy ul. Hołdunowskiej 11/1 w Lędzinach
0151/697/09
z dnia 30.10.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/696/09
z dnia 30.10.2009
w sprawie żądania zbycia nieruchomości w trybie art. 231 §2 kodeksu cywilnego
0151/695/09
z dnia 29.10.2009
w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego w gminie Lędziny na 2010 rok
0151/694/09
z dnia 16.10.2009
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
0151/693/09
z dnia 16.10.2009
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko referenta w Referacie Kadr i Organizacji
0151/692/09
z dnia 16.10.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/691/09
z dnia 16.10.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/690/09
z dnia 16.10.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/689/09
z dnia 16.10.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/688/09
z dnia 16.10.2009
w sprawie określenia tymczasowej siedziby oddziałów przedszkolnych Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach przy ulicy Paderewskiego 7 i Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach przy ulicy Hołdunowskiej 20, na czas trwania remontu
0151/687/09
z dnia 16.10.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/686/09
z dnia 16.10.2009
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/685/09
z dnia 16.10.2009
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 859,10 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0151/684/09
z dnia 16.10.2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
0151/683/09
z dnia 12.10.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Hołdunowskiej w Lędzinach"
0151/682/09
z dnia 9.10.2009
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/681/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w gminie Lędziny i jej jednostkach organizacyjnych oraz zatwierdzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego
0151/680/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę - na czas oznaczony trzech lat - nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Długosza, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
0151/679/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony sześć miesięcy - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (działalność handlowa) w obiekcie nietrwale związanym z gruntem, tzw. kiosk małej gastronomii oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0151/678/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
0151/677/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/676/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie umorzenia w całości należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika - pana [...], zam. [...]
0151/675/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0151/674/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/673/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie powołania Zespołu ds. przydzielania środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2009/2010
0151/672/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny w 2010 r."
0151/671/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2010 r."
0151/670/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2010 roku"
0151/669/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Utrzymanie zieleni na terenie miasta Lędziny w 2010 roku"
0151/668/09
z dnia 30.09.2009
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Lędzinach
0151/667/09
z dnia 28.09.2009
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom
0151/666/09
z dnia 16.09.2009
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
0151/665/09
z dnia 16.09.2009
w sprawie wyznaczenia koordynatora odpowiedzialnego za transfer danych do GUS
0151/664/09
z dnia 15.09.2009
w sprawie wyznaczenia osób do współpracy ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w celu realizacji umowy dotyczącej przystąpienia do projektu SEKAP
0151/663/09
z dnia 15.09.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0152/15/09
z dnia 10.09.2009
w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów, odpisów i wyciągów z dokumentacji znajdującej się w aktach Referatu Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta
0152/14/09
z dnia 9.09.2009
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/1/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.01.2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów (dowodów księgowych) i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/662/09
z dnia 9.09.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Lędziny w 2010 roku"
0151/661/09
z dnia 1.09.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/660/09
z dnia 1.09.2009
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat należności przysługującej gminie Lędziny obejmującej należność główną wraz z odsetkami w wysokości 1 060,70 zł z tytułu zaległości czynszowych dotyczących domku fińskiego przy [...] w Lędzinach
0151/659/09
z dnia 1.09.2009
w sprawie powołania zastępcy pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/658/09
z dnia 31.08.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/657/09
z dnia 26.08.2009
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny
0151/656/09
z dnia 24.08.2009
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2009 r.
0151/655/09
z dnia 19.08.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/654/09
z dnia 7.08.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Oświetlenie ulicy Pokoju - etap II"
0151/653/09
z dnia 7.08.2009
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej
0151/652/09
z dnia 7.08.2009
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/651/09
z dnia 7.08.2009
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/650/09
z dnia 7.08.2009
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/649/09
z dnia 5.08.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony 3 lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/648/09
z dnia 5.08.2009
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0151/647/09
z dnia 4.08.2009
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/646/09
z dnia 4.08.2009
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/645/09
z dnia 31.07.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/644/09
z dnia 27.07.2009
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwacji i opłaty eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry
0151/643/09
z dnia 22.07.2009
w sprawie umorzenia w całości należności przysługującej gminie Lędziny od dłużników - państwa [...] zam. w Lędzinach [...]
0151/642/09
z dnia 22.07.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach, obręb Hołdunów - na czas oznaczony 3 lat - z przeznaczeniem na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/641/09
z dnia 22.07.2009
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kompleksowej i podstawowej termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny dla etapu IV-go (2009/2010)
0151/640/09
z dnia 20.07.2009
w sprawie powołania komisji do spraw wyboru i podziału wapna nawozowego do zakupu ze środków GFOŚiGW
0151/639/09
z dnia 20.07.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/638/09
z dnia 14.07.2009
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/637/09
z dnia 7.07.2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
0151/636/09
z dnia 7.07.2009
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę działki numer 2216/77 o pow. 1 189 m2 zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną
0151/635/09
z dnia 7.07.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - budowa windy"
0151/634/09
z dnia 1.07.2009
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania
0151/633/09
z dnia 1.07.2009
w sprawie zatwierdzenia procedury organizacyjnej powierzenia zadań "Operatora" i ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac montażowo-budowlanych w zakresie realizacji IV etapu (2009/2010) zadania: "Kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2009-2012"
0152/13/09
z dnia 30.06.2009
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Lędziny
0151/632/09
z dnia 30.06.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/631/09
z dnia 30.06.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz progów zwalniających na drogach zarządzanych przez gminę Lędziny"
0151/630/09
z dnia 30.06.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw w Lędzinach"
0151/629/09
z dnia 30.06.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Roboty drogowe polegające na utwardzeniu dróg gruntowych destruktem asfaltowym - ulica Matejki, Spacerowa, Goławiecka 2-9 (boczna)"
0151/628/09
z dnia 30.06.2009
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat należności przysługującej gminie Lędziny obejmującej należność główną wraz z odsetkami na dzień podpisania zarządzenia w wysokości 1 477,13 zł z tytułu zaległości czynszowych dotyczących lokalu mieszkalnego w budynku przy [...] w Lędzinach
0151/627/09
z dnia 24.06.2009
w sprawie rozłożenia na siedem rat należności przysługującej gminie Lędziny obejmującej należność główną wraz z odsetkami w wysokości 932,76 zł z tytułu zaległości czynszowych dotyczących lokalu mieszkalnego (domku fińskiego) przy [...] w Lędzinach
0152/12/09
z dnia 22.06.2009
w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych pod względem legalności, gospodarności i celowości wydatków obejmującej przynajmniej 5% wydatków każdej jednostki w roku 2009
0152/11/09
z dnia 22.06.2009
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowy zakres przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Lędziny i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
0152/10/09
z dnia 16.06.2009
w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w zakresie ewidencji działalności gospodarczej
0151/626/09
z dnia 16.06.2009
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
0151/625/09
z dnia 16.06.2009
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/624/09
z dnia 16.06.2009
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/623/09
z dnia 16.06.2009
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/622/09
z dnia 16.06.2009
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/621/09
z dnia 16.06.2009
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/620/09
z dnia 8.06.2009
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
0151/619/09
z dnia 5.06.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/618/09
z dnia 4.06.2009
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 i nr 6 i nr 7 do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
0151/617/09
z dnia 2.06.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach"
0151/616/09
z dnia 1.06.2009
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/615/09
z dnia 1.06.2009
w sprawie rozłożenia na dwanaście rat należności przysługującej gminie Lędziny obejmującej należność główną wraz z odsetkami w wysokości 2 448,74 zł z tytułu zaległości czynszowych dotyczących lokalu mieszkalnego w budynku przy [...] w Lędzinach
0151/614/09
z dnia 1.06.2009
w sprawie rozłożenia na siedemnaście rat należności przysługującej gminie Lędziny obejmującej należność główną wraz z odsetkami w wysokości 6 600,49 zł z tytułu zaległości czynszowych dotyczących lokalu mieszkalnego w budynku przy [...] w Lędzinach
0151/613/09
z dnia 1.06.2009
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
0152/9/09
z dnia 29.05.2009
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0152/8/09
z dnia 29.05.2009
w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych
0151/612/09
z dnia 29.05.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/611/09
z dnia 25.05.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/610/09
z dnia 22.05.2009
w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej reprezentującego gminę Lędziny w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o.
0151/609/09
z dnia 18.05.2009
w sprawie rozłożenia na siedem rat należności przysługującej gminie Lędziny obejmującej należność główną wraz z odsetkami w wysokości: 1 161,24 zł z tytułu zaległości czynszowych dotyczących lokalu socjalnego w budynku przy [...] w Lędzinach
0151/608/09
z dnia 11.05.2009
w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
0151/607/09
z dnia 11.05.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Drogi publiczne gminne wykonanie nawierzchni z frezu asfaltowego - ulica Dębowa, Sosnowa, Blych, Azaliowa, Polna"
0151/606/09
z dnia 7.05.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania: 1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach, 2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-wschodniej części dzielnicy Hołdunów
0151/605/09
z dnia 5.05.2009
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach
0151/604/09
z dnia 5.05.2009
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach
0151/603/09
z dnia 4.05.2009
w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością oraz zatwierdzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Lędziny - zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2001
0151/602/09
z dnia 30.04.2009
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta Lędziny oraz jednostki organizacyjne gminy
0151/601/09
z dnia 30.04.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny położonej w Lędzinach, obręb Smardzowice, k.m. 1 przy ul. Ułańskiej z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu przydomowego, na czas oznaczony trzech lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy
0151/600/09
z dnia 30.04.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny położonych w Lędzinach, obręb Górki, k.m. 2 przy ul. Szenwalda z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu przydomowego - na czas oznaczony trzech lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy
0151/599/09
z dnia 30.04.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach, obręb Hołdunów - na czas oznaczony 3 lat - z przeznaczeniem na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/598/09
z dnia 29.04.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/597/09
z dnia 27.04.2009
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach im. Gustawa Morcinka
0151/596/09
z dnia 27.04.2009
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1286/1 o pow. 274 m2, położonej w Lędzinach w rejonie ulicy Hołdunowskiej
0151/595/09
z dnia 20.04.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Lędzinach - budynek przy ul. Hołdunowskiej 72"
0151/594/09
z dnia 20.04.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Remont zabytkowego budynku byłej plebanii w Lędzinach połączony z restauracją obiektu i adaptacją na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej - etap I"
0151/593/09
z dnia 16.04.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/592/09
z dnia 8.04.2009
w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dla kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi
0151/591/09
z dnia 8.04.2009
w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach w rejonie ulic Hołdunowskiej i Gajowej
0151/590/09
z dnia 8.04.2009
w sprawie nabycia od Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Oskard" nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach w rejonie ulic Hołdunowskiej i Gajowej
0151/589/09
z dnia 3.04.2009
w sprawie umorzenia w całości należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika - pana [...], zam. w Lędzinach [...]
0151/588/09
z dnia 31.03.2009
w sprawie podania do publicznej wiadomości na terenie miasta lokalizacji miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na 7 czerwca 2009 r.
0151/587/09
z dnia 31.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/586/09
z dnia 31.03.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/585/09
z dnia 31.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/584/09
z dnia 31.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/583/09
z dnia 31.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/582/09
z dnia 31.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/581/09
z dnia 31.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/580/09
z dnia 27.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/579/09
z dnia 27.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/578/09
z dnia 27.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/577/09
z dnia 27.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/576/09
z dnia 27.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/575/09
z dnia 27.03.2009
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach
0151/574/09
z dnia 25.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/573/09
z dnia 25.03.2009
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Lędzinach
0151/572/09
z dnia 25.03.2009
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Lędzinach
0151/571/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/570/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/569/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/568/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/567/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/566/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/565/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/564/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/563/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/562/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/561/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/560/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/559/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/558/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/557/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/556/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/555/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/554/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. "Górny Śląsk - 2009"
0151/553/09
z dnia 23.03.2009
w sprawie dofinansowania do organizacji zielonej szkoły dla uczniów będących mieszkańcami Lędzin a uczęszczających do szkół podstawowych w Katowicach
0152/7a/09
z dnia 18.03.2009
w sprawie procedury obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dotyczących realizacji wspólnego projektu pt. "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP"
0152/7/09
z dnia 18.03.2009
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/1/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.01.2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów (dowodów księgowych) i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0152/6/09
z dnia 18.03.2009
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Miasta w Lędzinach
0151/552/09
z dnia 18.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/551/09
z dnia 18.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/550/09
z dnia 18.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/549/09
z dnia 18.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/548/09
z dnia 18.03.2009
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury w gminie Lędziny oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
0151/547/09
z dnia 17.03.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na prowadzenie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/546/09
z dnia 17.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/545/09
z dnia 17.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/544/09
z dnia 17.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/543/09
z dnia 17.03.2009
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/542/09
z dnia 17.03.2009
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2008 rok
0151/541/09
z dnia 17.03.2009
w sprawie powołania auditorów wewnętrznych
0151/540/09
z dnia 16.03.2009
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
0151/539/09
z dnia 13.03.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/538/09
z dnia 27.02.2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży
0151/537/09
z dnia 27.02.2009
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży
0151/536/09
z dnia 27.02.2009
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla członków zarządu jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez gminę Lędziny oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
0151/535/09
z dnia 27.02.2009
w sprawie ustalania zasad premiowania dyrektora Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
0151/534/09
z dnia 27.02.2009
w sprawie ustalania zasad premiowania kierujących samorządowymi instytucjami kultury w gminie Lędziny
0151/533/09
z dnia 27.02.2009
w sprawie ustalania zasad premiowania kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi w gminie Lędziny
0151/532/09
z dnia 27.02.2009
w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza miasta Lędziny nr 0151/520/09 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Tychach
0151/531/09
z dnia 27.02.2009
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2009 rok
0151/530/09
z dnia 27.02.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Utrzymanie zieleni na terenie miasta Lędziny w 2009 roku"
0151/529/09
z dnia 26.02.2009
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/528/09
z dnia 26.02.2009
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/527/09
z dnia 26.02.2009
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/526/09
z dnia 26.02.2009
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/525/09
z dnia 26.02.2009
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/524/09
z dnia 23.02.2009
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Lędziny oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
0151/523/09
z dnia 23.02.2009
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
0151/522/09
z dnia 19.02.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Przebudowa ul. Fredry od ulicy Hołdunowskiej do ulicy Miłej"
0151/521/09
z dnia 19.02.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Wycinka drzew na terenie gminy Lędziny ul. Fredry, Mickiewicza, Grunwaldzkiej, Ekonomicznej, Szewczyka i Wandy"
0152/5/09
z dnia 16.02.2009
w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miasta Lędziny na 2009 rok
0151/520/09
z dnia 16.02.2009
w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Tychach
0151/519/09
z dnia 16.02.2009
w sprawie układu wykonawczego do budżetu miasta Lędziny na 2009 rok
0151/518/09
z dnia 16.02.2009
w sprawie częściowego sfinansowania kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego [...], zamieszkałej w Lędzinach przy [...], do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
0151/517/09
z dnia 12.02.2009
w sprawie Regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w gminie Lędziny
0151/516/09
z dnia 12.02.2009
w sprawie powołania komisyjnego zespołu ds. analizy i weryfikacji danych zawartych w konstrukcji taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach
0151/515/09
z dnia 11.02.2009
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 73 713,62 złotych brutto stanowiącej należność z tytułu nabycia od gminy Lędziny, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2790/186 o pow. 556 m2 położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 przy ul. Ruberga
0151/514/09
z dnia 11.02.2009
w sprawie powołania pełnomocnika burmistrza miasta ds. wdrażania Strategii Rozwoju Miasta
0151/513/09
z dnia 11.02.2009
w sprawie przekształcenia Społecznego Komitetu ds. Strategii Rozwoju Miasta w Lokalny Komitet Rozwoju
0151/512/09
z dnia 11.02.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2009 roku"
0151/511/09
z dnia 30.01.2009
w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lędziny stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny
0152/4/09
z dnia 30.01.2009
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/510/09
z dnia 29.01.2009
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Lędziny
0152/3/09
z dnia 27.01.2009
w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Lędziny
0151/509/09
z dnia 27.01.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Wycinka drzew na terenie gminy Lędziny"
0151/508/09
z dnia 27.01.2009
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
0151/507/09
z dnia 27.01.2009
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika Referatu ds. Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą
0151/506/09
z dnia 27.01.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2009 roku"
0151/505/09
z dnia 19.01.2009
w sprawie zlecenia firmie Infrastruktura z siedzibą w Katowicach przy ul. Łącznej 1A/27 sprawdzenia wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lędziny złożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna oraz wydania opinii dotyczącej zasadności przyjęcia przedstawionych taryf przez ww. przedsiębiorstwo
0152/2/09
z dnia 16.01.2009
w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych pod względem legalności, gospodarności i celowości wydatków obejmującej przynajmniej 5% wydatków każdej jednostki w roku 2009
0151/504/09
z dnia 14.01.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2009 roku"
0151/503/09
z dnia 9.01.2009
w sprawie powołania komisji do wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadanie pn. "Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb gminy Lędziny"
0151/502/09
z dnia 9.01.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadanie pn. "Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb gminy Lędziny"
0151/501/09
z dnia 7.01.2009
w sprawie powołania komisyjnego zespołu ds. analizy i weryfikacji danych zawartych w konstrukcji taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla RPWiK SA w Tychach
0151/500/09
z dnia 7.01.2009
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości będących własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu
0152/1/09
z dnia 2.01.2009
w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów (dowodów księgowych) i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Lędziny

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.26
Data udostępnienia: 2015.01.26 18:31:06
Liczba odwiedzin strony: 6438 (ostatnie odwiedziny 2020.07.09 15:40:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny