Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenia burmistrza z 2015 roku

Zarządzenia burmistrza z 2014 roku

Zarządzenia burmistrza z 2013 roku

Zarządzenia burmistrza z 2012 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/434/04
z dnia 31.12.2004
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej do spraw rozstrzygania konkursów dot. realizacji zadań gminy finansowanych ze środków pożytku publicznego
0151/433/04
z dnia 31.12.2004
w sprawie powołania zespołu ds. kontroli i analizy kosztów działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w 2004 r.
0151/432/04
z dnia 31.12.2004
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2005 roku oraz korekta harmonogramu realizacji dochodów i wydatków za IV kwartał 2004 roku
0151/431/04
z dnia 31.12.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/430/04
z dnia 29.12.2004
w sprawie rozłożenia na dziewiętnaście rat opłaty za lata 2002-2004 z tytułu wykupu gruntu pod domek fiński położony w Lędzinach
0152/23/2004
z dnia 27.12.2004
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
0152/22/2004
z dnia 27.12.2004
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0152/21/2004
z dnia 22.12.2004
w sprawie zasad przydziału dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny posiłków profilaktycznych i napojów
0151/429/04
z dnia 22.12.2004
w sprawie rozłożenia na dwanaście rat opłaty za lata 2002-2003 z tytułu wykupu gruntu pod domek fiński położony w Lędzinach
0151/428/04
z dnia 20.12.2004
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 207,54 zł brutto na 2 raty miesięczne należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego przez panią [...] zam. [...]
0151/427/04
z dnia 15.12.2004
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/426/04
z dnia 15.12.2004
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0152/20/2004
z dnia 14.12.2004
w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt
0151/425/04
z dnia 14.12.2004
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Roboty związane z bieżącym utrzymaniem miasta w zakresie: utrzymanie letnie i zimowe dróg, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości, konserwacja kanalizacji i odbudowa rowów przydrożnych, administrowanie budynkami komunalnymi"
0151/424/04
z dnia 14.12.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/423/04
z dnia 14.12.2004
w sprawie zatwierdzenia stawek żywieniowych na przygotowanie Kolacji Wigilijnej i Obiadu Świątecznego w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2004 roku
0151/422/04
z dnia 9.12.2004
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na wykonanie zadań "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Lędziny" (ZP 1/2004, ZP 2/2004)
0151/421/04
z dnia 8.12.2004
w sprawie ustalenia wysokości opłat
0151/420/04
z dnia 8.12.2004
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny
0151/419/04
z dnia 6.12.2004
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/411/04 z dnia 17.11.2004 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach"
0151/418/04
z dnia 6.12.2004
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/405/04 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lędziny"
0151/417/04
z dnia 6.12.2004
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 25.12.2004 r. i 1.01.2005 r. dla pracowników Urzędu Miasta
0151/416/04
z dnia 1.12.2004
w sprawie przenumerowania nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. 3 Maja
0152/19/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie zmiany wynagrodzenia dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach
0152/18/2004
z dnia 26.11.2004
w sprawie sposobu ewidencji księgowej (syntetycznej) i obiegu dokumentów (dowodów księgowych) dotyczących realizowanych w ramach zadań zleconych ustawami dochodów Skarbu Państwa i wydatków finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/415/04
z dnia 26.11.2004
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położnych przy ul. Długosza i Lędzińskiej w Lędzinach
0151/414/04
z dnia 26.11.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/413/04
z dnia 26.11.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/412/04
z dnia 25.11.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/411/04
z dnia 17.11.2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach"
0151/410/04
z dnia 17.11.2004
w sprawie skrócenia okresu wieczystego użytkowania działki nr 2646/161 o pow. 1 794 m2
0151/409/04
z dnia 16.11.2004
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym miasta informacji niezbędnej do opracowania projektów planów finansowych
0151/408/04
z dnia 10.11.2004
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 1 148,36 zł brutto na 10 rat miesięcznych należności z tytułu wykonania studzienki kanalizacyjnej przy ul. Murckowska 22 (1/2 ceny studzienki kanalizacyjnej)
0151/407/04
z dnia 10.11.2004
w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2005 rok wraz z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2004 rok
0152/17/2004
z dnia 4.11.2004
w sprawie powołania komisji do zbadania możliwości podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego pana [...] do kanalizacji miejskiej
0151/406/04
z dnia 29.10.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/405/04
z dnia 27.10.2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lędziny"
0151/404/04
z dnia 27.10.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0152/16/2004
z dnia 27.10.2004
w sprawie powołania komisji do wybrakowania i przekazania oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13.06.2004 roku znajdujących się w depozycie Urzędu Miasta
0152/15/2004
z dnia 22.10.2004
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lędziny
0151/403/04
z dnia 22.10.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/402/04
z dnia 21.10.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0151/401/04
z dnia 21.10.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0151/400/04
z dnia 21.10.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/399/04
z dnia 7.10.2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach"
0151/398/04
z dnia 7.10.2004
w sprawie powołania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego Lędziny
0151/397/04
z dnia 5.10.2004
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/185/03 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody burmistrza wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom
0151/396/04
z dnia 5.10.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/395/04
z dnia 1.10.2004
w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej obiadu dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach stosowanej od 1 października 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku w Kuchni Miejskiej w Lędzinach
0152/14/2004
z dnia 30.09.2004
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
0151/394/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2004 roku oraz korekta harmonogramu realizacji dochodów i wydatków za III kwartał 2004 roku
0151/393/04
z dnia 30.09.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/392/04
z dnia 29.09.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/391/04
z dnia 27.09.2004
w sprawie określenia maksymalnej liczby stypendystów oraz wysokości stypendium w 2004 roku
0151/390/04
z dnia 21.09.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/389/04
z dnia 21.09.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0151/388/04
z dnia 14.09.2004
w sprawie ustalenia wysokości opłat
0151/387/04
z dnia 14.09.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0151/386/04
z dnia 14.09.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0151/385/04
z dnia 10.09.2004
w sprawie powołania komisji rozstrzygnięcia sporu pomiędzy panem [...] a gminą Lędziny w zakresie wydania zezwolenia na wykonanie wjazdu do posesji od strony ulicy Palmowej
0151/384/04
z dnia 10.09.2004
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego stwierdzające nieważność zarządzenia nr 0151/328/04 burmistrza miasta Lędziny z dnia 4.06.2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
0151/383/04
z dnia 10.09.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/382/04
z dnia 8.09.2004
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/35/03 z dnia 11.03.2003 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej ds. przydziału miejskiego stypendium na koszty kształcenia w uczelniach wyższych
0152/13/2004
z dnia 6.09.2004
w sprawie przechowywania taśm magnetofonowych z nagraniem sesji Rady Miasta z dnia 26.08.2004 r.
0151/381/04
z dnia 31.08.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/380/04
z dnia 27.08.2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 2 i Przedszkolu nr 2 w Lędzinach"
0151/379/04
z dnia 27.08.2004
w sprawie przyznania pani Joannie Górniak dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach dodatku funkcyjnego w wysokości 546 zł (pięćset czterdzieści sześć złotych brutto)
0151/378/04
z dnia 27.08.2004
w sprawie przyznania pani Stanisławie Żak dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach dodatku funkcyjnego w wysokości 400 zł (czterysta złotych brutto)
0151/377/04
z dnia 27.08.2004
w sprawie przyznania pani Ilonie Cuber-Cebula dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach dodatku funkcyjnego w wysokości 400 zł (czterysta złotych brutto)
0151/376/04
z dnia 27.08.2004
w sprawie przyznania pani Reginie Fuchs dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach dodatku funkcyjnego w wysokości 400 zł (czterysta złotych brutto)
0152/12/2004
z dnia 27.08.2004
w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt
0152/11/2004
z dnia 26.08.2004
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/375/04
z dnia 23.08.2004
w sprawie rozłożenia na trzy raty opłat za lata 2002-2004 z tytułu najmu gruntu pod garaż położonego w Lędzinach
0151/374/04
z dnia 19.08.2004
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty jednorazowej (rezerwacyjnej) i opłaty eksploatacyjnej na targowisku miejskim przy ul. Fredry w Lędzinach
0151/373/04
z dnia 19.08.2004
w sprawie powołania składów obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 12 września 2004 r.
0151/372/04
z dnia 19.08.2004
w sprawie zakresu obowiązków, trybu pracy i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywane czynności członków Komisji Przetargowej, powołanej zarządzeniem nr 0151/329/04 z dnia 7.06.2004 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie projektu systemu transportu i oczyszczania ścieków dla miejscowości Lędziny"
0151/371/04
z dnia 18.08.2004
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego stwierdzające nieważność zarządzenia nr 0151/310/04 burmistrza miasta Lędziny z dnia 12.05.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
0151/370/04
z dnia 12.08.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/369/04
z dnia 11.08.2004
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2004 r.
0151/368/04
z dnia 9.08.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/367/04
z dnia 5.08.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/366/04
z dnia 5.08.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/365/04
z dnia 5.08.2004
w sprawie zatwierdzenia stawek żywieniowych stosowanych w Kuchni Miejskiej w Lędzinach obowiązujących od 1 września 2004 roku
0151/364/04
z dnia 5.08.2004
w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej dla obiadu dożynkowego - "Dożynki 2004"
0151/363/04
z dnia 2.08.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/362/04
z dnia 29.07.2004
w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej dla Miejskiego Klubu Sportowego w Lędzinach, obowiązującej od dnia 27.07.2004 r. do 31.12.2004 r.
0151/361/04
z dnia 29.07.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/360/04
z dnia 28.07.2004
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Nawierzchnia ulicy Zawiszy Czarnego w Lędzinach"
0151/359/04
z dnia 28.07.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/358/04
z dnia 28.07.2004
w sprawie rozłożenia na trzy raty opłat rocznych za lata 1999-2003 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/357/04
z dnia 28.07.2004
w sprawie rozłożenia na cztery raty opłat rocznych za lata 2002 i 2003 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/356/04
z dnia 15.07.2004
w sprawie powołania pełnomocnika oraz zespołu ds. rozwoju lokalnego
0151/355/04
z dnia 15.07.2004
w sprawie ustalenia wysokości opłat
0151/354/04
z dnia 15.07.2004
w sprawie ustalenia wysokości opłat
0151/353/04
z dnia 15.07.2004
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/352/04
z dnia 15.07.2004
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/351/04
z dnia 15.07.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2004 rok
0152/10/2004
z dnia 15.07.2004
w sprawie poświadczania zgodności z oryginałem kopii dokumentacji Urzędu Miasta Lędziny oraz jednostek podległych związanej z przeprowadzaną kontrolą wewnętrzną
0152/9/2004
z dnia 14.07.2004
w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych przez Urząd Miasta pod względem legalności, gospodarności i celowości wydatków
0151/350/04
z dnia 7.07.2004
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
0151/349/04
z dnia 30.06.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/348/04
z dnia 30.06.2004
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2004 roku oraz korekta harmonogramu realizacji dochodów i wydatków za II kwartał 2004 roku
0151/347/04
z dnia 30.06.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/346/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/345/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/344/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/343/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/342/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/341/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/340/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/339/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/338/04
z dnia 29.06.2004
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/337/04
z dnia 16.06.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/336/04
z dnia 14.06.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/335/04
z dnia 14.06.2004
w sprawie zamiany gruntów
0151/334/04
z dnia 14.06.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/333/04
z dnia 11.06.2004
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
0151/332/04
z dnia 11.06.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/331/04
z dnia 9.06.2004
w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za lata 2003 r. i 2004 r. w wysokości 344,16 zł państwu [...] zam. [...]
0151/330/04
z dnia 7.06.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/329/04
z dnia 7.06.2004
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie projektu systemu transportu i oczyszczania ścieków dla miejscowości Lędziny"
0151/328/04
z dnia 4.06.2004
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
0151/327/04
z dnia 4.06.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/326/04
z dnia 4.06.2004
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/325/04
z dnia 2.06.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/324/04
z dnia 1.06.2004
w sprawie oszczędnego i zgodnego z planem finansowym wydatkowania środków z budżetu gminy Lędziny
0151/323/04
z dnia 31.05.2004
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach
0151/322/04
z dnia 31.05.2004
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach
0151/321/04
z dnia 31.05.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/320/04
z dnia 28.05.2004
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0151/319/04
z dnia 28.05.2004
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień dot. wymiany stolarki okiennej w SP nr 3 w Lędzinach, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu nr 2 w Lędzinach, modernizacji sanitariatów w Gimnazjum nr 2 w Lędzinach i modernizacji dachu starej części SP nr 1 w Lędzinach
0151/318/04
z dnia 27.05.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/317/04
z dnia 26.05.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/316/04
z dnia 26.05.2004
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
0151/315/04
z dnia 21.05.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/314/04
z dnia 21.05.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/313/04
z dnia 21.05.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/312/04
z dnia 18.05.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/311/04
z dnia 18.05.2004
w sprawie powołania składów obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
0151/310/04
z dnia 12.05.2004
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
0151/309/04
z dnia 11.05.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/308/04
z dnia 11.05.2004
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Lędziny oraz jednostkach organizacyjnych gminy
0151/307/04
z dnia 5.05.2004
w sprawie zatwierdzenia stawek stosowanych w Kuchni Miejskiej w Lędzinach obowiązujących od 1 maja 2004 roku
0151/306/04
z dnia 5.05.2004
w sprawie ewidencji i postępowania z przesyłkami specjalnego rodzaju
0151/305/04
z dnia 4.05.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/304/04
z dnia 4.05.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/303/04
z dnia 30.04.2004
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok
0151/302/04
z dnia 28.04.2004
w sprawie rozłożenia na raty płatności z tytułu dzierżawy działki przy placu targowym
0151/301/04
z dnia 27.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/300/04
z dnia 27.04.2004
w sprawie rozłożenia na osiem równych rat opłat rocznych za lata 2002, 2003 i 2004 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/299/04
z dnia 27.04.2004
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
0151/298/04
z dnia 27.04.2004
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
0151/297/04
z dnia 27.04.2004
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
0151/296/04
z dnia 27.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/295/04
z dnia 21.04.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/294/04
z dnia 19.04.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0151/293/04
z dnia 19.04.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0151/292/04
z dnia 19.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/291/04
z dnia 19.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/290/04
z dnia 19.04.2004
w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu przyłączy kanalizacyjnych z nieruchomości leżących w zasięgu zlewni oczyszczalni ścieków "Hołdunów" oraz rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców
0151/289/04
z dnia 19.04.2004
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2004 r. w wysokości 192,48 zł państwu [...] zam. [...]
0151/288/04
z dnia 19.04.2004
w sprawie rozłożenia na dwie raty opłat rocznych za lata 2002, 2003 z tytułu najmu gruntu pod garaż
0151/287/04
z dnia 19.04.2004
w sprawie rozłożenia na dwie raty opłat rocznych za lata 2002, 2003 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0151/286/04
z dnia 19.04.2004
w sprawie rozłożenia na trzy raty opłat rocznych za 2000, 2001, 2002 i 2003 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0151/285/04
z dnia 16.04.2004
w sprawie zatwierdzenia stawek żywieniowych dla osób i instytucji spoza miasta Lędziny, które będą obowiązywać w okresie od 16.04.2004 r. do 31.12.2004 r.
0151/284/04
z dnia 15.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/283/04
z dnia 15.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/282/04
z dnia 15.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/281/04
z dnia 14.04.2004
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 1.05.2004 r. dla pracowników Urzędu Miasta
0151/280/04
z dnia 14.04.2004
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2004 r. w wysokości 127,44 zł, pani [...] zam. [...]
0151/279/04
z dnia 14.04.2004
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2004 r. w wysokości 165,60 zł, pani [...] zam. [...]
0151/278/04
z dnia 14.04.2004
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2004 r. w wysokości 175,20 zł, pani [...] zam. [...]
0151/277/04
z dnia 14.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/276/04
z dnia 14.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/275/04
z dnia 14.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/274/04
z dnia 14.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/273/04
z dnia 14.04.2004
w sprawie przyłączenia obiektów do kanalizacji
0151/272/04
z dnia 2.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/271/04
z dnia 2.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/270/04
z dnia 2.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/269/04
z dnia 2.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/268/04
z dnia 2.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/267/04
z dnia 2.04.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/266/04
z dnia 31.03.2004
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2004 roku
0151/265/04
z dnia 31.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/264/04
z dnia 31.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/263/04
z dnia 31.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/262/04
z dnia 31.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/261/04
z dnia 27.03.2004
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej wieczystego użytkownika
0151/260/04
z dnia 27.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/259/04
z dnia 27.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/258/04
z dnia 27.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/257/04
z dnia 26.03.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2004 rok
0151/256/04
z dnia 24.03.2004
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2003 rok
0152/8/2004
z dnia 23.03.2004
w sprawie planu finansowego na 2004 rok dla Urzędu Miasta Lędziny
0151/255/04
z dnia 23.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/254/04
z dnia 23.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/253/04
z dnia 23.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/252/04
z dnia 23.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/251/04
z dnia 23.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/250/04
z dnia 23.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/249/04
z dnia 23.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/248/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0151/247/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0151/246/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/245/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/244/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/243/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/242/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/241/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/240/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/239/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/238/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/237/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/236/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/235/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/234/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/233/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/232/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/231/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/230/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/229/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/228/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/227/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/226/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/225/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/224/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/223/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/222/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/221/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/220/04
z dnia 19.03.2004
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2004 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/219/04
z dnia 18.03.2004
w sprawie układu wykonawczego do budżetu miasta Lędziny na 2004 rok
0151/218/04
z dnia 10.03.2004
w sprawie sporządzenia opinii, uwag i wniosków do projektu "Programu ochrony środowiska gminy Lędziny"
0151/217/04
z dnia 1.03.2004
w sprawie zatwierdzenia cennika usług oferowanych przez salę widowiskowo-kinową "Piast" w Lędzinach
0151/216/04
z dnia 13.02.2004
w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej na przygotowanie posiłku jednodaniowego dla uczestników konferencji pt. "Służba Bogu i człowiekowi. Jak uczynić swoje życie dobrym i użytecznym" organizowanej przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski ul. Hołdunowska 39
0151/215/04
z dnia 20.02.2004
w sprawie przepisu porządkowego
0152/7/2004
z dnia 14.02.2004
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Murckowskiej w Lędzinach - II etap
0152/6/2004
z dnia 13.02.2004
w sprawie poświadczania zgodności kopii dokumentacji Urzędu Miasta Lędziny z jej oryginałami
0151/214/04
z dnia 6.02.2004
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej wieczystego użytkownika
0151/213/04
z dnia 30.01.2004
w sprawie zatwierdzenia stawek żywieniowych dla Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach od 1 lutego 2004 roku
0151/212/04
z dnia 22.01.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/211/04
z dnia 22.01.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0152/5/2004
z dnia 9.01.2004
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
0152/4/2004
z dnia 8.01.2004
w sprawie wprowadzania, uzupełniania i zmian treści informacji publicznej udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej Lędziny
0152/3/2004
z dnia 7.01.2004
w sprawie upoważnienia kierownika Referatu Kadr i Organizacji mgr Gabrieli Dereń do poświadczania zgodności kopii dokumentów z ich oryginałami
0152/2/2004
z dnia 7.01.2004
w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych przez Urząd Miasta pod względem legalności, gospodarności i celowości wydatków
0152/1/2004
z dnia 2.01.2004
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lędziny

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.26
Data udostępnienia: 2015.01.26 18:31:06
Liczba odwiedzin strony: 3594 (ostatnie odwiedziny 2020.07.02 12:22:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny