Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenia burmistrza z 2015 roku

Zarządzenia burmistrza z 2014 roku

Zarządzenia burmistrza z 2013 roku

Zarządzenia burmistrza z 2012 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/16/10
z dnia 31.12.2010
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Pokoju 106 stanowiącej własność gminy Lędziny
0151/15/10
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/810/2010 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem gruntu przeznaczonego pod ustawienie budynku gospodarczego - w części dotyczącej stawki podatku od towarów i usług
0151/14/10
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/817/2010 burmistrza miasta Lędziny z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lub dzierżawę gruntu przeznaczonego pod plac manewrowy nauki jazdy - w części dotyczącej stawki podatku od towarów i usług
0151/13/10
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/636/2009 burmistrza miasta Lędziny z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę działki numer 2216/77 o pow. 1 189 m2 zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną - w części dotyczącej stawki podatku od towarów i usług
0151/12/10
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/861/2010 burmistrza miasta Lędziny z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lub dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rekreacyjne, m.in. urządzanie gier typu paintball, przydomowych placów zabaw, przydomowych boisk sportowych - w części dotyczącej stawki podatku od towarów i usług
0151/11/10
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/497/2008 burmistrza miasta Lędziny z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat, w części dotyczącej stawki podatku od towarów i usług
0151/10/10
z dnia 31.12.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0152/58/10
z dnia 31.12.2010
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Lędziny
0152/57/10
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/9/10
z dnia 31.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/8/10
z dnia 31.12.2010
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwacji i opłaty eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry
0151/7/10
z dnia 30.12.2010
w sprawie powołania Komisji do spraw Wyboru Ofert Wykonawców w Programie Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny
0152/56/10
z dnia 28.12.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/6/10
z dnia 28.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/5/10
z dnia 22.12.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi "Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Urzędu Miasta Lędziny"
0152/55/10
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/4/10
z dnia 22.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/3/10
z dnia 17.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0152/54/10
z dnia 17.12.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0152/53/10
z dnia 16.12.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/2/10
z dnia 16.12.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0152/52/10
z dnia 15.12.2010
w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont
0152/51/10
z dnia 13.12.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/1/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.01.2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów (dowodów księgowych) i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0152/50/10
z dnia 13.12.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/1/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.01.2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów (dowodów księgowych) i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/1/10
z dnia 13.12.2010
w sprawie powołania pana mgr inż. Marka Bania na stanowisko zastępcy burmistrza miasta
0151/926/10
z dnia 7.12.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0151/925/10
z dnia 7.12.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/903/2010 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29 października 2010 r. w sprawie rozłożenia na raty kwoty 46 651,00 zł netto stanowiącej należność gminy z tytułu wykupu, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 182/22 o pow. 0,1676 ha położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 12 w rejonie ul. Lędzińskiej, przez wieczystego użytkownika
0151/924/10
z dnia 7.12.2010
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0151/923/10
z dnia 6.12.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą "Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2011 roku"
0151/922/10
z dnia 2.12.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0151/921/10
z dnia 2.12.2010
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem pod zespół garaży w zabudowie szeregowej, nietrwale związanych z gruntem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
0151/920/10
z dnia 2.12.2010
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
0151/919/10
z dnia 2.12.2010
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach pani Lidii Ciepły-Bugara
0151/918/10
z dnia 2.12.2010
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach pana Henryka Barcika
0152/49/10
z dnia 30.11.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/917/10
z dnia 30.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/916/10
z dnia 30.11.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą "Administrowanie budynkami mieszkalnymi na terenie miasta Lędziny"
0152/48/10
z dnia 26.11.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/915/10
z dnia 26.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/914/10
z dnia 25.11.2010
w sprawie umorzenia części należności związanych z opłatami za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lędziny
0151/913/10
z dnia 18.11.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Bankowa obsługa budżetu miasta Lędziny"
0152/47/10
z dnia 17.11.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/912/10
z dnia 17.11.2010
w sprawie powołania zespołu ds. mieszkaniowych
0151/911/10
z dnia 17.11.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie Lędziny"
0151/910/10
z dnia 17.11.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę - na czas oznaczony dziesięciu lat - Spółce Akcyjnej POLKOMTEL z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Lędzińskiej - Strzyżówka, z przeznaczeniem na drogę dojazdową do stacji bazowej BT 22527 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0151/909/10
z dnia 17.11.2010
w sprawie ustalenia stawki czynszu - dla POLKOMTEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - za dzierżawę gruntu o powierzchni 190 m2 stanowiącego część działki numer 2177/6 będącej własnością gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ulic Lędzińskiej - Strzyżówka, z przeznaczeniem na drogę dojazdową do stacji bazowej BT 22527
0151/908/10
z dnia 17.11.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0152/46/10
z dnia 15.11.2010
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 wraz z załącznikami
0152/45/10
z dnia 15.11.2010
w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2011 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem
0151/907/10
z dnia 12.11.2010
w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu Miasta Lędziny, dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, prezesów spółek ze 100% udziałem gminy Lędziny
0151/906/10
z dnia 12.11.2010
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0151/905/10
z dnia 12.11.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, oddania w dzierżawę i oddania w najem nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
0152/44/10
z dnia 9.11.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0152/43/10
z dnia 29.10.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/904/10
z dnia 29.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/903/10
z dnia 29.10.2010
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 46 651,00 zł netto stanowiącej należność gminy z tytułu wykupu, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 182/22 o pow. 0,1676 ha położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 12 w rejonie ul. Lędzińskiej, przez wieczystego użytkownika
0151/902/10
z dnia 29.10.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości będących własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/901/10
z dnia 29.10.2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/900/10
z dnia 29.10.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/899/10
z dnia 29.10.2010
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/898/10
z dnia 29.10.2010
w sprawie umorzenia w 50% odsetek od spłaconej należności głównej przysługującej gminie Lędziny od dłużnika pana [...]
0151/897/10
z dnia 25.10.2010
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony jednego roku - z przeznaczeniem na prowadzenie składu materiałów sypkich oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0152/42/10
z dnia 21.10.2010
w sprawie omówienia zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej po kompleksowej kontroli obejmującej okres 2006-2010
0152/41/10
z dnia 21.10.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/896/10
z dnia 21.10.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą "Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2011 roku"
0151/895/10
z dnia 21.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/894/10
z dnia 20.10.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą "Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2011 roku"
0151/893/10
z dnia 15.10.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0151/892/10
z dnia 15.10.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą "Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2011 roku"
0151/891/10
z dnia 15.10.2010
w sprawie powołania Zespołu ds. przydzielania środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2010/2011
0151/890/10
z dnia 14.10.2010
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
0151/889/10
z dnia 14.10.2010
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0152/40/10
z dnia 14.10.2010
w sprawie zasad obiegu dokumentów dotyczących zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego między komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Lędziny
0152/39/10
z dnia 13.10.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/888/10
z dnia 13.10.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą "Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Lędziny"
0151/887/10
z dnia 13.10.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą "Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny"
0151/886/10
z dnia 13.10.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/885/10
z dnia 12.10.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2011 r. - nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach z przeznaczeniem pod garaże nietrwale związane z gruntem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem najmu
0151/884/10
z dnia 12.10.2010
w sprawie częściowego sfinansowania kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego [...] zam. [...] do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki nr 1 w Lędzinach
0151/883/10
z dnia 5.10.2010
w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienia własności znajdującego się na nim budynku na rzecz Spółdzielni Usługowo-Handlowej "Jedność" w Bieruniu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
0151/882/10
z dnia 1.10.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0151/881/10
z dnia 1.10.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0151/880/10
z dnia 1.10.2010
w sprawie częściowego sfinansowania kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego [...] zam. [...] do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki nr 1 w Lędzinach
0152/38/10
z dnia 30.09.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/879/10
z dnia 30.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/878/10
z dnia 28.09.2010
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody burmistrza miasta wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom
0151/877/10
z dnia 23.09.2010
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/876/10
z dnia 23.09.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2011 r. - nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach z przeznaczeniem pod garaże nietrwale związane z gruntem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem najmu
0152/37/10
z dnia 16.09.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/875/10
z dnia 16.09.2010
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Kadr i Organizacji oraz podinspektora w Biurze Rady Miasta
0151/874/10
z dnia 16.09.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0152/36/10
z dnia 7.09.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0152/35/10
z dnia 7.09.2010
w sprawie przyznania medalu pamiątkowego Jubileuszu 850-lecia Lędzin
0151/873/10
z dnia 6.09.2010
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika - pani [...]
0151/872/10
z dnia 3.09.2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu podstawowej termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny dla etapu V-go na rok 2010
0151/871/10
z dnia 3.09.2010
w sprawie zatwierdzenia procedury organizacyjnej powierzenia zadań realizacji i ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac montażowo-budowlanych w zakresie realizacji V etapu na rok 2010 zadania "Podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2009-2011"
0152/34/10
z dnia 1.09.2010
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
0151/870/10
z dnia 30.08.2010
w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu działania Zespołu ds. mieszkaniowych
0152/33/10
z dnia 27.08.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/869/10
z dnia 27.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/868/10
z dnia 27.08.2010
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/867/10
z dnia 27.08.2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego nr 22 położonego w Lędzinach przy ul. Pokoju 84 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży przetargowej
0151/866/10
z dnia 27.08.2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w Lędzinach przy ul. Pokoju 80 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży przetargowej
0151/865/10
z dnia 27.08.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele urządzenia ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0152/32/10
z dnia 6.08.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/864/10
z dnia 6.08.2010
w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Lędziny
0151/863/10
z dnia 6.08.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/862/10
z dnia 3.08.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele rekreacyjne (tj. urządzenia przydomowego placu zabaw oraz boiska sportowego) oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0151/861/10
z dnia 3.08.2010
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lub dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rekreacyjne, m.in. urządzanie gier typu paintball, przydomowych placów zabaw, przydomowych boisk sportowych
0152/31/10
z dnia 2.08.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/1/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.01.2009 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów (dowodów księgowych) i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0152/30/10
z dnia 30.07.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/860/10
z dnia 30.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/859/10
z dnia 29.07.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach - wyposażenie w meble"
0151/858/10
z dnia 26.07.2010
w sprawie zmiany zarządzenia 0151/510/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Lędziny
0152/29/10
z dnia 23.07.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/857/10
z dnia 23.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/856/10
z dnia 21.07.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej ul. Lędzińska"
0151/855/10
z dnia 19.07.2010
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/854/10
z dnia 19.07.2010
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/853/10
z dnia 19.07.2010
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0152/28/10
z dnia 13.07.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/852/10
z dnia 13.07.2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/851/10
z dnia 13.07.2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/850/10
z dnia 13.07.2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/849/10
z dnia 13.07.2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/848/10
z dnia 13.07.2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/847/10
z dnia 13.07.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/846/10
z dnia 9.07.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach - wyposażenie kuchni"
0151/845/10
z dnia 8.07.2010
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/844/10
z dnia 8.07.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - na cele rolne oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/843/10
z dnia 8.07.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej obiektem handlowym, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej - na czas oznaczony trzech lat - pod działalność handlową prowadzoną w kiosku "RUCH" oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
0151/842/10
z dnia 7.07.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/832/10 burmistrza miasta Lędziny z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
0151/841/10
z dnia 7.07.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/830/10 burmistrza miasta Lędziny z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
0151/840/10
z dnia 7.07.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Profesjonalna obsługa komputera zakończona egzaminem Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"
0151/839/10
z dnia 2.07.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/541/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 17.03.2009 r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych
0151/838/10
z dnia 2.07.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele urządzenia ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0152/27/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych
0152/26/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie zmian w regulaminie określającym szczegółowy zakres przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Lędziny i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
0152/25/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/837/10
z dnia 30.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/836/10
z dnia 23.06.2010
w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części dzielnicy Hołdunów
0151/835/10
z dnia 23.06.2010
w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
0152/24/10
z dnia 17.06.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/834/10
z dnia 17.06.2010
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej
0151/833/10
z dnia 17.06.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/832/10
z dnia 14.06.2010
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
0151/831/10
z dnia 14.06.2010
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
0151/830/10
z dnia 14.06.2010
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
0151/829/10
z dnia 14.06.2010
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
0151/828/10
z dnia 8.06.2010
w sprawie określenia obszarów na terenie gminy Lędziny objęte powodzią w maju 2010 r.
0151/827/10
z dnia 8.06.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą "Zespół Szkół - termomodernizacja"
0151/826/10
z dnia 2.06.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku MKS Lędziny"
0152/23/10
z dnia 2.06.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach"
0151/825/10
z dnia 1.06.2010
w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
0152/22/10
z dnia 28.05.2010
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miasta Lędziny w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55
0152/21/10
z dnia 28.05.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/824/10
z dnia 28.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/823/10
z dnia 27.05.2010
w sprawie powołania składów obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
0152/20/10
z dnia 27.05.2010
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny
0152/19/10
z dnia 26.05.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0152/18/10
z dnia 26.05.2010
w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat w mieniu powstałych wskutek powodzi w maju 2010 r. w gminie Lędziny
0151/822/10
z dnia 26.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/821/10
z dnia 26.05.2010
w sprawie Regulaminu kontroli instytucjonalnej
0151/820/10
z dnia 25.05.2010
w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w gminie Lędziny
0151/819/10
z dnia 21.05.2010
w sprawie powołania lidera gminnego Powszechnego Spisu Rolnego 2010
0151/818/10
z dnia 18.05.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0152/17/10
z dnia 18.05.2010
w sprawie kontroli zarządczej
0152/16/10
z dnia 18.05.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0152/15/10
z dnia 18.05.2010
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
0152/14/10
z dnia 17.05.2010
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
0151/817/10
z dnia 13.05.2010
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lub dzierżawę gruntu przeznaczonego pod plac manewrowy nauki jazdy
0151/816/10
z dnia 12.05.2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/713/09 z dnia 7.12.2009 r. w sprawie wymogu tworzenia aktów normatywnych podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w formacie xml
0151/815/10
z dnia 4.05.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach - dźwig osobowy"
0152/13/10
z dnia 30.04.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/814/10
z dnia 30.04.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/813/10
z dnia 29.04.2010
w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny
0151/812/10
z dnia 28.04.2010
w sprawie rozłożenia na osiem rat należności przysługującej gminie Lędziny obejmującej należność główną wraz z odsetkami na dzień podpisania zarządzenia w wysokości 1 569,90 zł z tytułu zaległości czynszowych dotyczących lokalu mieszkalnego w budynku przy [...] w Lędzinach
0151/811/10
z dnia 27.04.2010
w sprawie ustalenia wynagrodzenia na bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny
0151/810/10
z dnia 27.04.2010
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem gruntu przeznaczonego pod ustawienie budynku gospodarczego
0151/809/10
z dnia 27.04.2010
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
0151/808/10
z dnia 21.04.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Remont zabytkowego budynku byłej plebanii w Lędzinach połączony z restauracją obiektu i adaptacją na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej"
0152/12/10
z dnia 16.04.2010
w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Lędziny
0152/11/10
z dnia 16.04.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/807/10
z dnia 16.04.2010
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia
0151/806/10
z dnia 16.04.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele urządzenia ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0151/805/10
z dnia 16.04.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Szkoła Podstawowa nr 3 – modernizacja obiektów sportowych"
0151/804/10
z dnia 16.04.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/803/10
z dnia 15.04.2010
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0151/802/10
z dnia 15.04.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy "Zalew" - remont i uszczelnienie niecki basenu kąpielowego"
0151/801/10
z dnia 15.04.2010
w sprawie powołania Komisji do spraw Wyboru Ofert Wykonawców w Programie Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny
0152/10/10
z dnia 9.04.2010
w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego
0151/800/10
z dnia 8.04.2010
w sprawie umorzenia należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika - pana [...], zam. w Lędzinach
0151/799/10
z dnia 8.04.2010
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/798/10
z dnia 8.04.2010
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/797/10
z dnia 8.04.2010
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/796/10
z dnia 8.04.2010
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/795/10
z dnia 8.04.2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0151/794/10
z dnia 8.04.2010
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0152/9/10
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2010 rok
0151/793/10
z dnia 31.03.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/792/10
z dnia 30.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/791/10
z dnia 29.03.2010
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 1 864,80 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0151/790/10
z dnia 29.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/789/10
z dnia 29.03.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Budowa ulicy Poziomkowej w Lędzinach"
0151/788/10
z dnia 29.03.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Budowa placów zabaw w Lędzinach"
0151/787/10
z dnia 29.03.2010
w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)
0151/786/10
z dnia 29.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/785/10
z dnia 29.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/784/10
z dnia 29.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/783/10
z dnia 24.03.2010
w sprawie zamiany nieruchomości
0151/782/10
z dnia 24.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/781/10
z dnia 24.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/780/10
z dnia 24.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/779/10
z dnia 24.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/778/10
z dnia 24.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/777/10
z dnia 24.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/776/10
z dnia 24.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/775/10
z dnia 23.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/774/10
z dnia 23.03.2010
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/773/10
z dnia 23.03.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0151/772/10
z dnia 23.03.2010
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/771/10
z dnia 23.03.2010
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/770/10
z dnia 23.03.2010
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/769/10
z dnia 23.03.2010
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/768/10
z dnia 23.03.2010
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/767/10
z dnia 23.03.2010
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/766/10
z dnia 18.03.2010
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2009 rok
0151/765/10
z dnia 18.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/764/10
z dnia 18.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/763/10
z dnia 10.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/762/10
z dnia 10.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/761/10
z dnia 10.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/760/10
z dnia 10.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/759/10
z dnia 10.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/758/10
z dnia 9.03.2010
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
0151/757/10
z dnia 9.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/756/10
z dnia 9.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/755/10
z dnia 9.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/754/10
z dnia 8.03.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę - na czas oznaczony trzech lat - nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Fredry, z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0151/753/10
z dnia 4.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/752/10
z dnia 4.03.2010
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2010 r.
0151/751/10
z dnia 1.03.2010
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem pod działalność handlową prowadzoną w kiosku "RUCH"
0151/750/10
z dnia 1.03.2010
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w tym, przeprowadzania wywiadu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz odbioru oświadczenia majątkowego
0151/749/10
z dnia 1.03.2010
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
0151/748/10
z dnia 1.03.2010
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
0152/8/10
z dnia 1.03.2010
w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów (dowodów księgowych) i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/747/10
z dnia 26.02.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/746/10
z dnia 26.02.2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
0152/7/10
z dnia 26.02.2010
w sprawie zmian w planie finansowym na 2010 rok
0152/6/10
z dnia 26.02.2010
w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Lędziny
0151/745/10
z dnia 25.02.2010
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/744/10
z dnia 25.02.2010
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/743/10
z dnia 18.02.2010
w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Lędziny w okresie od 2.03.2010 r. do 1.03.2011 r.
0151/742/10
z dnia 11.02.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Wycinka drzew na terenie gminy Lędziny"
0151/741/10
z dnia 10.02.2010
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 742/160, położonej w Lędzinach, obręb Goławiec, w rejonie ulicy Goławieckiej
0151/740/10
z dnia 10.02.2010
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Lędzinach
0151/739/10
z dnia 10.02.2010
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Lędzinach
0151/738/10
z dnia 8.02.2010
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/737/10
z dnia 8.02.2010
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/736/10
z dnia 8.02.2010
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/735/10
z dnia 1.02.2010
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0151/734/10
z dnia 1.02.2010
w sprawie powołania koordynatora Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny
0151/733/10
z dnia 29.01.2010
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach
0151/732/10
z dnia 19.01.2010
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 2 192,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0152/5/10
z dnia 15.01.2010
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta na 2010 rok
0151/731/10
z dnia 15.01.2010
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na prowadzeniu dodatkowych zajęć profilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób współuzależnionych
0151/730/10
z dnia 15.01.2010
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
0151/729/10
z dnia 12.01.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na prowadzenie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/728/10
z dnia 12.01.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb gminy Lędziny"
0152/4/10
z dnia 12.01.2010
w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miasta Lędziny oraz jednostek budżetowych miasta Lędziny na 2010
0151/727/10
z dnia 5.01.2010
w sprawie powołania komisyjnego zespołu ds. analizy i weryfikacji danych zawartych w konstrukcji taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla RPWiK SA w Tychach
0152/3/10
z dnia 5.01.2010
w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów z zakresu projektu pn. "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli"
0152/2/10
z dnia 5.01.2010
w sprawie zmian w regulaminie określającym szczegółowy zakres przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Lędziny i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
0152/1/10
z dnia 4.01.2010
w sprawie procedur stosowanych przy realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
0151/726/10
z dnia 4.01.2010
w sprawie powołania koordynator ds. projektu pn. "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli"
0151/725/10
z dnia 4.01.2010
w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Lędziny klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
0151/724/10
z dnia 4.01.2010
w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych
0151/723/10
z dnia 4.01.2010
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.26
Data udostępnienia: 2015.01.26 18:31:06
Liczba odwiedzin strony: 6838 (ostatnie odwiedziny 2020.08.09 12:35:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny