Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenia burmistrza z 2015 roku

Zarządzenia burmistrza z 2013 roku

Zarządzenia burmistrza z 2012 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0050.26.2014
z dnia 31.12.2014
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2014-2025
0050.25.2014
z dnia 31.12.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.24.2014
z dnia 31.12.2014
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0050.23.2014
z dnia 31.12.2014
w sprawie zmiany koordynatora Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Urzędzie Miasta Lędziny
0120.27.2014
z dnia 30.12.2014
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego wykazu dokumentów, spraw w toku załatwienia i stanu wyposażenia pomieszczeń oraz zabezpieczenia sprzętu komputerowego
0050.22.2014
z dnia 30.12.2014
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/383/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 4.08.2008 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w gminie Lędziny
0050.21.2014
z dnia 30.12.2014
w sprawie powołania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.20.2014
z dnia 30.12.2014
w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2015"
0050.19.2014
z dnia 29.12.2014
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.838.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, oddania w dzierżawę i oddania w najem nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
0050.18.2014
z dnia 29.12.2014
w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz"
0050.17.2014
z dnia 23.12.2014
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0050.16.2014
z dnia 23.12.2014
w sprawie powołania komisyjnego zespołu ds. analizy i weryfikacji danych zawartych w konstrukcji taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla RPWiK SA w Tychach
0050.15.2014
z dnia 22.12.2014
w sprawie przyznania i określenia wysokości Stypendium Sportowego Burmistrza Miasta Lędziny na rok 2015
0050.14.2014
z dnia 22.12.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0120.26.2014
z dnia 17.12.2014
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania analizy z zakresu obiegu dokumentów, procedur kancelaryjnych oraz stanu finansów publicznych miasta Lędziny
0050.13.2014
z dnia 17.12.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.12.2014
z dnia 17.12.2014
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika Miejskiego Zarządu Budynków w Lędzinach
0120.25.2014
z dnia 16.12.2014
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Lędziny przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Lędziny w okręgu wyborczym nr 6 wyznaczonych na dzień 1 marca 2015 r.
0120.24.2014
z dnia 16.12.2014
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Lędziny przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 8 lutego 2015 r.
0050.11.2014
z dnia 16.12.2014
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.199.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 31.10.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwacji i opłaty eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry
0050.10.2014
z dnia 16.12.2014
w sprawie powołania sportowej komisji stypendialnej oraz ustalenia zadań i trybu jej pracy
0050.9.2014
z dnia 16.12.2014
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
0050.8.2014
z dnia 12.12.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w najem na czas oznaczony 3 lat - na rzecz dotychczasowych najemców - nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Lędziny z przeznaczeniem pod garaże oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem najmu
0050.7.2014
z dnia 11.12.2014
w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okresie przerwy świątecznej w 2014 r.
0050.6.2014
z dnia 10.12.2014
w sprawie rozłożenia na raty całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużnika [...]
0050.5.2014
z dnia 9.12.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.4.2014
z dnia 9.12.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w najem na czas oznaczony 3 lat - na rzecz dotychczasowych najemców - nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Lędziny z przeznaczeniem pod garaże oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących przedmiotem najmu
0050.3.2014
z dnia 9.12.2014
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2015
0050.2.2014
z dnia 8.12.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2015 r."
0050.1.2014
z dnia 8.12.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2015 r."
0050.857.2014
z dnia 4.12.2014
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0050.856.2014
z dnia 4.12.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Różanej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.855.2014
z dnia 4.12.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Różanej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.854.2014
z dnia 4.12.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Różanej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.853.2014
z dnia 4.12.2014
w sprawie odwołania pana Marka Bania ze stanowiska zastępcy burmistrza miasta Lędziny
0050.852.2014
z dnia 3.12.2014
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach
0050.851.2014
z dnia 28.11.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.850.2014
z dnia 28.11.2014
w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.849.2014
z dnia 24.11.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.848.2014
z dnia 19.11.2014
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu
0050.847.2014
z dnia 18.11.2014
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku handlowo-usługowego położonego przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lędzinach
0050.846.2014
z dnia 18.11.2014
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem budynku handlowo-usługowego położonego przy ul. Hołdunowskiej 18b w Lędzinach
0050.845.2014
z dnia 18.11.2014
w sprawie egzekucji należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, do których stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
0050.844.2014
z dnia 14.11.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Fredry, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.843.2014
z dnia 14.11.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.842.2014
z dnia 14.11.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.841.2014
z dnia 14.11.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. ks. Kontnego - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.840.2014
z dnia 14.11.2014
w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2015 rok wraz załącznikami oraz uzasadnieniem
0050.839.2014
z dnia 14.11.2014
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2015-2025 wraz z załącznikami
0120.23.2014
z dnia 13.11.2014
w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta Lędziny
0120.22.2014
z dnia 13.11.2014
w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0120.21.2014
z dnia 13.11.2014
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0050.838.2014
z dnia 10.11.2014
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.656.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, oddania w dzierżawę i oddania w najem nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
0050.837.2014
z dnia 7.11.2014
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza miasta Lędziny
0050.836.2014
z dnia 7.11.2014
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.817.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika Miejskiego Zarządu Budynków w Lędzinach
0050.835.2014
z dnia 6.11.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Betonowej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.834.2014
z dnia 6.11.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Ekonomicznej 6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu "domek fiński", stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.833.2014
z dnia 6.11.2014
w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Goławieckiej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.832.2014
z dnia 6.11.2014
w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.831.2014
z dnia 6.11.2014
w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Kupilasa, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.830.2014
z dnia 6.11.2014
w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Blych, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.829.2014
z dnia 6.11.2014
w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Oficerskiej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.828.2014
z dnia 6.11.2014
w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Żeromskiego, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.827.2014
z dnia 6.11.2014
w sprawie rozłożenia na raty należności z najmu gruntu pod garaż zlokalizowany w kompleksie garaży przy ul. 25-Lecia w Lędzinach
0050.826.2014
z dnia 6.11.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0120.20.2014
z dnia 4.11.2014
w sprawie umorzenia należności przysługującej gminie Lędziny
0050.825.2014
z dnia 4.11.2014
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Traugutta - Przodowników - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.824.2014
z dnia 31.10.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.823.2014
z dnia 30.10.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Bankowa obsługa budżetu gminy Lędziny, podległych jej jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury"
0050.822.2014
z dnia 28.10.2014
w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza miasta nr 0050.788.2014 z dnia 11.09.2014 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
0050.821.2014
z dnia 28.10.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.820.2014
z dnia 28.10.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0120.19.2014
z dnia 24.10.2014
w sprawie powołania komisji ds. stwierdzenia i oszacowania strat poniesionych przez gminę w związku z zalaniem siedziby Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
0050.819.2014
z dnia 24.10.2014
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 801/90 o pow. 0,0019 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, zajętej pod drogę publiczną gminną ul. Zakole
0050.818.2014
z dnia 24.10.2014
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
0050.817.2014
z dnia 23.10.2014
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika Miejskiego Zarządu Budynków w Lędzinach
0050.816.2014
z dnia 17.10.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.815.2014
z dnia 17.10.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.814.2014
z dnia 8.10.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.813.2014
z dnia 6.10.2014
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Fredry - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.812.2014
z dnia 6.10.2014
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 11 - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.811.2014
z dnia 6.10.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Kopalnianej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.810.2014
z dnia 6.10.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Kopalnianej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.809.2014
z dnia 6.10.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Kopalnianej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.808.2014
z dnia 6.10.2014
w sprawie zamiany nieruchomości
0050.807.2014
z dnia 3.10.2014
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
0050.806.2014
z dnia 2.10.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2015 r."
0050.805.2014
z dnia 30.09.2014
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 1071/37 o powierzchni 0,0141 ha, położonej w Lędzinach, obrębie ewidencyjny Lędziny, arkusz mapy 10, zajętej pod drogę publiczną gminną ul. Wapienną
0050.804.2014
z dnia 30.09.2014
w sprawie zamiany nieruchomości
0050.803.2014
z dnia 30.09.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę - Spółce z o.o. MIKO-TECH z siedzibą w Łaziskach Górnych - nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Wygody (na terenie tzw. Wopienki), na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r., na urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych, w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Lędzinach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.802.2014
z dnia 30.09.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę - Spółce z o.o. MIKO-TECH z siedzibą w Łaziskach Górnych - nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego - Zakole, na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r., na urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych, w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Lędzinach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.801.2014
z dnia 30.09.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.800.2014
z dnia 30.09.2014
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2014-2025
0050.799.2014
z dnia 29.09.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny w okresie do 30.04.2016 r."
0050.798.2014
z dnia 29.09.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Lędziny w okresie do 30.04.2016 r."
0050.797.2014
z dnia 29.09.2014
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody burmistrza miasta wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom
0050.796.2014
z dnia 24.09.2014
w sprawie ustalenia punktów głosowania dla okręgów konsultacyjnych oraz ustalenia terminów głosowania projektu "Budżet Obywatelski w Lędzinach" na 2015 rok
0050.795.2014
z dnia 23.09.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.794.2014
z dnia 17.09.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.793.2014
z dnia 15.09.2014
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 741/66 o pow. 0,0015 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Goławiec, arkusz mapy 3, zajętej pod drogę publiczną gminną ul. Azaliowa
0050.792.2014
z dnia 12.09.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.791.2014
z dnia 12.09.2014
w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzania konsultacji społecznych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego
0050.790.2014
z dnia 12.09.2014
w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz"
0050.789.2014
z dnia 11.09.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.788.2014
z dnia 11.09.2014
w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
0050.787.2014
z dnia 9.09.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Udzielenie gminie Lędziny kredytu długoterminowego, którego spłata nastąpi z dochodów własnych oraz przychodów gminy Lędziny w latach od 2015 roku do 2023 roku w kwocie 3 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lędziny w kwocie 1 692 590,99 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 907 409,01 zł"
0120.18.2014
z dnia 9.09.2014
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji
0120.17.2014
z dnia 9.09.2014
w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału służbowego ubioru reprezentacyjnego dla kierownika USC
0120.16.2014
z dnia 8.09.2014
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Lędziny przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
0050.786.2014
z dnia 29.08.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.785.2014
z dnia 26.08.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.784.2014
z dnia 26.08.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.783.2014
z dnia 26.08.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.782.2014
z dnia 26.08.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.781.2014
z dnia 26.08.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.780.2014
z dnia 26.08.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.779.2014
z dnia 26.08.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.778.2014
z dnia 26.08.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.777.2014
z dnia 25.08.2014
w sprawie informacji burmistrza miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2014-2024 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2014 r.
0050.776.2014
z dnia 25.08.2014
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2014 r.
0050.775.2014
z dnia 19.08.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.774.2014
z dnia 19.08.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.773.2014
z dnia 19.08.2014
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 5 156,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.772.2014
z dnia 13.08.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Droga gminna - ul. Zakole - modernizacja od ul. Zawiszy Czarnego (etap I)"
0050.771.2014
z dnia 12.08.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.770.2014
z dnia 11.08.2014
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 5 314,75 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.769.2014
z dnia 31.07.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.768.2014
z dnia 31.07.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Słowackiego - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.767.2014
z dnia 29.07.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Realizacja zadań operatora wykonawczego w ramach projektu: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny""
0050.766.2014
z dnia 22.07.2014
w sprawie ustalenia punktów konsultacyjnych dla okręgów konsultacyjnych oraz ustalenia terminów konsultacji projektu "Budżet Obywatelski w Lędzinach" na 2015 rok
0050.765.2014
z dnia 22.07.2014
w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Lędziny konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski w Lędzinach" na 2015 rok
0050.764.2014
z dnia 21.07.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0120.15.2014
z dnia 16.07.2014
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0120.4.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Lędziny oraz wprowadzenia tekstu jednolitego zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.763.2014
z dnia 16.07.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.762.2014
z dnia 16.07.2014
w sprawie ustalenia procedury dotyczącej przepływu informacji pomiędzy Urzędem Miasta w Lędzinach a jednostkami organizacyjnymi gminy Lędziny w celu zapewnienia prawidłowego opodatkowania nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a oddanych w najem lub dzierżawę
0120.14.2014
z dnia 14.07.2014
w sprawie usprawnienia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lędziny po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach obejmującej okres 2010-2014
0050.761.2014
z dnia 9.07.2014
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem gruntów stanowiących własność gminy Lędziny z przeznaczeniem pod kontenery na odzież używaną
0050.760.2014
z dnia 9.07.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.759.2014
z dnia 9.07.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. "Konkurs ofert na agenta emisji obligacji komunalnych gminy Lędziny"
0120.13.2014
z dnia 4.07.2014
w sprawie czasu pracy w 2014 r.
0050.758.2014
z dnia 30.06.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.757.2014
z dnia 30.06.2014
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2014-2024
0050.756.2014
z dnia 25.06.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.755.2014
z dnia 25.06.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Adaptacja budynku MKS na przedszkole - wyposażenie w meble"
0050.754.2014
z dnia 25.06.2014
w sprawie rozłożenia na raty całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużników [...] małżonków [...]
0050.753.2014
z dnia 25.06.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.752.2014
z dnia 25.06.2014
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0050.751.2014
z dnia 24.06.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.750.2014
z dnia 13.06.2014
w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem gruntów stanowiących własność gminy Lędziny z przeznaczeniem pod kontenery / pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych
0050.749.2014
z dnia 13.06.2014
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem budynku o powierzchni użytkowej 359,5 m2 położonego przy ul. Hołdunowskiej 70 w Lędzinach
0050.748.2014
z dnia 13.06.2014
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu
0050.747.2014
z dnia 13.06.2014
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem budynku o powierzchni użytkowej 359,5 m2 położonego przy ul. Hołdunowskiej 70 w Lędzinach - przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej
0050.746.2014
z dnia 10.06.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.745.2014
z dnia 10.06.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Różanej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.744.2014
z dnia 10.06.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Ratusz, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.743.2014
z dnia 10.06.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Gronowej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.742.2014
z dnia 4.06.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Adaptacja budynku MKS na przedszkole - wyposażenie kuchni wraz z zapleczem"
0050.741.2014
z dnia 2.06.2014
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 800/44 o pow. 0,0129 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, zajętej pod drogę publiczną gminną ul. Zakole
0050.740.2014
z dnia 30.05.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.739.2014
z dnia 30.05.2014
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.738.2014
z dnia 28.05.2014
w sprawie ustalenia okresu ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych na terenie miasta Lędziny
0050.737.2014
z dnia 28.05.2014
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. windykacji
0050.736.2014
z dnia 27.05.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.735.2014
z dnia 27.05.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Traugutta - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.734.2014
z dnia 20.05.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.733.2014
z dnia 20.05.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Asnyka - Modrej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.732.2014
z dnia 19.05.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Droga gminna ul. Waryńskiego - modernizacja"
0050.731.2014
z dnia 15.05.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.730.2014
z dnia 15.05.2014
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach
0050.729.2014
z dnia 15.05.2014
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach
0120.12.2014
z dnia 14.05.2014
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
0120.11.2014
z dnia 14.05.2014
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
0050.728.2014
z dnia 14.05.2014
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
0050.727.2014
z dnia 14.05.2014
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń o powierzchni użytkowej 344,8 m2 w budynku przy ul. ks. Kontnego 34 w Lędzinach
0050.726.2014
z dnia 14.05.2014
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu
0050.725.2014
z dnia 14.05.2014
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem części budynku - położonego w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. ks. Kontnego 34 - składającej się z pomieszczeń o powierzchni użytkowej 344,8 m2, przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej
0050.724.2014
z dnia 6.05.2014
w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz"
0050.723.2014
z dnia 6.05.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. ks. Kontnego, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.722.2014
z dnia 6.05.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.721.2014
z dnia 6.05.2014
w sprawie rozpatrzenia uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zabytkowej w Lędzinach
0050.720.2014
z dnia 5.05.2014
w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w gminie Lędziny
0050.719.2014
z dnia 5.05.2014
w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
0120.10.2014
z dnia 30.04.2014
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
0050.718.2014
z dnia 30.04.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.717.2014
z dnia 25.04.2014
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia spraw, o których mowa w art. 20t ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
0050.716.2014
z dnia 25.04.2014
w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny
0120.9.2014
z dnia 17.04.2014
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0050.715.2014
z dnia 16.04.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.714.2014
z dnia 15.04.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Wiosennej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.713.2014
z dnia 15.04.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Wiosennej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.712.2014
z dnia 15.04.2014
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
0050.711.2014
z dnia 15.04.2014
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
0050.710.2014
z dnia 15.04.2014
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
0050.709.2014
z dnia 15.04.2014
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
0050.708.2014
z dnia 15.04.2014
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.707.2014
z dnia 15.04.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.706.2014
z dnia 7.04.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Adaptacja budynku MKS na przedszkole - etap III"
0050.705.2014
z dnia 31.03.2014
w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w gminie Lędziny
0050.704.2014
z dnia 31.03.2014
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2014-2024
0050.703.2014
z dnia 31.03.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.702.2014
z dnia 28.03.2014
w sprawie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2013 rok
0050.701.2014
z dnia 26.03.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.700.2014
z dnia 26.03.2014
w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu gminy na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych w ramach zadania pn. "Zielona szkoła"
0050.699.2014
z dnia 25.03.2014
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.698.2014
z dnia 25.03.2014
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.697.2014
z dnia 25.03.2014
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.696.2014
z dnia 25.03.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.695.2014
z dnia 25.03.2014
w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego miasta Lędziny za 2013 rok
0050.694.2014
z dnia 25.03.2014
w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej reprezentującego gminę Lędziny w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
0050.693.2014
z dnia 20.03.2014
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.692.2014
z dnia 20.03.2014
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.691.2014
z dnia 20.03.2014
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.690.2014
z dnia 20.03.2014
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.689.2014
z dnia 12.03.2014
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.688.2014
z dnia 12.03.2014
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.687.2014
z dnia 12.03.2014
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2014 roku
0050.686.2014
z dnia 11.03.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.685.2014
z dnia 7.03.2014
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Traugutta - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.684.2014
z dnia 4.03.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0120.8.2014
z dnia 3.03.2014
w sprawie wprowadzenie zmian Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny"
0050.683.2014
z dnia 26.02.2014
w sprawie uchylenia zarządzenia
0050.682.2014
z dnia 26.02.2014
w sprawie uchylenia zarządzenia burmistrza miasta Lędziny nr 0050.668.2014 z dnia 11.02.2014 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz"
0050.681.2014
z dnia 26.02.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiołowa (odcinek od C do W2)"
0120.7.2014
z dnia 26.02.2014
w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu technicznego punktu ukrycia mieszczącego się w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 w Lędzinach - Dom Górnika nr 2
0050.680.2014
z dnia 25.02.2014
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 904/110 o pow. 0,0050 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, zajętej pod drogę publiczną gminną ul. Zakole
0050.679.2014
z dnia 20.02.2014
w sprawie zmian w budżecie
0050.678.2014
z dnia 20.02.2014
w sprawie uzgodnienia kryteriów decydujących o przyjęciu kandydata do Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 prowadzonego przez gminę Lędziny, branych pod uwagę w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w tym liczby punktów za kryteria oraz terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów
0050.677.2014
z dnia 20.02.2014
w sprawie uzgodnienia kryteriów decydujących o przyjęciu kandydata do Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 prowadzonego przez gminę Lędziny, branych pod uwagę w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w tym liczby punktów za kryteria oraz terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów
0050.676.2014
z dnia 20.02.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0050.675.2014
z dnia 17.02.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Folwarcznej w Lędzinach w zakresie odwodnienia"
0050.674.2014
z dnia 17.02.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Księdza Głucha w Lędzinach w zakresie odwodnienia"
0050.673.2014
z dnia 17.02.2014
w sprawie Regulaminu organizacyjnego stanowiska kierowania na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
0050.672.2014
z dnia 17.02.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej - ul. Reja w Lędzinach w zakresie odwodnienia"
0050.671.2014
z dnia 14.02.2014
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.670.2014
z dnia 12.02.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap I."
0120.6.2014
z dnia 12.02.2014
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych będących własnością Urzędu Miasta Lędziny
0120.5.2014
z dnia 12.02.2014
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 r.
0050.669.2014
z dnia 11.02.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiołowa (odcinek od C do W2)"
0050.668.2014
z dnia 11.02.2014
w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz"
0120.4.2014
z dnia 10.02.2014
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/1/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.01.2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzenia, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów (dowodów księgowych) i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.667.2014
z dnia 31.01.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralnobitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2014 roku"
0050.666.2014
z dnia 31.01.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0120.3.2014
z dnia 29.01.2014
w sprawie zmiany zarządzenia 0152/18/09 z dnia 3.11.2009 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
0120.2.2014
z dnia 29.01.2014
w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.1.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.665.2014
z dnia 20.01.2014
w sprawie programu "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD"
0050.664.2014
z dnia 20.01.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Zabytkowej w Lędzinach w zakresie odwodnienia"
0050.663.2014
z dnia 20.01.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Folwarcznej w Lędzinach w zakresie odwodnienia"
0050.662.2014
z dnia 20.01.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Księdza Głucha w Lędzinach w zakresie odwodnienia"
0050.661.2014
z dnia 17.01.2014
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
0120.1.2014
z dnia 15.01.2014
w sprawie czasu pracy w 2014 r.
0050.660.2014
z dnia 8.01.2014
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę na cele rekreacyjne, tj. urządzanie gier typu paintball - na czas oznaczony jednego roku - nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.659.2014
z dnia 8.01.2014
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.658.2014
z dnia 8.01.2014
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0050.657.2014
z dnia 2.01.2014
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2014 r."

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.26
Data udostępnienia: 2015.01.26 18:31:06
Liczba odwiedzin strony: 5706 (ostatnie odwiedziny 2021.01.21 14:58:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny