Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Miejska Biblioteka Publiczna
adres: ul. Lędzińska 86 , 43-140 Lędziny
telefon: (0 32) 216 75 09
e-mail: bibliotekal@tlen.pl
dyrektor: mgr Joanna Wicik
czynna: od poniedziałku do środy: od 1100 do 1800
czwartek: od 1100 do 1800 (praca wewnętrzna)
piątek: od 1100 do 1800
pierwsza sobota w miesiącu: od 900 do 1300

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach jest samorządową instytucją kultury, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta. Organizatorem biblioteki jest miasto Lędziny, które zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę miejską Lędziny i posiada osobowość prawną.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym biblioteka korzysta z pomocy biblioteki powiatowej. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania. Przychodami są dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki na całkowitą działalność biblioteki pokrywane są z przychodów.

Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania placówki sprawuje burmistrz miasta, który stoi na czele biblioteki i powołuje oraz odwołuje jej dyrektora. Organizację wewnętrzną biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych ustala regulamin organizacyjny.

Do głównych zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych, utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i jego społeczności,
  • gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie miasta,
  • współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,
  • udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, bez względu n ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych,
  • tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: fotograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,
  • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,
  • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i użytkowników biblioteki,
  • ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. W skład biblioteki wchodzą:

Biblioteka Centralna w Lędzinach

ul. Lędzińska 86 , 43-140 Lędziny
tel.: (0 32) 216 75 09
e-mail: bibliotekal@tlen.pl

 

Filia nr 1

ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 326 68 87
e-mail: bibliotekal@tlen.pl

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Joanna Wicik, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Lędzińska 86, 43-140 Lędziny, tel.: (32) 216 75 09, e-mail: bibliotekal@tlen.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.05
Data udostępnienia: 2015.01.05 19:11:49
Liczba odwiedzin strony: 18956 (ostatnie odwiedziny 2024.07.15 15:34:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny