Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Akt założycielski
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
EKOREC
adres: ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 326 79 90, 326 79 91
fax: (0 32) 326 77 09
adres bazy transportowej: ul. Fredry 98, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 216 60 20
adres administratora hotelu: ul. Pokoju 106, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 326 60 87
e-mail: ekorec@poczta.onet.pl
prokurent: Barbara Podolska
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
kasa czynna: poniedziałek od 930 do 1445
wtorek od 730 do 1445
czwartek od 830 do 1545
piątek od 830 do 1545

EKOREC jest jednoosobową spółką gminną z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą 1 września 2007 roku na bazie zlikwidowanego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Lędzinach. Podstawę prawną określającą zasady funkcjonowania spółki EKOREC stanowi akt założycielski, obejmujący przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Organami spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem spółki. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 • podejmowania uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat,
 • utworzenie funduszów celowych,
 • zatwierdzenie programu inwestycyjnego i gospodarczego działalności spółki,
 • udział spółki w innych spółkach lub przedsiębiorstwach,
 • wszelkie decyzje dotyczące roszczeń naprawczych na skutek szkód wyrządzonych podczas tworzenia spółki lub w trakcie zarządzania, lub też wykonywania zadań przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
 • powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia,
 • zmiana umowy spółki oraz rozwiązanie spółki,
 • podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów,
 • zarządzanie zwrotu dopłat wspólników przewidzianych w art. 177 i następne kodeksu spółek handlowych,
 • wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w nich,
 • wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 • a nadto w pozostałych sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników wymienionych w kodeksie spółek handlowych lub wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólnika a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki.

Z kompetencji Zgromadzenia Wspólników jest wyłączona indywidualna kontrola wspólników przewidziana w art. 212 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki, niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. Składa się z 1 do 3 członków powołanych przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. Kadencja trwa 5 lat (z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, którego kadencja trwa 2 lata) i może zostać przedłużona przez Zgromadzenie Wspólników.

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, których powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa cztery lata. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa,
 • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • badanie rocznych sprawozdań Zarządu dotyczących działalności spółki oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzenia powyższych badań i kontroli oraz przedłożenie go na Zgromadzeniu Wspólników,
 • zatwierdzenie regulaminu wewnętrznego Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego spółki,
 • udzielenie Zarządowi uprzedniej zgody na nabycie nieruchomości lub składnika majątku trwałego, o których mowa w art. 229 kodeksu spółek handlowych,
 • wyrażenie zgody na wybór biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki,
 • wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytów, udzielenie gwarancji i poręczeń zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Rada Nadzorcza ma prawo badać i kontrolować każdą dziedzinę spółki, zwracać się do Zarządu i do pracowników spółki o każdą informację, jaką uzna za stosowną, a także badać bilans, księgi i dokumenty spółki. Może, o ile uzna to za stosowne, udzielać rekomendacji Zgromadzenia Wspólników w każdej kwestii przedłożonej temu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza sprawuje funkcje kontrolne kolegialnie, a do indywidualnego sprawowania czynności kontrolnych może oddelegować swego członka.

Przedmiotem działalności spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

 • PKD 37.00 Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • PKD 36.00 Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • PKD 43.22 Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • PKD 42.21 Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • PKD 71.20 A - badania i analizy związane z jakością żywności,
 • PKD 68.20 Z - wynajem i zarząd nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • PKD 49.41 Z - transport drogowy towarów,
 • PKD 42.99 Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • PKD 71.12 Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • PKD 71.20 - badania i analizy techniczne.

W skład struktury organizacyjnej EKOREC-u wchodzą:

Biuro Obsługi Klienta

ul. Fredry 98, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 60 20, 609 436 477
e-mail: ekorec@poczta.onet.pl

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

ul. Fredry 98, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 60 20, 609 436 477
czynny:

od poniedziałku do piątku od 800 do 2000

sobota od 900 do 1300

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Barbara Podolska, EKOREC, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 326 79 90, e-mail: ekorec@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.13
Data udostępnienia: 2015.08.13 17:09:12
Liczba odwiedzin strony: 13825 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 09:22:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny