Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Akt założycielski
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Akt założycielski

Akt Założycielski
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Stawający działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Lędziny oświadcza, że na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką"
 2. Spółka działa pod firmą "EKOREC - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
 3. Spółka może używać skrótu firmy "EKOREC sp. z o.o.".

§2

Siedzibą spółki jest miasto Lędziny, kod 43-143.

§3

Spółka może tworzyć zakłady, filie, oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz wchodzić w inne powiązania organizacyjno-gospodarcze określone prawem, w tym zawiązywać nowe spółki.

§4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także przy zachowaniu przepisów prawa poza jej granicami.

§5

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa spółki

§6

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

 1. PKD 01.41 działalność usługowa związana z produkcją roślinną; zagospodarowanie terenów zieleni,
 2. PKD 01.41.B działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 3. PKD 02.02.Z działalność usługowa związana z leśnictwem,
 4. PKD 20.10.A produkcja wyrobów tartacznych,
 5. PKD 20.10.B działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna,
 6. PKD 23.20.A wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
 7. PKD 23.20.B przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
 8. PKD 26.61.Z produkcja betonowych wyrobów budowlanych,
 9. PKD 26.62.Z produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa,
 10. PKD 26.66.Z produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych,
 11. PKD 29.56.B działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
 12. PKD 37.10.Z przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom,
 13. PKD 37.20.Z przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane,
 14. PKD 40.30.B dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
 15. PKD 41.00.B działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
 16. PKD 45.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,
 17. PKD 45.12.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 18. PKD 45.21.A wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 19. PKD 45.21.B wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych,
 20. PKD 45.21.C wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych,
 21. PKD 45.21.D wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
 22. PKD 45.21.E wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
 23. PKD 45.21.F wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 24. PKD 45.21.G wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych,
 25. PKD 45.22.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 26. PKD 45.23.A budowa dróg kołowych i szynowych,
 27. PKD 45.23.B roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych,
 28. PKD 45.24.B budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej,
 29. PKD 45.25.A stawianie rusztowań,
 30. PKD 45.25.B roboty związane z fundamentowaniem,
 31. PKD 45.25.C wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych,
 32. PKD 45.25.D wykonywanie robót budowlanych murarskich,
 33. PKD 45.25.E wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 34. PKD 45.31.B wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
 35. PKD 45.31.C instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów,
 36. PKD 45.31.D wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych,
 37. PKD 45.32.Z wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
 38. PKD 45.33.A wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
 39. PKD 45.33.B wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 40. PKD 45.33.C wykonywanie instalacji gazowych,
 41. PKD 45.34.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 42. PKD 45.41.Z tynkowanie,
 43. PKD 45.42.Z zakładanie stolarki budowlanej,
 44. PKD 45.43.A posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 45. PKD 45.43.B sztukatorstwo,
 46. PKD 45.44.A malowanie,
 47. PKD 45.44.B szklenie,
 48. PKD 45.45.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 49. PKD 45.50.Z wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
 50. PKD 50.10.A sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych,
 51. PKD 50.10.B sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych,
 52. PKD 50.20.A konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
 53. PKD 50.20.B pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi,
 54. PKD 50.30.B sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
 55. PKD 50.50.Z sprzedaż detaliczna paliw,
 56. PKD 51.13.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
 57. PKD 51.39.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 58. PKD 51.54.Z sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 59. PKD 51.57.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 60. PKD 52.25.Z sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
 61. PKD 55.10.Z hotele,
 62. PKD 55.23.Z miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 63. PKD 55.30.A restauracje,
 64. PKD 55.30.B placówki gastronomiczne pozostałe,
 65. PKD 55.40.Z bary,
 66. PKD 55.51.Z stołówki,
 67. PKD 55.52.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 68. PKD 60.23.Z transport lądowy pasażerski, pozostały,
 69. PKD 60.24.A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi,
 70. PKD 60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi,
 71. PKD 60.24.C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
 72. PKD 64.20.C transmisja danych,
 73. PKD 65.12.B pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 74. PKD 67.13.Z działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 75. PKD 70.11.Z zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 76. PKD 70.12.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 77. PKD 70.20.Z wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 78. PKD 70.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  PKD 70.32.Z zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
 79. PKD 71.32.Z wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
 80. PKD 71.34.Z wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
 81. PKD 72.30.Z przetwarzanie danych,
 82. PKD 72.40.Z działalność związana z bazami danych,
 83. PKD 72.60.Z działalność związana z informatyką, pozostała,
 84. PKD 73.10.D prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego,
 85. PKD 73.10.G prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
 86. PKD 74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej,
 87. PKD 74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 88. PKD 74.20.A działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
 89. PKD 74.20.C działalność geodezyjna i kartograficzna,
 90. PKD 74.30.Z badania i analizy techniczne,
 91. PKD 74.40.Z reklama,
 92. PKB 74.50.A działalność związane z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,
 93. PKD 74.70.Z sprzątanie i czyszczenie obiektów,
 94. PKD 74.87.A działalność związana z organizacją targów i wystaw,
 95. PKD 74.87.B działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 96. PKD 75.25.Z ochrona przeciwpożarowa,
 97. PKD 90.01.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 98. PKD 90.02.Z gospodarowanie odpadami,
 99. PKD 90.03.Z działalność sanitarna i pokrewna,
 100. PKD 92.72.Z działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 101. PKD 93.05.Z działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

III. Kapitał spółki

§7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 016 000,00 zł (jeden milion szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 10 160 (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy.
 2. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte przez Gminę Miasta Lędziny i pokryte w następujący sposób:
  1. wkładem niepieniężnym (aportem) w wysokości 1 015 491,62 zł (jeden milion piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), stanowiącym wartość mienia przekształconego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Lędzinach obejmującym składniki określone w specyfikacji stanowiącej załącznik numer 1 do umowy spółki, a to:
   • nieruchomością objętą księgą wieczystą KA1T/00019070/7 zabudowaną obiektami bazy transportowej położoną w Lędzinach przy ulicy Fredry numer 98 o wartości 89 000,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) według operatu szacunkowego sporządzonego przez Biuro Konsultingowe "Testom" s.c. w Katowicach Teresa Jaworska-Kowalik & Tomasz Nabielski z daty 16 lipiec 2007 roku,
   • nieruchomością objętą księgą wieczystą Kw. numer 42621 zabudowaną budynkiem biurowym i portiernią położoną w Lędzinach przy ulicy XXV-Lecia numer 21, o wartości rynkowej 199 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) według operatu szacunkowego sporządzonego przez Biuro Konsultingowe "Testom" s.c. w Katowicach Teresa Jaworska-Kowalik & Tomasz Nabielski z daty 29 czerwiec 2007 roku,
   • środki trwałe (techniczne) o wartości 314 010,00 zł (trzysta czternaście tysięcy dziesięć złotych) według operatu szacunkowego sporządzonego przez Biuro Konsultingowe "Testom" s.c. w Katowicach Teresa Jaworska-Kowalik & Tomasz Nabielski z daty 29 czerwiec 2007 roku,
   • samochód specjalistyczny do wywozu stałych odpadów komunalnych typu śmieciarka marki MAN, zabudowa śmieciarki marki EKO-CEL, rok produkcji 2007 o wartości brutto 413 481,62 zł (czterysta trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych l sześćdziesiąt dwa grosze) wynikającej z faktury VAT nr PL 07/TR/0629 z dnia 6 sierpnie 2007 roku,
  2. wkładem pieniężnym w wysokości 508,38 zł (pięćset osiem złotych i trzydzieści osiem groszy).

IV. Zbycie udziałów

§8

 1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
 2. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. W tym przypadku zgoda Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana.

V. Umorzenie udziałów

§9

 1. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników na zasadach przewidzianych prawem, z zysku netto lub przez obniżenie kapitału zakładowego.
 2. Spółka może nabyć swe udziały w przypadkach przewidzianych prawem, w celu ich umorzenia.

VI. Podwyższenie kapitału zakładowego

§10

 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony.
 2. Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika przy okazji podwyższenia kapitału wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3 048 000,00 zł (trzy miliony czterdzieści osiem tysięcy złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów albo przez podwyższenie udziałów już istniejących w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020 r.) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.
 4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów. Każdy wspornik może indywidualnie zrzec się tego prawa.

§11

 1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wsporników do dopłat. Wysokość dopłat nie może przekroczyć jednorazowo 3 (trzy)-krotności (trzykrotności) wartości posiadanych przez Wspólnika udziałów.
 2. Cel, wysokość, terminy i zasady oraz zwrot dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wsporników.

VII. Organy spółki

§12

 1. Organami Spółki są:
  1. Zgromadzenie Wspólników,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd.

VIII. Zgromadzenie Wspólników

§13

 1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
 2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zamknięcia roku obrotowego Spółki.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego.
 4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:
  1. Zarząd nie zwoła Zgromadzenie w terminie określonym w ust. 2,
  2. Zarząd nie zwoła go w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia na piśmie wniosku, o którym mowa w ust. 3.

§14

 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są ważne, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest ponad 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
 2. Jeden udział daje w Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.
 3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Wspólników wyrażoną na piśmie.
 4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

§15

 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  2. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
  3. podejmowanie uchwał o podziale zysku oraz o pokryciu strat,
  4. tworzenie funduszów celowych,
  5. zatwierdzenie programu inwestycyjnego i gospodarczego działalności Spółki,
  6. udział Spółki w innych Spółkach lub przedsiębiorstwach,
  7. wszelkie decyzje dotyczące roszczeń naprawczych na skutek szkód wyrządzonych podczas tworzenia Spółki lub w trakcie zarządzania lub też w trakcie wykonywania zadań przez Zarząd i przez Radę Nadzorczą,
  8. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej i członków Zarządu,
  9. zmiana umowy Spółki oraz rozwiązanie Spółki,
  10. podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów,
  11. zarządzanie zwrotu dopłat Wspólników przewidzianych w art. 177 i następne ksh,
  12. przyznawanie nagrody rocznej dla członków Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej, nadto przyznawanie premii miesięcznej Członkom Zarządu po wyrażeniu opinii przez Radę Nadzorczą,
  13. a nadto w pozostałych sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników wymienionych w ksh lub wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspornika a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
 2. Wyłącza się indywidualną kontrolę Wspólników przewidzianą w art. 212 ksh.

IX. Rada Nadzorcza

§16

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, których powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wsporników.
 2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) łata.

§17

 1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§18

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa,
  2. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  3. badanie rocznych sprawozdań Zarządu dotyczących działalności Spółki oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat,
  4. przygotowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzenia powyższych badań i kontroli oraz przedłożenia go na Zgromadzeniu Wspólników,
  5. zatwierdzanie regulaminu wewnętrznego Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego Spółki,
  6. udzielanie Zarządowi uprzedniej zgody na nabycie nieruchomości lub składnika majątku trwałego, o których mowa w art. 229 ksh,
  7. wybór biegłego rewidenta,
  8. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie gwarancji i poręczeń zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
  9. wyrażanie opinii dotyczącej wysokości premii dla członków Zarządu,
  10. składanie wniosku w sprawie nagrody rocznej dla członków Zarządu.
 2. Rada Nadzorcza ma prawo badać i kontrolować każdą dziedzinę Spółki, zwracać się do Zarządu i do pracowników Spółki o każdą informację, jaką uzna za stosowną, a także badać bilans, księgi i dokumenty Spółki.
 3. Rada Nadzorcza może, o ile uzna to za stosowne udzielać rekomendacji Zgromadzeniu Wsporników w każdej kwestii przedłożonej temu Zgromadzeniu.
 4. Rada Nadzorcza sprawuje funkcje kontrolne kolegialne, a do indywidualnego sprawowania czynności kontrolnych może oddelegować swego członka.

§19

 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 2. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
 3. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż l (jeden) tydzień od chwili zwołania.

§20

 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 2. Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli jest obecna co najmniej połowa członków Rady.
 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej ilości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy.

X. Zarząd

§21

 1. Zarząd składa się z l (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
 3. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji z ważnych powodów, to jest w przypadku stwierdzenia, że jego działalność jest sprzeczna z prawem bądź interesem Spółki.

§22

 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone do właściwość: Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
 3. Zarząd kieruje bieżącymi sprawami Spółki i może on w szczególności:
  1. zatrudniać pracowników Spółki, ustalać ich wynagrodzenie i oceniać ich pracę,
  2. zawierać w imieniu Spółki umowy lub transakcje dotyczące jej majątku, praw i zobowiązań finansowych, przy czym w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu - wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. Do kwoty 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) decyzje takie może podejmować każdy z członków Zarządu samodzielnie,
  3. ustanawiać prokurę,
  4. udzielać gwarancji i poręczeń.
 4. W przypadkach wymienionych w art. 15 ksh przez zawarciem urnowy wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wsporników.

§23

 1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu lub l (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 2. Zarząd określa schemat organizacyjny Spółki oraz zasady jej funkcjonowania.

XI. Zatrudnienie

§24

System wynagrodzenia pracowników Spółki określa Zarząd i podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

XII. Rachunkowość spółki

§25

 1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy kończyć się będzie z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku (31.12.2007 r.).
 2. Bilans i rachunek zysków i strat, a także sprawozdanie finansowe są przygotowane przez Zarząd, a następnie przedstawione Wspornikom co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia Wsporników zwołanego dla analizy bilansu.
 3. Zgromadzenie Wsporników decyduje o rozporządzeniu zyskiem.
 4. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fundusze celowe i określać zasady funkcjonowania tych funduszy.
 5. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwalę o przeznaczeniu całości lub części rocznego zysku na zasilenie funduszy celowych.

XIII. Likwidacja

§26

 1. Spółka może ulec likwidacji na warunkach i w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.
 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
 3. Zgromadzenie Wspólników ustanawia likwidatora bądź likwidatorów.
 4. Jeżeli likwidatorów będzie więcej niż l (jeden), do zaciągania zobowiązań oraz do ich podpisywania w imieniu Spółki w likwidacji wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) likwidatorów.
 5. Likwidator bądź likwidatorzy nie będą mogli nabywać dóbr Spółki, chyba, że otrzymają na to jednomyślną zgodę wszystkich Wspólników.

XIV. Zawiadomienia

§27

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

XV. Postanowienia końcowe

§28

Stawający postanawia, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

§29

Koszty zawarcia niniejszej umowy oraz rejestracji ponosi Wspólnik - Gmina Miasta Lędziny. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku (ost. zm. Dz. U. nr 222, poz. 1629 z 2006 r.).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Barbara Podolska, EKOREC, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 326 79 90, e-mail: ekorec@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.07
Data udostępnienia: 2015.08.07 17:05:43
Liczba odwiedzin strony: 3411 (ostatnie odwiedziny 2022.01.16 05:04:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny