Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zespół Szkół
adres: ul. Goławiecka 36, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 216 74 35
e-mail: sp4lego@poczta.onet.pl
dyrektor: mgr Maria Horst

Zespół Szkół w Lędzinach jest jednostką budżetową gminy miejskiej Lędziny. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach z Oddziałem Przedszkolnym oraz Gimnazjum nr 3 w Lędzinach, które działają na podstawie odrębnych statutów. Zespół jest placówką publiczną finansowaną w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Zespołem kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Lędziny jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach.

Organami zespołu są:

 • dyrektor Zespołu,
 • Rada Pedagogiczna Zespołu,
 • Rada Rodziców Zespołu,
 • samorząd uczniowski Zespołu.

Organy zespołu współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności zespołu. Kompetencje i obowiązki organów zespołu zostały określone w statucie placówki. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego zespołu.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz innych obowiązujących uregulowaniach prawnych. Statuty Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3 określają w szczególności:

 • cele i zadania, z uwzględnieniem programu profilaktyki oraz sposób ich realizacji,
 • sposób wykonywania zadań, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
 • szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,
 • organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,
 • organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i rodzicom,
 • organizację i formy współdziałania z rodzicami, w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,
 • organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborami kierunków kształcenia (określa statut Gimnazjum nr 3).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Horst, Zespół Szkół, ul. Goławiecka 36, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 74 35, e-mail: sp4lego@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.04
Data udostępnienia: 2009.03.04 19:59:27
Liczba odwiedzin strony: 8479 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 09:23:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny