Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut

Statut Zespołu Szkół

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym

Statut Gimnazjum nr 3

Statut Zespołu Szkół w Lędzinach

Podstawy prawne

Funkcjonowanie zespołu opiera się w szczególności na następujących aktach prawnych:
 1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
 2. ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
 3. ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 118 poz. 1112 z późn. zm.),
 4. rozporządzeniu MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624 z późn. zm.).

I. Nazwa zespołu

§1

 1. Zespół nosi nazwę "Zespół Szkół Lędzinach" i zwany jest dalej Zespołem.
 2. W skład Zespołu wchodzą:
  1. Szkoła Podstawowa nr 4 wraz z oddziałem przedszkolnym;
  2. Gimnazjum nr 3.
 3. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Goławieckiej 36, 43-144 Lędziny, mieszczący obydwie placówki.
 4. Gimnazjum i Szkoła, o których mowa w ust. 2, działają na podstawie odrębnych statutów uwzględniających zadania Zespołu.

§2

 1. Ustalona nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu.
 2. Zespół używa pieczęci urzędowej:
  1. Wspólnej, w sprawach dotyczących całej placówki:
   Zespół Szkół
   ul. Goławiecka 36
   43-144 Lędziny,
  2. Odrębnej dla Szkoły Podstawowej, w sprawach dotyczących Szkoły:
   Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałem przedszkolnym
   ul. Goławiecka 36
   43-144 Lędziny,
  3. Odrębnej dla Gimnazjum, w sprawach dotyczących Gimnazjum:
   Gimnazjum nr 3
   ul. Goławiecka 36
   43-144 Lędziny.

§3

 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina miasta Lędziny.
 2. Czas trwania cyklu kształcenia i pozostałe informacje o Szkole i Gimnazjum zawierają statuty Szkoły i Gimnazjum.

II. Cele i zadania zespołu

§4

 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz innych obowiązujących uregulowaniach prawnych.
 2. Statuty Szkoły i Gimnazjum określają w szczególności:
  1. cele i zadania, z uwzględnieniem programu profilaktyki oraz sposób ich realizacji;
  2. sposób wykonywania zadań, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;
  3. szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów;
  4. organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych;
  5. organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i rodzicom;
  6. organizacje i formy współdziałania z rodzicami, w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;
  7. organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborami kierunków kształcenia określa statut Gimnazjum.
 3. Programy wychowawcze i programy profilaktyki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna Zespołu. Po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

III. Organy zespołu i ich kompetencje

§5

 1. Organami Zespołu są:
  1. dyrektor Zespołu,
  2. rada pedagogiczna Zespołu,
  3. rada rodziców Zespołu,
  4. samorząd uczniowski Zespołu.
 2. Tryb powołania i formy działania organów Zespołu określają przepisy ustawy o systemie oświaty.

§6

 1. Dyrektor Zespołu w szczególności:
  1. kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  5. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansowa i gospodarczą obsługę Zespołu;
  6. wykonuje inne zadani wynikające z przepisów szczególnych;
  7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
  8. odpowiada za właściwą organizacje i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w Zespole.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej Zespołu, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.
 3. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z rada pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 4. Dyrektor przewodniczy radzie pedagogicznej zespołu oraz organizuje zebrania plenarne rady pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej Zespołu niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§7

 1. Rada pedagogiczna Zespołu jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły, oddziału przedszkolnego i gimnazjum;
  2. zatwierdzanie programu wychowawczego i programu profilaktyki;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie naboru, wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;
  5. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  2. projekt planu finansowego Zespołu;
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  5. zajęcia dodatkowe z godzin do dyspozycji dyrektora;
  6. szkolny zestaw programów nauczania.
 4. Ponadto rada pedagogiczna:
  1. przygotowuje projekt statutu Zespołu oraz jego zmian;
  2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole;
  3. ustala regulamin swojej działalności.

§8

 1. Rada rodziców Zespołu stanowiąca reprezentacje wszystkich rodziców uczniów, w szczególności:
  1. działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego z postanowieniami niniejszego statutu;
  2. może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu;
  3. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania, szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyki oraz zajęcia dodatkowe z godzin do dyspozycji dyrektora;
  4. w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określają regulaminy szkoły i gimnazjum.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców Zespołu uchwała ogół rodziców wszystkich uczniów.

§9

 1. Samorząd uczniowski zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego. Organy samorządu uczniowskiego wybiera się przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
 4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 5. Samorząd uczniowski Zespołu opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki.

§10

 1. Organy Zespołu, o których mowa w §5 współdziałają ze sobą zgodnie z wymogami określonymi w innych przepisach oraz rozwiązują spory miedzy sobą.
 2. Dyrektor Zespołu określa sposób rozwiązania problemów zaistniałych między organami.

IV. Organizacja zespołu

§11

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Zatrudnieni w Zespole pracownicy nie będący nauczycielami wykonują swoje obowiązki w oparciu o regulamin pracy Zespołu oraz indywidualny zakres czynności opracowany przez dyrektora Zespołu i przekazany pracownikom przy zatrudnieniu lub zmianie jego treści. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

§12

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy Zespołu, opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Zespołu.
 2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 3. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce oraz innych zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi., nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych regulują odrębne statuty Szkoły i Gimnazjum.
 4. Podziału na grupy, w ramach zespołów klasowych uczniów, dokonuje dyrektor Zespołu w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz możliwości finansowe Zespołu.

§13

Szczegółową organizacje pracy Zespołu w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określa dyrektor Zespołu w przydziale czynności pracowników Zespołu.

§14

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły i gimnazjum jest oddział.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§15

 1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu, a kierującą studenta uczelnią.
 2. Formę i treść porozumienia określa dyrektor Zespołu.

§16

 1. W realizacji celów statutowych Zespół zapewnia możliwość korzystania z:
  1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  2. świetlicy,
  3. gabinetu i profilaktyki zdrowotnej,
  4. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  5. pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

§17

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w Zespole, ze względu na czas pracy ich rodziców lub warunki związane z dojazdem do szkoły, Zespół organizuje świetlicę szkolną.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowywane do potrzeb uczniów.
 4. Zadania świetlicy określone są szczegółowo w statucie Szkoły i Gimnazjum.

§18

 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania w Zespole nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 3. Prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela.
 4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:
  1. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego,
  2. organizacja własnego warsztatu pracy oraz dbałość o pomoce dydaktyczne i powierzony sprzęt,
  3. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, umiejętności i zainteresowań,
  5. zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów,
  6. sprawowanie opieki nad uczniami i tworzenie pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego,
  7. współpraca z rodzicami,
  8. wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji szkolnej,
  9. realizacja zadań planu dydaktycznego i programu wychowawczego szkoły,
  10. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie swojej wiedzy.
 5. W Zespole mogą być tworzone następujące stanowiska pracowników niebędących nauczycielami: referenta, sekretarza, sprzątaczki, konserwatora, woźnego, palacza, robotnika gospodarczego.
 6. Do zadań pracowników niebędących nauczycielami należy w szczególności:
  1. rzetelne i efektywne wykonywanie pracy zgodnie z przydziałem czynności,
  2. przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku,
  3. dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych, wynikających z umowy o pracę,
  4. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych,
  5. przejawianie należytej dbałości o urządzenia i materiały stanowiące własność szkoły,
  6. dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy,
  7. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
  8. zapobieganie sprzeniewierzeniu i kradzieżom majątku, zgodnie z potwierdzonym własnoręcznym podpisem oświadczeniem o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, majątek i dokumentację szkolną,
  9. niezwłoczne zgłoszenie przełożonemu o przeszkodach i zagrożeniach w miejscu pracy, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy.

§19

 1. W Zespole może być utworzone stanowisko wicedyrektora.
 2. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Powierzenia stanowisk wicedyrektorów oraz innych stanowisk kierowniczych i odwołania z nich dokonuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej Zespołu.
 4. Kompetencje kadry kierowniczej określają sporządzone przez dyrektora przydziały czynności.

§20

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz Jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Zespołu, na wniosek danego zespołu.
 3. Statuty Szkoły i Gimnazjum określają zadania zespołów.

§21

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań wychowawczych powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.
 4. Szczegółowe zadania wychowawcy określają statuty Szkoły i Gimnazjum.

§22

Szczegółowe zadania nauczycieli zatrudnionych w Zespole regulują odrębne statuty Szkoły i Gimnazjum.

V. Zasady rekrutacji uczniów

§23

 1. Dyrektor Zespołu przyjmuje wszystkich uczniów Szkoły i Gimnazjum zamieszkujących, w ustalonym dla nich obwodzie. Warunkiem przyjęcia jest potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie, a przy przyjęciu do gimnazjum również świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Dyrektor Zespołu ma prawo przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne.
 3. Dyrektor Zespołu może zezwolić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na:
  1. realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
  2. indywidualny program lub tok nauki uczniowi o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach,
  3. wcześniejsze przyjęcie do szkoły, na wniosek rodziców dziecka, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  4. odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak, niż o jeden rok. Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Szczegółowe zasady rekrutacji określają odrębne statuty Szkoły i Gimnazjum.

VI. Prawa i obowiązki uczniów

§24

 1. Prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka oraz tryb składania skarg, w przypadku naruszenia tych praw, określają odrębne statuty Szkoły i Gimnazjum.
 2. Obowiązki ucznia określają odrębne statuty Szkoły i Gimnazjum.

§25

Statuty Szkoły i Gimnazjum określają:

 1. rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,
 2. przypadki, w których dyrektor Zespołu może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 3. warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

VII. Postanowienia końcowe

§26

Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§27

 1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla Szkoły i Gimnazjum, zawierającą nazwę Zespołu.
 3. Tablice i pieczęcie Szkoły i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu, zawierają nazwę Zespołu i nazwę danej szkoły.

§28

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§29

Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§30

Statut Zespołu może być nowelizowany poprzez uchwały rady pedagogicznej Zespołu.

§31

W sprawach nie unormowanych statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: ustawa o systemie oświaty. Karta Nauczyciela, akty wykonawcze do tych ustaw, Kodeks Pracy oraz wewnętrzne regulaminy placówki i organów, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem oraz ustawa o pracownikach samorządowych.

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym

Tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym z dnia 30 marca 2011 roku - statut można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (358 KB).

Statut Gimnazjum nr 3

Tekst jednolity Statutu Gimnazjum nr 3 z dnia 9 listopada 2010 roku - statut można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (241 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Horst, Zespół Szkół, ul. Goławiecka 36, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 74 35, e-mail: sp4lego@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.29
Data udostępnienia: 2011.04.29 18:08:31
Liczba odwiedzin strony: 6050 (ostatnie odwiedziny 2024.02.12 16:36:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny