Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
adres: ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny
telefon: (0 32) 216 77 01
e-mail: mzozledziny@interia.pl
dyrektor: mgr Andrzej Furczyk
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, posiada statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu: diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej. Zakład prowadzi działalność medyczną opartą na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Posiada osobowość prawną uzyskaną na podstawie wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod nr KRS 0000066099.

Organami Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej są:

 • dyrektor zakładu,
 • Rada Społeczna.

Osobą reprezentującą zakład na zewnątrz jest dyrektor jednostki, pozostający w zależności służbowej od burmistrza miasta. Dyrektor kieruje MZOZ przy pomocy zastępcy dyrektora ds. lecznictwa i głównego księgowego. Za właściwą realizację zadań MZOZ oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych, dyrektor zakładu odpowiada przed Radą Społeczną i Radą Miasta, którym składa corocznie sprawozdanie z działalności.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 • przedstawianie Radzie Miasta Lędziny wniosków i opinii w sprawach:
  • zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
  • zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją MZOZ, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznania dyrektorowi MZOZ nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z dyrektorem MZOZ,
 • przedstawianie dyrektorowi MZOZ wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego i inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
  • kredytów bankowych i dotacji,
  • podziału zysku,
 • uchwalenie statutu MZOZ oraz zmian w statucie i przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miasta Lędziny,
 • uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miasta Lędziny,
 • zatwierdzenie regulaminu porządkowego MZOZ,
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń MZOZ z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
 • przedstawianie wniosków Radzie Miasta Lędziny, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie MZOZ.

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach świadczy usługi z zakresu:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • stomatologii,
 • hospitalizacji w Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu,
 • pielęgniarstwa środowiskowego,
 • chirurgii krótkoterminowej,
 • diagnostyki: laboratoryjnej, RTG, USG,
 • higieny szkolnej.

Wykonując swoje statutowe zadania Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, obok współpracy z państwowymi jednostkami organizacyjnymi finansującymi świadczenia zdrowotne (np. Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia), stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, nadzorem farmaceutycznym, stacjami krwiodawstwa, współpracuje także ze stowarzyszeniami naukowymi i instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami społecznymi i oświatowymi.

Jako samodzielna jednostka, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

 • ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami),
 • ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591),
 • zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie warunków, na jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz sposobu kontroli ich wykorzystania (M. P. nr 29, poz. 341),
 • ustawę z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami),
 • plan finansowy ustalony przez dyrektora MZOZ.

MZOZ po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej, samodzielnie decyduje o podziale zysku, czy pokryciu ujemnego wyniku finansowego.

W skład Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach wchodzą:

 • Przychodnia Rejonowa nr 1 - ul. Fredry 17, 43-143 Lędziny,
 • Przychodnia Rejonowa nr 2 - ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny,
 • Filia Przychodni Rejonowej nr 2 - ul. Goławiecka 64, 43-144 Lędziny,
 • Przychodnia Specjalistyczna - ul. Pokoju 17, 43-143 Lędziny,
 • Oddział Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu - ul. Pokoju 17, 43-143 Lędziny,
 • Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych - ul. Lędzińska 14, 43-143 Lędziny.

Szczegółową strukturę organizacyjną zakładu stanowi załącznik nr 1 do Statutu Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Furczyk, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny, tel.: (32) 216 77 01, e-mail: mzozledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.07.22
Data udostępnienia: 2014.07.22 18:31:27
Liczba odwiedzin strony: 90646 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 07:35:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny