Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

I. Postanowienia ogólne

§1

Podmiot Leczniczy Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach zwany dalej "MZOZ" działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.).
 2. Niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr XXVIII/214/12 z dnia 29 listopada 2012 roku.
 3. Innych przepisów dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 4. Przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

§2

 1. Siedziba MZOZ mieści się w Lędzinach przy ulicy Asnyka 2.
 2. Wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność medyczna MZOZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
 3. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany statutu.

§3

 1. Podstawowym obszarem działania MZOZ jest teren administracyjny miasta Lędziny.
 2. MZOZ może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym poza obszarem wymienionym w pkt. 1.

§4

Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór merytoryczny i finansowy nad MZOZ jest Rada Miasta Lędziny.

§5

 1. MZOZ ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. MZOZ podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.
 3. MZOZ uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

II. Cel i przedmiot działania

§6

Podstawowym celem MZOZ jest świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej.

§7

Do zadań MZOZ należy w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych, stacjonarnych i ambulatoryjnych,
 2. wykonywanie badań w zakresie diagnostyki medycznej analitycznej i radiologicznej,
 3. świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. prowadzenie oświaty, profilaktyki i promocja zdrowia,
 5. organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych,
 6. organizowanie pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego,
 7. organizowanie szkoleń przed i podyplomowych kadr medycznych,
 8. w zakresie medycyny pracy: ocena i monitorowanie stanu zdrowia i ryzyka zawodowego, wykonywanie badań profilaktycznych w tym: wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych, organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy,
 9. prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

§8

Strukturę organizacyjną MZOZ tworzą w zakresie:

 1. lecznictwa stacjonarnego:
  • Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu - Oddział Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu,
 2. opieki ambulatoryjnej - Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni:
  1. Podstawowa opieka zdrowotna,
  2. Specjalistyczna opieka zdrowotna w poradniach:
   • alergologicznej,
   • cukrzycowej,
   • chirurgii ogólnej,
   • dermatologicznej,
   • ginekologicznej,
   • kardiologicznej,
   • leczenie uzależnień,
   • leczenia wad postawy u dzieci,
   • neurologicznej,
   • okulistycznej,
   • otolaryngologicznej,
   • rehabilitacyjnej,
   • reumatologicznej,
   • onkologicznej,
   • proktologicznej,
   • urologicznej,
   • stomatologicznej,
   • ortopedycznej,
   • nefrologicznej,
  3. Medycyna szkolna,
  4. Stomatologia i chirurgia szczękowa,
  5. Zespół Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej,
  6. Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych,
  7. Medycyny pracy,
  8. Izba opatrunkowa,
  9. Pracownie: RTG, USG, EKG, Mammografii,
  10. Laboratorium analityczne.

§9

Wykonując statutowe działania MZOZ współdziała z:

 1. Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 2. Wojewódzką Stacją Krwiodawstwa.
 3. Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym.
 4. Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy.
 5. Innymi podmiotami leczniczymi.
 6. Samorządami terytorialnymi.
 7. Zakładami przemysłowymi.
 8. Stowarzyszeniami naukowymi i instytucjami naukowo-badawczymi.
 9. Organizacjami społecznymi.
 10. Organizacjami oświatowymi.
 11. Instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego.
 12. Ośrodkami pomocy społecznej.
 13. Wojewódzką Komendą Policji i Powiatową Komendą Policji.
 14. Wydziałem Nadzoru nad Systemami Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

III. Organy i organizacja ZOZ

§10

Organami MZOZ są:

 1. Dyrektor Zakładu.
 2. Rada Społeczna.

§11

 1. Burmistrz miasta Lędziny, w imieniu Rady Miasta, nawiązuje i rozwiązuje z Dyrektorem MZOZ, stosunek pracy bądź umowę cywilno-prawną na zarządzanie zakładem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dyrektor kieruje i zarządza MZOZ oraz reprezentuje MZOZ na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest przełożonym pracowników MZOZ i pełni wobec nich funkcje pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.
 4. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
  1. bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych MZOZ,
  2. organizowanie pracy podległego personelu,
  3. opracowywanie planów pracy,
  4. ustalanie planu finansowego,
  5. ustalanie regulaminu organizacyjnego i przedstawianie go do zaopiniowania Radzie Społecznej,
  6. zatrudnianie, zwalnianie podległego personelu i ustalanie zasad jego wynagradzania,
  7. dokonywanie ocen działalności MZOZ i zapoznawanie z tymi ocenami Rady Społecznej i organów gminy Lędziny.

§12

Dyrektor kieruje MZOZ przy pomocy:
 1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
 2. Głównego Księgowego.

§13

 1. Organizację wewnętrzną MZOZ tworzą działy:
  1. podległe bezpośrednio Dyrektorowi:
   • Dział Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
   • Dział Głównego Księgowego,
    • Sekcja finansowo-księgowa,
   • Dział Kadr, Sekretariat,
   • Dział administracyjno-gospodarczy,
    • personel gospodarczy i obsługi,
  2. podległe bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, a pośrednio Dyrektorowi:
   • Dział Opieki Zdrowotnej:
    • wyższy personel medyczny,
    • stanowisko przełożonej pielęgniarek,
    • średni personel medyczny,
   • Dział statystyki medycznej i analiz.
 2. Schemat organizacyjny MZOZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

§14

 1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miasta Lędziny.
 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

§15

 1. Rada Społeczna składa się z 7 osób.
 2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
  1. jako Przewodniczący - Burmistrz Miasta Lędziny lub osoba przez niego wyznaczona,
  2. jako Członek - przedstawiciel Wojewody,
  3. jako członkowie - przedstawiciele wyłonieni przez gminę - 5 osób.
 3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik MZOZ.
 4. Członek Rady Społecznej zostaje odwołany przed upływem kadencji w przypadkach:
  1. rezygnacji,
  2. utraty praw obywatelskich lub zdolności do czynności prawnych,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  4. trzech nieusprawiedliwionych nieobecności w posiedzeniach Rady Społecznej.

§16

 1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor MZOZ oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w MZOZ.
 2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§17

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. Przedstawianie Radzie Miasta Lędziny wniosków i opinii w sprawach:
  1. opiniowania czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
  2. zbycia środka trwałego oraz zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  3. związanych z przekształceniem lub likwidacją MZOZ, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  4. przyznania Dyrektorowi MZOZ nagród,
  5. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem MZOZ,
  6. Regulaminu organizacyjnego.
 2. Przedstawianie Dyrektorowi MZOZ wniosków i opinii w sprawach:
  1. planu finansowego i inwestycyjnego,
  2. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
  3. kredytów bankowych i dotacji,
  4. podziału zysku.
 3. Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miasta Lędziny.
 4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń MZOZ z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 5. Przedstawienie wniosków Radzie Miasta Lędziny, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.
 6. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie MZOZ.

§18

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.

§19

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi MZOZ przysługuje odwołanie do Rady Miasta Lędziny w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

§20

Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor MZOZ.

IV. Gospodarka finansowa MZOZ

§21

 1. MZOZ prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:
  1. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.),
  2. ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591 z późn. zm.),
  3. ustawę z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm.),
  4. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
  5. plan finansowy ustalony przez Dyrektora MZOZ.
 2. MZOZ może uzyskiwać środki finansowe:
  1. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych kontraktów, w szczególności:
   • z Narodowym Funduszem Zdrowia,
   • z podmiotem tworzącym,
   • z osobami objętymi innymi ubezpieczeniami niż powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
   • z instytucjami ubezpieczeniowymi,
   • z innymi podmiotami np.: stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, instytucje ubezpieczeniowe, zakłady pracy,
   • z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
   • z osobami fizycznymi nie objętymi ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
   • z organami administracji rządowej i samorządowej,
  2. z dotacji na realizację zadań i programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
  3. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie związanej z działalnością podstawową tj.:
   • dzierżawy pomieszczeń i powierzchni,
   • prowadzenie apteki,
   • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
  4. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej,
  5. na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
  6. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
 3. Wartość majątku określają:
  • fundusz założycielski,
  • fundusz zakładu.
 4. MZOZ decyduje samodzielnie o podziale zysku po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
 5. Ujemny wynik finansowy MZOZ pokrywa we własnym zakresie.

V. Postanowienia końcowe

§22

Zmiany w statucie wprowadza się według zasad i trybu właściwych do jego nadania.

Załącznik nr 1 do statutu

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (78 KB).

Załącznik nr 2 do statutu

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (695 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Furczyk, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny, tel.: (32) 216 77 01, e-mail: mzozledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.07.22
Data udostępnienia: 2014.07.22 18:31:27
Liczba odwiedzin strony: 5424 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 11:13:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny