Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przedszkole nr 1
adres: ul. Stadionowa 1, 43-140 Lędziny
telefon: (0 32) 216 75 73
e-mail: mp1_ledziny@wp.pl
dyrektor: mgr Regina Fuchs

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Placówka jest przedszkolem publicznym i skupia dzieci 3, 4, 5, 6-letnie z terenu gminy. W przedszkolu funkcjonuje oddział integracyjny do którego uczęszczają dzieci zdrowe i niepełnosprawne.

Przedszkole otrzymuje dotacje z budżetu gminy na swoje utrzymanie. Źródłami finansowania przedszkola są środki z budżetu miasta oraz z innych źródeł dopuszczonych przepisami prawa, a także odpłatność rodziców wyodrębniona w formie środka specjalnego.

Organami przedszkola są:

 • dyrektor przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele pełno- i niepełnozatrudnieni z odpowiednimi kwalifikacjami oraz pracownicy obsługowi. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. W wykonaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Kuratorium Oświaty w Katowicach. Kompetencje i szczegółowe zadania poszczególnych organów przedszkola określa statut placówki oraz regulaminy ich działalności.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
 • podtrzymuje dziedzictwo kulturowe i tradycję regionalną,
 • pielęgnuje wartości językowe i religijne,
 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych, możliwości przedszkola i potrzeb środowiska lokalnego,
 • kształtuje właściwą hierarchię wartości i poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania oraz uczy odpowiedzialności za własne zachowanie,
 • wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej,
 • zapewnia warunki do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, przygotowuje je do efektywnego korzystania z nauki szkolnej,
 • wzbogaca doświadczenia dziecka poprzez sytuacje wychowawcze świadomie tworzone przez siebie oraz wynikające ze spontanicznej aktywności dziecka,
 • sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków, zapewnia opiekę wychowawczą,
 • umożliwia udział dzieci w organizowanych formach pozabudżetowych na życzenie rodziców: nauce języka obcego, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach na basenie, rytmice,
 • współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki szkolnej, umożliwia kontakt z pedagogiem, logopedą oraz innymi specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Regina Fuchs, Przedszkole nr 1, ul. Stadionowa 1, 43-140 Lędziny, tel.: (32) 216 75 73, e-mail: mp1_ledziny@wp.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.05
Data udostępnienia: 2015.01.05 19:11:49
Liczba odwiedzin strony: 13536 (ostatnie odwiedziny 2024.06.14 07:56:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny