Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Gimnazjum nr 2
adres: ul. Hołdunowska 72, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 216 70 93, 326 72 79
e-mail: gim2led@interia.pl
dyrektor: mgr Lidia Ciepły-Bugara

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach im. Gustawa Morcinka jest jednostką budżetową gminy miejskiej Lędziny. Szkoła jest finansowana w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Kuratorium Oświaty Województwa Śląskiego w Katowicach.

Organami gimnazjum są:

 • dyrektor gimnazjum,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Szkoły,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

W gimnazjum tworzone są stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze. Osoby, którym powierzono te stanowiska wykonują swe zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji (określonym w statucie gimnazjum) i szczegółowym przydziałem czynności. Ponadto w gimnazjum zatrudniani są nauczyciele oraz inni pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością gimnazjum oraz reprezentuje je na zewnątrz. W wykonaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Radą Szkoły oraz Samorządem Uczniowskim. Wszystkie organy gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów gimnazjum. Kompetencje i szczegółowe zadania poszczególnych organów gimnazjum określa statut placówki.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum, opracowany przez dyrektora gimnazjum do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ nadzorujący. Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

Do głównych celów i zadań realizowanych przez gimnazjum należy:

 • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • umożliwienie uzyskania świadectwa uprawniającego do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz pomoc w wyborze szkoły,
 • kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów,
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości gminy poprzez uczestniczenie w zajęciach świetlicy szkolnej, współpracę ze świetlicą socjoterapeutyczną oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, które pomagają w szczególności dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologią społeczną,
 • umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego, zaspokajanie poznawczej ciekawości świata, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie postaw i pobudzanie do działań pożądanych poprzez organizowanie konkursów, prelekcji, zawodów sportowych,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • udzielanie uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie wspomagania rozwoju i efektywności uczenia się, pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu oraz innej pomocy specjalistycznej dla młodzieży, nauczycieli, rodziców i opiekunów,
 • umożliwienie uczniom wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez organizowanie systemu doradztwa,
 • umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski na zasadzie modyfikacji programu nauczania poprzez poszerzenie lub zawężenie treści w nim zawartych,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • umożliwienie pogłębiania wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń) w ramach lekcji, a także poprzez zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Lidia Ciepły-Bugara, Gimnazjum nr 2, ul. Hołdunowska 72, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 70 93, e-mail: gim2led@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.11.02
Data udostępnienia: 2011.11.02 18:58:18
Liczba odwiedzin strony: 15516 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 09:23:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny