Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut

Statut Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach

(tekst jednolity od dnia 29.10.2008 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach mieści się przy ul. Hołdunowskiej nr 72 i działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia "gimnazjum" należy przez to rozumieć Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach im. Gustawa Morcinka mieszczące się przy ul. Hołdunowskiej nr 72.

§2

 1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Lędziny.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty woj. śląskiego w Katowicach.

§3

Podstawy prawne opracowania statutu:

 1. ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami),
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Statut jest najwyższym aktem prawnym na terenie gimnazjum i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.

Rozdział II
Cele i zadania gimnazjum

§4

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w:
  • ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,
  • Konwencji Praw Dziecka,
  • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
  • realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych uwzględniając podstawę programową i ramowy plan nauczania;
  • organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych poza systemem klasowo-lekcyjnym, kół zainteresowań, zespołów wyrównawczych w grupach klasowych lub międzyklasowych, a także w formie wycieczek, konkursów;
  • wyrabianie umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem;
  • w przypadku uczniów z dysfunkcjami narządów ruchu uniemożliwiającymi lub utrudniającymi uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych, organizuje się indywidualne nauczanie i wychowanie w miejscu pobytu ucznia - dom rodzinny lub w uzasadnionych przypadkach na terenie szkoły.
 3. Umożliwia uzyskanie świadectwa uprawniającego do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, pomaga w wyborze szkoły.
 4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:
  • ścisłą współpracę z rodzicami,
  • realizację celów wychowawczych zgodnych z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki,
  • kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych,
  • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zajęcia tematyczne realizowane na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i godzinach wychowawczych,
  • realizację prawa uczniów do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, a także podczas zajęć pozalekcyjnych,
  • umożliwienie współpracy rodziców z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 5. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny. Zaspokaja poznawczą ciekawość świata, rozwija zainteresowania. Zabezpiecza przed korzystaniem z niepożądanych informacji internetowych poprzez zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania na szkolnych komputerach.
 6. Kształtuje poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyzny poprzez:
  • włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,
  • wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (flaga, godło),
  • wdrażanie uczniów do posługiwania się w gimnazjum i poza nim poprawnym językiem ojczystym.
 7. Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:
  • ścisły kontakt z placówkami kultury (filharmonia, kina, teatry, muzea),
  • spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury,
  • obchody świąt i rocznic,
  • podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.
 8. Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez wychowawców klasowych oraz współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie wspomagania rozwoju i efektywności uczenia się, pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu oraz innej pomocy specjalistycznej dla młodzieży, nauczycieli, rodziców i opiekunów poprzez:
  • organizowanie spotkań, prelekcjei konsultacji i szkoleń,
  • kierowanie do poradni uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz problemami wychowawczymi w celu uzyskania diagnozy oraz określenia odpowiednich form terapii, kształcenia i opieki.
 9. Umożliwia uczniom wybór kierunku dalszego kształcenia organizując system doradztwa:
  • spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,
  • uczestniczenie w tzw. "dniach otwartych" szkół ponadgimnazjalnych,
  • gromadzenie w bibliotece szkolnej, udostępnianie i rozpowszechnianie wśród uczniów informatorów szkół,
  • preorientacja zawodowa na lekcjach wychowawczych (pedagog, psycholog),
  • zajęcia z doradcą zawodowym.
 10. Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski na zasadzie modyfikacji programu nauczania poprzez poszerzenie lub zawężenie treści w nim zawartych.
 11. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
  • koła zainteresowań i przedmiotowe,
  • wyjazdy na warsztaty,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi (spotkania autorskie), prelekcje tematyczne,
  • konkursy artystyczne i przedmiotowe, zawody sportowe.
 12. Umożliwia pogłębianie wiedzy z zakresu religii / etyki (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń) w ramach lekcji, a także poprzez zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.
 13. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gminy poprzez uczestniczenie w zajęciach świetlicy szkolnej, współpracę ze świetlicą socjoterapeutyczną oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, które pomagają w szczególności dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologią społeczną.
 14. Zapewnia bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki między innymi poprzez monitoring wizyjny.
 15. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
  2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
  3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, pedagog i specjaliści zatrudnieni w szkole.
  4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, w formie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porad i konsultacji.
  6. Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane dla ucznia ustala dyrektor.
  7. Dyrektor tworzy zespół składający się z nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.
  8. Zespół planuje i koordynuje udzielanie uczniom w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  9. Pracę zespołu koordynuje wyznaczona przez dyrektora osoba.
  10. Do zadań zespołu należy:
   1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
   2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy;
   3. zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  11. Dyrektor na piśmie informuje rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  12. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje dla ucznia plan działań wspierających zgodnie z odrębnymi przepisami.
  13. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. O terminie spotkania zespołu dyrektor informuje rodziców ucznia.
  14. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami.
  15. Zespół opracowuje i realizuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zgodnie z odrębnymi przepisami.
 16. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

§5

 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.
  1. Z chwilą wejścia na teren gimnazjum oraz na zajęcia organizowane przez gimnazjum, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  2. Pracownicy, o których mowa w ppkt. 1 są zobowiązani do:
   • przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach - nie wolno uczniów pozostawiać bez opieki,
   • pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez dyrekcję gimnazjum,
   • wprowadzania uczniów do klaso-pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych,
   • sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku.
  3. W pracowniach o zwiększonym zagrożeniu (fizyka, chemia, technika, informatyka) oraz sali gimnastycznej opiekunowie tych pomieszczeń opracowują regulaminy i na początku roku zapoznają z nimi uczniów.
  4. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.
  5. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia mogą być prowadzone w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych.
 2. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem gimnazjum, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli gimnazjum.
  1. Każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza wyjście dyrektorowi gimnazjum i wpisuje się do "księgi wyjść" podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania.
  2. Jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji na terenie miasta, nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej, nad 15 uczniami przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły lub, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
  3. Na udział w wycieczce organizowanej poza granicami gminy nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów (opiekunów prawnych).
  4. Wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia "karty wycieczki".
  5. Nie wolno organizować wycieczek plenerowych gdy panują niekorzystne warunki atmosferyczne.
  6. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum, osoba pełnoletnia będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.
 3. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie gimnazjum.
  1. Nauczyciele pełnią dyżury według grafiku.
  2. Dyżury pełnione są od godz. 7.40 do zakończenia zajęć w gimnazjum, podczas przerw międzylekcyjnych.
  3. Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, w sanitariatach i szatni.
  4. W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego, dyżur przed lekcją - zastępstwem pełni nauczyciel zastępujący.
  5. W razie zaistnienia wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem, pracownicy lub uczniowie, którzy byli jego świadkami niezwłocznie zawiadamiają o nim dyrektora gimnazjum, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy.
  6. Dyrektor gimnazjum zapewnia natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi.
 4. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski - także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju - mundurka.
  1. Wniosek, o którym mowa w pkt. 4, dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.
  2. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w pkt. 4, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
  3. Dyrektor szkoły, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.
  4. W przypadku, kiedy mundurek jest nieobowiązkowy, na terenie szkoły obowiązuje strój, poprzez który nie jest manifestowana przynależność do subkultur lub organizacji nielegalnych.
 5. Na terenie szkoły, podczas wszystkich zajęć dydaktycznych i wychowawczych, obowiązuje nakaz noszenia obuwia zmiennego.
 6. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania i noszenia przez cały czas pobytu w szkole identyfikatora.
  1. Uczniowie otrzymują identyfikatory nieodpłatnie na początku każdego roku szkolnego.
  2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia identyfikatora uczeń ma obowiązek wyrobić nowy.
 7. Uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, jeżeli jego nieobecności nieusprawiedliwione z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszą co najmniej 50% w okresie jednego miesiąca.
  1. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  2. W przypadku, kiedy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego wychowawca wszczyna odpowiednią procedurę postępowania.

Rozdział III
Wewnątrzszkolny system oceniania

§6

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Lista zajęć edukacyjnych prowadzonych w poszczególnych klasach: j. polski, historia, muzyka, plastyka, j. obce, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka, wychowanie fizyczne, religia / etyka, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne.
  2. Wyniki z ww. zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do obliczania średniej oceny semestralnej/rocznej ucznia.
  3. O promocji do klasy programowo wyższej lub ukończeniu szkoły decydują oceny z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wszystkie zajęcia przewidziane w rocznym arkuszu organizacyjnym są zajęciami obowiązkowymi.
  4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowują rozkłady nauczania na poszczególne lata oparte na podstawie programowej, w których zawierają ogólne treści programowe, formułują zakres umiejętności, zakres wymagań na poszczególne oceny zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.
  5. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów i zachowania oraz o postępach w tym zakresie. Z wymaganiami tymi można zapoznać się w następujący sposób:
   • z tablicy ogłoszeń w sali lekcyjnej szkoły lub w bibliotece szkolnej,
   • w czasie konsultacji u nauczyciela.
  6. Osiągnięcia uczniów sprawdzane są poprzez:
   1. wypowiedzi ustne,
   2. prace klasowe:
    • prace klasowe są obowiązkowe,
    • uczeń opuszczający pracę klasową ma obowiązek napisać ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu,
    • praca klasowa jest zapowiedziana minimum tydzień wcześniej i jej termin odnotowany jest w dzienniku,
    • przed każdą pracą klasową odbywa się lekcja powtórzeniowa, na której omówiony jest jej zakres,
    • w jednym tygodniu mogą odbyć się trzy prace klasowe (nie dotyczy poprawy pracy klasowej),
    • w jednym dniu nie mogą odbyć się dwie prace klasowe (nie dotyczy poprawy pracy klasowej),

    uczeń ma możliwość poprawić jeden raz każdą ocenę niedostateczną z pracy klasowej, termin poprawy nie może przekraczać 7 dni od dnia otrzymania oceny,

   3. prace domowe krótkoterminowe,
   4. prace domowe długoterminowe,
   5. sprawdziany:
    • krótkie 10- 15-minutowe sprawdziany (kartkówki) mogą być niezapowiedziane i nie podlegają poprawie,
    • obejmują materiał z 3 ostatnich zajęć edukacyjnych,
   6. pracę na lekcji,
   7. pracę w grupach,
   8. prace plastyczne i techniczne.
 2. Tryb i zasady ustalania ocen bieżących i ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
  1. Rada pedagogiczna ustala następującą skalę ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych:
   • celujący - cel (6),
   • bardzo dobry - bdb (5),
   • dobry - db (4),
   • dostateczny - dst (3),
   • dopuszczający - dop (2)
   • niedostateczny - ndst (1),

   Przy ocenach bieżących (cząstkowych) może znajdować się znak (+) lub (-). Znaki te nie mogą być stawione przy ocenach skrajnych (cel i ndst.). Występujące przy ocenach bieżących (cząstkowych) znaki (+) lub (-) ustalane są w następujący sposób:

   • jeżeli uczeń uzyska co najmniej 25% powyżej zakresu wymagań na daną ocenę należy postawić znak (+) przy tej ocenie,
   • jeżeli uczniowi brakuje 25% z zakresu wymagań na daną ocenę należy postawić znak (-) przy tej ocenie.
  2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów); na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu.
  3. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
  4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki oraz zajęć artystycznych i zajęć technicznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
  5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
  6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego (dodatkowego) może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 3. Ogólne kryteria oceniania ucznia przyjęte w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach:
  1. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki konieczne:
   • uczestniczy w zajęciach edukacyjnych,
   • przynosi konieczne do zajęć przybory,
   • prowadzi zeszyt przedmiotowy,
   • podejmuje próby realizacji poleceń nauczyciela,
   • potrafi z pomocą nauczyciela odpowiedzieć na najprostsze pytania dotyczące lekcji,
  2. ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne oraz następujące wymagania podstawowe:
   • samodzielnie wykonuje proste polecenia dotyczące lekcji,
   • samodzielnie rozwiązuje łatwe zadania i ćwiczenia,
   • używa ze zrozumieniem podstawowych pojęć z zakresu danych zajęć edukacyjnych,
  3. ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe oraz następujące wymagania rozszerzające:
   • aktywnie uczestniczy w pracy na zajęciach edukacyjnych,
   • potrafi logicznie wiązać zagadnienia aktualne z poznanymi wcześniej,
   • dobrze wykonuje zadania i polecenia o średnim stopniu trudności,
  4. ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające oraz następujące wymagania dopełniające:
   • samodzielnie udziela pełnych poprawnych odpowiedzi,
   • zna źródło informacji i twórczo z nich korzysta,
   • uczestniczy w konkursach przedmiotowych,
   • potrafi komunikatywnie w formie pisemnej i ustnej posługiwać się swymi wiadomościami i umiejętnościami,
  5. ocenę celującą uzyskuje uczeń, który:
   • rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
   • korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
   • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
  6. W związku z możliwością kształcenia zapisanych do gimnazjum uczniów niepełnosprawnych poza szkołą w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych dopuszcza się ich klasyfikowanie na podstawie oceny opisowej przygotowanej przez ww. ośrodek.
  7. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze względu na specyfikę ich kształcenia i prawo do rozwoju we własnym tempie, otrzymują zarówno z zachowania jak i z zajęć edukacyjnych ocenę opisową i świadectwo opisowe. Ocena opisowa ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym zawiera podsumowanie jego osiągnięć edukacyjnych z zakresu zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
 4. Rada pedagogiczna Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach ustala dwa terminy klasyfikacji:
  • semestr I - styczeń,
  • semestr II - czerwiec.
  1. Uczeń gimnazjum jest klasyfikowany, jeśli w każdym semestrze uzyskał przynajmniej trzy oceny cząstkowe z danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i nauczyciel nie przedstawił wychowawcy klasy i dyrekcji szkoły oświadczenia o niemożności sklasyfikowania ucznia, wraz z podaniem przyczyn. Jako podstawę do klasyfikowania ucznia przyjmuje się jego obecności na przynajmniej 50% zajęć z danego przedmiotu.
  2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do ustalenia proponowanej pozytywnej oceny klasyfikacyjnej semestralnej/rocznej na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
  3. Wychowawca informuje uczniów, a poprzez nich ich rodziców (opiekunów prawnych), na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych semestralnych/rocznych z poszczególnych przedmiotów odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym. Potwierdzeniem przyjęcia informacji przez poszczególnych uczniów jest ich obecność na lekcji. W przypadku nieobecności ucznia rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do kontaktu z wychowawcą klasy w terminie do 7 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej w celu zapoznania się z proponowanymi ocenami klasyfikacyjnymi semestralnymi/rocznymi.
  4. Co najmniej 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń przynosi podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) informację o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych semestralnych/rocznych.
  5. Wychowawca informuje uczniów, a poprzez nich ich rodziców (opiekunów prawnych), na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o proponowanej ocenie z zachowania i odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym. Potwierdzeniem przyjęcia informacji przez poszczególnych uczniów jest ich obecność na lekcji. W przypadku nieobecności ucznia rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do kontaktu z wychowawcą klasy w terminie do 2 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej w celu zapoznania się z proponowaną oceną klasyfikacyjną z zachowania.
  6.  
   1. w przypadku nieobecności nauczyciela w okresie klasyfikacji śródrocznej lub rocznej ocenę klasyfikacyjną ustala na zlecenie dyrektora wychowawca klasy lub inny nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym,
   2. w przypadku braku możliwości wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, wystawia ja zespół nauczycieli w składzie: wychowawca klasy, dwóch nauczycieli tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 5. Warunki i tryb uzyskania, wyższej niż przewidywana, semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
  1. W terminie co najmniej 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć do nauczyciela danego przedmiotu pisemny wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu z danych zajęć edukacyjnych dla uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
  2. Nauczyciel danego przedmiotu uzgadnia termin sprawdzianu z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Nauczyciel przygotowuje zestaw zadań z zakresu wiadomości i umiejętności zgodnie z kryteriami oceniania z danego przedmiotu na wnioskowaną ocenę, z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z programu nauczania w danej klasie.
  3. Sprawdzian musi odbyć się najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
  4. Sprawdzian z danych zajęć edukacyjnych dla uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej obejmuje treści programowe z zakresu półrocza lub z całego roku nauczania z danego przedmiotu.
   1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych uzyskanych z prac pisemnych sprawdzających i odpowiedzi ustnych jest równa ocenie o którą się ubiega lub od niej wyższa.

   Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą ponieważ jej uzyskanie nie jest możliwe poprzez egzamin sprawdzający (rozdział III §6 pkt 3 Statutu Gimnazjum).

  5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, fizyki z astronomią, biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie, historii, religii, geografii przeprowadza się w formie pisemnej. Z plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego oraz zajęć artystycznych i technicznych ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
  6. Uczeń otrzymuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, jeżeli uzyskał z przeprowadzonego sprawdzianu co najmniej 80% poprawnych rozwiązań (odpowiedzi) lub co najmniej w 80% wykonał poprawnie zadanie.
  7. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania jest przechowywana w dokumentacji nauczyciela do czternastu dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
  8. Ocena otrzymana na sprawdzianie poprawiającym proponowaną pozytywną ocenę klasyfikacyjną nie może być niższa niż proponowana ocena klasyfikacyjna semestralna/roczna.
 6. Tryb i warunki odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
  2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
   • dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
  3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
  4. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
  5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
   • skład komisji,
   • termin sprawdzianu,
   • zadania (pytania) sprawdzające,
   • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
  6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  8. Przepisy pkt. 6.1-6.7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń odnoszących się do przebiegu egzaminu, wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 7. Warunki klasyfikacji - egzamin klasyfikacyjny.
  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
  4. Prośba ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) ma formę podania do rady pedagogicznej.
  5. Dyrektor ustala z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami termin egzaminu klasyfikacyjnego, który powinien odbyć się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie egzaminu poprawkowego.
  6. Uczeń, nieklasyfikowany po I semestrze, może kontynuować naukę w semestrze II, ale jego klasyfikacja końcoworoczna obejmuje materiał całego roku nauczania z danego przedmiotu. Uczeń nieklasyfikowany do 31 sierpnia nie jest promowany i powtarza ostatnią programowo klasę, do której uzyskał promocję.
  7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełniania braków.
  8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
   W skład komisji wchodzą:
   • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,
   • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

   W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

  9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuję jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji egzaminacyjnej, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
  12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
  13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
  14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  15. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie muzyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się oceny z zachowania.
 8. Egzamin poprawkowy i promocja warunkowa. Przepisy pkt. 8.1- 8.9 stosuje się wyłącznie w przypadku uczniów klasy I i II.
  1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny niedostateczne z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych ma prawo do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
  2. Podanie o egzamin (egzaminy) poprawkowy składa się w sekretariacie szkoły w terminie 3 dni od daty wystawienia oceny.
  3. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego oraz zajęć artystycznych i technicznych, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
   • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,
   • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
  5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do 30 września danego roku.
  8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
  9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna ma prawo jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są realizowane w klasie programowo wyższej (stosuje się wyłącznie w przypadku uczniów klasy I i II).
  10. Uczeń klasy III kończy szkołę jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał wszystkie oceny wyższe od niedostatecznej z przedmiotów obowiązkowych w klasie programowo najwyższej oraz uzyskał oceny pozytywne z zajęć edukacyjnych ukończonych wcześniej, a ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
  11. Uczeń klasy I i II otrzymuje promocję z wyróżnieniem a uczeń klasy III kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 9. Kryteria oceniania zachowania.
  1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uwzględniają kryteria:
   • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
   • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
   • dbałość o honor i tradycje szkoły,
   • dbałość o piękno mowy ojczystej,
   • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
   • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom.
  2. Podstawą do wystawienia uczniowi - wychowankowi oceny jest ilość zdobytych punktów. Punktację prowadzi wychowawca klasy - jest ona jawna.
  3. Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje jako bazę wyjściową 100 punktów dodatnich, stanowiących podstawę do oceny ucznia za I semestr. Na początku II semestru otrzymuje również 100 punktów, które stanowią podstawę do obliczenia oceny z zachowania za II semestr, będącą jednocześnie ocenę całoroczną. Ocena zachowania roczna może być maksymalnie wyższa o dwa stopnie niż ocena semestralna.
  4. Kryteria punktowe oceniania zachowania:
   • 130 i więcej uzyskanych punktów - wzorowe,
   • od 110 do 129 uzyskanych punktów - bardzo dobre,
   • od 90 do 109 uzyskanych punktów - dobre
   • od 50 do 89 uzyskanych punktów - poprawne,
   • od 10 do 49 uzyskanych punktów - nieodpowiednie
   • od 9 i mniej uzyskanych punktów - naganne.
  5. Na podstawie uwag zapisanych w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie uwag wychowawca zlicza ilość punktów dodatnich i ujemnych, których suma na koniec semestru (roku szkolnego) stanowi o ocenie z zachowania.
  6. Dyrektor gimnazjum za szczególne przewinienia może raz w miesiącu dopisać uczniowi maksymalnie 20 punktów ujemnych, a za szczególne osiągnięcia lub odpowiednią postawę na terenie szkoły lub poza nią, może przydzielić uczniowi 20 punktów (+).
  7. Punkty zebrane w czasie akcji zbiórki surowców wtórnych oraz sprzątania terenu szkolnego, muszą być wpisane do dzienniczka uwag na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną.
  8. Uczeń wzorowy nie może mieć w semestrze ani jednej godziny nieusprawiedliwionej. W przeciwnym wypadku jego ocena zachowania będzie obniżona o jeden stopień.
  9. Uczeń mający w I semestrze naganną ocenę zachowania nie jest dopuszczany do egzaminu na kartę motorowerową.
  10. Ocena zachowania wystawiona uczniowi przez wychowawcę jest ostateczna.
  11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  12. Ocenę zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia zachowania lub odchylenia mogące wpływać na jego zachowanie ustala się ze szczególnym uwzględnieniem:
   • mocnych stron ucznia,
   • sfery emocjonalno-motywacyjnej,
   • stosunku do obowiązków szkolnych.
  13. Ocenę naganną może otrzymać uczeń, który:
   • dopuszcza się lub uczestniczy w czynach przestępczych,
   • w sposób jednoznaczny, karygodny i notoryczny łamie zasady wynikające z idei integracji,
   • rozumiejąc i znając zasady kulturalnego zachowania, obraźliwym słowem, gestem lub czynem notorycznie łamie zasady szacunku dla godności i pracy drugiego człowieka,
   • uniemożliwia przeprowadzenie zajęć lekcyjnych w sposób jednoznaczny i stały.
  14. Nauczyciel wystawiający ocenę naganna zobowiązany jest do pisemnego jej uzasadnienia i przedłożenia dyrektorowi/pedagogowi/psychologowi szkolnemu.
  15. Proponowaną ocenę wychowawca może skonsultować z zespołem nauczycieli pracujących z uczniem oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym.
  16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
  17. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, gdy dany uczeń:
   1. nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
   2. prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;
   3. stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów;
   4. stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.
 10. Szczegółowe kryteria punktowe.
  1. Stosunek do obowiązków szkolnych
   • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
   • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
   Lp. Zachowanie Punktacja
   1 1 godzina nieusprawiedliwiona. (-2)
   2 1 spóźnienie. (-1)
   3 Wzorowa frekwencja (do 8 h usprawiedliwionych w semestrze). (+10)
   4 Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. (+10)
   5 Brak obuwia zmiennego. (-10)
   6 Brak identyfikatora w czasie bytności ucznia na terenie gimnazjum. (-10)
   7 Nieprzygotowanie się do lekcji (brak stroju na wf, przyborów). (-2)
   8 Niewypełnianie obowiązku dyżurnego. (-2)
   9 Niewłaściwe zachowanie na lekcji: rozmowy, rzucanie różnymi
   przedmiotami, chodzenie po klasie bez zgody nauczyciela, jedzenie,
   picie, żucie gumy, spożywanie słonecznika, używanie komórek na lekcjach
   od (-1) do (-5)
   10 Niestosowanie się do poleceń nauczyciela. (-5)
   11 Nie stosowanie się do zasad BHP na poszczególnych lekcjach, na wycieczce, na boisku, korytarzu, szatni). (-10)
   12 Nieodpowiedni strój na uroczystościach szkolnych. (-5)
   13 Estetyka wyglądu na co dzień:
   1. farbowane włosy
   2. makijaż
   3. ekstrawaganckie ozdoby
   4. niestosowny ubiór (np. krótkie spodenki, koszulki na ramiączkach, spódniczki mini krótsze niż do kolan, bluzki odkrywające ramiona, dekolty i brzuch)
    
   (-5)
   (-3)
   (-3)
   (-5)
   14 Prawidłowe reagowanie w momencie niszczenia przez innych
   mienia szkolnego oraz w sytuacjach zagrożenia życia.
   (+5)
   15 Niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków, np.:
   nieusprawiedliwiona nieobecność na próbie,
   nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach, imprezie szkolnej, na każde deklarowane zajęcia.

   (-5)
   (-5)
   16 Samowolne opuszczenie budynku szkolnego lub sali lekcyjnej. (-10)
   17 Grupowa ucieczka z zajęć szkolnych. (-40)
   18 Nieprzestrzeganie obowiązków określonych w statucie. (-5)
  2. Kultura osobista.
   • okazywanie szacunku innym osobom,
   • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
   • dbałość o piękno mowy ojczystej.
   Lp. Zachowanie Punktacja
   1 Niewłaściwy stosunek do dorosłych na terenie szkoły i poza nią. od (-5) do (-20)
   2 Stosunek do kolegów:
   1. dokuczanie
   2. bicie
   3. pobicie z uszkodzeniem ciała
   4. wymuszanie pieniędzy i innych osobistych przedmiotów
   5. zastraszanie i wykorzystywanie słabszych
    
   (-5)
   (-10)
   (-20)
   (-15)
   od (-5) do (-10)
   3 Poszanowanie mienia osobistego i społecznego:
   1. celowe niszczenie pomocy naukowych, dekoracji i sprzętu szkolnego (w tym ławek),
   2. dewastacja różnego typu urządzeń w szkole
   3. celowe niszczenie mienia osobistego kolegów
   4. udowodniona kradzież
   5. niszczenie przyrody
   6. niszczenie i przetrzymywanie książek z biblioteki (powyżej 1 miesiąca)
   od (-5) do (-10) oraz usunięcie szkody
   od (-5) do (-20)
   od (-5) do (-10)
   (-20)
   (-5)
   (-10)
   4 Zachowanie na przerwie:
   1. bieganie, granie w piłkę, śmiecenie, itp.
   2. plucie
    
   (-3)
   (-5)
   5 Wulgarne wyrażanie się.
   Kłamstwa, oszustwa.
   (-5)
   od (-5) do (-10)
   6 Manifestowanie przynależności do subkultur poprzez strój, fryzurę, sposób wyrażania się, itp. (włącznie z szalikami drużyn piłkarskich). (-5)
   7 Każdorazowy udowodniony fakt palenia papierosów. (-20)
   8 Każdorazowy udowodniony fakt picia alkoholu. (-20)
   9 Posiadanie środków odurzających. (-20)
   10 Zachęcanie i przymuszanie do palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania środków odurzających. (-10)
  3. Społeczność szkolna.
   • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
   • dbałość o honor i tradycje szkoły.
   Lp. Zachowanie Punktacja
   1 Czynny udział w organizacjach uczniowskich (samorząd szkolny, klasowy, zespoły artystyczne, koła zainteresowań). do (+10)
   ocena raz w semestrze
   2 Pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym. (+5)
   3 Przynależność do klubów i organizacji pozaszkolnych (potwierdzona pisemnie). (+5)
   ocena raz w semestrze
   4 Udział w akademiach, konkursach, zawodach sportowych, itp.
   - w wewnątrzszkolnych
   - w powiecie
   - w rejonie
   - w województwie
   - w mieście
   - laureat konkursu
    
   (+5)
   (+10)
   (+15)
   (+20)
   (+5)
   (+50)
   5 Każdorazowy występ w imprezach promujących szkołę (np. Święto Szkoły, Koncert Majowy). (+20)
   6 Brak szacunku wobec symboli narodowych i szkolnych. (-5)
   7 Przynoszenie rekwizytów wykorzystywanych w czasie akademii. (+5)
   8 Organizacja imprez klasowych i szkolnych. (+5)
   9 Dekoracje klasy i szkoły. do (+10)
   10 Wykonanie pomocy dydaktycznych. do (+10)
    każdorazowo
   11 Niszczenie znaków i emblematów szkolnych. (-5)
   12 Prace porządkowe, drobne reperacje sprzętu. do (+5)
   każdorazowo
   13 Udział w różnego rodzaju akcjach ogłaszanych przez szkołę, np.: zbiórka odzieży, zabawek i innych akcji charytatywnych. do (+5)
   za udział w akcji
   14 Stała praca na rzecz klasy (np.: opieka nad zwierzętami, spełnianie różnych potrzeb klasy, papier ksero, itp.). do (+5)
   ocena raz w semest.
   15 Nieposprzątanie swojego miejsca pracy. (-3)
   16 Pomoc w nauce uczniom słabszym, (systematyczna - przynajmniej 1 x w tygodniu). od (+5) do (+10)
   w zależności od efektów pomocy
   17 Pomoc w bibliotece szkolnej lub szatni. do (+5)
   minimum 10 h w semestrze
   18 Zbiórka makulatury
   Zbiórka surowców wtórnych np. puszki
   1 kg = 1 pkt (max. 50 pkt)
   (+1) za 5 sztuk
   19 Opieka nad uczniem niepełnosprawnym podczas przerw wycieczek i imprez szkolnych. od +3 pkt do +10 pkt
   20 Pomoc uczniom niepełnosprawnym w nauce. godzina pomocy +3 pkt
   21 Udział w projekcie edukacyjnym. od -20 pkt do +20 pkt
   22 Wolontariat lub praca na rzecz szkoły. osobne punkty do +20 pkt
 11. Tryb i warunki odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia dotyczące oceny zachowania do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeżeli uznają, że roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
  2. Wniosek musi zawierać odpowiednie uzasadnienie.
  3. W przypadku stwierdzenia, że roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
   • dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
   • wychowawca klasy,
   • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   • pedagog,
   • psycholog,
   • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   • przedstawiciel rady rodziców.
  4. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
   1. Ustalona przez komisję roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
   2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
    • skład komisji,
    • termin posiedzenia,
    • wynik głosowania,
    • ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem.

    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 12.  
  1. Projekt realizują uczniowie klas III.
  2. O zasadach i realizacji projektu nauczyciele - wychowawcy poinformują rodziców na pierwszej wywiadówce w danym roku szkolnym.
  3. Potwierdzeniem zapoznania się z zasadami będzie podpis rodziców/opiekunów prawnych na liście obecności w dzienniku.
  4. Nauczyciele w zespołach samokształceniowych opracowują zestawy tematów i składają je u dyrektora szkoły do dnia 10 września danego roku.
  5. Dobór zespołów uczniowskich oraz przydział tematów musi nastąpić do 15 września danego roku.
  6. Zespoły mogą liczyć od 2 do 4 członków.
  7. Dyrektor szkoły wyznacza nauczycieli - opiekunów zespołów uczniowskich.
  8. Do zadań opiekunów zespołów należy:
   1. Przydział funkcji i zadań poszczególnym członkom zespołów.
   2. Ustalenie harmonogramu spotkań i kryteriów kontroli.
   3. Pomoc w zaplanowaniu etapów realizacji projektu.
   4. Kontrola etapów realizacji projektu.
   5. Przygotowanie prezentacji projektu.
  9. Realizacja projektu rozpoczyna się 1 października danego roku szkolnego i trwa do 31 marca danego roku szkolnego.
  10. Projekty oceniane są przez zespoły nauczycielskie powołane przez dyrektora szkoły.
  11. Terminy prezentacji projektów wyznacza dyrektor szkoły.
  12. Projekty podlegają ocenie opisowej i mają formę publicznej prezentacji.
  13. Ogólne kryteria oceny opisowej projektu:
   • estetyka pracy,
   • kreatywność (pomysł i jego realizacja),
   • bogactwo treści,
   • sposób prezentacji.
  14. Szczegółowe kryteria zawarte będą na arkuszu oceny prezentacji projektu.
  15. Praca uczniów w ramach projektu podlega ocenie zachowania.
  16. Opiekun zespołu uczniowskiego ocenia prace jego członków podczas realizacji zadań projektu.
  17. Opiekun ma prawo jednorazowo przyznać uczniom od -20 do +20 punktów za pracę przy realizacji projektu.
  18. Przy ocenie zachowania pod uwagę będą brane:
   • obecności podczas spotkań z opiekunem,
   • sposób wywiązywania się z powierzonych zadań,
   • umiejętność współpracy w grupie,
   • zaangażowanie w realizację zadań projektu.
  19. Tryb zwalniania ucznia z realizacji projektu przez dyrektora szkoły.
   1. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu na pisemny wniosek rodziców z uzasadnieniem.
   2. Wniosek rodziców do dyrektora musi wpłynąć najpóźniej w terminie do 7 dnia od rozpoczęcia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
   3. Przed podjęciem decyzji dyrektor może zasięgnąć opinii pedagoga, psychologa, wychowawcy, nauczyciela - opiekuna projektu.

§7

 1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny w gimnazjum poprzez:
  • stwarzanie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej poprzez tworzenie klas integracyjnych,
  • stwarzanie uczniom niepełnosprawnym właściwych warunków nauki i rozwoju w zależności od ich stopnia i rodzaju niepełnosprawności poprzez zapewnienie opieki specjalistycznej,
  • organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy - na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub badań lekarskich,
  • ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia, w miarę możliwości finansowych, optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu lub wzroku,
  • ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu stworzenia właściwych warunków do nauki w domu,
  • analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników,
  • obniżenie progu wymagań programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacji, oceniania i promowania.

§8

 1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:
  • w wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zapewniona zostanie pomoc w ramach zajęć zespołów wyrównawczych oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli,
  • w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka (wywiady środowiskowe), rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek, konsultowanie się z psychologiem i pedagogiem szkolnym. W przypadkach szczególnych - kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
 2. Uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udziela wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy.
 3. W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada się stałe i systematyczne wsparcie uczniów ze środowisk zagrożonych oraz współpracę z instytucjami wspomagającymi gimnazjum (policja, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, sąd rodzinny).

§9

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami,
  4. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci u wychowawcy, pedagoga i psychologa.

  Rodzice mają obowiązek:

  1. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,
  2. poświęcać swój czas i uwagę nauce dziecka, tak aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,
  3. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  4. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć,
  5. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły, informowania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach,
  6. angażowania się, jako partnerzy, w działania szkoły, aktywnego udziału w wyborach i współdziałaniu w organach szkoły,
  7. informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka,
  8. informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą,
  9. ma obowiązek dbać o właściwy ubiór dziecka do szkoły.
 3. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji, pedagogizacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w formie wywiadówek szkolnych (z dyrektorem szkoły, pedagogiem), oraz wywiadówek klasowych (z wychowawcą klasy), a także comiesięcznych indywidualnych konsultacji.
 4. Rodzice mają prawo opiniowania programu wychowania do życia w rodzinie.
 5. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie organizacji następujących imprez: komers, dyskoteki, Święto Szkoły, Koncert Wiosenny, itp.
 6. W przypadku niespełnienia przez ucznia obowiązku szkolnego powyżej 50% frekwencji nieusprawiedliwionej na obowiązkowych zajęciach w okresie jednego miesiąca rodzice, opiekunowie prawni podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział IV
Organy gimnazjum

§10

 1. Organami gimnazjum są:
  • dyrektor gimnazjum,
  • rada pedagogiczna,
  • rada szkoły (o ile zostanie utworzona),
  • rada rodziców,
  • samorząd uczniowski.

§11

 1. Gimnazjum kieruje dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zadania dyrektora gimnazjum:
  • podawanie do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
  • sprawowanie nadzoru wobec nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum,
  • kształtowanie twórczej atmosfery pracy w gimnazjum, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującym przepisami,
  • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  • realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji oraz rozstrzyganie konfliktów wynikających z braku porozumienia z radą rodziców dotyczących kwestii programu wychowawczego szkoły, programu profilaktycznego, a także szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
  • nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
  • organizowanie administracyjnej finansowej i gospodarczej obsługi gimnazjum,
  • dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
  • współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,
  • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,
  • występowanie do władz z wnioskami (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,
  • występowanie w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
  Dyrektor gimnazjum ma także prawo do:
  • wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum,
  • zatrudniania i zwalniania (zgodnie z odpowiednimi przepisami) pracowników szkoły,
  • decydowania o wewnętrznej organizacji pracy gimnazjum i jego bieżącym funkcjonowaniu,
  • wypożyczania za odpłatnością (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) pomieszczeń gimnazjum, po uprzednim podpisaniu umowy między zainteresowanymi,
  • wypożyczania sprzętu i wyposażenia gimnazjum (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) za odpłatnością, po podpisaniu umowy między zainteresowanymi stronami w celu przeznaczenia uzyskanych środków na rozwój gimnazjum i poprawę jego bazy.
 3. Dyrektor gimnazjum odpowiada za:
  • uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,
  • poziom uzyskanych przez gimnazjum wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,
  • zgodność funkcjonowania gimnazjum z przepisami prawa oświatowego i statutem gimnazjum,
  • bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku gimnazjum i podczas zajęć organizowanych przez gimnazjum oraz stan sanitarny i stan ochrony ppoż. budynku,
  • celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność gimnazjum,
  • zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,
  • bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

§12

 1. W gimnazjum działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są:
  • organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, oraz w miarę bieżących potrzeb,
  • protokołowane.
 5. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział - z głosem doradczym - osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 7. Rada pedagogiczna ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
  1. Szkolny zestaw podręczników zawiera nie więcej niż 3 podręczniki dla danych zajęć edukacyjnych.
  2. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązują przez 3 lata szkolne.
  3. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub rady rodziców może dokonać zmian w w/w zestawach, z tym, że zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy gimnazjum,
  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum,
  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  • przygotowanie projektu statutu gimnazjum i ewentualnych jego zmian,
  • realizowanie statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki,
  • uchwalenie szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników oraz szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
 9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • projekt planu finansowego gimnazjum,
  • wnioski dyrektora gimnazjum w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • propozycje dyrektora dotyczące kandydatów na stanowisko kierownicze w szkole.
 10. Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 11. W przypadku określonym w pkt. 10 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 12. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w gimnazjum.
 13. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej ustala regulamin działania rady pedagogicznej ustalony przez nią.
 14. Rada pedagogiczna, zastępując radę gimnazjum jest zobowiązana zasięgać opinii rodziców i uczniów w sprawach:
  • rocznego planu finansowego środków specjalnych,
  • projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  • organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 15. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§13

 1. W szkole może być utworzona rada szkoły, która podejmuje działania o charakterze opiniodawczo-doradczym.
 2. W skład rady szkoły wchodzi:
  • trzech nauczycieli (wybranych przez ogół nauczycieli),
  • trzech rodziców (wybranych przez ogół rodziców),
  • trzech uczniów (wybranych przez ogół uczniów).
 3. Kadencja rady trwa 3 lata. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.
 4. Powstanie rady szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:
  • rady pedagogicznej,
  • rady rodziców,
  • samorządu uczniowskiego.

§14

 1. W gimnazjum działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. W skład rady rodziców wchodzi:
  • po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden z rodziców); wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum, określa m.in. zasady tworzenia tego organu.
 3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej lub dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach gimnazjum.
 4. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 5. Do kompetencji rady rodziców, należy:
  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; szkolnego programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie danego programu, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 6. Rodzice mają prawo do:
  • uzyskania od dyrektora gimnazjum i wychowawcy klasy informacji o zadaniach gimnazjum oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w gimnazjum i klasie podczas zebrań ogólnogimnazjalnych i klasowych,
  • zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz egzaminu kończącego kształcenie w gimnazjum,
  • uzyskania ustnej lub sporządzonej na piśmie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy gimnazjum,
  • bieżącej informacji o przyznanych uczniom nagrodach lub zastosowanych karach.
 7. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze będą organizowane stałe spotkania z rodzicami - nie rzadziej niż raz w półroczu.

§15

 1. W gimnazjum działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
 4. Do zadań samorządu należy:
  • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,
  • organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych,
  • przedstawianie władzom gimnazjum opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec nich rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,
  • współdziałanie z władzami gimnazjum w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych rożnych form zajęć pozalekcyjnych,
  • dbanie o mienie szkolne,
  • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,
  • rozstrzyganie sporów miedzy uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi gimnazjum lub radzie pedagogicznej,
  • dbanie, w całokształcie swojej działalności, o dobre imię i honor gimnazjum.
 5. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:
  • przedstawienia propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego gimnazjum wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
  • wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,
  • udział w formułowaniu przepisów wewnątrzgimnazjalnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,
  • wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła,
  • współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży,
  • zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w gimnazjum oraz wnoszenia uwag do opinii władz gimnazjum o uczniach,
  • udziału przedstawicieli, z głosem doradczym, w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
  • wybierania nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej,
  • dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież.

§16

 1. Wszystkie organy gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów gimnazjum.
 2. Koordynatorem współdziałania organów gimnazjum jest dyrektor gimnazjum, który:
  • zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
  • umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz gimnazjum,
  • zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami gimnazjum o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,
  • organizuje spotkania przedstawicieli organów gimnazjum.
 3. Jeżeli między organami szkoły (Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną) wynikną kwestie sporne, dyrektor szkoły kierując się dobrem szkoły, pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu. Wyznacza termin posiedzenia przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne. Jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie to jest protokołowane. W razie braku kompromisu dyrektor szkoły rozstrzyga jednoosobowo, kierując się zasadą obiektywizmu, dobrem szkoły i społeczności uczniowskiej. Decyzja dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna.
 4. W przypadku sporu miedzy dyrektorem a innymi organami szkoły kwestie sporne rozstrzyga organ prowadzący. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

§17

 1. W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w pkt. 1, wyraża dyrektor gimnazjum po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Rozdział V
Organizacja gimnazjum

§18

 1. Do realizacji celów statutowych gimnazjum posiada dla potrzeb własnych następujące pomieszczenia: salę gimnastyczną, pracownię informatyczną, świetlicę, stołówkę, gabinet pielęgniarki, pedagoga i psychologa, klasopracownie.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§19

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum, opracowany przez dyrektora gimnazjum do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący (bez opinii kuratora). Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, którego liczba nie może przekraczać 30 uczniów.
 3. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której określi inny czas trwania zajęć lekcyjnych (od 30 do 60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki wówczas, jeżeli liczba uczniów wynosi powyżej 24 oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 28 uczniów.
 5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 28 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.
 6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów.
 7. Organizacja zajęć w klasach integracyjnych:
  • liczbę uczniów w klasie integracyjnej warunkują odrębne przepisy,
  • dla zapewnienia optymalnych warunków rozwoju dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych szkoła zatrudnia nauczycieli specjalistów: psychologa, logopedę, nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne, rehabilitanta, pedagoga specjalnego.
 8. Klasa integracyjna jest prowadzona przez dwóch nauczycieli: nauczyciela danego przedmiotu i nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne ze specjalnym przygotowaniem do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 9. Funkcja wychowawcy jest powierzona jednemu z nich.
 10. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oparty na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, Programie Nauczania Zintegrowanego lub danego przedmiotu oraz obserwacji ucznia i jego pracy.
 11. Rodzice uczniów klasy integracyjnej zobowiązani są do ścisłej współpracy z nauczycielami w zakresie postępów w nauce, diagnozy i terapii dziecka.
 12. Liczba członków kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu gimnazjum nie może być niższa niż 15 uczniów; zajęć fakultatywnych w grupach międzyklasowych nie mniej niż 15 uczniów.
 13. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez gimnazjum.

§20

 1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem gimnazjum, a daną placówką.

§21

 1. Uczniowie, którzy ukończyli 15 lat i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być skierowani do szkoły przysposabiającej do zawodu.
 2. W szkole nie tworzy się klas przysposobienia do zawodu; uczniowie wymagający takiej formy pracy, kierowani są do placówek, które klasy tego typu prowadzą.
 3. Decyzję o skierowaniu ucznia do klasy lub szkoły przysposabiającej do zawodu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§22

Świetlica

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
 2. Świetlica może być utworzona, gdy liczba uczniów potrzebujących stałej formy opieki wynosić będzie co najmniej jedną grupę wychowawczą. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy i liczy w zasadzie 25 uczniów, w świetlicy liczącej jedną grupę wychowawczą liczba uczestników nie może być mniejsza niż 15 uczniów.
 3. Dni i godziny świetlicy winny być dostosowane do godzin rozpoczynania i kończenia pracy rodziców.
 4. Do zadań świetlicy należy:
  • umożliwienie uczniom samodzielnej pracy umysłowej,
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
  • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie,
  • stwarzanie warunków uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kultury życia codziennego,
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
  • współdziałanie uczestników świetlicy z rodzicami i nauczycielami, a w miarę możliwości z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.
 5. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są: kierownik, nauczyciele - wychowawcy, mogą być również nauczyciele - instruktorzy.
 6. Do zadań kierownika świetlicy należy:
  • prowadzenie rekrutacji uczniów do świetlicy,
  • prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz finansowej świetlicy,
  • organizowanie działalności świetlicy szkolnej,
  • dbanie o dyscyplinę pracy pracowników świetlicy i kuchni,
  • analizowanie pracy świetlicy i przedstawianie jej wyników na posiedzeniu rady pedagogicznej co najmniej jeden raz w roku szkolnym.
 7. Kierownik świetlicy odpowiada za całokształt pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy.
 8. Do zadań wychowawcy świetlicy należy:
  • prowadzenie rekrutacji uczniów do świetlicy,
  • prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej,
  • realizowanie zadań wychowawczo-opiekuńczych grupy świetlicowej zgodnie z zaplanowaną działalnością świetlicy szkolnej,
  • współpraca z kierownikiem świetlicy oraz nauczycielami w celu osiągania wspólnych celów wychowawczych.

§23

Biblioteka

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wśród rodziców wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie. Uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek.
 3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
  • gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
  • korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
  • prowadzenie przysposobienia czytelniczko-informacyjnego uczniów.
 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Czytelnicy mogą korzystać z dwóch form udostępniania zbiorów: wypożyczanie poza bibliotekę i korzystanie w czytelni.
 5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należą:
  • gromadzenie i opracowywanie zbiorów pod względem formalnym i rzeczowym,
  • ewidencja materiałów bibliotecznych,
  • zapewnienie bibliotece stałej prenumeraty,
  • inwentaryzacja zbiorów,
  • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
  • rozbudowywanie kartoteki zagadnieniowej,
  • stała współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów, wspomaganie nauczycieli w realizacji programu edukacyjnego i wychowawczego poprzez:
   • udostępnianie potrzebnych materiałów na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
   • przekazywanie wydzielonych materiałów bibliotecznych do pracowni przedmiotowych,
   • informowanie o czytelnictwie uczniów,
   • informowanie o nowościach wydawniczych,
   • przygotowywanie imprez kulturalnych,
   • udzielanie potrzebnych informacji,
   • analizowanie potrzeb czytelniczych młodzieży,
   • stworzenie "Szkolnej Biblioteki Publikacji",
  • podnoszenie poziomu kultury uczniów, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:
   • prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
   • organizowanie dyskusji, spotkań literackich, imprez czytelniczych, konkursów,
   • udostępnianie księgozbioru,
   • poradnictwo w doborze literatury i udzielanie informacji bibliotecznych, rzeczowych, bibliograficznych,
   • organizowanie wystaw,
   • organizowanie wycieczek i zajęć warsztatowych w bibliotekach innych typów,
   • organizowanie zespołu uczniowskiego współpracującego z biblioteką,
   • preorientacja zawodowa dla uczniów klas III,
  • współpraca z rodzicami:
   • udostępnianie księgozbioru w czytelni oraz poza bibliotekę,
   • udostępnianie materiałów dotyczących preorientacji zawodowej,
   • udzielanie potrzebnych informacji,
   • angażowanie w przygotowywanie imprez kulturalnych, uroczystości, wycieczek,
   • kiermasz podręczników,
  • współpraca z innymi bibliotekami:
   • wypożyczanie międzybiblioteczne,
   • współorganizowanie konkursów,
   • prowadzenie zajęć warsztatowych,
   • udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy.
 6. Uczeń zobowiązany jest do zwrócenia książki po upływie 14 dni. Za przetrzymanie książki dłużej niż 1 miesiąc otrzymuje punkty ujemne do zachowania zgodnie z WSO.
 7. W razie zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do jej odkupienia lub zakupienia innej o tej samej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

§24

 1. W gimnazjum tworzy się stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze. Osoby, którym powierzono te stanowiska wykonują swe zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji i szczegółowym przydziałem czynności.
 2. Kompetencje wicedyrektorów:
  • układanie podziału godzin,
  • sporządzanie rocznego planu obserwacji na I i II semestr,
  • obserwowanie zajęć dydaktycznych nauczycieli,
  • kontrolowanie dyżurów nauczycielskich na przerwach,
  • kontrola bieżących dokumentów (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, rozkłady materiałów, konspekty),
  • ustalenie doraźnych zastępstw za nauczycieli będących na L-4,
  • wykonywanie rocznego planu uroczystości szkolnych oraz nadzorowanie przygotowań do tych imprez,
  • przydział opieki nad terenami zielonymi wokół szkoły dla poszczególnych klas oraz nadzorowanie wykonania zleconych prac porządkowych na tych terenach,
  • nadzorowanie zajęć wyrównawczych,
  • odpowiedzialność za comiesięczne wykazywanie godzin nadliczbowych, dodatków za wychowawstwa,
  • pełnienie obowiązków dyrektora w czasie nieobecności dyrektora szkoły,
  • nadzorowanie pracy biblioteki i świetlicy szkolnej,
  • nadzorowanie pracy nauczycieli wychowania fizycznego oraz opieka nad obiektami sportowymi,
  • nadzorowanie zajęć pozalekcyjnych,
  • poprawianie na bieżąco dokumentacji zastępstw,
  • prowadzenie dyżurów w czasie przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich wg odrębnych ustaleń.
 3. Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady rodziców oraz rady pedagogicznej.
 4. Stanowiska wicedyrektorów tworzy się z uwzględnieniem następujących zasad:
  • jedno stanowisko wicedyrektora przypada na nie mniej niż 12 oddziałów,
  • za zgodą organu prowadzącego szkołę można na wniosek dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, np. wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych, kierownik świetlicy, itp.
 5. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników administracyjnych i pracowników obsługi, którzy dbają o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły.
 6. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników o których mowa w pkt. 5 określają odrębne przepisy.
 7. W szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach można zatrudnić pomoc nauczyciela.
 8. Zadania nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne.
  1. Pedagog szkolny:
   1. rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
   2. określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
   3. organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
   4. podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
   5. wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli wynikające z programu wychowawczego szkoły,
   6. planuje i koordynuje zadania realizowane przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,
   7. działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  2. Psycholog szkolny:
   1. prowadzi badania i zadania diagnostyczne dotyczące uczniów, w tym diagnozuje potencjalne możliwości oraz wspiera mocne strony ucznia,
   2. diagnozuje sytuację wychowawczą w celu wspierania rozwoju ucznia, określa odpowiednie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działania profilaktyczne, mediacyjne i interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
   3. organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
   4. zapewnia uczniom doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia,
   5. minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
   6. wspiera wychowawców klas oraz zespoły wychowawcze i inne zespoły problemowo-zadaniowe w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
   7. działalność wychowawcza i zapobiegawcza wśród uczniów zagrożonych uzależnieniem substancjami psychotropowymi według programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.
  3. Pedagog specjalny - reedukator:
   1. diagnozuje specyficzne trudności w uczeniu się u poszczególnych uczniów i planuje terapię,
   2. organizuje i prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
   3. prowadzi dokumentację obrazującą tok postępowania terapeutycznego,
   4. współpracuje z gronem pedagogicznym szkoły, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi placówkami specjalistycznymi oraz rodzicami dziecka.
  4. Rehabilitant:
   1. zapoznaje się z potrzebami usprawniania ruchowego dzieci niepełnosprawnych na podstawie orzeczeń lekarskich i wywiadu środowiskowego,
   2. współpracuje z nauczycielem wychowania fizycznego w celu maksymalnego włączania dzieci niepełnosprawnych w zajęcia zespołu klasowego,
   3. organizuje i prowadzi ćwiczenia indywidualne z dziećmi niepełnosprawnymi,
   4. organizuje i prowadzi gabinet do ćwiczeń,
   5. współpracuje z rodzicami, udziela wskazówek i zaleceń dotyczących kontynuacji ćwiczeń w domu,
   6. współpracuje z pedagogiem, informuje o aktualnych osiągnięciach dziecka oraz zachęca do utrwalania ich w różnych sytuacjach.
 9. Pracownicy niepedagogiczni:
  1. mają obowiązek informowania o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dziecka,
  2. wspomagają nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów,
  3. sprawują nadzór nad tym, kto wchodzi i przebywa na terenie szkoły.
 10. W szkole tworzy się funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
  1. Koordynatora do spraw bezpieczeństwa powołuje dyrektor szkoły spośród członków rady pedagogicznej.
  2. Do zadań koordynatora w szczególności należy:
   1. przyjmowanie od uczniów i nauczycieli informacji i uwag dotyczących bezpieczeństwa,
   2. integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych,
   3. współpraca ze środowiskiem, w tym: kuratorium oświaty, prokuraturą, policją, urzędem miasta, sądem dla nieletnich i innymi instytucjami,
   4. inicjowanie zmian w dokumentach szkoły dotyczących bezpieczeństwa.

§25

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
 3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
  • przedstawienie dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki określone odrębnymi przepisami,
  • sporządzanie rozkładu materiału z przedmiotu, którego uczy w danej klasie i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi gimnazjum, najpóźniej do dnia 15 września każdego roku,
  • sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności,
  • rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,
  • prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,
  • tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej,
  • indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce,
  • kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu gimnazjum, rodziny, środowiska i kraju,
  • upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,
  • ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej,
  • systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,
  • zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena ich wiadomości i umiejętności ucznia,
  • poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru,
  • udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.,
  • prowadzenie klasopracowni lub pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony mu sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy,
  • współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie gimnazjum,
  • egzekwowanie od ucznia dbałości o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych,
  • aktywny udział w pracach rady pedagogicznej,
  • prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych,
  • doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez dokształcanie w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  • prowadzenie (zleconego przez dyrektora) wychowawstwa klasy, zajęć w klasie przysposabiającej do pracy, zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w gimnazjum,
  • opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,
  • prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  • pełnienie obowiązków podczas dyżurów w gimnazjum wg harmonogramu dyżurów,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora gimnazjum.
 4. Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego realizują zadania zawarte w rozporządzeniu MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
 5. Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie integracyjnej poprzez realizację w/w zadań w szczególności:
  • dokonuje diagnozy roboczej poprzez wielokierunkowe poznanie ucznia, polegające na:
   • zapoznaniu się z dokumentacją ucznia,
   • zebraniu informacji dodatkowych,
   • dokonaniu oceny dotyczącej stanu aktualnych możliwości edukacyjnych, społecznych i psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego,
  • ponosi odpowiedzialność za proces integracji ucznia niepełnosprawnego ze środowiskiem rówieśniczym,
  • stwarza sytuacje sprzyjające integracji rodziców uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz nauczyciela przedmiotu i pedagoga specjalnego,
  • zapoznaje się z programem nauczanie poszczególnych przedmiotów i opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia niepełnosprawnego,
  • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ucznia niepełnosprawnego według wzoru przyjętego przez szkołę,
  • ustala w oparciu o przewidzianą tematykę zajęć strategię przebiegu lekcji z uwzględnieniem metod, form i środków dydaktycznych sprzyjających aktywności i opanowaniu materiału przez ucznia niepełnosprawnego na miarę jego możliwości,
  • stara się o uatrakcyjnienie zajęć poprzez stosowanie metod aktywnych, opartych na doświadczeniu, pokazie, bezpośrednim poznaniu,
  • dostosowuje tempo pracy i zadań do najwyższych możliwości ucznia niepełnosprawnego,
  • wspólnie z nauczycielem przedmiotu wypracowuje system oceniania uczniów niepełnosprawnych, rodzaj stosowanych wzmocnień, uczestniczy w przygotowaniu oceny semestralnej i rocznej,
  • współpracuje z rodzicami uczniów niepełnosprawnych i wspiera ich w działaniach dla dobra ucznia,
  • współpracuje z nauczycielem przedmiotu,
  • współpracuje ze specjalistami prowadzącymi zajęcia dodatkowe z uczniem niepełnosprawnym.
 6. Nauczyciel przedmiotu w klasie integracyjnej powinien:
  • posiadać niezbędny zasób wiedzy o niepełnosprawności oraz o sposobach i metodach pracy z uczniem niepełnosprawnym,
  • zapoznać się z pełną dokumentacją ucznia niepełnosprawnego (diagnozą i zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, charakterystyką i "diagnozą roboczą" sporządzoną przez nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne),
  • wybrać program nauczania danego przedmiotu i podręczniki najlepiej po uprzedniej konsultacji z pedagogiem specjalnym, tak by uwzględnić jak najpełniejsze ich wykorzystanie także przez uczniów niepełnosprawnych,
  • przekazać nauczycielowi współorganizującemu kształcenie integracyjne plan wynikowy na dany rok szkolny (tematy zajęć, osiągane cele i umiejętności) z uwzględnieniem terminów ich realizacji,
  • wspólnie z nauczycielem współorganizującym kształcenie integracyjne omówić przebieg lekcji, stosowane metody i formy pracy, tak by przewidzieć miejsce aktywności ucznia niepełnosprawnego,
  • współpracować z nauczycielem współorganizującym kształcenie integracyjne przy opracowywaniu indywidualnego programu dla ucznia niepełnosprawnego (lub jego modyfikacji),
  • wspólnie z nauczycielem współorganizującym kształcenie integracyjne określić sposób sprawdzania wiadomości oraz kryteria oceny dla ucznia niepełnosprawnego,
  • dbać o zachowanie zasad właściwej komunikacji i współpracy z nauczycielem współorganizującym kształcenie integracyjne warunkujące pełne zrozumienie i partnerskie działania na rzecz całego zespołu klasowego,
  • przekazywać w ramach nauczania swojego przedmiotu treści wychowawcze (często wynikające z naturalnych, spontanicznych sytuacji, które zachodzą podczas lekcji),
  • posiadać elastyczność i gotowość do zmiany w zakresie dotychczas stosowanych metod i sposobów pracy, organizacji przebiegu lekcji czy podejmowanych działań wychowawczych,
  • znać i korzystać z różnych sposobów komunikacji w celu nawiązania właściwych relacji z uczniem niepełnosprawnym,
  • stwarzać sytuacje sprzyjające integracji ucznia niepełnosprawnego ze środowiskiem rówieśniczym.

§26

 1. Nauczyciel ma prawo do:
  • decydowania o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
  • do decydowania o treści programowej koła lub zespołu, jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół,
  • decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 30 września 2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych jak również ze szczegółowymi zasadami oceniania obowiązującymi w szkole,
  • zgłaszania opinii dot. oceny zachowania uczniów,
  • wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów,
  • czynnego uczestnictwa w opiniowaniu spraw istotnych dla życia gimnazjum.

§27

 1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem gimnazjum za:
  • poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,
  • stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych.

§28

 1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe (problemowo-zadaniowe).
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu.
 3. Cele i zadania zespołu obejmują:
  • zorganizowanie współpracy nauczycieli, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych oraz ustalenie zestawu programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowania,
  • podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,
  • poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji, wewnątrzszkolnego dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
  • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
  • organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli początkujących,
  • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  • opiniowanie przygotowywanych w gimnazjum autorskich programów nauczania,
  • opracowanie planu pracy na dany rok szkolny i dokonywanie sprawozdań z jego realizacji,
  • przygotowanie wewnętrznych testów sprawdzających poziom opanowania przez uczniów materiału na poszczególnych poziomach, z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych; ich sprawdzanie i analizę wyników oraz sporządzanie wniosków.
 4. W szkole wychowawcy klas mogą tworzyć zespół wychowawczy, opracowujący projekt programu wychowawczego szkoły i jego zmian, analizujący prawidłowość ustalania ocen z zachowania przez wychowawcę klas, analizujący sytuację wychowawczą szkoły, wysuwający wnioski w tym zakresie do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. W skład zespołu wchodzą:
  • wicedyrektor szkoły jako przewodniczący,
  • pedagog szkolny,
  • po jednym przedstawicielu wychowawców klas danego poziomu, oraz przedstawiciel biblioteki szkolnej, wybrani na pięcioletnią kadencję podczas plenarnego posiedzenia rady pedagogicznej.

§29

 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale (klasie), zwanemu dalej "wychowawcą".
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania, tj. w kl. I-III (z wyłączeniem przyczyn obiektywnych).
 3. Dyrektor gimnazjum może zmienić nauczyciela - wychowawcę w przypadku:
  • przeniesienia nauczyciela,
  • długotrwałej nieobecności,
  • w innych uzasadnionych przypadkach.

§30

 1. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:
  • troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,
  • czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,
  • interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym,
  • dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do gimnazjum, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,
  • zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć,
  • kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni,
  • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
  • wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i gimnazjum,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji,
  • wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w gimnazjum, poza nim, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami (opiekunami),
  • udzielanie szczegółowej pomocy, rad i wskazówek uczniom będącym w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych,
  • interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z rodzicami (opiekunami) uczniów,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami),
  • omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich,
  • wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności zgodnie z poleceniami dyrektora gimnazjum oraz uchwałami Rady Pedagogicznej oraz:
   • prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy,
   • pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp.,
   • wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • opracowanie programu wychowawczego klasy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w gimnazjum i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi gimnazjum najpóźniej do 15 września każdego roku,
  • zapoznanie uczniów i rodziców (opiekunów) z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wspólnie z Radą Pedagogiczną, jak również powołanymi do tego instytucjami i organizacjami w postaci:
   • bezpłatnych lub zniżkowych posiłków w stołówce szkolnej,
   • pomoc finansową przy zakupie podręczników,
   • pomoc przy pozyskiwaniu odzieży,
  • wybieranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,
  • tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo-wychowawczych,
  • opracowanie wspólnie z klasą planu imprez klasowych i udziału klasy w imprezach ogólnoszkolnych.
 2. Wychowawca ma prawo do:
  • współdecydowania z samorządem klasy, rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
  • uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora gimnazjum i instytucji wspomagających gimnazjum,
  • ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolną Rada Rodziców własnych form motywowania wychowanków.
 3. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem gimnazjum za:
  • realizację programu wychowawczego gimnazjum w swojej klasie,
  • integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) wokół programu wychowawczego klasy i gimnazjum,
  • poziom opieki i pomocy indywidualnej udzielanej wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,
  • poprawność dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

Rozdział VII
Uczniowie gimnazjum

§31

 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie do 18 roku życia, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych do 21 roku.
 2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
  • absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
  • na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami zgodnie z przyjętymi zasadami rekrutacji:

   Zasady rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

   1. Młodzież zamieszkała w obwodzie szkoły przyjmowana jest do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia, które można składać od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r. w sekretariacie szkoły.
   2. Uczniowie spoza rejonu są rekrutowani w oparciu o wyznaczone kryteria i w miarę wolnych miejsc.
   3. Zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) - art. 9-15) ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjum:
    1. od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentacją,
     1. do 1 lipca 2014 r. do godz. 15.00 - dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,
     2. 3 lipca 2014 r. godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
     3. do 7 lipca 2014 r. godz. 15.00 - potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia,
    2. 8 lipca 2014 r. godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum,
    3. w terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
   4. Do wniosku o przyjęcie do gimnazjum należy dołączyć następujące dokumenty:
    1. kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,
    2. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,
    3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej (dotyczy wyłącznie kandydatów do klasy integracyjnej).
   5. Ustala się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum:
    1. wynik sprawdzianu,
    2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
    3. oceny z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii oraz obowiązkowego języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
    4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
    5. osiągnięcia w aktywności (działalności) społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
    6. ocena zachowania,
    7. kryteria dodatkowe:
     • niepełnosprawność kandydata,
     • do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata,
     • dziecko z rodziny wielodzietnej,
     • dziecko z rodziny zastępczej,
     • jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje w obwodzie szkoły,
     • jeden z rodziców ( prawnych opiekunów ) jest osobą niepełnosprawną,
     • rodzice dziecka są w trakcie załatwiania spraw meldunkowych,
     • zameldowanie tymczasowe dziecka na terenie miasta,
     • droga dziecka do gimnazjum jest krótsza niż do szkoły obwodowej.
   6. Ustala się następujący sposób przeliczania punktów:
    1. wynik sprawdzianu: ilość uzyskanych punktów (maksymalnie 40 punktów):
     1. 40-35 punktów - 20 punktów,
     2. 34-30 punktów - 15 punktów,
     3. 29-23 punkty - 10 punktów,
     4. 22-19 punktów - 5 punktów,
     5. do 18 punktów - 0 punktów,
    2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 10 punktów,
    3. oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z:
     1. języka polskiego:
      • celujący - 10 punktów,
      • bardzo dobry - 8 punktów,
      • dobry - 6 punktów,
      • dostateczny - 4 punkty,
      • dopuszczający - 0 punktów,
     2. matematyki:
      • celujący - 10 punktów,
      • bardzo dobry - 8 punktów,
      • dobry - 6 punktów,
      • dostateczny - 4 punkty,
      • dopuszczający - 0 punktów,
     3. historii:
      • celujący - 10 punktów,
      • bardzo dobry - 8 punktów,
      • dobry - 6 punktów,
      • dostateczny - 4 punkty,
      • dopuszczający - 0 punktów,
     4. przyrody:
      • celujący - 10 punktów,
      • bardzo dobry - 8 punktów,
      • dobry - 6 punktów,
      • dostateczny - 4 punkty,
      • dopuszczający - 0 punktów,
     5. obowiązkowego języka obcego:
      • celujący - 10 punktów,
      • bardzo dobry - 8 punktów,
      • dobry - 6 punktów,
      • dostateczny - 4 punkty,
      • dopuszczający - 0 punktów,
    4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w:
     1. zawodach wiedzy - 10 punktów (I miejsce), 8 punktów (II miejsce), 6 punktów (III miejsce),
     2. zawodach artystycznych - 8 punktów (I miejsce), 6 punktów (II miejsce), 4 punkty (III miejsce),
     3. zawodach sportowych - 8 punktów (I miejsce), 6 punktów (II miejsce), 4 punkty (III miejsce),
    5. osiągnięcia w aktywności (działalności) społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 5 punktów,
    6. ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
     1. wzorowe - 10 punktów,
     2. bardzo dobre - 8 punktów,
     3. dobre - 6 punktów,
     4. poprawne - 4 punkty,
    7. kryteria dodatkowe:
     1. niepełnosprawność kandydata - 7 punktów,
     2. do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata - 3 punkty,
     3. dziecko z rodziny wielodzietnej - 5 punktów,
     4. dziecko z rodziny zastępczej - 3 punkty,
     5. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje w obwodzie szkoły - 3 punkty,
     6. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest osobą niepełnosprawną - 3 punkty,
     7. rodzice dziecka są w trakcie załatwianie spraw meldunkowych - 3 punkty,
     8. zameldowanie tymczasowe dziecka na terenie miasta - 3 punkty,
     9. droga dziecka do gimnazjum jest krótsza niż do szkoły obwodowej - 5 punktów.
   7. Kandydat jest zakwalifikowany, jeśli spełnił co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych.
   8. Kandydat zostaje przyjęty do klasy pierwszej, jeżeli w wyniku rekrutacji uzyskał najwyższą liczbę punktów uwzględniając liczbę wolnych miejsc. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów o pierwszeństwie przyjęcia decyduje spełnienie kryterium 7a, 7c, 7i.
   9. Rekrutację do klasy pierwszej uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

§32

 1. Uczeń ma prawo do:
  • właściwego procesu kształcenia, zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
  • przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi gimnazjum i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy,
  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • swobody wyrażania myśli i przekonań, dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów:
   • ma prawo należeć do dowolnego koła zainteresowań działającego na terenie gimnazjum,
   • reprezentowania gimnazjum w konkursach, przeglądach, zawodach,
  • korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego nauczyciela,
  • informacji,
  • równego traktowania wobec prawa i zasad obowiązujących w szkole,
  • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
  • znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
  • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
  • opiniowania projektu oceny z zachowania swoich kolegów,
  • wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w gimnazjum,
  • organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą dyrektora gimnazjum,
  • korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia),
  • korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje gimnazjum i Rada Rodziców,
  • odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora gimnazjum.
 2. Składanie skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
  1. Skargi mogą składać:
   • uczeń do samorządu uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,
   • rodzic (prawny opiekun) do wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,
   • wychowawca do pedagoga, dyrektora szkoły,
   • pedagog do dyrektora szkoły.
  2. Składanie skarg odbywa się w formie:
   • ustnej (organy odwoławcze sporządzają notatkę z przeprowadzonej rozmowy) lub pisemnej.
 3. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia.
  1. Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły (wicedyrektor), pedagog, wychowawca klasy, opiekun samorządu uczniowskiego.
  2. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi.

  Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

 4. Uczeń ma obowiązek:
  • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum,
  • systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych oraz właściwe zachowywać się w ich trakcie,
  • dbać o schludny wygląd,
  • systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki,
  • okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom szkoły,
  • przestrzegać zasad kulturalnego współżycia,
  • przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
  • dostarczyć wychowawcy zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie napisane przez rodziców (prawnych opiekunów) za nieobecność w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od powrotu na zajęcia,
  • szanować i chronić mienie szkolne,
  • dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu gimnazjum,
  • podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, nauczycieli oraz władz samorządu uczniowskiego,
  • godnie reprezentować gimnazjum na zewnątrz,
  • przeciwstawiać się przejawom nieodpowiedzialności, brutalności, wulgarności i wandalizmu,
  • szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka,
  • przestrzegać zasad higieny,
  • uzupełniać braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikające z nieobecności.
 5. W czasie zajęć edukacyjnych zabronione jest korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

§33

 1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz gimnazjum i środowiska w następujących formach:
  • pochwala wychowawcy wobec klasy,
  • wyróżnienie przez dyrektora gimnazjum na apelu,
  • przyznanie nagrody rzeczowej, dyplomu, książki itp.,
  • list pochwalny wystosowany przez dyrektora gimnazjum do rodziców (opiekunów prawnych),
  • wpis ucznia do kroniki klasy, szkoły, złotej księgi, umieszczenie informacji na stronie internetowej gimnazjum.

§34

 1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia statutu gimnazjum i regulaminu samorządu uczniowskiego przewiduje się następujące kary:
  • upomnienie wychowawcy klasy,
  • upomnienie dyrektora gimnazjum,
  • nagana dyrektora gimnazjum odnotowana w dzienniku klasowym,
  • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania gimnazjum na zewnątrz, udziału w wycieczkach lub imprezach organizowanych przez gimnazjum,
  • przeniesienie do innej klasy.
 2. Dyrektor gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w następujących przypadkach:
  • stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów,
  • dokonania udowodnionej kradzieży na terenie gimnazjum,
  • wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów.
 3. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
 4. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od wymierzonej kary do dyrektora gimnazjum w terminie 7 dni od daty jej wymierzenia.
 5. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia.
 6. Rodzice/opiekunowie ucznia są informowani (w formie ustnej lub pisemnej) o nagrodach i karach uzyskanych przez ucznia.

§35

 1. Gimnazjum realizuje program wychowawczy i szkolny program profilaktyki uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§36

 1. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkoły.
 2. Ostatni dzień nauki w danym roku kalendarzowym w gimnazjum jest obchodzony jako "Święto Szkoły". Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§37

 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Gimnazjum posiada odrębny rachunek bankowy. Stosuje zasady gospodarki finansowej, które obowiązują jednostki budżetowe. W planowaniu, rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości szkoła stosuje przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.
 4. Statut gimnazjum może być znowelizowany przez radę pedagogiczną.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Lidia Ciepły-Bugara, Gimnazjum nr 2, ul. Hołdunowska 72, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 70 93, e-mail: gim2led@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.02.28
Data udostępnienia: 2014.02.28 16:58:45
Liczba odwiedzin strony: 13134 (ostatnie odwiedziny 2024.02.22 23:17:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny