Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
adres: ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 216 67 91, 216 78 57, 216 71 35
e-mail: mops_ledziny@interia.pl
dyrektor: mgr Agata Kukier
godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400
praca w terenie: od poniedziałku do piątku od 1100 do 1530
dyżur pracowników socjalnych
w siedzibie MOPS:
środa od 730 do 1530

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach stanowi jednostkę organizacyjną gminy Lędziny, działającą jako jednostka budżetowa, nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzona przez ośrodek działalność jest objęta kontrolą zarządczą, która stanowi ogół działań podejmowanych w celu zapewnieniu realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Ośrodek został powołany do realizacji zadań pomocy społecznej i działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i inne akty prawne komplementarne do niej. Misją ośrodka jest dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców miasta Lędziny i zapewnienia im pełnej integracji ze społeczeństwem. Misja ośrodka stanowi podstawę do podejmowania interdyscyplinarnych i długofalowych działań w sferze życia społecznego oraz wdrażania systemowych rozwiązań zmierzających do minimalizacji niesprzyjających życiu mieszkańców problemów i tworzeniu możliwości rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Bezpośredni nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Rada Miasta Lędziny i burmistrz miasta Lędziny w ramach posiadanych kompetencji, natomiast placówką kieruje dyrektor (powoływany przez burmistrza miasta), który reprezentuje ośrodek na zewnątrz, organizuje jego pracę, ustala podział obowiązków między pracownikami oraz nadzoruje i koordynuje ich pracę. Dyrektor ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób w nim zatrudnionych. Podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

W skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

 • Dział Świadczeń Społecznych, który zajmuje się rozeznawaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, prowadzeniem postępowania w sprawach świadczeń pomocy społecznej, prowadzeniem pracy socjalnej, wnioskowaniem w sprawach przyznania bądź odmowy świadczeń społecznych; Działem Świadczeń Społecznych zarządza kierownik,
 • Dział Finansowo-Księgowy, który przygotowuje plany finansowe, prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, prowadzi obsługę finansową ośrodka i sporządza sprawozdania finansowe oraz prowadzi sprawozdawczość w odniesieniu do świadczeń społecznych,
 • stanowisko ds. Obsługi Klienta, w ramach którego mieści się przygotowywanie decyzji administracyjnych, prowadzenie ewidencji klientów ośrodka, prowadzenie ewidencji świadczeń, wydawanie decyzji administracyjnych, przygotowywanie list do realizacji świadczeń, prowadzenie sekretariatu i prowadzenie archiwum,
 • stanowisko ds. Rachuby i Płac - obejmuje obsługę w zakresie rachuby, płac i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • stanowisko ds. Obsługi Sieci Komputerowej i Zamówień Publicznych - obejmuje obsługę systemu informatycznego działającego w ośrodku oraz planowanie prowadzenie i nadzór nad wykonaniem umów w trybach przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych,
 • radca prawny - obejmuje udzielenie informacji, porad prawnych oraz wyjaśnień pracownikom ośrodka, przygotowanie projektów umów i opiniowanie pod względem prawnym dokumentów ośrodka, a także udzielanie porad prawnych klientom ośrodka,
 • stanowisko ds. Osobowych i Zaopatrzenia - obejmuje prowadzenie spraw osobowych pracowników ośrodka, przygotowywanie umów o pracę, nadzór nad realizacją przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, prowadzenie ewidencji szkoleń, umów zawieranych przez ośrodek, dokonywanie zaopatrzenia i prowadzenie magazynu,
 • Dom Dziennego Pobytu Seniora, który zajmuje się zaspokajaniem podstawowych potrzeb i potrzeb wyższego rzędu ludzi starszych i samotnych,
 • Świetlica Socjoterapeutyczna, będąca placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym,
 • Mieszkanie Kryzysowe stanowiące schronienie dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowych.

Zasady organizacji i działania ośrodka określa Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Regulamin pracy.

Podstawowym zadaniem ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, w tym zadania o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone gminie oraz inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy lub odrębnych programów rządowych. Ponadto ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej i to zarówno zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej jak i innych ustaw komplementarnych do ustawy o pomocy społecznej. Do zadań MOPS należy także wykonywanie innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS należy:

 • prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie (zasiłków, pożyczek i pomocy w naturze),
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez MOPS należy:

 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pobawionym w tym osobom bezdomnym,
 • organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci i młodzieży, a także organizowanie mieszkań chronionych,
 • świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • praca socjalna,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

W ramach zadań zleconych gminie MOPS realizuje następujące zadania:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych zasiłków okresowych i specjalnych zasiłków okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, w tym pełnoletnim dzieckiem i ciężko chorym członkiem rodziny oraz osoby pobierające gwarantowane zasiłki okresowe,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej i ekologicznej,
 • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Agata Kukier, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 67 91 w. 37, e-mail: mops_ledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.07.17
Data udostępnienia: 2015.07.17 15:55:28
Liczba odwiedzin strony: 22217 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 03:41:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny