Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach zwany dalej Regulaminem określa:

 1. zadania realizowane przez Ośrodek,
 2. zasady kierowania jednostką,
 3. organizację wewnętrzną,
 4. zadania i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk,
 5. zasady funkcjonowania Ośrodka,
 6. zasady podpisywania pism i dokumentów,
 7. zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Ośrodku - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach.
 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.
 3. Gł. Księgowym - oznacza to Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.
 4. Kierownikach - należy przez to rozumieć odpowiednio kierowników działów i ośrodków wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.
 5. Ośrodkach wsparcia - należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Ośrodka oferujące dzienne formy pomocy społecznej (a także miejsca całodobowego okresowego pobytu) zapewniające osobom różne formy aktywności oparte także na samopomocy oraz usługi dostosowane do rodzaju niezaradności tych osób umożliwiające im zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz integracje społeczną.
 6. Komórki organizacyjne - oznacza to komórki organizacyjne funkcjonujące w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. działy i ośrodki wsparcia.
 7. Pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach i ośrodkach wsparcia.
 8. Kuchni Miejskiej - oznacza to równorzędną samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy, której obsługę administracyjną i finansowo-księgową prowadzą pracownicy Ośrodka.
 9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oznacza to: Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach, której obsługę administracyjną i finansowo-księgową prowadzą pracownicy Ośrodka.
 10. Burmistrzu - należy rozumieć Burmistrza Miasta Lędziny.
 11. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Lędziny.
 12. Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Lędziny.

§3

 1. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, w tym zadania o charakterze obowiązkowym zgodnie z ustaleniami Rady Miasta, zadania zlecone gminie przez administrację rządową zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz inne zadania określone w Statucie Ośrodka i aktach prawa miejscowego.
 3. Zadania określone w ust. 1 i 2 realizują komórki organizacyjne oraz pracownicy ośrodka w ramach czynności przypisanych im zakresów czynności.
 4. Obszarem działania Ośrodka są Lędziny.

§4

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia.
 2. Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców miasta i osób przebywających na jego terenie, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek winien przeciwdziałać powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§5

Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Zasady kierowania Ośrodkiem

§6

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz.
 3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
 4. Dyrektor kieruje Ośrodkiem poprzez wydawanie zarządzeń, instrukcji, pism okólnych, regulaminów poleceń służbowych, decyzji oraz innych o podobnym charakterze.
 5. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.

§7

 1. Dyrektor posiada uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
 2. Dyrektor składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.

§8

Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracy Ośrodka,
 2. organizacja pracy Ośrodka, ustalenie podziału obowiązków między pracowników, koordynowanie i nadzorowanie ich pracy,
 3. dbałość o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 4. kierowanie bieżącymi sprawami Ośrodka,
 5. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
 6. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 7. zarządzanie mieniem wydzielonym i przekazanym przez Gminę,
 8. składanie w ramach zwykłego zarządu oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację zapisów ustawowych i zadań statutowych wobec wszystkich organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków organizacji pozarządowych, osób prawnych i fizycznych,
 9. dysponowanie i nadzorowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym,
 10. udzielanie upoważnień do zastępstw w zakresie wykonywania wybranych czynności służbowych,
 11. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka,
 12. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów Statutu Ośrodka, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy i innych aktów obowiązujących w Ośrodku,
 13. rozeznawanie i sporządzanie bilansu potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie pomocy społecznej,
 14. informowanie Burmistrza o zagrożeniach problemami społecznymi występującymi w Gminie,
 15. opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w gminie,
 16. opiniowanie wniosków i umów prawnych z zakresu pomocy społecznej zleconych przez Burmistrza, zastępcę Burmistrza i Sekretarz Miasta,
 17. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej,
 18. przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków,
 19. rozpatrywanie odwołań od kar porządkowych,
 20. wykonywanie zadań administratora systemu informatycznego Pomost oraz administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 21. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej.

§9

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. kierowanie i nadzór nad pracami pionu finansowo-księgowego, podział zadań,
 2. opracowywanie i nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych określających potrzeby w zakresie:
  1. świadczeń z pomocy społecznej (zadania własne, zlecone),
  2. utrzymania Ośrodka, w tym DDPS,
  3. działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  4. innych, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
 3. opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków,
 4. nadzór oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków,
 5. nadzór nad przygotowaniem, opracowanie i sporządzenie sprawozdania finansowego zwanego "bilansem",
 6. wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,
 7. nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Ośrodka i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 8. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie środków finansowych przekazywanych na realizację zadań zleconych,
 9. współpraca z instytucjami finansowymi i bankami,
 10. podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
 11. składanie kontrasygnaty na dowodach powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych,
 12. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zmian planów finansowych,
 13. rozliczenie podatku VAT,
 14. prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
 15. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych,
 16. nadzór nad ściąganiem należności zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 17. przeprowadzanie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników na życie,
 18. wykonywanie zadań stosownie do nadanych mu upoważnień (pełnomocnictw).

§10

Do zadań Kierownika Działu Świadczeń Społecznych należy w szczególności:

 1. organizacja pracy Działu i dokonywanie podziału zadań między pracowników,
 2. ustalanie indywidualnych zakresów czynności i odpowiedzialności służbowej,
 3. wydawanie dyspozycji i wytycznych podległym pracownikom,
 4. sprawowanie nadzoru nad działalnością Działu Świadczeń Społecznych i pracą pracowników socjalnych,
 5. zapewnienie zgodności załatwianych spraw z przepisami prawa i dyspozycjami Dyrektora,
 6. dbałość o terminowe załatwianie spraw,
 7. kontrola poprawności merytorycznej procesu postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,
 8. nadzór nad przebiegiem pracy socjalnej świadczącej przez pracowników socjalnych,
 9. wstępna akceptacja przyznanej pomocy,
 10. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej,
 11. opracowywanie programów, prognoz, analiz oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
 12. planowanie potrzeb w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
 13. ustalenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację świadczeń,
 14. czuwanie nad wydatkowaniem środków finansowych na świadczenia z pomocy społecznej,
 15. opracowywanie rozwiązań dotyczących zaspokajania potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 16. przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków,
 17. poradnictwo w zakresie pomocy społecznej w szczególności w zakresie interwencji kryzysowej,
 18. sprawowanie nadzoru nad poprawnością sprawowanych usług opiekuńczych,
 19. nadzór nad działalnością Domu Dziennego Pobytu Seniora i Mieszkania Kryzysowego,
 20. konsultacje w sprawach zasadności pobytu dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej,
 21. prowadzenie bieżących spraw, w tym korespondencji,
 22. wykonywanie zadań należących do obsługi systemu informatycznego Pomost,
 23. wykonywanie zadań będących w zakresie uprawnień dyrektora na podstawie udzielonych upoważnień.

§11

Do obowiązków Kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej należy:

 1. organizacja i koordynacja pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej,
 2. dokonywanie podziału zadań między pracowników oraz ustalenie indywidualnych zakresów czynności i odpowiedzialności służbowej,
 3. nadzór nad merytoryczną działalnością Świetlicy,
 4. egzekwowanie dyscypliny pracy,
 5. nadzorowanie ewidencji dzieci uczęszczających do Świetlicy,
 6. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci,
 7. stała współpraca z Działem Świadczeń Społecznych Ośrodka,
 8. określenie potrzeb w zakresie funkcjonowania Świetlicy,
 9. sporządzenie projektu budżetu Świetlicy,
 10. nadzór nad bieżącym wydatkowaniem środków finansowych,
 11. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Świetlicy,
 12. dbałość o właściwy dobór kadry i podwyższanie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Świetlicy,
 13. wnioskowanie w sprawach osobowych podległych mu pracowników,
 14. reprezentowanie Świetlicy na zewnątrz,
 15. nadzór nad przestrzeganiem Regulaminów: Organizacyjnego i Pracy Ośrodka, Regulaminu Świetlicy, przepisów prawa dotyczących działalności Świetlicy oraz innych aktów wewnętrznych,
 16. przygotowanie planów rozwoju Świetlicy,
 17. prowadzenie konsultacji w sprawach opieki i wychowania dzieci,
 18. dokonywanie wstępnej kontroli stanu i rzetelności dokumentacji Świetlicy,
 19. wydawanie dyspozycji i wytycznych podległym pracownikom,
 20. prowadzenie bieżących spraw Świetlicy w tym korespondencji,
 21. dbałość o należyte wykonywanie zadań nałożonych Świetlicy,
 22. udzielenie podległym pracownikom upoważnień w sprawach dotyczących zastępstw na czas swojej nieobecności,
 23. obsługa telefonu zaufania.

Rozdział III
Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§12

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
  1. Działy:
   1. Dział Finansowo-Księgowy,
   2. Dział Świadczeń Społecznych.
  2. Samodzielne stanowiska:
   1. ds. Obsługi Klienta,
   2. ds. Osobowych i Zaopatrzenia,
   3. ds. Rachuby Płac,
   4. Radca Prawny,
   5. ds. Obsługi Sieci Komputerowej.
  3. Ośrodki wsparcia:
   1. Dom Dziennego Pobytu Seniora,
   2. Świetlica Socjoterapeutyczna,
   3. Mieszkanie Kryzysowe.
 2. Strukturę Organizacyjną Ośrodka przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Całokształtem pracy działów kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora.
 4. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną, formalną i finansową prawidłowość oraz zgodność z przepisami prawa wykonywanych zadań, w tym przygotowanych przez siebie dokumentów i podejmowanych rozstrzygnięć.
 5. Samodzielne stanowiska pracy mogą być tworzone i reorganizowane w zależności od potrzeb Ośrodka, w celu realizacji nałożonych prawem zadań.

Rozdział IV
Zadania i kompetencje komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

§13

Dział Finansowo-Księgowy przygotowuje plany finansowe prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, prowadzi obsługę finansową Ośrodka, sporządza sprawozdania finansowe oraz sprawozdania w odniesieniu do realizacji świadczeń społecznych.

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należą w szczególności:

 1. prace związane z prawidłowym przebiegiem wykonywania budżetu,
 2. bieżące ewidencjonowanie (księgowanie) dochodów i wydatków (wpłat i wypłat) wpływających na rachunek bankowy,
 3. kompletowanie wyciągów bankowych z poszczególnych kont, uzgadnianie, dekretowanie i przygotowywanie do księgowania,
 4. uzgadnianie danych do konstrukcji planów finansowych, przygotowywanie planów,
 5. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
 6. kontrola formalno rachunkowa dowodów księgowych,
 7. dokonywanie przelewów z wszystkich rachunków bankowych,
 8. przyjmowanie wpłat i innych należności z tytułu dochodów MOPS oraz dokonywanie wypłat, w tym wypłat świadczeń z pomocy społecznej,
 9. przygotowywanie danych i opracowanie sprawozdań bilansów z wykonania dochodów i wydatków,
 10. przygotowywanie danych i opracowywanie sprawozdania finansowego zwanego "bilansem",
 11. pobieranie z banku i odprowadzanie do banku gotówki,
 12. prowadzenie rejestru dowodów kasowych, sporządzanie raportów kasowych,
 13. rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
 14. prowadzenie rejestru pobranych zaliczek i czuwanie nad terminowym ich rozliczeniem,
 15. sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń z pomocy społecznej,
 16. przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Ośrodka i rozliczenie wyników inwentaryzacji,
 17. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 18. przygotowywanie akt księgowych do archiwizacji,
 19. obsługę finansowo-księgową ww. zakresie Kuchni Miejskiej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§14

Dział Świadczeń Społecznych zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, prowadzeniem postępowania w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej, wnioskowaniem w sprawach o przyznanie świadczeń, świadczeniem pomocy, podejmowaniem interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz udzieleniem wsparcia klientom i świadczeniem pracy socjalnej.

Do zadań Działu Świadczeń Społecznych należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczeń,
 2. przeprowadzenie wywiadów rodzinnych (środowiskowych),
 3. gromadzenie materiału dowodowego (kompletowanie dokumentów niezbędnych w procesie przyznawania pomocy),
 4. opracowywanie planów pomocy,
 5. opracowywanie projektów socjalnych,
 6. wnioskowanie o udzielenie świadczeń,
 7. praca socjalna,
 8. poradnictwo i informacja, kierowanie klientów do placówek świadczących usługi specjalistyczne,
 9. przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań finansowych i merytorycznych,
 10. przygotowywanie na zlecenie dyrektora lub kierownika Działu, materiałów służących opracowywaniu diagnoz, programów i projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
 11. rozeznawanie i analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 12. pobudzenie aktywności społecznej klientów Ośrodka oraz ich rodzin, inspirowanie i wspieranie dążeń do osiągania samodzielności,
 13. prowadzenie akt osobowych klientów Ośrodka,
 14. ewidencjonowanie dokumentacji związanej z procesem przyznawania świadczeń,
 15. przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w zakresie pomocy społecznej oraz aktów wewnętrznych Ośrodka,
 16. dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę klientów,
 17. udzielanie wsparcia osobom tego wymagającym,
 18. przeprowadzenie kontroli zgodności (prawidłowości) wykorzystania świadczeń z pomocy społecznej,
 19. przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 20. prowadzenie korespondencji z instytucjami w sprawach o przyznanie pomocy społecznej,
 21. przygotowywanie odpowiedzi na pisma w sprawach dotyczących indywidualnych klientów,
 22. współpraca z instytucjami (policją, prokuraturą, sądami, szkołami itp.), organizacjami pozarządowymi i innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
 23. obsługa klientów w zakresie usług kserograficznych ( powielanie dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy),
 24. kontrola jakości i terminowości wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 25. obsługa i kontrola przestrzegania zasad pobytu osób umieszczonych w Domu Dziennego Pobytu Seniora, Mieszkaniu Kryzysowym i Hotelu Robotniczym,
 26. zapobieganie marginalizacji osób i grup a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom występującym w środowisku lokalnym,
 27. przyjmowanie wszelkich interwencji i zgłoszeń dotyczących udzielenia pomocy,
 28. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

§15

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Klienta obejmuje:

 1. prowadzenie sekretariatu,
 2. udzielenie informacji klientom a w razie konieczności, kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych bądź instytucji,
 3. udzielanie informacji telefonicznych, łączenie rozmów, przygotowywanie pism i opracowań wg zaleceń Dyrektora,
 4. przyjmowanie i nadawanie faksów,
 5. ustalanie terminów spotkań,
 6. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie bądź odmowę świadczeń z pomocy społecznej,
 7. obsługa w ww. zakresie sieci informatycznej Pomost,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych osobom ubiegającym się oświadczenia z pomocy społecznej,
 9. prowadzenie ewidencji klientów Ośrodka,
 10. ewidencjonowanie świadczeń,
 11. przygotowywanie list wypłat, sporządzanie dokumentacji do zaangażowania w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
 12. przygotowywanie zleceń na wykonanie świadczeń rzeczowych,
 13. współpraca z jednostkami realizującymi świadczenia rzeczowe z pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze,
 14. przyjmowanie i wstępna kontrola dokumentów potwierdzających wykonanie świadczeń rzeczowych i usług opiekuńczych,
 15. przygotowywanie danych dotyczących w/w świadczeń do celów prognozowania i sprawozdawczości,
 16. podpisywanie decyzji administracyjnych w zastępstwie Dyrektora i Kierownika Działu Świadczeń Społecznych,
 17. wydawanie zaświadczeń klientom Ośrodka w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
 18. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 19. dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,
 20. przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

§16

Samodzielne Stanowisko ds. Osobowych i Zaopatrzenia obejmuje - obsługę Ośrodka, Kuchni Miejskiej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników,
 2. prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów,
 3. wnioskowanie przygotowywanie umów i rozliczeń dokumentów dotyczących ryczałtów i limitów odległości na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
 4. przygotowanie i rozliczenie delegacji służbowych i kosztów podróży oraz prowadzenie prowadzenia ewidencji w tym zakresie,
 5. kontrola nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,
 6. organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników,
 7. prowadzenie spraw dotyczących odbywania praktyk zawodowych (uczniów szkół średnich i studentów) oraz stażów absolwenckich,
 8. obliczanie umów zleceń i umów o dzieło oraz prowadzenie rejestru wszystkich umów przewidzianych przez Dyrektora,
 9. prowadzenie spraw dotyczących wolontariuszy,
 10. przyjmowanie, wysyłanie, ewidencjonowanie, rejestrowanie oraz rozdział i rozliczenie korespondencji i przesyłek pocztowych,
 11. rejestracja wszelkiego rodzaju faktur (za szkolenia, zakupy, badania okresowe i inne) oraz ujmowanie ich w zaangażowaniu,
 12. udzielanie informacji w sprawach przyjęć do pracy,
 13. przechowywanie akt osobowych i wykazów umów,
 14. przygotowywanie pism wg zaleceń dyrektora,
 15. przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej - informowanie dyrektora o zaistniałych zagrożeniach,
 16. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących ww. spraw,
 17. współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorem BHP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia oraz sposobów ochrony pracowników,
 18. zamówienia oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i tablic,
 19. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism, prasy i aktów promulgacyjnych,
 20. zaopatrywanie Ośrodka w pozostałe środki trwałe, materiały biurowe i środki czystości,
 21. pełnienie zastępstw w razie nieobecności kasjera,
 22. kontrola nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej i ochroną danych osobowych,
 23. opracowywanie dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych,
 24. zgłaszanie i ewidencjonowanie szkoleń pracowników oraz gromadzenie dokumentów potwierdzających szkolenia,
 25. prowadzenie i aktualizacja aktów prawnych,
 26. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 27. dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

§17

Samodzielne Stanowisko ds. Rachuby i Płac obejmuje - obsługę Ośrodka, Kuchni Miejskiej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie rachuby, płac i ubezpieczeń a w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym: prowadzenie kartotek osobowych płac, kart przychodów, kart naliczenia składek ZUS i składek na ubezpieczenia, zdrowotne i Fundusz Pracy,
 2. kompletowanie, przygotowywanie i prowadzenie ewidencji dokumentacji związanej z naliczeniem wynagrodzeń,
 3. prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
 4. naliczanie oraz sporządzanie list wynagrodzeń oraz list z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie kart zasiłkowych,
 5. sporządzanie list wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych oraz gromadzenie i ewidencjonowania dokumentacji w ww. zakresie,
 6. obliczanie oraz przygotowywanie do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i innych, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlopy itp.,
 7. kompletowanie dokumentów w związku z przejściem pracownika na rentę czy emeryturę,
 8. kompletowanie dokumentów, ustalanie prawa do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, sporządzanie i realizowanie dokumentacji ZUS dla klientów Ośrodka,
 9. wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników,
 10. sporządzanie sprawozdań z GUS i WSP w zakresie składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych,
 11. naliczanie podatków od pracowników, zleceniobiorców, członków Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i odprowadzanie do Urzędu Skarbowego,
 12. sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego, sporządzanie rocznych informacji o dochodach,
 13. obsługa programu Płatnik i Płatnika Przekaz Elektroniczny (aktualizacja certyfikatów i kluczy potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania programów), sporządzanie druków zgłoszeniowych, druków rozliczeniowych i deklaracji ZUS wysyłanie ich drogą elektroniczną i potwierdzanie dla pracowników, zleceniobiorców i świadczeniobiorców,
 14. dokonywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń za pracę, umów cywilno-prawnych, wynagrodzeń dodatkowych, podatków, składek i innych potrąceń pracowniczych oraz z tytułu świadczeń z pomocy społecznej - obsługa programów Multi Cash Home Cash w tym zakresie,
 15. sporządzanie dokumentacji do zaangażowania w zakresie płac i pochodnych,
 16. merytoryczna kontrola dokumentów w zakresie płac,
 17. prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
 18. dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i realizację przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

§18

Radca prawny, do którego zadań i kompetencji należy miedzy innymi:

 1. udzielenie informacji porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa pracownikom Ośrodka,
 2. opiniowanie pod względem prawnym dokumentów Ośrodka (projektów uchwał, umów, dokumentów przetargowych itp.),
 3. udzielanie porad prawnych klientom Ośrodka pomoc w redagowaniu pism, wniosków odwołań i innych aktów kierowanych do organów bezpieczeństwa, porządku publicznego i wymiaru sprawiedliwości,
 4. przygotowanie projektów umów, uzasadnień decyzji zleconych przez dyrektora pism, projektów uchwał itp.

§19

Samodzielne stanowisko ds. obsługi sieci komputerowej obejmuje - nadzór nad sprawnym działaniem sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych, bezpieczeństwem informacji a w szczególności:

 1. organizację i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych,
 2. konfigurację sprzętu zgodnie z aktualnymi potrzebami,
 3. integrację sprzętu zgodnie z oprogramowaniem sieciowym i aplikacjami użytkowymi,
 4. nadzór prawidłowości działania, stanu technicznego eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania,
 5. archiwizację i zabezpieczenie danych,
 6. pomoc w obsłudze sieci komputerowej i korzystaniu z systemu informatycznego POMOST świadczoną administratorowi systemu i użytkownikom,
 7. współpracę z firmą świadczącą usługi w zakresie obsługi systemu informatycznego POMOST,
 8. określanie potrzeb w zakresie utrzymania i rozbudowy sieci komputerowej, czynności związane z zakupem sprzętu, części i oprogramowania,
 9. udział w określaniu polityki bezpieczeństwa informacji,
 10. nadzór nad tworzeniem i składowaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych,
 11. identyfikowanie, analizowanie zagrożeń i ryzyka którym poddane są dane osobowe - monitorowanie systemu bezpieczeństwa,
 12. zgłaszanie zagrożeń i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania, zabezpieczenia zbiorów Dyrektorowi Ośrodka.

§19

Ośrodki wsparcia:

 1. Dom Dziennego Pobytu Seniora - jest półstacjonarną komórką organizacyjną Ośrodka; świadczy środowiskowe formy pomocy służące zaspokajaniu potrzeb podstawowych i potrzeb wyższego rządu osób starszych, chorych i samotnych, przebywających w złych warunkach mieszkaniowych, utrzymaniu ich w naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. Do zadań DDPS należy w szczególności:
  1. zapewnienie dziennego pobytu,
  2. zapewnienie posiłku,
  3. świadczenie usług opiekuńczych, działalność rehabilitacyjna,
  4. organizacja zajęć kulturalnych i towarzyskich,
  5. dbałość o utrzymanie sprawności psychofizycznej, organizacja zajęć rekreacyjnych,
  6. zapewnienie utrzymania higieny osobistej, udostępnianie urządzeń do utrzymania higieny,
  7. pobudzenie aktywności społecznej pensjonariuszy,
  8. współpraca z instytucjami i organizacjami zapewniającymi pomoc osobom starszym i chorym,
  9. współdziałanie z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywanie problemów osób uczestniczących w zajęciach Domu.
 2. Świetlica Socjoterapeutyczna - jest jednostką organizacyjną Ośrodka - placówką wsparcia dziennego, zapewniającą dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie opiekę i wychowaniem jak również wspierające działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Do działań Świetlicy należy w szczególności:
  1. zapewnianie pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
  2. organizacja i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
  3. organizacja zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych itp.
  4. przygotowanie i prowadzenie indywidualnych programów korekcyjnych,
  5. pomoc w nauce,
  6. pomoc socjalna,
  7. dożywianie,
  8. organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych,
  9. stała współpraca z pracownikami socjalnymi, szkołami policją sądem, kuratorami i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.,
  10. stała współpraca z rodzicami i opiekunami,
  11. diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci, ich rodzin,
  12. planowanie pomocy dzieciom i rodzinom,
  13. opracowywanie i realizacja indywidualnych i grupowych programów dotyczących rozwojowo-terapeutycznych,
  14. przestrzeganie standardów w zakresie świadczonych usług,
  15. prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem (dokumentacji dotyczącej diagnozy, planów i realizacji zajęć indywidualnych i grupowych),
  16. prowadzenie ewaluacji,
  17. poddawanie się superwizjom, konsultowanie planów i działań z innymi specjalistami w zakresie pracy z rodziną,
  18. przygotowywanie danych potrzebnych do konstruowania planów finansowych i sprawozdań,
  19. ochrona dzieci przed przemocą, stygmatyzacją i naruszeniem praw w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Mieszkanie Kryzysowe - jest jednostką organizacyjną Ośrodka zapewniającą całodobowe schronienie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych czasowo uniemożliwiających pobyt w środowisku zamieszkania lub w środowisku rodzinnym a w szczególności będącymi ofiarami przemocy. Do zadań Mieszkania Kryzysowego należy w szczególności:
  1. udzielanie schronienia,
  2. świadczenie usług psychologicznych i prawnych,
  3. ochrona przed przemocą w rodzinie,
  4. zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób i rodzin,
  5. zapewnienie wyżywienia i niezbędnego ubrania.

Rozdział V
Zasady funkcjonowania Ośrodka

§21

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje we wszystkie dni robocze miesiąca w godzinach 7.30-15.30.
 2. Dyrektor przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 12.00-14.00, a w przypadkach pilnych, bezzwłocznie.
  1. W razie nieobecności Dyrektora w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Kierownik Działu Świadczeń Społecznych.
 3. Pracownicy socjalni przyjmują codziennie w godzinach 7.30-11.00 a w środy w godzinach 7.30-15.30.
 4. Radca prawny przyjmuje wyłącznie osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00-11.00.

§22

 1. Czas pracy ośrodków wsparcia:
  1. Dom Dziennego pobytu czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-15.00 i w niektóre wyznaczone dni świąteczne.
  2. Świetlica Socjoterapeutyczna czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-18.00, w piątki od godziny 8.00-16.00. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich czas pracy Świetlicy jest ustalony w zależności od potrzeb uczestników.
  3. Mieszkanie Kryzysowe czynne jest całą dobę.
 2. Do ośrodków wsparcia klienci kierowani są na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

§23

 1. Szczegółowe procedury związane z organizacją funkcjonowania Ośrodka określa Dyrektor Ośrodka (Regulamin Organizacyjny, Pracy, premiowania, nagradzania itp.).
 2. Pracownicy przygotowują i załatwiają sprawy oraz ponoszą odpowiedzialność za:
  1. znajomość i przestrzeganie przepisów prawa,
  2. przestrzeganie terminów załatwianych spraw,
  3. przestrzeganie etyki zawodowej,
  4. właściwą obsługę klientów,
  5. prawidłowe prowadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów,
  6. dochowywanie tajemnicy służbowej.
 3. Zasady i tryb postępowania przy załatwianiu spraw w Ośrodku reguluje kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy szczególne dotyczące załatwiania określonych spraw.

§24

 1. Czynności kancelaryjne, obsługę korespondencji i zasady podpisywania pism wydanych określa instrukcja kancelaryjna.
 2. Zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, pisma okólne i informacje podawane są do wiadomości pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami obiegu korespondencji.

§25

W celu właściwego przekazania klientom informacji o zasadach pracy Ośrodka w jego siedzibie wywiesza się:

 1. tablice ogłoszeń zawierające informacje dotyczące czasu pracy Ośrodka, terminach przyjęć interesantów, terminach przyjęć w sprawach skarg i wniosków, ogłoszeń przetargów publicznych oraz innych ważnych dla klientów informacji,
 2. tabliczki informacyjne z nazwą działów, wyszczególniające nazwisko i stanowisko służbowe pracownika.

Rozdział VI
Zasady podpisywania pism i dokumentów

§26

Do podpisu dyrektora zastrzega się w szczególności:

 1. pisma i dokumenty:
  1. kierowane do centralnych i wojewódzkich organów administracji, urzędów miast i gmin,
  2. kierowane do jednostek samorządu terytorialnego,
  3. kierowane do organów kontrolnych,
  4. kierowane do organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i służb porządkowych,
  5. kierowanie do innych, nie ujętych wyżej, instytucji i organizacji,
  6. odpowiedzi na zapytania instytucji i osób fizycznych,
  7. związane z wykonywaniem funkcji dyrektora Ośrodka,
  8. dokumenty finansowe,
  9. plany i sprawozdania z wykonywania wydatków dochodów i dotyczące działalności Ośrodka,
  10. wszystkie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora,
  11. decyzje administracyjne postanowienia i zaświadczenia w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.

§27

Do Głównego Księgowego należy:

 1. aprobata dokumentów finansowych, planów i sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów finansowych,
 2. podpisywanie pism i dokumentów w ramach upoważnień udzielonych przez Dyrektora.

§28

Do Kierownika Działu Świadczeń Społecznych należy:

 1. podpisywanie pism i dokumentów oraz decyzji administracyjnych postanowień i zaświadczeń w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej w ramach upoważnień udzielonych przez Dyrektora i Radę Miasta,
 2. aprobata wstępna pism zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji dyrektora.

§29

 1. Pracownicy opracowujący i aprobujący pisma parafują je sami podpisem a jeśli dokument tego wymaga, stanowisko służbowe pod tekstem, z lewej strony pisma.
 2. Pracownicy socjalni podpisują wnioski o udzielenie pomocy, porozumienia zawierane w sprawach indywidualnych w zakresie postępowania administracyjnego o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, notatki służbowe oraz wywiady środowiskowe.

Rozdział VII
Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień

§30

Upoważnień i pełnomocnictw udziela Dyrektor Ośrodka na wniosek pracownika bądź z własnej inicjatywy, w celu załatwienia określonych spraw służbowych.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§31

 1. Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy czynności tych pracowników.
 2. W ramach stanowisk pracy obowiązuje zasada pełnienia zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w pracy.
 3. Po zmianach personalnych obowiązuje protokolarne przekazywanie dokumentacji wynikającej z zakresów czynności.
 4. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników regulują postanowienia Regulaminu Pracy.

§32

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, Statucie Ośrodka oraz odrębnych przepisach prawa wyznaczających granice działalności, funkcjonowanie Ośrodka oraz wykonywanie zadań, określa Dyrektor w drodze zarządzeń.

§33

Zmiana regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Agata Kukier, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 67 91 w. 37, e-mail: mops_ledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.23
Data udostępnienia: 2015.04.23 21:29:05
Liczba odwiedzin strony: 13220 (ostatnie odwiedziny 2024.02.23 08:41:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny