Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną gminy Lędziny, działającym jako jednostka budżetowa, nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Prowadzona przez Ośrodek działalność jest objęta kontrolą zarządczą, która stanowi ogół działań podejmowanych w celu zapewnieniu realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

§2

 1. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:
  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),
  3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223),
  4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
  5. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
  6. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.),
  7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
  8. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
  9. uchwały Rady Miejskiej w Lędzinach nr XCI/12/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,
  10. innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych,
  11. niniejszego Statutu.

§3

 1. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach".
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach może posługiwać się skróconą nazwą "MOPS w Lędzinach".
 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Lędziny.
 4. Terenem działalności Ośrodka jest obszar miasta Lędziny.

§4

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Miasta Lędziny i Burmistrz Miasta Lędziny w ramach posiadanych kompetencji.

Rozdział II
Przedmiot działalności Ośrodka

§5
Misja Ośrodka

Misją Ośrodka jest dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców miasta Lędziny i zapewnienia im pełnej integracji ze społeczeństwem. Misja Ośrodka stanowi podstawę do podejmowania interdyscyplinarnych i długofalowych działań w sferze życia społecznego oraz wdrażania systemowych rozwiązań zmierzających do minimalizacji niesprzyjających życiu mieszkańców problemów i tworzeniu możliwości rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§6

Celem działalności Ośrodka jest:
 1. kreowanie lokalnej polityki społecznej oraz opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 2. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
 3. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak również doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
 4. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń, których obowiązek realizacji, nałożony został na Ośrodek ustawami oraz realizacja tych świadczeń.

§7

Zadania Ośrodka obejmują:
 1. zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminy w tym zadania o charakterze obowiązkowym,
 2. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
 3. inne zadania, w tym z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, lokalnych i rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
 4. programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych.

§8

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z zastrzeżeniem świadczeń określonych odrębnymi przepisami, wydawane są w formie pisemnej.

§9

 1. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 2. Ośrodek może zgodnie z obowiązującymi przepisami i upoważnieniami zlecać podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, realizację określonych zadań, po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert, przyznając określone na ten cel środki finansowe.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§10

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Lędziny. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Lędziny.
 2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i zapewnia wykonywanie zadań, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w Ośrodku. Posiada uprawnienia do zatrudniania i zwalniania pracowników.
 4. W zakresie realizacji zadań Ośrodka Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
 5. Dyrektor jest uprawniony do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 6. Dyrektor uprawniony jest do występowania i reprezentowania Ośrodka przed wszelkimi instytucjami i organami państwowymi, przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lędziny, z wyłączeniem sytuacji przekazanych do wyłącznej kompetencji innych podmiotów odrębnymi przepisami.
 7. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
 8. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy głównego księgowego, kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.
 9. Dyrektor składa Radzie Miasta Lędziny coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§11

Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres pracy komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny i inne wewnętrzne akty prawne wprowadzane przez Dyrektora Ośrodka.

§12

 1. Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Dyrektor upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych gminy oraz zleconych gminie.
 2. Do wydawania decyzji administracyjnych Burmistrz Miasta może upoważnić, na wniosek Dyrektora, innych pracowników Ośrodka.

§13

Dla realizacji zadań Ośrodka polegających na:
 1. tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej, rozeznaniu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 2. prowadzeniu postępowania w sprawach świadczeń pomocy społecznej,
 3. prowadzeniu postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
 4. pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 5. prowadzeniu pracy socjalnej,
 6. prowadzeniu ośrodków wsparcia,
 7. realizacji świadczeń,
 8. prowadzeniu spraw finansowo-księgowych oraz administracyjno-gospodarczych,
 9. prowadzeniu spraw pracowniczych i organizacyjno-prawnych,
 10. wykonywaniu innych zadań wynikających z niniejszego Statutu, a także w razie pojawiających się potrzeb bądź zmiany przepisów prawa obowiązujących w zakresie pomocy społecznej i obszarach jej pokrewnych

Ośrodek może tworzyć nowe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska.

Rozdział IV
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej

§14

 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i innych obowiązujących (w tej mierze) przepisów.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany "planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej".
 3. Plan finansowy Ośrodka uchwalany jest w budżecie miasta Lędziny na rok budżetowy.
 4. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
 5. Ośrodek określa wieloletnią prognozę finansową obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.
 6. Ośrodek z wykonania planu dochodów i wydatków składa Burmistrzowi Miasta Lędziny:
  1. sprawozdanie finansowe, w tym: bilans, rachunek zysków i strat jednostki i zmiany w funduszu jednostki,
  2. sprawozdania budżetowe,
  3. inne informacje i sprawozdania,

  w terminach i formach określonych przepisami prawa i uchwałami Rady Miasta.

§15

 1. Zadania Ośrodka finansowane są z:
  1. budżetu miasta - środki własne,
  2. budżetu państwa - dotacje celowe,
  3. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i rzeczowej,
  4. innych prawem dopuszczalnych źródeł.
 2. Ośrodek dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.

§16

Zasady wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Ośrodka określają przepisy szczególne.

Rozdział V
Mienie Ośrodka

§17

 1. Mienie Ośrodka stanowią: środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 2. Ośrodek nadzoruje i zarządza posiadanym mieniem z należytą starannością poprzez:
  1. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  2. prowadzenie właściwej ewidencji w księgach inwentarzowych,
  3. dokonywanie okresowych odpisów umorzeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. planowanie nakładów na remonty, rozbudowę, rekonstrukcję, modernizację majątku w oparciu o okresowe inwentaryzacje w celu zapobiegania dekapitalizacji majątku.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§18

 1. Statut Ośrodka nadaje Rada Miasta w formie uchwały.
 2. Zmian i uzupełnień Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego nadania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Agata Kukier, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 67 91 w. 37, e-mail: mops_ledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.23
Data udostępnienia: 2015.04.23 21:29:06
Liczba odwiedzin strony: 3951 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 19:52:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny