Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Akt założycielski
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
adres: ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 216 61 23
fax: (0 32) 326 70 56
e-mail: biuro@pgk-partner.pl
prezes zarządu: Robert Kamiński
godziny urzędowania: poniedziałek od 700 do 1700
od wtorku do piątku od 700 do 1500
kasa czynna:

poniedziałek od 930 do 1700

wtorek od 730 do 1445

czwartek od 730 do 1445

piątek od 830 do 1545

przerwa od 1200 do 1300

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą 1 stycznia 1999 roku z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Lędzinach.

Władzami spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Zarząd,
 • Rada Nadzorcza.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem spółki. Do właściwości Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • udzielenie skwitowania dla Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • rozporządzenie zyskami i dokonywanie pokrycia strat,
 • utworzenie funduszów celowych,
 • zatwierdzenie programu inwestycyjnego i gospodarczego działalności spółki,
 • udział spółki w innych spółkach lub przedsiębiorstwach,
 • wszelkie decyzje dotyczące roszczeń naprawczych na skutek szkód wyrządzonych podczas tworzenia spółki lub w trakcie zarządzania, lub też wykonywania zadań przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
 • powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia,
 • zmiana umowy spółki oraz rozwiązanie spółki,
 • podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów,
 • zarządzenie zwrotu dopłat wspólników przewidzianych w art. 178 i następnych Kodeksu Handlowego,
 • a nadto decyzje w pozostałych sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników wymienionych w kodeksie handlowym lub wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólnika a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki.

Spółką kieruje Zarząd powołany przez Zgromadzenie Wspólników. Składa się on z 1 do 3 członków, a jego kadencja trwa cztery lata. Zarząd Spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki, niezastrzeżone dla właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, których powołuje i odwołuje Zgromadzenia Wspólników. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa cztery lata. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa,
 • badanie bilansu oraz rachunku wyników,
 • badanie rocznych sprawozdań Zarządu dotyczących działalności spółki oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i pokrycia strat,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzenia powyższych badań i kontroli oraz przedłożenie go na Zgromadzeniu Wspólników,
 • zatwierdzenie regulaminu wewnętrznego zarządu oraz regulaminu organizacyjnego spółki,
 • udzielenie Zarządowi uprzedniej zgody na nabycie nieruchomości lub składnika majątku trwałego, o których mowa w art. 222 Kodeksu Handlowego,
 • mianowanie rewidentów księgowych,
 • wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytów, udzielenie gwarancji i poręczeń zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Przedmiotem działalności spółki jest:

 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00 Z),
 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00 Z),
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22 Z),
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21 Z),
 • badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20 A),
 • wynajem i zarząd nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20 Z),
 • transport drogowy towarów (PKD 49.41 Z),
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21 Z),
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej (PKD 42.99 Z),
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12 Z),
 • badania i analizy techniczne (PKD 71.20).

Podstawę prawną określającą zasady funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o. stanowi akt założycielski obejmujący przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Robert Kamiński, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 75 26, e-mail: biuro@pgk-partner.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.07.10
Data udostępnienia: 2015.07.10 22:48:45
Liczba odwiedzin strony: 19087 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 09:23:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny