Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Gimnazjum nr 1
adres: ul. Pokoju 29, 43-140 Lędziny
telefon: (0 32) 326 64 56
e-mail: sekretariat@g1ledziny.pl
dyrektor: mgr Anna Pikuła

Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka jest jednostką budżetową gminy miejskiej Lędziny. Szkoła jest finansowana w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Kuratorium Oświaty Województwa Śląskiego w Katowicach.

Organami gimnazjum są:

 • dyrektor gimnazjum,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

W gimnazjum tworzone są stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze. Osoby, którym powierzono te stanowiska wykonują swe zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji (określonym w statucie gimnazjum) i szczegółowym przydziałem czynności. Ponadto w gimnazjum zatrudniani są nauczyciele oraz inni pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością gimnazjum oraz reprezentuje je na zewnątrz. W wykonaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim. Wszystkie organy gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów gimnazjum. Kompetencje i szczegółowe zadania poszczególnych organów gimnazjum określa statut placówki.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, zawarte w statucie szkoły, uwzględniające program wychowawczy, a w szczególności:

 • umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku uczniów,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia,
 • wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki,
 • rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej,
 • organizuje w ramach planu zajęć naukę religii bądź etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie,
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej za pośrednictwem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i szkolnego pedagoga,
 • organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do gimnazjum poprzez:
  • stałą opiekę medyczną (pielęgniarka szkolna, ambulatorium przychodni specjalistycznej przy ul. Pokoju 17),
  • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • opiekę pedagoga szkolnego,
  • umożliwienie indywidualnego toku nauczania,
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach świetlicy oraz kół zainteresowań organizowanych w ramach posiadanych przez gimnazjum funduszy,
 • umożliwia uczniom realizację indywidualnych programów nauczania i ukończenia gimnazjum w skróconym czasie.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Pikuła, Gimnazjum nr 1, ul. Pokoju 29, 43-140 Lędziny, tel.: (32) 326 64 56, e-mail: sekretariat@g1ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.09.09
Data udostępnienia: 2013.09.09 22:25:26
Liczba odwiedzin strony: 14899 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 13:55:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny