Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Szkoła Podstawowa nr 1
adres: ul. Paderewskiego 5, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 216 73 63
e-mail: sp1.ledziny@interia.pl
dyrektor: mgr Teresa Samulak

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach jest jednostką budżetową gminy miejskiej Lędziny. Szkoła jest placówką publiczną finansowaną w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Szkołą kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Lędziny jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działań szkoły poprzez uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych, opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły oraz informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły. Kompetencje i obowiązki organów szkoły zostały określone w statucie placówki.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniające program wychowawczy, a w szczególności zapewnia uczniom:

 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
 • znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
 • integrację wiedzy nauczanej przez: kształcenie zintegrowane w klasach I-III, bloki przedmiotowe, ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną oraz wychowanie do życia w rodzinie,
 • oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności, wpajanie zasad kultury życia codziennego,
 • prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, logopedycznych,
 • prowadzenie lekcji religii w szkole,
 • pracę pedagogów szkolnych wspomaganą badaniami i zleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracy z sądem rodzinnym, Komisariatem Policji, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • naukę języka obcego w klasach młodszych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Teresa Samulak, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki, ul. Paderewskiego 5, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 73 63, e-mail: sp1.ledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.05
Data udostępnienia: 2015.01.05 19:11:49
Liczba odwiedzin strony: 17261 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 09:23:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny