Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach

Tekst ujednolicony od dnia 25.02.2014 r.

§1
Nazwa szkoły

 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach.
 2. Siedzibą Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach jest budynek mieszczący się w Lędzinach przy ul. Paderewskiego 5.
 3. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki, 43-140 Lędziny, ul. Paderewskiego 5, tel/fax: (0 32) 216 73 63, REGON: 000725878, NIP: 646-24-85-851.
 4. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: Szkoła Podstawowa z O.I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach.
 5. Organem nadzorującym jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
 6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Lędziny.

§2
Cele i zadania szkoły

 1. Statut szkoły określa w szczególności:
  • 1.1. Cele i zadania Szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające założenia ujęte w Programie wychowawczym szkoły i Programie profilaktyki:
   • 1.1.1. zapewnienie uczniom wykształcenia podstawowego poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
   • 1.1.2. zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, w realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,
   • 1.1.3. przygotowanie wychowanków do bycia użytecznymi i odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa,
   • 1.1.4. wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
   • 1.1.5. kształtowanie szacunku do tradycji narodowej,
   • 1.1.6. rozwijanie zainteresowań i postawy twórczej uczniów,
   • 1.1.7. umożliwienie pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
   • 1.1.8. opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
   • 1.1.9. nauczenie korzystania z różnorodnych form kulturalnego spędzania czasu.
  • 1.2. Sposób wykonywania zadań szkoły:
   • 1.2.1. integracja wiedzy w zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizację kształcenia zintegrowanego i edukacji wczesnoszkolnej w pierwszym etapie edukacyjnym kl. I-III oraz kształcenie z zastosowaniem ścieżek edukacyjnych w drugim etapie edukacyjnym obejmującym kl. IV-VI,
   • 1.2.2. umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, regionalnej i religijnej,
   • 1.2.3. organizowanie nauki religii lub etyki na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), zgodnie z odrębnymi przepisami,
   • 1.2.4. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi placówkami specjalistycznymi,
   • 1.2.5. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
   • 1.2.6. organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych,
   • 1.2.7. otaczanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej przy współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej,
   • 1.2.8. organizowanie nauczania dla dzieci niepełnosprawnych w systemie klas integracyjnych I-VI,
   • 1.2.9. utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
   • 1.2.10. opieka nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych sprawowana przez nauczycieli prowadzących zajęcia lub osoby uprawnione przez dyrektora,
   • 1.2.11. opieka nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych sprawowana przez nauczycieli zgodnie z regulaminem i przyjętym harmonogramem dyżurów, ustalanym na każdy rok szkolny,
   • 1.2.12. opieka nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie regulaminem wycieczek i przepisami BHP,
   • 1.2.13. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom klas I-III, a w szczególnych przypadkach uczniom klas IV-VI,
   • 1.2.14. omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,
   • 1.2.15. zapewnienie zajęć na basenie w ramach lekcji wychowania fizycznego w miarę posiadanych przez organ prowadzący środków finansowych,
   • 1.2.16. wprowadzenie programów komputerowych umożliwiających ustawienie podstawowych parametrów filtru internetowego blokującego dostęp do tzw. "białych stron".
  • 1.3. Zadania zespołów nauczycielskich.
   • 1.3.1. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub grup przedmiotów pokrewnych. Zadaniem zespołu jest:
    • 1.3.1.1. opracowanie planu pracy zespołu na dany rok szkolny,
    • 1.3.1.2. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, ścieżek edukacyjnych,
    • 1.3.1.3. wybór programów nauczania oraz modyfikowanie ich w miarę możliwości,
    • 1.3.1.4. przedstawienie dyrektorowi szkoły przez zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach IV-VI propozycji:
     • jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy - w przypadku klas I-III,
     • jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas IV-VI,
     • materiałów ćwiczeniowych.
      Zespoły nauczycieli, przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów,
    • 1.3.1.5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
    • 1.3.1.6. współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia,
    • 1.3.1.7. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
    • 1.3.1.8. opracowanie planów wynikowych do połowy września każdego roku,
    • 1.3.1.9. opracowanie kalendarza imprez i konkursów na dany rok szkolny,
   • 1.3.2. Zespoły ewaluacyjne tworzą powołani nauczyciele. Zadaniem zespołów jest:
    • 1.3.2.1. wykonywanie działań zgodnie z harmonogram ewaluacji wewnętrznej, wynikającej z nadzoru pedagogicznego,
    • 1.3.2.2. gromadzenie, porządkowanie i ocena danych dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
   • 1.3.3. Zespół ds. integracji tworzą specjaliści pracujący w szkole tj. pedagog specjalny, pedagog szkolny, psycholog, logopeda, nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne, wychowawcy klas integracyjnych i nauczyciele zajęć specjalistycznych. Zadaniem zespołu jest:
    • 1.3.3.1. analiza bieżących problemów związanych z nauczaniem i wychowaniem integracyjnym w szkole,
    • 1.3.3.2. konstruowanie indywidualnych programów nauczania,
    • 1.3.3.3. formułowanie zasad oceniania w przypadku dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej,
    • 1.3.3.4. ustalenie zasad i form współpracy nauczycieli w klasie integracyjnej.
   • 1.3.4. Zespół wychowawczy tworzą nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy klasy, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy, rehabilitant. Zadaniem zespołu jest:
    • 1.3.4.1. wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
    • 1.3.4.2. wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w "Wewnątrzszkolnym systemie oceniania",
    • 1.3.4.3. analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy,
    • 1.3.4.4. współpraca z pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą,
    • 1.3.4.5. opracowanie programów wychowawczych klas.
   • 1.3.5. Zespół kierowniczy - tworzą dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, kierownik świetlicy, przedstawiciel związków zawodowych. Zadaniem zespołu jest:
    • 1.3.5.1. kierowanie i koordynowanie działań szkoły na wielu płaszczyznach: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, współpraca z organami szkoły, organem prowadzącym, nadzorującym oraz rozpatrywanie skarg.
   • 1.3.6. Zespół do analizy programów nauczania - tworzą wybrani nauczyciele. Zadaniem zespołu jest w szczególności:
    • 1.3.6.1. wydanie opinii o programie nauczania, która zawiera ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony,
   • 1.3.7. Zespół nauczycieli uczących w danym oddziale. Zadaniem zespołu jest:
    • 1.3.7.1. podejmowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom,
    • 1.3.7.2. podejmowanie działań w zakresie oceniania uczniów,
    • 1.3.7.3. rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.
  • 1.4. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów określa załącznik nr 1 do statutu szkoły opracowany na podstawie obowiązującego rozporządzenia.
  • 1.5. Organizacja oddziałów integracyjnych:
   • 1.5.1. W oparciu o stosowne przepisy i w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkoła organizuje funkcjonowanie oddziałów integracyjnych w celu umożliwienia uczniom z niepełnosprawnością zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, w warunkach szkoły ogólnodostępnej.
   • 1.5.2. Szkoła zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie stanowiska ucznia w miarę swoich możliwości finansowych i organizacyjnych.
   • 1.5.3. Organizacja zajęć w klasach integracyjnych:
    • 1.5.3.1. liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych,
    • 1.5.3.2. dla zapewnienia optymalnych warunków rozwoju dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych szkoła zatrudnia nauczycieli specjalistów: psychologa, logopedę, nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne, rehabilitanta, pedagoga specjalnego.
   • 1.5.4. Klasa integracyjna jest prowadzona przez dwóch nauczycieli: nauczyciela nauczania zintegrowanego lub nauczyciela danego przedmiotu i nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne ze specjalnym przygotowaniem do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
   • 1.5.5. Funkcja wychowawcy jest powierzona jednemu z nich.
   • 1.5.6. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w oparciu o podstawę programową, programu nauczania, orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej i obserwację ucznia.
   • 1.5.7. Rodzice uczniów klasy integracyjnej zobowiązani są do ścisłej współpracy z nauczycielami w zakresie postępów w nauce, diagnozy i terapii dziecka.
   • 1.5.8. Zasady współpracy nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych z nauczycielami współorganizującymi kształcenie integracyjne:
    • 1.5.8.1. przekazywanie nauczycielowi współorganizującemu kształcenie integracyjne planów wynikowych z przedmiotów na bieżący rok szkolny,
    • 1.5.8.2. informowanie o terminach zgodnie ze Szczegółowymi warunkami i zasadami oceniania wewnątrzszkolnego uczniów w Szkole Podstawowej z O.I. im. K. Miarki w Lędzinach oraz przekazywanie treści sprawdzianów, testów i klasówek z kilkudniowym wyprzedzeniem w celu dostosowania ich dla uczniów niepełnosprawnych,
    • 1.5.8.3. wspólne opracowywanie kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów dla uczniów posiadających opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych lub specjalistycznych,
    • 1.5.8.4. konsultacje w zakresie oceniania uczniów niepełnosprawnych.
   • 1.5.9. Szkoła zatrudnia pracownika - pomoc nauczyciela, który udziela pomocy w czynnościach samoobsługowych uczniom niepełnosprawnym.
  • 1.6. Organizacja działalności innowacyjnej:
   • 1.6.1. szkoła może prowadzić działalność innowacyjną według odrębnych przepisów.
  • 1.7. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych:
   • 1.7.1. zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • 2.1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych odrębnymi przepisami i uwzględnionych w statucie szkoły oraz w procedurze wewnątrzszkolnej.
  • 2.2. Pomoc udzielona uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
  • 2.3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
  • 2.4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nie odpłatne.
  • 2.5. Objęcie ucznia pomocą w szkole wymaga pisemnej zgody jego rodziców.
  • 2.6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
  • 2.7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy, w szczególności pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, logopeda i terapeuci pedagogiczni.
  • 2.8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
   • 2.8.1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
   • 2.8.2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
   • 2.8.3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych i innych o charakterze terapeutycznym;
   • 2.8.4. warsztatów;
   • 2.8.5. poradikonsultacji;
  • 2.9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom uczniów i nauczycielom udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 3. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy:
  • 3.1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;
  • 3.2. rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów;
  • 3.3. rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • 3.4. prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznawanie u uczniów:
   • 3.4.1. trudności w uczeniu się , w tym - w przypadku uczniów klas I-III - ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
   • 3.4.2. szczególnych uzdolnień;
  • 3.5. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem w przypadku stwierdzenia takiego wymogu w wyniku obserwacji pedagogicznej;
  • 3.6. poinformowanie wychowawcy klasy, o objęciu ucznia pomocą;
  • 3.7. prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
 4. Do zadań wychowawcy klasy należy:
  • 4.1. informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem;
  • 4.2. planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach wymienionych w pkt 2.8;
  • 4.3. przedstawienie dyrektorowi projektu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;
  • 4.4. współpraca z rodzicami ucznia i innymi nauczycielami oraz specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
  • 4.5. informowanie rodziców ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • 4.6. uwzględnienie wniosków zawartych w prowadzonej dokumentacji pedagogicznej w planowaniu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na kolejny okres;
  • 4.7. Realizacja zadań określonych w pkt 4. pdk 4.1, 4.2, 4.6 odbywa się również w trakcie zebrań zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale i jest dokumentowany w formie protokołu ze spotkania. Protokoły umieszczamy w teczce ucznia.
 5. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
  • 5.1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  • 5.2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  • 5.3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • 5.4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • 5.5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • 5.6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • 5.7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • 5.8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
  • 6.1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
  • 6.2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  • 6.3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  • 6.4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
  • 7.1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • 7.2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • 7.3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
  • 7.4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:
  • 8.1. diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się uczniów i planowania terapii;
  • 8.2. organizowanie i prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
  • 8.3. prowadzenie dokumentacji obrazującej tok postępowania terapeutycznego;
  • 8.4. współpraca z gronem pedagogicznym szkoły, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi placówkami specjalistycznymi oraz rodzicami dziecka,
  • 8.5. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczące poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
  • 8.6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • 8.7. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 9. Do zadań rehabilitanta należy w szczególności:
  • 9.1. zapoznanie się z potrzebami dzieci niepełnosprawnych na podstawie orzeczeń lekarskich i wywiadu z rodzicem (prawnym opiekunem);
  • 9.2. współpraca z nauczycielem wychowania fizycznego w celu maksymalnego włączania dzieci niepełnosprawnych w zajęcia zespołu klasowego;
  • 9.3. organizacja i prowadzenie ćwiczeń indywidualnych z dziećmi niepełnosprawnymi;
  • 9.4. współpraca z rodzicami, udzielanie wskazówek i zaleceń dotyczących kontynuacji ćwiczeń w domu;
  • 9.5. współpraca z pedagogiem, informowanie o aktualnych osiągnięciach dziecka.
 10. Do zadań dyrektora należy:
  • 10.1.organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
  • 10.2. ustalanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okresów ich udzielania i wymiaru godzin,
  • 10.3. informowanie rodziców ucznia, w formie pisemnej, o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,
  • 10.4. w przypadku uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego powołuje zespół pod przewodnictwem wychowawcy klasy, który opracowuje dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
 11. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
  • 11.1. Na potrzeby pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele mogą sporządzać opinie.
  • 11.2. Pedagodzy uwzględniają w swoim harmonogramie pracy godziny konsultacji z instytucjami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
 12. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, a w szczególności poprzez:
  • 12.1 znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,
  • 12.2. znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
  • 12.3. uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,
  • 12.4. uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
  • 12.5. wyrażanie i przekazywanie organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
  • 12.6. wspólne działania w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych,
  • 12.7. możliwość anonimowego wypowiedzenia się (za pomocą ankiet) na temat pracy szkoły i wskazania pożądanych kierunków jej rozwoju,
  • 12.8. Formy uzyskiwania informacji o postępach i zachowaniu uczniów:
   • 12.8.1. Szkoła organizuje konsultacje dla rodziców, zebrania i wywiadówki zgodnie z odrębnym harmonogramem,
   • 12.8.2. .Rodzice mogą uzyskiwać informacje w rozmowach osobistych z poszczególnymi nauczycielami w innych terminach po uprzednim umówieniu się.
 13. Program wychowawczy szkoły i Program profilaktyki jest uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
  • 13.1. Program wychowawczy szkoły i Program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, w którym znajduje się szkoła.

§3
Organy szkoły

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Samorząd Uczniowski,
 4. Rada Rodziców.

Dyrektor szkoły

 1. Dyrektor Szkoły:
  • 1.1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  • 1.2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
   • 1.2.1. przedkłada radzie pedagogicznej wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
  • 1.3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  • 1.4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
  • 1.5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  • 1.6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  • 1.7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
  • 1.8. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów przeprowadzanych w szkole,
  • 1.9. sprawuje kontrolę i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
  • 1.10. rozpatruje wnioski rodziców (prawnych opiekunów) dzieci sześcioletnich zgodnie z trybem przyjmowania dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej:
   • 1.10.1. do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzające, że dziecko jest objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny, diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości podjęcia nauki w szkole, w przypadku dziecka, które nie jest objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
   • 1.10.2. wniosek nie spełniający wymienionych wyżej warunków podlega uzupełnieniu w terminie 7 dni.
  • 1.11. podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • 1.12. w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej podejmuje decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż o jeden rok,
  • 1.13. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą,
   • 1.13.1. zezwolenie może być wydane jeżeli do wniosku dołączono opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia, zobowiązanie rodziców do przystąpienia w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  • 1.14. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w obwodzie, w którym dziecko mieszka,
  • 1.15. kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,
  • 1.16. w wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim,
  • 1.17. podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
   • 1.17.1. opracowuje Szkolny zestaw programów nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
  • 1.18. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
  • 1.19. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym, 1.20. koordynuje zdobywanie stopni awansu zawodowego,
  • 1.21. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń, organizacji,
  • 1.22. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  • 1.23. Dyrektor decyduje w sprawach:
   • 1.23.1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
   • 1.23.2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
   • 1.23.3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
  • 1.24. opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  • 1.25. organizuje system kontroli zarządczej w szkole, wprowadza jej zasady oraz monitoruje i ocenia wprowadzony system.
  • 1.26. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną (obowiązuje od 2012 r.).

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania na podstawie regulaminu.
  • 2.1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
   • 2.1.1. zatwierdzenie Planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
   • 2.1.2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
   • 2.1.3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
   • 2.1.4. ustalenie szczegółowych kryteriów ocenienia zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen,
   • 2.1.5. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionych,
   • 2.1.6. uchwalenie promocji warunkowej ucznia,
   • 2.1.7. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  • 2.2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
   • 2.2.1. organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   • 2.2.2. projekt planu finansowego szkoły,
   • 2.2.3. przydział stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
   • 2.2.4. wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
  • 2.3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły bądź projekt jego zmian oraz jego zatwierdzenia po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
  • 2.4. Może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
  • 2.5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków.
  • 2.6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  • 2.7. Opiniuje Szkolny zestaw programów nauczania.
  • 2.8. Rada Pedagogiczna zasięga opinii Rady Rodziców przed ustaleniem zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w szkole.

Samorząd uczniowski

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są na szczeblu klas samorządy klasowe, na szczeblu szkoły rada uczniowska.
  • 3.1. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
   • 3.1.1. przygotowanie projektu regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
   • 3.1.2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,
   • 3.1.3. gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego,
   • 3.1.4. wykonanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły,
  • 3.2. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
   • 3.2.1. prawo do zapoznania się z Programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
   • 3.2.2. prawo do jawnej dla ucznia i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   • 3.2.3. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
   • 3.2.4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
   • 3.2.5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
   • 3.2.6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
  • 3.3. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu Uczniowskiego, który uchwala ogół uczniów.
  • 3.4. Na wniosek dyrektora szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
  • 3.5. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

Rada Rodziców

 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
  • 4.1. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty.
   • 4.1.1. w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału,
   • 4.1.2. w wyborach, o których mowa w pkt 4.1.1. jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
   • 4.1.3. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  • 4.2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i określa w szczególności:
   • 4.2.1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
   • 4.2.2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców szkoły.
  • 4.3. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
  • 4.4. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin.
  • 4.5. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy:
   • 4.5.1. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
   • 4.5.2. współpraca ze środowiskiem lokalnym,
   • 4.5.3. wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole,
   • 4.5.4. udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym,
   • 4.5.5. wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego,
   • 4.5.6. występowanie do dyrektora szkoły z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela,
   • 4.5.7. delegowanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
   • 4.5.8. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów działania szkoły w zakresie wychowania oraz profilaktyki,
   • 4.5.9. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty,
   • 4.5.10. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
   • 4.5.11. opiniowanie szkolnego zestawu podręczników.
 2. Zasady współdziałania organów oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.
  • 5.1. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania winny być przekazane do wiadomości dyrektora szkoły.
  • 5.2. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
  • 5.3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
  • 5.4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole.
  • 5.5. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami szkoły:
   • 5.5.1. przewodniczący zapraszają się na zebrania organów - z wyjątkiem tych posiedzeń Rady Pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą rady zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
   • 5.5.2. przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich działalności.
   • 5.5.3. rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
  • 5.6. Do rozwiązywania sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie: przewodniczący organów szkoły i po dwóch przedstawicieli każdego z organów.
   • 5.6.1. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech kolejnych posiedzeń, decyzję komisja podejmuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Czas pracy komisji nie może przekroczyć 2 tygodni,
   • 5.6.2. Posiedzenie Komisji jest ważne o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób,
   • 5.6.3. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni,
   • 5.6.4. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły,
   • 5.6.5. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły.
  • 5.7. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po dwóch przedstawicieli organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
   • 5.7.1. zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
   • 5.7.2. strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
   • 5.7.3. każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

§4
Biblioteka

 1. Statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza zgodne z potrzebami szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji.
 2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli i uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.
 4. Pomieszczenie biblioteki umożliwia gromadzenie i opracowanie zbiorów, korzystanie z księgozbioru w kąciku czytelniczym i prowadzenie zajęć dydaktycznych.
  • 4.1. biblioteka szkolna wyposażona jest w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
  • 4.2. komputeryzacja biblioteki pozwala na udostępnianie informacji za pomocą automatycznych systemów wyszukiwawczych oraz komputerową obsługę czytelników.
  • 4.3. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).
 5. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
  • 5.1. gromadzenie, opracowywanie i selekcja zbiorów bibliotecznych,
  • 5.2. organizacja warsztatu informacyjnego i udostępnianie zbiorów,
  • 5.3. edukacja czytelnicza,
  • 5.4. działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych,
  • 5.5. propagowanie książek i czytelnictwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
  • 5.6. organizacja warsztatu dydaktycznego nauczycieli,
  • 5.7. udostępnienie i pomoc w korzystaniu z Informatycznego Centrum Informacji Multimedialnej.
  • 5.8. współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 6. Statut Szkoły określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.
  • 6.1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez:
   • 6.1.1. tworzenie aktywu bibliotecznego, którego zadaniem jest pomoc w pracach bibliotecznych, prowadzenie wykazu czytelnictwa swojej klasy, informowanie o terminie zwrotu książek i nowościach czytelniczych,
   • 6.1.2. poznawanie preferencji czytelniczych.
  • 6.2. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami w zakresie:
   • 6.2.1. poznawania preferencji czytelniczych uczniów,
   • 6.2.2. uczestnictwa nauczycieli bibliotekarzy w pracach zespołów samokształceniowych,
   • 6.2.3. gromadzenia scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli,
   • 6.2.4. poradnictwa w wyszukiwaniu literatury metodycznej oraz przygotowywania bibliografii na dany temat dla nauczycieli kształcących się,
   • 6.2.5. tworzenia kartotek zagadnieniowych dla nauczycieli.
   • 6.2.6. wspierania nauczycieli w wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów,
  • 6.3. W ramach współpracy z rodzicami biblioteka szkolna:
   • 6.3.1. udostępnia rodzicom księgozbiór dotyczący problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych,
   • 6.3.2. udziela informacji dotyczących czytelnictwa dzieci i współpracuje w poznawaniu ich preferencji czytelniczych.
  • 6.4. Biblioteka szkolna prowadzi współpracę z innymi bibliotekami w zakresie organizowania imprez czytelniczych, wypożyczania międzybibliotecznego.
 7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły: zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie, środki finansowe, zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć, hospituje i ocenia pracę biblioteki.
 8. Dokumentacja biblioteki:
  • 8.1. roczny plan pracy biblioteki,
  • 8.2. dziennik zajęć,
  • 8.3. regulamin biblioteki szkolnej,
  • 8.4. regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,
  • 8.5. procedura udostępniania darmowych podręczników.

§5
Świetlica

 1. W szkole zorganizowana jest świetlica szkolna, przeznaczona wyłącznie dla uczniów tej szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki.
 2. Świetlica jest utworzona, gdy liczba uczniów potrzebujących stałej formy opieki wynosić będzie co najmniej jedną grupę wychowawczą. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy. Liczba uczniów w grupie nie może wynosić więcej niż 25 uczniów, a w przypadku, gdy w grupie znajdują się uczniowie integracyjni 20 uczniów.
 3. Do zadań świetlicy należy zapewnienie zajęć uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 4. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są: kierownik, nauczyciele - wychowawcy, mogą to być również nauczyciele - instruktorzy.
 5. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
  • 5.1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku. Cena posiłku jest zmienna i zależna od cen towarów na rynku.
  • 5.2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.
  • 5.3. Pracownikami obsługi są: intendent, kucharka, pomoc kuchenna.
  • 5.4. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać nauczyciele i pracownicy szkoły.
 6. Kierownik świetlicy:
  • 6.1. Planuje i organizuje pracę świetlicy,
  • 6.2. Przedkłada do zatwierdzenia roczny plan pracy świetlicy oraz wzory opracowanych dokumentów (kartę zapisu, regulamin świetlicy, arkusze do obserwacji zajęć, narzędzia badawcze stosowane w świetlicy),
  • 6.3. Projektuje roczny plan pracy zespołu nauczycieli - wychowawców świetlicy,
  • 6.4. Projektuje doskonalenie n-li świetlicy,
  • 6.5. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w świetlicy nauczycielami i w sposób uzgodniony z dyrektorem dokumentuje podejmowane czynności,
  • 6.6. Dokumentuje pracę świetlicy poprzez prowadzenie i gromadzenie następujących dokumentów:
   • 6.6.1. karty zapisu dzieci,
   • 6.6.2. dzienniki prowadzonych zajęć,
   • 6.6.3. protokoły z zebrań zespołu nauczycieli - wychowawców,
   • 6.6.4. protokoły z zebrań z rodzicami,
   • 6.6.5. półroczne i roczne oceny stopnia realizacji przyjętego planu pracy.
 7. Do zadań kierownika należy również:
  • 7.1 Dbanie o właściwą realizację statutowych zadań świetlicy,
  • 7.2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  • 7.3. Organizowanie współpracy wychowawców świetlicy z pozostałymi nauczycielami.
  • 7.4. Prowadzenie rekrutacji uczniów do świetlicy,
  • 7.5. Kontrolowanie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz finansowej świetlicy,
  • 7.6. Organizowanie działalności świetlicy szkolnej,
  • 7.7. Dbanie o dyscyplinę pracy pracowników świetlicy i kuchni.
 8. Do zadań wychowawcy świetlicy należy:
  • 8.1. Prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej,
  • 8.2. Realizowanie zadań wychowawczo-opiekuńczych grupy świetlicowej zgodnie z zaplanowaną działalnością świetlicy szkolnej,
  • 8.3. Współpraca z kierownikiem świetlicy oraz nauczycielami w celu osiągania wspólnych celów wychowawczych,
  • 8.4. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów.
 9. Dokumentacja świetlicy:
  • 9.1. roczny plan pracy,
  • 9.2. dzienniki zajęć,
  • 9.3. karty zgłoszeń dzieci,
  • 9.4. regulamin świetlicy,
  • 9.5. listy obecności na obiadach,
  • 9.6. karty obecności dzieci przebywających w świetlicy doraźnie.

§6
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej powołuje wicedyrektora.
 2. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
  • 2.1. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:
   • 2.1.1. przygotowuje projekty: tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, przydziału czynności dla nauczycieli klas I-VI, planu pracy szkoły oraz kieruje zespołem nauczycieli odpowiedzialnym za ustalanie dyżurów nauczycielskich,
   • 2.1.2. opracowuje informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,
   • 2.1.3. organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej,
   • 2.1.4. współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz z upoważnienia dyrektora z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
   • 2.1.5. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zapewniając pomoc w realizacji ich zadań,
   • 2.1.6. kontroluje prawidłowość realizacji planów pracy nauczycieli,
   • 2.1.7. nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
   • 2.1.8. dba o prawidłowe funkcjonowanie świetlicy szkolnej,
   • 2.1.9. nadzoruje okresowe prowadzenie inwentaryzacji majątku szkolnego.
   • 2.1.10. sprawuje nadzór nad pracą zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. (obowiązuje od 2012 r.).
 3. Wicedyrektor dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, między innymi o:
  • 3.1. poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  • 3.2. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
  • 3.3. prawidłowe funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego,
  • 3.4. zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
  • 3.5. prawidłowe funkcjonowanie szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru.
 4. Wicedyrektor uprawniony jest do:
  • 4.1. wnioskowania do dyrektora w sprawie wyróżnień, kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,
  • 4.2. formułowanie projektów oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli,
  • 4.3. używania pieczątki osobowej i podpisywania pism, których treść jest zgodna zakresem jego zadań i kompetencji.
 5. Wicedyrektor zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.
 6. Wicedyrektor wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.
 7. Wicedyrektor szkoły jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły.
 8. W szkole jako placówce integracyjnej zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach można zatrudnić pomoc nauczyciela.
 9. Nauczyciel zobowiązany jest:
  • 9.1. pełnić podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  • 9.2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
  • 9.3. dążyć do własnego rozwoju osobistego,
  • 9.4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
  • 9.5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
  • 9.6. do prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,
  • 9.7. do odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  • 9.8. dbać o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,
  • 9.9. wspierać rozwój psychofizyczny uczniów,
  • 9.10. rozwijać zdolności oraz zainteresowania uczniów,
  • 9.11. do bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania,
  • 9.12. do pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
  • 9.13. do doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy.
 10. Nauczyciel ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.
 11. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowują wynikowe plany nauczania lub rozkłady materiałów, które zawierają ogólne treści programowe, formułują zakres umiejętności, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych, zgodny ze szczegółowymi zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 12. Wybierają środki dydaktyczne oraz inne pomoce naukowe i ponoszą odpowiedzialność za ten wybór.
 13. Nauczyciele realizujący podstawę programową, składają pisemne oświadczenie, że wybrany program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym oraz zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
 14. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do dokumentowania realizacji podstawy programowej według zasad określonych przez dyrektora szkoły.
 15. Nauczyciele są zobowiązani prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych w wymiarze 1 godziny od 1 września 2009 r. i 2 godziny od 1 września 2010 r. Nauczyciel dokumentuje realizację w/w zajęć w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
 16. Zadania nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne.
  • 16.1. Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne:
   • 16.1.1. współorganizuje zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w oddziale integracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
   • 16.1.2. rozpoznaje potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych,
   • 16.1.3. współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w zakresie wyboru programów nauczania,
   • 16.1.4. dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych w formie arkusza dostosowania wymagań,
   • 16.1.5. opracowuje w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne indywidualne dla każdego ucznia programy edukacyjno-terapeutyczne określające zakres zintegrowanych działań oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych wynikających z indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
   • 16.1.6. udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod i form pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
   • 16.1.7. uczestniczy i udziela pomocy uczniom niepełnosprawnym w ustalonych przez dyrektora zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli,
   • 16.1.8. współdziała w ocenianiu uczniów niepełnosprawnych oraz opracowywaniu kryteriów oceniania,
   • 16.1.9. prowadzi zajęcia specjalistyczne zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
   • 16.1.10. współpracuje z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami pracującymi w szkole w zakresie organizowania pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla uczniów niepełnosprawnych i ich rodzin,
   • 16.1.11. współpracuje z rodzicami uczniów niepełnosprawnych.
  • 16.2. Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w oddziale klasowym w zakresie działań wychowawczych odpowiada za:
   • 16.2.1. otaczanie opieką każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie PPP,
   • 16.2.2. koordynowanie działań wychowawczych dotyczących uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie PPP z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne,
   • 16.2.3. współtworzenie i realizację planu pracy wychowawcy klasy i programu profilaktycznego szczególnie w zakresie działań dotyczących uczniów niepełnosprawnych,
   • 16.2.4. organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami rożnych form życia zespołowego klasy,
   • 16.2.5. realizację zajęć integrujących zespół klasowy,
   • 16.2.6. współpracę z rodzicami uczniów niepełnosprawnych i w miarę potrzeb z pozostałymi rodzicami w oddziale klasowym,
   • 16.2.7. wspieranie integracji pomiędzy uczniami niepełnosprawnymi a pozostałymi uczniami na terenie klasy i szkoły.

§7
Zadania wychowawcy klasy

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli.
 2. Decyzje w sprawie powierzenia funkcji wychowawcy podejmuje Dyrektor.
 3. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań:
  • 3.1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów;
  • 3.2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące klasę oraz ustala treść i formę zajęć tematycznych na zajęciach z wychowawcą;
  • 3.3. jest przewodniczącym zespołu nauczycieli uczących w jego klasie, uzgadnia i koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy uczniów z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi jak również uczniów szczególnie uzdolnionych), współpracuje z opiekunami Samorządu Uczniowskiego;
  • 3.4. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
   • 3.4.1. poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
   • 3.4.2. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;
  • 3.5. Wychowawca ma obowiązek:
   • 3.5.1. przeprowadzać zebrania klasowe,
   • 3.5.2. poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu - zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
   • 3.5.3. poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania,
   • 3.5.4. uwzględniając program wychowawczy zespołu ustalać treść i formy działań tematycznych na zajęciach z wychowawcą dotyczące klasy,
   • 3.5.5. prowadzić obowiązującą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrekcji i Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych;
 5. Wychowawca ponosi odpowiedzialność służbową przed dyrektorem szkoły za:
  • 5.1. realizowanie celów wychowania i profilaktyki w swojej klasie (grupie),
  • 5.2. integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół realizacji programu wychowawczego klasy i szkoły,
  • 5.3. organizację opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,
  • 5.4. prawidłowość prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentacji uczniowskiej swojej klasy,
  • 5.5. prawidłowy oraz terminowy przepływ informacji pomiędzy szkołą a uczniem i rodzicami ucznia.
 6. Na okres choroby wychowawcy klasy dłuższy niż jeden tydzień, powołuje się innego nauczyciela, który pełni obowiązki wychowawcy klasy;
 7. Dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy:
  • 7.1. na uzasadniony wniosek wychowawcy,
  • 7.2. z inicjatywy własnej na skutek nie wywiązania się z powierzonych obowiązków.

§8
Organizacja szkoły

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć wynikających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 4. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
 5. Ustala się dwa terminy klasyfikacji uczniów:
  • 5.1. Klasyfikacja śródroczna - styczeń,
  • 5.2. Klasyfikacja roczna - czerwiec.
 6. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VI.
 7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie zintegrowanym i klasowo-lekcyjnym.
 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie.
 9. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 10. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
  • 10.1. Liczba uczniów w nowo tworzonych oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 25 uczniów.
  • 10.2. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
  • 10.3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
  • 10.4. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 i 26 uczniów podziału na grupy może dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 11. W szkole tworzone są oddziały integracyjne w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości.
  • 11.1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego realizowanego w warunkach integracji).
  • 11.2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa.

§9
Nagrody i kary

 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać wyróżnienie lub nagrodę, które przyznaje się na wniosek samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rady pedagogicznej. Uczeń otrzymuje wyróżnienie lub nagrodę za:
  • 1.1. bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania),
  • 1.2. zakwalifikowanie się do rejonowego, wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
  • 1.3. zajęcie notowanego miejsca w konkursie, olimpiadzie na terenie szkoły lub miasta,
  • 1.4. osiągnięcia w sporcie na terenie szkoły i poza nią,
  • 1.5. zaangażowanie w pracę społecznej i wolontariat,
 2. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia:
  • 2.1. pochwała wychowawcy klasy, nauczyciela lub dyrektora na forum klasy, szkoły, na zebraniu z rodzicami, prezentacja w kronice szkolnej, na stronach internetowych szkoły,
  • 2.2. list pochwalny wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły do rodziców,
  • 2.3. nagroda rzeczowa,
  • 2.4. szczególne osiągnięcia w olimpiadzie wiedzy, konkursie, zawodach sportowych lub innych odnotowuje się na świadectwie szkolnym,
  • 2.5. przyznanie tytułu Prymusa Szkoły,
  • 2.6. przyznanie tytułu Najlepszego Sportowca w Szkole i Najlepszej Sportsmenki w Szkole,
  • 2.7. przyznanie tytułu Społecznik Roku.
 3. Szkoła nie stosuje kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.
 4. O zastosowaniu kary decyduje wychowawca klasy wspólnie z Samorządem Uczniowskim, dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.
 5. Uczeń może być ukarany za:
  • 5.1. naruszanie wspólnego dobra i godności osobistej,
  • 5.2. notoryczne zaniedbywanie się w nauce,
  • 5.3. naruszenie nietykalności cielesnej drugiego ucznia,
  • 5.4. brutalność, wulgarność, chuligaństwo,
  • 5.5. naruszenie mienia szkoły, wandalizm,
  • 5.6. rozpowszechnianie patologii społecznej, narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu,
  • 5.7. niespełnianie obowiązku szkolnego.
 6. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, przewiduje się następujące kary:
  • 6.1. upomnienie ustne lub naganę pisemną wychowawcy klasy lub nauczyciela,
  • 6.2. wpis uwagi o zachowaniu do dokumentacji,
  • 6.3. upomnienie ustne lub naganę ustną dyrektora szkoły udzieloną na wniosek nauczyciela na forum klasy,
  • 6.4. upomnienie pisemne lub naganę pisemną dyrektora szkoły udzieloną na wniosek zespołu nauczycieli,
  • 6.5. pisemne powiadomienie rodziców ucznia o jego nagannym zachowaniu,
  • 6.6. ograniczenie lub pozbawienie praw do korzystania z przywilejów,
  • 6.7. przeniesienie do równoległej klasy w tej samej szkole.
 7. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
 8. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od wymierzonej kary w terminie siedmiu dni od daty jej wymierzenia.
  • 8.1. odwołanie składa się w formie pisemnej:
   • 8.1.1. do dyrektora szkoły od kar udzielonych przez wychowawcę,
   • 8.1.2. do Śląskiego Kuratora Oświaty od kar udzielonych przez dyrektora szkoły.
 9. W przypadku ciągłych naruszeń postanowień Statutu Rada Pedagogiczna może zobowiązać dyrektora szkoły do złożenia wniosku do Śląskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły (zgodnie z obowiązującymi przepisami o systemie oświaty).
 10. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom ucznia).
 11. Odwołanie rozpatruje Rada Pedagogiczna w ciągu czternastu dni od daty złożenia podania, a dyrektor szkoły do trzech dni zobowiązany jest poinformować osoby wnoszące odwołanie o podjętej decyzji.

§10
Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

 1. Zadania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
  • 1.1. Nauczyciele:
   • 1.1.1. odbywają dyżury przed zajęciami do ich zakończenia zgodnie z harmonogramem i obowiązującym regulaminem dyżurów,
   • 1.1.2. sprowadzają uczniów do szatni po ich ostatniej godzinie lekcyjnej,
   • 1.1.3. przyjmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych ujętych w planie dydaktyczno - wychowawczym szkoły i planem zajęć pozalekcyjnych,
   • 1.1.4. sprawdzają listę obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzają to w dzienniku zajęć,
   • 1.1.5. organizują zajęcia poza terenem szkoły i wycieczki zgodnie z odrębnymi przepisami i regulaminem wycieczek oraz składają odpowiednią dokumentację do zatwierdzenia dyrektorowi na trzy dni robocze przed wyjazdem,
   • 1.1.6. przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść i wycieczek szkolnych,
   • 1.1.7. sprawują nadzór nad tym, kto wchodzi i przebywa na terenie szkoły.
  • 1.2. Pracownicy niepedagogiczni:
   • 1.2.1. mają obowiązek informowania o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dziecka,
   • 1.2.2. wspomagają nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów,
   • 1.2.3. sprawują nadzór nad tym, kto wchodzi i przebywa na terenie szkoły.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynek szkoły i teren wokół niej może zostać objęty monitoringiem wizyjnym.
  • 2.1. Jeżeli w szkole został zamontowany monitoring wizyjny, budynki szkolne oznacza się tabliczkami informacyjnymi "budynek monitorowany", "teren monitorowany".
  • 2.2. Jeżeli w szkole został zamontowany monitoring wizyjny, zostaje on zgłoszony do komendy policji.
  • 2.3. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione policji i innym instytucjom upoważnionym, tylko w uzasadnionych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz aktów wandalizmu.
  • 2.4. W celach dowodowych, po utrwaleniu obrazu nośnik zostaje opisany i zabezpieczony przed utratą lub zniszczeniem i przechowywany nie krócej niż 30 dni.
 3. Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole.
  • 3.1. Szkoła dba o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów sprawując opiekę nad uczniami oraz zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce.
  • 3.2. Wykonując zadania opiekuńcze wszyscy pracownicy szkoły ściśle respektują obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
  • 3.3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:
   • 3.3.1. podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący te zajęcia,
   • 3.3.2. podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed zajęciami - nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z odrębnym harmonogramem.
  • 3.4. Uczniowie przychodzący na zajęcia wcześniej niż 15 minut przed ich planowanym rozpoczęciem zobowiązani są do udania się do świetlicy szkolnej, gdzie zapewniona jest opieka.
  • 3.5. Na wszystkich zajęciach i wycieczkach szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele organizujący daną formę i kierownicy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole to także:
  • 4.1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wszystkimi zajęciami organizowanymi przez szkołę na jej terenie i poza,
  • 4.2. zapewnienie odpowiedniego wyposażenia, oświetlenia, wentylacji, ogrzewania pomieszczeń zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • 4.3. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały oraz organizowanie próbnych ewakuacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • 4.4. organizowanie szkoleń bhp dla pracowników i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli,
  • 4.5. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia wszystkich zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • 4.6. opracowywanie i przestrzeganie szczegółowych procedur postępowania w sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole.
 5. Zasady odbywania dyżurów nauczycielskich.
  • 5.1. Dyżur rozpoczyna się z dzwonkiem na przerwę, a kończy po dzwonku na lekcję.
  • 5.2. Opuszczenie dyżuru dozwolone jest w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po uprzednim powiadomieniu innego nauczyciela pełniącego wspólny dyżur.
  • 5.3. Dyżur należy pełnić aktywnie, pamiętając, że jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
  • 5.4. Za nieobecnych nauczycieli sporządza się zastępstwa na dyżurach w księdze zastępstw.
  • 5.5. Z zapisami w księdze zastępstw nauczyciele zobowiązani są zapoznać się na bieżąco i potwierdzać własnoręcznym podpisem informacje dotyczące osobiście nauczyciela, jak również klasy, której jest wychowawcą.

§11
Zasady rekrutacji uczniów

 1. Do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły, zamieszkałe w obwodzie tej szkoły lub poza obwodem za zgodą dyrektora.
 2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.
 3. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie za zgodą dyrektora szkoły mogą spełniać obowiązek szkolny poza szkołą.
 4. Dyrektor szkoły może odroczyć obowiązek szkolny dziecka w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami na podstawie opinii nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 5. W latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
  • 5.1. Dyrektor może przyjąć dziecko z obwodu szkoły, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte opieką wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się, w przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 6. Dyrektor może przyjąć dziecko spoza obwodu szkoły, jeżeli jest miejsce w zespole klasowym i w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka.
 7. Do oddziałów integracyjnych przyjmowane są dzieci niepełnosprawne na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.
 8. Zasady rekrutacji uczniów do klasy integracyjnej:
  • 8.1. do klas integracyjnych dzieci przyjmowane są na pisemną prośbę rodziców,
  • 8.2. o przyjęciu dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych decyduje zespół orzekający w składzie: dyrektor lub wicedyrektor, psycholog, logopeda, pedagog specjalny,
  • 8.3. podstawę do podjęcia decyzji przez zespół orzekający stanowią: pisemna prośba rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły z załączoną dokumentacją medyczną, orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej zawierające kwalifikacje dziecka do kształcenia w systemie integracyjnym, opinia z przedszkola lub szkoły, do którego dziecko uczęszczało,
  • 8.4. terminy składania dokumentacji:
   • 8.4.1. zgłoszenie dziecka do szkoły do końca marca,
   • 8.4.2. złożenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i obowiązującej dokumentacji do 30 kwietnia,
   • 8.4.3. szkoła ogłasza listy dzieci niepełnosprawnych zakwalifikowanych do klas integracyjnych do końca czerwca,
  • 8.5. Do klas integracyjnych przyjmowane są dzieci z następującymi niepełnosprawnościami:
   • 8.5.1. z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim,
   • 8.5.2. z uszkodzeniami motorycznymi,
   • 8.5.3. z autyzmem,
   • 8.5.4. z zaburzeniami mowy,
   • 8.5.5. z zaburzeniami sprzężonymi,
   • 8.5.6. z ubytkiem słuchu w stopniu lekkim,
   • 8.5.7. z ubytkiem słuchu w stopniu umiarkowanym - mowa opanowana w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się, wymagane aparaty słuchowe,
   • 8.5.8. z niedowidzeniem, u których wada wzroku jest stała i nie pogarsza się.
 9. Rekrutacja dzieci zdrowych do klas integracyjnych jest poprzedzona:
  • 9.1. spotkaniem ogólnym rodziców z dyrektorem i wychowawcami, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem,
  • 9.2. rozmową indywidualną dyrektora z rodzicami dziecka,
  • 9.3. wyrażeniem pisemnej zgody przez rodziców na uczęszczanie ich dziecka do klasy integracyjnej,
  • 9.4. w trakcie roku szkolnego, przyjmowanie uczniów do klas odbywa się po wnikliwym rozeznaniu sytuacji dziecka i konsultacji Zespołu ds. Integracji.
 10. Kryteria przyjmowania uczniów niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego:
  • 10.1. stopień usprawnienia fizycznego umożliwiający wykonywanie czynności samoobsługowych, podejmowanie wysiłku i wykonywanie powierzonych zadań,
  • 10.2. poziom uspołecznienia umożliwiający kształtowanie poprawnych relacji z grupą rówieśniczą, umiejętność współdziałania w czasie zabawy i nauki, reagowanie na polecenia kierujące jego zachowaniem.

§12
Prawa, przywileje i obowiązki uczniów

Prawa ucznia

 1. W Szkole przestrzega się postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń Szkoły ma prawo do:
  • 2.1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • 2.2. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  • 2.3. właściwej i bezstronnej postawy wobec dziecka zdolnego, tolerancji dla jego odmienności i ewentualnej nietypowości w zachowaniu,
  • 2.4. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  • 2.5. ochrony i poszanowania jego godności,
  • 2.6. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • 2.7. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
  • 2.8. wolności od poniżającego traktowania i karania,
  • 2.9. równego traktowania wobec prawa i zasad obowiązujących w szkole,
  • 2.10. informacji,
  • 2.11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
  • 2.12. pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności w nauce, w formie zajęć dodatkowych,
  • 2.13. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
  • 2.14. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
  • 2.15. korzystania z pomocy socjalnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • 2.16. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oraz pomocy w przygotowaniu do konkursów i zawodów,
  • 2.17. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, w szczególności:
   • 2.17.1. uczeń ma prawo znać na bieżąco swoje oceny, na 7 dni przed klasyfikacją uczeń winien być zapoznany z proponowanymi ocenami półrocznymi,
   • 2.17.2. w przypadku oceny niedostatecznej pisemna informacja winna dotrzeć również do rodziców lub opiekunów ucznia i być przez nich potwierdzona podpisem na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
   • 2.17.3. pisemny sprawdzian może być jeden w ciągu dnia i nie więcej niż dwa razy w tygodniu,
   • 2.17.4. przez pisemny sprawdzian należy rozumieć test lub zadanie pisemne obejmujące swoim zakresem więcej niż trzy ostatnie lekcje, za kartkówkę - test lub zadanie pisemne obejmujące swoim zakresem nie więcej niż trzy ostatnie lekcje,
  • 2.18. zgłaszania uwag, wniosków i postulatów dotyczących spraw szkoły i młodzieży za pośrednictwem samorządów klasowych, samorządu uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga szkolnego,
  • 2.19. wypoczynku, czasu wolnego i rozrywki,
  • 2.20. uczeń z orzeczeniem do kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych ma prawo korzystać z podręczników dostosowanych do jego potrzeb i możliwości.
 3. Składanie skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
  • 3.1. Skargi mogą składać:
   • 3.1.1. uczeń do samorządu uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,
   • 3.1.2. rodzic (prawny opiekun) do wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,
   • 3.1.3. wychowawca do pedagoga, dyrektora szkoły,
   • 3.1.4. pedagog do dyrektora szkoły,
   • 3.1.5. członkowie samorządu uczniowskiego do opiekuna samorządu, pedagoga, dyrektora szkoły.
  • 3.2. Składanie skarg odbywa się w formie:
   • 3.2.1. ustnej (organy odwoławcze sporządzają notatkę z przeprowadzonej rozmowy),
   • 3.2.2. pisemnej.
  • 3.3. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia.
   • 3.3.1. Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły (wicedyrektor), pedagog, wychowawca klasy, opiekun samorządu uczniowskiego,
   • 3.3.2. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
   • 3.3.3. Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi.
   • 3.3.4. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

Przywileje ucznia

 1. Uczeń ma przywilej:
  • 4.1. "Szczęśliwego numeru", który jest przywilejem zwalniający jednego ucznia w każdej klasie, mającego wylosowany numer taki sam jak pozycja w dzienniku lekcyjnym, od oceny niedostatecznej i odpytywania. Posiadacz "szczęśliwego numeru" nie jest zwalniany z uczenia się i aktywności na lekcjach.
  • 4.2. Udziału w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej i samorządowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami.
  • 4.3. Uczestnictwa w pracach organizacji działających na terenie szkoły.
  • 4.4. Korzystania ze szkolnej oferty zajęć pozalekcyjnych, zajęć realizowanych w ramach programów oraz pomieszczeń szkoły i sprzętu jakim dysponuje szkoła.
  • 4.5. Uzyskania dodatkowej pomocy w nauce, w terminach uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza jeżeli uczeń napotkał na trudności w opanowaniu materiału.
  • 4.6. Uczestnictwa w wycieczkach turystycznych i przedmiotowych.
  • 4.7. Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach i imprezach.
  • 4.8. Pełnienia odpowiedzialnych funkcji w szkole: opieka nad radiowęzłem, sprzętem audiowizualnym, zwierzętami.
  • 4.9. Pełnienia dyżuru szkolnego.
  • 4.10. Korzystanie z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej.

Obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma obowiązek:
  • 5.1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, właściwego przygotowywania się do zajęć, a w szczególności odrabiania zadanych prac, przynoszenia podręczników, zeszytów i materiałów wskazanych przez nauczyciela,
  • 5.2. właściwego zachowania umożliwiającego sobie i innym pełny udział w zajęciach,
  • 5.3. przestrzegania norm i zasad powszechnie uznanych i obowiązujących w życiu społecznym,
  • 5.4. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
  • 5.5. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  • 5.6. usprawiedliwiania swojej nieobecności w szkole w formie pisemnej informacji rodziców, opiekunów prawnych bądź upoważnionej osoby o przyczynie nieobecności; gdy usprawiedliwienie zostanie dostarczone po wyznaczonym terminie, jego treść jest niezgodna ze stwierdzonym stanem faktycznym lub nie podpisała go właściwa osoba, może ono nie zostać uznane,
   • 5.6.1. uczeń może uzyskać zwolnienie w trakcie zajęć lekcyjnych na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców,
   • 5.6.2. uczeń delegowany na zajęcia pozaszkolne może być zwolniony z zajęć szkolnych na podstawie wcześniejszego zgłoszenia o delegacji,
   • 5.6.3. uzupełnić zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach z powodu udziału w zawodach sportowych i innych imprezach szkolnych,
   • 5.6.4. nieobecność ucznia delegowanego nie może ujemnie wpływać na frekwencję klasy,
  • 5.7. uzupełnienia wiadomości po dłuższej nieobecności w szkole spowodowanej chorobą w ciągu 7 dni,
  • 5.8. pozostawienia na czas nauki obuwia w worku i okrycia zewnętrznego w przydzielonej mu szatni,
  • 5.9. noszenia w budynku szkolnym odpowiedniego obuwia zmiennego; obuwie zmienne może być pozostawione w szatni w odpowiednim worku,
  • 5.10. noszenia na co dzień estetycznego stroju, który nie może odbiegać od ogólnie przyjętych norm, a w szczególności nie może: przeszkadzać w koncentracji na lekcjach, wzbudzać uczucia agresji, obrażać uczucia religijne i zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu ucznia i jego kolegów,
  • 5.11. noszenia podczas uroczystości szkolnych i sprawdzianu klas szóstych stroju galowego: dziewczęta białej bluzki i granatowej/czarnej spódnicy, chłopcy białej koszuli i granatowych/czarnych spodni,
  • 5.12. przestrzegania zakazu malowania paznokci, farbowania włosów i noszenia symboli świadczących o przynależności do jakichkolwiek subkultur,
  • 5.13. przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć; w razie naruszenia zakazu nauczyciel może odebrać telefon, po wcześniejszym wyjęciu karty SIM przez ucznia; uczeń otrzymuje upomnienie, a telefon odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

§13

Szkoła realizuje zadania wynikające z prowadzonej działalności oraz realizuje politykę zatrudnienia i plan płac w granicach rocznego planu finansowego obejmującego dochody i wydatki stanowiące koszty działalności, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem gminy.

§14

 1. Szkoła stosuje zasady gospodarki finansowej obowiązujące dla jednostek budżetowych.
 2. Szkoła zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez gminę i zapewnia jego prawidłową eksploatację.
 3. Szkoła posiada odrębny rachunek bankowy.

§15

 1. Zasady wynagradzania nauczycieli ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.
 2. Art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r., nr 50, poz. 398).
 4. Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach.

§16

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§17

Szkoła posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§18

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§19

Zmiany w Statucie wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej. Mogą one być dokonane tylko w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o systemie oświaty. Statut może zawierać załączniki.

Załącznik nr 1 do Statutu

Szczegółowe warunki i zasady oceniania wewnątrzszkolnego uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach

Dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (704 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Teresa Samulak, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki, ul. Paderewskiego 5, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 73 63, e-mail: sp1.ledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.09.29
Data udostępnienia: 2014.09.29 19:15:52
Liczba odwiedzin strony: 11723 (ostatnie odwiedziny 2024.02.23 14:09:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny