Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Szkoła Podstawowa nr 3
adres: ul. Hołdunowska 13, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 216 75 24
e-mail: sp3ruberga@op.pl
dyrektor: mgr Małgorzata Szeligiewicz

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach jest jednostką budżetową gminy miejskiej Lędziny. Podstawowe cele pracy szkoły wynikają z zapisów ustawy o systemie oświaty. Szkoła obejmuje realizacją obowiązku szkolnego dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia zamieszkałe na terenie dzielnic: Hołdunów, osiedle Centrum I i II, Smardzowice, Gwarków, Świniowy, Ratusz, Domki Fińskie.

Szkoła jest placówką publiczną finansowaną w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Szkołą kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Lędziny jako organem prowadzącym szkołę. Odpowiedzialność za całość procesu dydaktycznego jest ponoszona przed Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach jako jednostkę nadzoru pedagogicznego.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Kompetencje i obowiązki organów szkoły zostały określone w statucie placówki. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

Do głównych zadań szkoły należy:

 • umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • umożliwienie absolwentowi podjęcie nauki w dowolnie wybranym gimnazjum,
 • kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
 • umożliwienie rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów,
 • zapewnienie nauki religii lub etyki,
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej uczniom,
 • nadzorowanie realizacji obowiązku nauki zgodnie z wymogami ustawy.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Małgorzata Szeligiewicz, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 75 24, e-mail: sp3ruberga@op.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.09.09
Data udostępnienia: 2013.09.09 22:25:26
Liczba odwiedzin strony: 17876 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 09:23:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny