Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach

Tekst jednolity od dnia 14.03.2011

§1
Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga w Lędzinach, zwana dalej "Szkołą", jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian.
 2. Siedzibą Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga jest budynek mieszczący się w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 13.
 3. Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej (duża i mała) o treści: "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. J.CH. RUBERGA W LĘDZINACH" oraz podłużnej pieczęci nagłówkowej o treści: "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. J.Ch. Ruberga 43-143 Lędziny, ul. Hołdunowska 13, tel. (0 32) 216-75-24, NIP 646-24-85-845, Reg. 000725890".
 4. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Lędziny.
 5. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator w Katowicach.
 6. Szkoła jest gminną jednostką budżetową.
 7. Do obwodu szkoły wchodzi obszar: Ananasowa, B. Chrobrego, Betonowa, Botaniczna, Dębowa, Dobra, Działkowców, Ekonomiczna, Fredry, Gajowa, Grunwaldzka, Gwarków, Hołdunowska, Kilińskiego, Kopalniana, Kordiana, Kraszewskiego, Kwiatowa, 25-lecia, 30-lecia, Lewandowskiej, Lędzińska do nr 54,Ławecka, Mickiewicza, Miła, Murckowska, Owocowa, Palmowa, Podmiejska nr parzyste, Pogodna, Pokoju do nr 48, Poziomkowa, Przodowników, Radosna, Ratusz (Samorządowa), Reymonta, Różana, Ruberga, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Storczyków, Szewczyka, Traugutta, Tyszki, Ułańska, Wandy, Waryńskiego, Zacisze, Żeromskiego.

§2
Cele i zadania szkoły

 1. Celem Szkoły jest:
  1. wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, dbanie o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny,
  2. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów,
  3. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
  4. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

§3

 1. Do zadań szkoły należy w szczególności:
  1. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim; w tym dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów,
  2. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  3. wszechstronne przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji,
  4. wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,
  5. edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
  6. kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej,
  7. kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;
  8. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji,
  9. podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
 2. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez:
  1. szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględnia wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
  2. program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym,
  3. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.
 3. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy i program profilaktyki tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

§4

 1. Cele i zadania Szkoły realizowane są w dwóch etapach edukacyjnych:
  1. I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna),
  2. II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej.

§5

 1. Sposób wykonywania zadań szkoły:
  1. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
  2. organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych,
  3. otaczanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej przy współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej,
  4. umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, regionalnej i religijnej,
  5. utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
  6. opieka nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych sprawowana przez nauczycieli prowadzących zajęcia lub osoby uprawnione przez dyrektora,
  7. integracja wiedzy w zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizację kształcenia zintegrowanego i edukacji wczesnoszkolnej w pierwszym etapie edukacyjnym kl. I-III oraz kształcenie z zastosowaniem ścieżek edukacyjnych w drugim etapie edukacyjnym obejmującym kl. IV- VI,
  8. organizowanie nauki religii lub etyki na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), zgodnie z odrębnymi przepisami,
  9. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi placówkami specjalistycznymi,
  10. opieka nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych sprawowana przez nauczycieli prowadzących zajęcia lub osoby uprawnione przez dyrektora,
  11. omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz egzaminu na kartę rowerową,
  12. zapewnienie zajęć na basenie w ramach lekcji wychowania fizycznego w miarę posiadanych przez organ prowadzący środków finansowych,
  13. opieka nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych sprawowana przez nauczycieli zgodnie z regulaminem i przyjętym harmonogramem dyżurów, ustalanym na każdy rok szkolny,
  14. opieka nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z regulaminem wycieczek i przepisami BHP,
  15. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom klas I-III, a w szczególnych przypadkach uczniom klas IV-VI,
  16. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o zbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
  17. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, poprzez stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, zajęciach z różnych przedmiotów,
  18. kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
  19. tworzenie warunków umożliwiających uczniom opanowanie wiedzy przewidzianej programem nauczania oraz zdobycie podstawowych umiejętności samokształcenia, zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, korzystania z różnych źródeł informacji, zbierania i analizowania danych, rozwiązywania problemów oraz przyjęcia odpowiedzialności za własne kształcenie,
  20. organizowanie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, wynikających z potrzeby utrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, poczucia dumy z bogactwa historycznego i kulturowego własnego miasta i regionu, umiejętności korzystania z dóbr kultury oraz ich współtworzenia, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i Świata,
  21. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
  22. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających zdobycie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami uczniów oraz ich dalszego kształcenia, w zakresie wykraczającym poza program obowiązkowych przedmiotów nauczania, realizując indywidualne programy nauczania,
  23. podejmowanie działań organizacyjnych ułatwiających uczniom zaopatrzenie w podręczniki, w szczególności działania ułatwiające obrót używanymi podręcznikami,
  24. przygotowanie uczniów do aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie w Polsce i w Europie poprzez umiejętność współpracy w zespole, demonstrowanie solidarności,
  25. zapewnienie uczniom nieodpłatnego dostępu do Internetu na terenie szkoły,
  26. zainstalowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju moralnego i psychicznego uczniom oraz bieżącą aktualizację programów blokujących dostęp do treści szkodliwych dla zdrowia ucznia,
  27. organizowanie zajęć nadobowiązkowych, wynikających z zainteresowań uczniów,
  28. umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym realizowania indywidualnych programów nauczania,
  29. zagwarantowanie uczestnictwa w zajęciach nadobowiązkowych na zasadach pełnej dobrowolności. Treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej są realizowane w ramach zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie". Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na w/w zajęcia, chyba że ich rodzice prawni opiekunowie zgłoszą w formie pisemnej dyrektorowi szkoły rezygnację z udziału w nich do 10 września każdego roku szkolnego.

§6
Zespoły nauczycielskie

 1. Nauczyciele pracują w zespołach:
  1. Wychowawczym,
  2. Profilaktycznym,
  3. Statutowym,
  4. Naprawczym po sprawdzianie klas VI i analizy wyników nauczania,
  5. Ewaluacji wewnętrznej,
  6. Promocji szkoły,
  7. Sportowo-artystycznym,
  8. Matematyczno-przyrodniczym,
  9. Humanistycznym,
  10. Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / nauczania zintegrowanego,
  11. Nauczycieli języków obcych,
  12. Programu "Socrates - Comenius"
  13. Wyposażenia uczniów w pomoce i podręczniki szkolne,
  14. WSO,
  15. Kierowniczym.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Przewodniczącym zespołu może być każdy nauczyciel szkoły, z tym że w pierwszej kolejności dyrektor rozpatruje kandydaturę wychowawcy klasy.
 4. Zmiana przewodniczącego zespołu o którym mowa w ust. 2 i 3 może nastąpić:
  1. na uzasadniony wniosek (pisemny) nauczyciela kierującego zespołem,
  2. z inicjatywy dyrektora szkoły na skutek niewywiązywania się przez nauczyciela, któremu powierzono kierowanie zespołem w sposób należyty z powierzonych obowiązków.
 5. Zadaniami organizacyjnymi zespołów są:
  1. wybór i przedstawienie dyrektorowi kandydata na przewodniczącego,
  2. opracowanie regulaminu pracy zespołu i przedstawienie go dyrektorowi szkoły,
  3. opracowanie planu (harmonogramu) pracy zespołu.
 6. Zadaniami programowymi zespołów są:
  1. przygotowanie zestawu programów nauczania oraz podręczników zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurą szkolną,
  2. nauczyciel przedstawia program nauczania dyrektorowi szkoły wg trybu:
   1. proponowane programy są analizowane przez nauczycieli indywidualnie oraz w zespole nauczycieli, co potwierdza stosowny zapis w protokole zebrania,
   2. zespół nauczycieli klas I-VI wydaje opinię o programie zgodnie z par. 4.1 rozporządzenia MEN. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów dla których jest przeznaczony,
   3. nauczyciel wypełnia wniosek i wraz z programem oraz opinią wydaną przez zespół nauczycieli przedkłada dyrektorowi szkoły w celu dopuszczenia do użytku w tej szkole w terminie do 30 maja,
   4. ewaluacja realizowanych programów, tak aby można było modyfikować program po każdym roku pracy oraz prawidłowo wybrać programy na lata następne,
  3. nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN. Decyzja nauczyciela winna być poprzedzona analizą podręczników przez nauczycieli. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły wybrany podręcznik do dnia 30 maja (do wiadomości publicznej - rokrocznie do 15 czerwca).
 7. Współtworzenie z wychowawcą klasy planu wychowawczego w oparciu o założenia programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.
 8. Analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i zachowaniu (nie rzadziej niż 2 razy w półroczu) oraz wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów:
  1. diagnoza wstępna (rozpoznawanie problemów), wymiana informacji i spostrzeżeń,
  2. opracowanie planu i harmonogramu działań: dalsza obserwacja, rozmowy z uczniem, z rodzicami, budowanie motywacji do kontaktu z poradnią,
  3. ustalenie form i metod pracy; indywidualizacja procesu kształcenia,
  4. zorganizowanie dostępnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  5. interpretacja opinii i orzeczeń,
  6. dostosowanie wymagań edukacyjnych lub innych sposobów realizacji zaleceń z opinii. Wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  7. wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w statucie szkoły, analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy.
 9. Udział w przygotowaniu klasyfikacji uczniów:
  1. analiza tzw. "zagrożeń" ocenami niedostatecznymi i naganną zachowania - ustalenie form i metod pracy z uczniem,
  2. wyrażanie opinii na temat klasyfikacyjnych ocen zachowania wg trybu określonego w szkole.
 10. Wykonywanie działań zgodnie z harmonogramem ewaluacji wewnętrznej, wynikającej z nadzoru pedagogicznego.
 11. Gromadzenie, porządkowanie i ocena danych dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 12. Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez różne formy samokształcenia, wspieranie nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.
 13. Współpraca przy tworzeniu planów wynikowych, programów własnych, organizowaniu i wdrażaniu innowacji pedagogicznych.
 14. Ustalenie harmonogramu imprez szkolnych, konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz zawodów sportowych na dany rok szkolny.
 15. Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych na koniec szkoły podstawowej.
 16. Przeprowadzenie semestralnych i rocznych testów kompetencji w klasach I-V i sprawdzianu próbnego w klasach VI oraz analiza wyników tych badań.
 17. Opracowanie i wdrożenie programu naprawczego w oparciu o analizę wyników sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych oraz testów kompetencji w klasach I-V.
 18. Wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 19. Wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w statucie szkoły, analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy.
 20. Zapoznanie uczniów, nauczycieli i rodziców z WSO oraz kontrola zgodności zapisów w klasowych zeszytach uwag.
 21. Bieżące analizowanie zachowania uczniów.
 22. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania i coroczne zmiany w zapisach.
 23. Dyrektor szkoły może tworzyć inne zespoły, w tym zespoły problemowo-zadaniowe - szczegółowe zadania zespołu określa dyrektor szkoły w chwili ich powołania.

§7
Działalność innowacyjna

 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną według odrębnych przepisów.
 2. W przypadku prowadzenia przez szkołę działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej, rada pedagogiczna uchwali i dołączy do niniejszego statutu zasady jej organizacji.

§8
Zajęcia dodatkowe

 1. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 2. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
  1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego, psychologa,
  2. zapoznaniu rodziców (prawnych opiekunów) z formami pomocy i udzieleniu wskazówek do pracy z dzieckiem.
 3. Zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom z klas I-III, a w szczególnych przypadkach dzieciom z klas IV-VI.
 4. Zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez sponsorów.
 5. Zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych.

§9

Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, a w szczególności poprzez:

 1. Znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole.
 2. Znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
 3. Uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
 5. Wyrażanie i przekazywanie organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 6. Wybór do Rady Rodziców swych delegatów mających prawo do wyrażania opinii i zgłaszania wniosków na temat procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz warunków bytowych dzieci.
 7. Wspólne działania w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych.
 8. Możliwość anonimowego wypowiedzenia się (za pomocą ankiet) na temat pracy szkoły i wskazania pożądanych kierunków jej rozwoju.

§10

 1. Program wychowawczy szkoły i Program profilaktyki jest uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Program wychowawczy szkoły i Program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, w którym znajduje się szkoła.

§11
Organy Szkoły

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor Szkoły,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Samorząd Uczniowski,
  4. Rada Rodziców.

§12

 1. Dyrektor Szkoły:
  1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny w ramach którego we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze:
   1. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły,
   2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,
  4. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia zawodowego i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego,
  5. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
  6. przedstawia do 31 sierpnia każdego roku radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z nadzoru (nie rzadziej niż 2 razy w roku) oraz informacje o działalności szkoły,
  7. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
  8. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami szkoły,
  9. co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy,
  10. przedkłada radzie rodziców i radzie pedagogicznej do zaopiniowania plan finansowy szkoły,
  11. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły w sposób celowy i oszczędny,
  12. ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków określonych w planie, o którym mowa w pkt 8 i 9,
  13. zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 2. Dyrektor szkoły wykonuje czynności:
  1. z zakresu prawa pracy w stosunku do nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
  2. z zakresu awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole,
  3. z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
 3. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczycieli szkoły.
 4. Powierza nauczycielowi stanowisko kierownicze i odwołuje z niego na zasadach określonych w art. 37 i 38 ustawy o systemie oświaty.
 5. Wyraża zgodę na podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w trybie określonym w art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
 6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 7. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu.
 8. Wydaje decyzje administracyjne w określonych przepisami sprawach.
 9. W wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.
 10. Podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 11. Opracowuje szkolny zestaw programów nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 12. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
 13. Opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacyjny, i zasięga opinii rady pedagogicznej na ten temat.
 14. Określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 15. Dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 16. Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze.
 17. Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych.
 18. Współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania.
 19. Dyrektor szkoły realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§13
Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, pedagog szkolny, bibliotekarz i wychowawcy świetlicy szkolnej. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodnie z art. 43 ust. ustawy o systemie oświaty.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zasady organizowania zebrań określa regulamin rady pedagogicznej.
 7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 9. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. Zatwierdzenie planu pracy szkoły po zaopiniowaniu go przez Radę Rodziców.
  2. Opracowanie szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.
  3. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
  4. Podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji programów autorskich w szkole.
  5. Ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  6. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca.
  7. Podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia uczniów.
 11. W przypadku rozpatrywania wniosków o przeniesienie ucznia do innej szkoły każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
 12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  2. Projekt planu finansowego szkoły.
  3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
  4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  5. Propozycję kandydatury na wicedyrektora szkoły przedstawioną przez dyrektora szkoły.
 13. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 14. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 15. W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 16. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 17. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 18. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej aby nie naruszyć dobra osobistego uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 19. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

§14
Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty.
  1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
  2. W wyborach, o których mowa w ust.1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
  3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do rady rodziców szkoły,
  3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 4. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządowym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
 5. Rada rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin Rady Rodziców.
 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
   1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
   2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
  2. opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  4. wyraża zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji.
 7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit  a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną
 8. Do uprawnień Rady Rodziców należy:
  1. współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
  2. udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu,
  3. występowanie do dyrektora w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
  4. wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienia opinii nie wstrzymuje postępowania,
  5. delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły i inne,
  6. Rada Rodziców jako organizacja wewnątrzszkolna prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu i uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
 9. Występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych.

§15
Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "samorządem".
 2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalany przez uczniów w równym, tajnym i powszechnym głosowaniu zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, który nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Samorząd przedstawia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. Prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
  2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
  3. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
  4. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
  5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
  6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
  7. Prawo do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
  8. Opiniuje program wychowawczy, program profilaktyczny, statut i regulaminy szkoły.
 5. Środki finansowe gromadzone przez samorząd w szkole znajdują się w dyspozycji wymienionych podmiotów na zasadach ustalonych w regulaminach wewnętrznych.

§16
Zasady współpracy organów szkoły

 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzone i uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły.
 3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji
 4. Przewodniczący zapraszają się na zebrania organów z wyjątkiem tych posiedzeń Rady Pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnica rady zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
 5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w szkole
 6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 7. Wnioski i opinie są rozpatrywane zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków
 8. Przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich działalności.
 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w §17 niniejszego statutu.

§17
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

 1. W przypadku sporu między organami szkoły:
  1. Dyrektor Szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej,
  2. Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,
  3. Dyrektor Szkoły podejmuje działania na pisemny wniosek któregoś z organów - strony sporu,
  4. O wynikach mediacji i swoim stanowisku Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze,
  5. W razie braku satysfakcji z wyników mediacji prowadzonej przez dyrektora strony delegują przewodniczących organów oraz po 2 swoich przedstawicieli do wypracowania porozumienia.
 2. W przypadku sporu miedzy organami szkoły w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny:
  1. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po dwóch przedstawicieli organów szkoły, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole,
  2. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania,
  3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygniecie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne,
  4. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może wykluczyć przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z udziału w mediacjach.

§18
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

 1. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 2. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:
  1. przygotowuje projekty: tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, przydziału czynności dla nauczycieli klas I-VI, planu pracy szkoły oraz kieruje zespołem nauczycieli odpowiedzialnym za ustalanie dyżurów nauczycielskich,
  2. opracowuje informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,
  3. organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej,
  4. współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz z upoważnienia dyrektora z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  5. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zapewniając pomoc w realizacji ich zadań,
  6. kontroluje prawidłowość realizacji planów pracy nauczycieli,
  7. nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
  8. dba o prawidłowe funkcjonowanie świetlicy szkolnej,
  9. nadzoruje okresowe prowadzenie inwentaryzacji majątku szkolnego.
 3. Wicedyrektor dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, między innymi o:
  1. poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  2. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
  3. prawidłowe funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego,
  4. zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
  5. prawidłowe funkcjonowanie szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru.
 4. Wicedyrektor uprawniony jest do:
  1. wnioskowania do dyrektora w sprawie wyróżnień, kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,
  2. formułowanie projektów oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli,
  3. używania pieczątki osobowej i podpisywania pism, których treść jest zgodna zakresem jego zadań i kompetencji,
  4. Wicedyrektor zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności,
  5. Wicedyrektor wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły,
  6. Wicedyrektor szkoły jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły.

§19
Zadania wychowawcy

 1. Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy należy:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia społecznego.
  2. opracowanie rocznego planu pracy wychowawczej zgodnego z Programem wychowawczym szkoły i Programem profilaktyki, uwzględniający diagnozę problemów i potrzeb uczniów oraz zespołu oraz wdraża opracowany plan pracy wychowawczej po uzgodnieniu go z rodzicami uczniów,
  3. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie), koordynowanie ich działalności wychowawczej w celu wdrażania jednolitego oddziaływania wychowawczego, organizowanie opieki nad uczniami mającymi trudności w uczeniu się lub funkcjonowaniu w grupie,
  4. współpracowanie z rodzicami uczniów, oddziałową radą rodziców, systematycznie informowanie o ich wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy (grupy),
  5. współdziałanie z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą oraz innymi osobami i placówkami w celu uzyskiwania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz doradztwa dla ich rodziców,
  6. podejmowanie działania na rzecz integracji zespołu klasowego,
  7. organizowanie uczestnictwa klasy (grupy) w życiu szkoły ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania samorządności uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela, wychowawcy należy:
  1. poinformowanie uczniów i rodziców o zasadach oceniania określonych w Statucie szkoły, w tym szczególnie o zasadach oceniania zachowania,
  2. ustalenie oceny zachowania zgodnie z zasadami określonymi w Statucie,
  3. poinformowanie w ustalonym terminie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych,
  4. rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów danej klasy (grupy), a następnie, przy współpracy nauczycieli uczących oraz specjalistów, zaspokajanie tych potrzeb lub niwelowanie trudności,
  5. zapoznanie uczniów z zapisami statutu szkoły, nauczanie o prawach człowieka,
  6. organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych wspierających ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami,
  7. rozpatrywanie odwołań od kar określonych w statucie szkoły,
  8. prowadzenie zebrań z rodzicami uczniów klasy wychowawczej, przekazywanie im wszelkich istotnych informacji na temat uczniów, klasy i szkoły, dbałość o prawidłowy obieg informacji,
  9. podejmowanie działań w celu zachowania ochrony danych osobowych ucznia i jego rodziny,
  10. przygotowanie wynikowych planów nauczania, rozkładów materiału, które zawierają ogólne treści programowe, formułują zakres umiejętności, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych zgodny ze szczegółowymi zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
  11. miesięczne rozliczanie frekwencji swoich wychowanków i gromadzenie usprawiedliwień w kopercie lub koszulce foliowej znajdującej się w dzienniku,
  12. wybór środków dydaktycznych oraz innych pomocy naukowych i ponoszenie odpowiedzialności za ten wybór,
  13. składanie pisemnych oświadczenie, że wybrany program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym oraz zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia,
  14. dokumentowanie realizacji podstawy programowej według zasad określonych przez dyrektora szkoły,
  15. prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły oraz godziny przeznaczone na zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych w wymiarze 1 godziny od 1 września 2009 r. i 2 godziny od 1 września 2010 r. Nauczyciel dokumentuje realizację w/w zajęć w dzienniku zajęć pozalekcyjnych,
  16. prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu:
   1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych,
   2. w kl. I-III - obserwację i testy psychologiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
   3. uczestniczenie w pracach zespołu powoływanego przez dyrektora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   4. prowadzenie karty indywidualnych potrzeb zgodnie z odrębnymi przepisami,
   5. opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uprawnienia nauczyciela, wychowawcy:
  1. współdecyduje z samorządem klasy (grupy) i rodzicami uczniów o programie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
  2. ma prawo do uzyskania w swej pracy pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej od kierownictwa szkoły i instytucji wspomagających szkołę,
  3. ma prawo do wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do odpowiednich organów, zapoznania się z opiniami, orzeczeniami poradni oraz lekarzy dotyczącymi uczniów, mającymi wpływ na jego funkcjonowanie w szkole,
  4. w indywidualnych przypadkach ustala formy, terminy i minimalną częstotliwość kontaktów wychowawcy i innych nauczycieli z rodzicami ucznia,
  5. ma prawo żądania od rodziców oraz innych osób istotnych informacji oraz oświadczeń woli, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. ma prawo do dodatku funkcyjnego zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.
 4. Wychowawca ponosi odpowiedzialność służbową przed dyrektorem szkoły za:
  1. realizowanie celów wychowania i profilaktyki w swojej klasie (grupie) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół realizacji programu wychowawczego klasy i szkoły,
  2. organizację opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,
  3. prawidłowość prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentacji uczniowskiej swojej klasy, a w szczególności: dziennik lekcyjny, listy obecności rodziców na zebraniach, protokoły zebrań z rodzicami, notatki rozmów telefonicznych z rodzicami w celu udokumentowania kontaktu,
  4. prawidłowy oraz terminowy przypływ informacji pomiędzy szkołą a uczniem i rodzicami ucznia.
 5. Nauczyciel ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

§20
Pracownicy niepedagogiczni

 1. Mają obowiązek informowania o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dziecka, natychmiastowego reagowania na wszelkie przejawy zachowania stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczniów i informowania o tym nauczycieli.
 2. Wspomagają nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów.
 3. Sprawują nadzór nad tym, kto wchodzi i przebywa na terenie szkoły.
 4. Szczegółowy zakres zadań pracowników administracji i obsługi określa dyrektor szkoły w przydziałach czynności dla tych pracowników.

§21
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. W szkole jest udzielana i organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizuje dyrektor szkoły.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, pedagog, logopeda i specjaliści zatrudnieni w szkole.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
  1. ucznia,
  2. rodziców ucznia,
  3. nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,
  4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  5. pomocy nauczyciela.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
  1. klas terapeutycznych,
  2. zajęć rozwijających uzdolnienia,
  3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
  5. socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
  6. porad i konsultacji.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 8. Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane dla ucznia ustala dyrektor.
 9. Dyrektor tworzy zespół składający się z nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem..
 10. Zespół planuje i koordynuje udzielanie uczniom w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Pracą zespołu koordynuje wyznaczona przez zespół osoba.
 12. Do zadań zespołu należy:
  1. ustalenie zakresu w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym szczególne uzdolnienia,
  2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy.
 13. Dyrektor niezwłocznie na piśmie informuje rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 14. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. O terminie spotkania zespołu dyrektor informuje rodziców ucznia.
 15. Zespól zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami.
 16. Zespół opracowuje i realizuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zgodnie z odrębnymi przepisami.
 17. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje dla ucznia plan działań wspierających zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w tej formie wchodzi od 01.09.2012 r.
 18. Pedagog szkolny:
  1. rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
  2. określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  3. organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z Programu wychowawczego szkoły i Programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  4. wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli wynikające z programu wychowawczego szkoły,
  5. działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 19. Psycholog szkolny:
  1. prowadzi badania i zadania diagnostyczne dotyczące uczniów, w tym diagnozuje potencjalne możliwości oraz wspiera mocne strony ucznia,
  2. diagnozuje sytuację wychowawczą w celu wspierania rozwoju ucznia, określa odpowiednie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działania profilaktyczne, mediacyjne i interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
  3. organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  4. minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnymi, pozaszkolnym ucznia,
  5. wspiera wychowawców klas oraz zespoły wychowawcze i inne zespoły problemowo-zadaniowe w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu wychowawczego szkoły.
 20. Do zadań pedagoga i psychologa należy ponadto:
  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
  2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym, pozaszkolnym uczniów,
  3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 21. Logopeda:
  1. diagnozuje oraz opracowuje indywidualne programy terapii,
  2. kształtuje umiejętność komunikacji u dzieci z zaburzeniami mowy,
  3. wspomaga proces usprawniania zaburzeń mowy,
  4. wspomaga ucznia w usuwaniu zaburzeń mowy,
  5. pracuje na rzecz poszanowania świadomości logopedycznej rodziców podczas konsultacji indywidualnych,
  6. pracuje na rzecz poszanowania świadomości logopedycznej pracowników pedagogicznych szkoły poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, konsultacji indywidualnych, przekazywanie metodyki pracy specjalistycznej w celu wykorzystania tych umiejętności podczas lekcji itp.,
  7. współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  8. kształtuje umiejętność posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.
 22. Do zadań logopedy należy ponadto:
  1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
  2. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
  3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

§22
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego (zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych).
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego (zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej).
 3. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej do kształcenia specjalnego w celu umożliwienia im jak najpełniejszego rozwoju i przystosowania się do życia w środowisku ludzi pełnosprawnych.
 4. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę szkolną.
 5. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, którym zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne i wiążą się z trudnościami szkolnymi (zajęcia prowadzi psycholog).
 6. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, wspomagające rozwój ucznia z niepełnosprawnością.

§23
Świetlica

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
 2. Świetlica jest utworzona, gdy liczba uczniów potrzebujących stałej formy opieki wynosić będzie co najmniej jedną grupę wychowawczą. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy. Liczba uczniów w grupie powinna wynosić 25 uczniów, w świetlicy liczącej jedną grupę wychowawczą liczba uczestników nie może być mniejsza niż 15 uczniów.
 3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnosprawnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający, sieroty, dzieci z rodzin zastępczych i dzieci nauczycielskie.
 4. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie deklaracji rodziców, którzy podają w nich czas swojej pracy zawodowej.
 5. Dni i godziny pracy świetlicy winny być dostosowane do godzin rozpoczynania i kończenia pracy rodziców.
 6. Do zadań świetlicy należy:
  1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenia warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej,
  2. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
  3. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
  4. stworzenie warunków uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kultury życia codziennego,
  5. upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
  6. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a w miarę możliwości z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.
 7. Do zadań wychowawcy świetlicy należy:
  1. prowadzenie rekrutacji uczniów do świetlicy,
  2. prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej,
  3. realizowanie zadań wychowawczo-opiekuńczych grupy świetlicowej zgodnie z zaplanowaną działalnością świetlicy szkolnej,
  4. współpraca z nauczycielami w celu osiągania wspólnych celów wychowawczych.
 8. Dokumentacja świetlicy:
  1. roczny plan pracy i comiesięczny każdego wychowawcy,
  2. dzienniki zajęć,
  3. karty zgłoszeń dzieci,
  4. regulamin świetlicy,
  5. zeszyt obecności na zajęciach,
  6. ramowy rozkład dnia.
 9. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
  1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku. Cena posiłku jest zmienna i zależna od cen towarów na rynku.
  2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.
  3. Pracownikami obsługi są: intendent, kucharka, pomoc kuchenna.
  4. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać nauczyciele i pracownicy szkoły.

§24
Biblioteka szkolna

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców.
 2. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
 3. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza są zgodne z potrzebami szkoły i w szczególności uwzględniają zadania w zakresie:
  1. Udostępniania książek i innych źródeł informacji.
  2. Tworzenia warunków do samokształcenia poprzez działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji.
  3. Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
  4. Organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 4. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 5. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:
  1. Kształcąco-wychowawczą poprzez:
   1. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
   2. przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
   3. kształcenie kultury czytelniczej,
   4. wdrażanie do poszanowania książki,
   5. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.
  2. Opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
   1. współdziałanie z nauczycielami,
   2. wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
   3. otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
   4. pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
  3. Kulturalno-rekreacyjną poprzez:
   • uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
 6. Kwalifikacje, normy zatrudnienia oraz prawa i obowiązki bibliotekarza regulują odrębne przepisy.
 7. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów szkoły według regulaminu.
 8. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
  1. gromadzenie i opracowanie zbiorów,
  2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę.
 9. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza.
  1. koordynowanie pracy w bibliotece:
   1. opracowanie rocznych planów działalności biblioteki,
   2. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
   3. projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,
   4. sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,
   5. odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki,
  2. praca pedagogiczna:
   1. gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,
   2. udostępnianie zbiorów,
   3. udzielanie informacji bibliotecznych,
   4. rozmowy z czytelnikami o książkach,
   5. poradnictwo w wyborach czytelniczych,
   6. udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
   7. udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,
   8. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,
   9. prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,
   10. organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
   11. dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,
   12. dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;
  3. praca organizacyjna:
   1. gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   2. opracowanie biblioteczne zbiorów,
   3. selekcja zbiorów i ich konserwacja,
   4. organizowanie warsztatu informacyjnego,
   5. wydzielenie księgozbioru podręcznego,
   6. prowadzenie katalogów,
   7. udostępnienie zbiorów;
  4. współpraca z rodzicami i instytucjami:
   1. w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów,
   2. bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.
 10. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne).
 11. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 12. W przypadku korzystania ze zbiorów bibliotecznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami mogą być stosowane do osób naruszających regulamin kary porządkowe. Rodzaje kar nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i muszą być zatwierdzone przez radę pedagogiczną szkoły.
 13. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:
  1. zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie;
  2. zapewnia środki finansowe;
  3. zarządza skontrum zbiorów;
  4. zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji;
  5. zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć;
  6. hospituje i ocenia pracę biblioteki.

§25

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem, w tym:
  1. sale lekcyjne,
  2. pracownie specjalistyczne (informatyczna),
  3. inne pomieszczenia do nauki przedmiotów,
  4. bibliotekę szkolną wraz z czytelnią,
  5. salę gimnastyczną, salkę korekcyjną,
  6. gabinet pielęgniarki szkolnej,
  7. szatnię,
  8. świetlicę i stołówkę,
  9. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
  10. gabinet pedagoga i psychologa szkolnego,
  11. gabinet logopedy.

§26
Organizacja pracy szkoły

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 4. W arkuszu organizacji szkoły podaje się w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mieli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 5. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 6. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy.
 7. Zmiany w arkuszu organizacyjnym wprowadzane są w formie aneksów.
 8. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VI.
 9. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie zintegrowanym i klasowo-lekcyjnym.
 10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie.
 11. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 12. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 13. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 30 uczniów. Minimalną i maksymalną liczbę uczniów ustala się po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 14. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
 15. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 16. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 i 26 uczniów podziału na grupy może dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§27
Bezpieczeństwo uczniów

 1. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom:
  1. odbywanie dyżurów nauczycielskich przed zajęciami i do ich zakończenia zgodnie z harmonogramem i obowiązującym regulaminem dyżurów /nauczyciel w tym czasie nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami, i innymi osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają w czynnym pełnieniu dyżuru,
  2. nie wolno pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym wicedyrektora szkoły,
  3. reagowanie na wszystkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach i inne),
  4. sprowadzanie uczniów klas I-III do szatni po ich ostatniej godzinie lekcyjnej przez nauczyciela prowadzącego ( przekazanie uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej),
  5. sprawdzenie przez wychowawców klas I-III, czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców,
  6. przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych ujętych w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły i planem zajęć pozalekcyjnych,
  7. przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania praw ucznia do pełnych przerw lekcyjnych,
  8. sprawdzanie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzanie tego w dzienniku zajęć,
  9. zapoznanie się i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w szkole,
  10. w razie wypadku udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i poinformowanie o zaistniałym wypadku dyrektora szkoły lub zastępcę, pielęgniarkę szkolną, społecznego inspektora pracy,
  11. nie wolno wypraszać z klasy ucznia utrudniającego prowadzenie zajęć,
  12. każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub wicedyrektora,
  13. zwolnienie ucznia z zajęć tylko na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) z adnotacją, że rodzic bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka. Zabrania się zwolnienia ucznia na podstawie rozmowy telefonicznej,
  14. w przypadku zdarzeń losowych (wypadek uczniowski, utrata przytomności, zagrożenie życia) szkoła wzywa karetkę, zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki szkolnej, dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela u którego zdarzenie miało miejsce lub który był świadkiem do czasu powierzenia go opiece lekarskiej,
  15. w sytuacji kiedy uczeń jest pod opieką pielęgniarki szkolnej i jest potrzeba zwolnienia ucznia do domu, nauczyciel opiekujący się tym uczniem dzwoni do rodziców, by ci odebrali swoje dziecko ze szkoły,
  16. w przypadku zaistnienia wypadku na wycieczce wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie (w razie wypadku należy zawiadomić dyrektora szkoły, rodziców, zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniom, którzy ulegli wypadkowi, sporządzić notatkę na miejscu wypadku z podpisami świadków, opiekunów, kierownika wycieczki),
  17. organizowanie zajęć poza terenem szkoły i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami i regulaminem wycieczek (złożenie odpowiedniej dokumentacji dyrektorowi lub wicedyrektorowi do zatwierdzenia),
  18. przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść i wycieczek szkolnych,
  19. sprawowanie nadzoru nad tym, kto wchodzi i przebywa na terenie szkoły,
  20. objęciu części budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV, oraz korzystanie z nagrań monitoringu zainstalowanego na szkole w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Materiały z monitoringu mogą być wykorzystane w celu ustalenia ewentualnych sprawców niepożądanych zdarzeń, niszczenia sprzętu, niewłaściwych zachowań". Monitoring jest także elementem wspomagającym realizację zadań w Programie Wychowawczym.

§28
Zasady rekrutacji uczniów

 1. Do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły, zamieszkałe w obwodzie tej szkoły lub poza obwodem za zgodą dyrektora (jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły).
 2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.
 3. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie za zgodą dyrektora szkoły mogą spełniać obowiązek szkolny poza szkołą.
 4. Dyrektor szkoły może odroczyć obowiązek szkolny dziecka w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami na podstawie opinii nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 5. W latach szkolnych 2009/2010,2010/2011, 2011/2012, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 6. Dyrektor może przyjąć dziecko spoza obwodu szkoły, jeżeli jest miejsce w zespole klasowym i w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka (przyjęcie dziecka spoza obwodu nie spowoduje potrzeby tworzenia nowej klasy).
 7. Decyzję w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej dyrektor może podjąć po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno pedagogicznej.
 8. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

§29
Prawa ucznia

 1. W Szkole przestrzega się postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka. Uczeń Szkoły ma prawo do:
  1. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
  2. korzystania z pomocy socjalnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
  3. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oraz pomocy w przygotowaniu do konkursów i zawodów,
  4. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
  5. wolności od poniżającego traktowania i karania,
  6. znajomości swoich praw,
  7. równego traktowania wobec prawa i zasad obowiązujących w szkole,
  8. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
  9. pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności w nauce, w formie zajęć dodatkowych,
  10. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
  11. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  12. ochrony i poszanowania jego godności,
  13. tolerancji dla jego odmienności i ewentualnej nietypowości w zachowaniu,
  14. jawnej oceny,
  15. zgłaszania uwag, wniosków i postulatów dotyczących spraw szkoły i młodzieży za pośrednictwem samorządów klasowych, samorządu uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga szkolnego,
  16. wypoczynku, czasu wolnego i rozrywki,
  17. wolności wypowiadania poglądów, opinii w tym w sprawach ucznia,
  18. wolności, myśli, sumienia, wyznania,
  19. wolności od poniżającego traktowania i karania,
  20. ochrony prywatności i ochrony przed przemocą,
  21. równego traktowania wobec prawa szkolnego.
 2. Składanie skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. Skargi mogą składać:
  1. uczeń do samorządu uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,
  2. rodzic (prawny opiekun) do wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,
  3. wychowawca do pedagoga, dyrektora szkoły,
  4. pedagog do dyrektora szkoły,
  5. członkowie samorządu uczniowskiego do opiekuna samorządu, pedagoga, dyrektora szkoły.
 3. Składanie skarg odbywa się w formie:
  1. ustnej (organy odwoławcze sporządzają notatkę z przeprowadzonej rozmowy),
  2. pisemnej.
 4. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia.
  1. Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły ( lub wicedyrektor), pedagog, wychowawca klasy, opiekun samorządu uczniowskiego,
  2. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje dyrektor szkoły,
  3. Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi,
  4. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

§30
Obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma obowiązek:
  1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, właściwego przygotowywania się do zajęć, a w szczególności odrabiania zadanych prac, przynoszenia podręczników, zeszytów i materiałów wskazanych przez nauczyciela i właściwego zachowania się w ich trakcie,
  2. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
  3. przestrzegania norm i zasad powszechnie uznanych i obowiązujących w życiu społecznym,
  4. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
  5. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  6. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w określonym terminie i formie,
  7. uczeń może uzyskać zwolnienie w trakcie zajęć lekcyjnych na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców,
  8. uzupełnienia zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach z powodu udziału w zawodach sportowych i innych imprezach szkolnych,
  9. uzupełnienia wiadomości po dłuższej nieobecności w szkole spowodowanej chorobą w ciągu 7 dni,
  10. pozostawienia na czas nauki obuwia w worku i okrycia zewnętrznego w przydzielonej mu szatni,
  11. noszenia w budynku szkolnym odpowiedniego obuwia zmiennego; obuwie zmienne może być pozostawione w szatni w odpowiednim worku,
  12. noszenia na co dzień estetycznego stroju, który nie może odbiegać od ogólnie przyjętych norm, a w szczególności nie może: przeszkadzać w koncentracji na lekcjach, wzbudzać uczucia agresji, obrażać uczucia religijne i zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu ucznia i jego kolegów,
  13. noszenia podczas uroczystości szkolnych i sprawdzianu klas szóstych stroju galowego: dziewczęta białej bluzki i granatowej/czarnej spódnicy, chłopcy białej koszuli i granatowych/czarnych spodni,
  14. przestrzegania zakazu malowania paznokci, farbowania włosów i noszenia symboli świadczących o przynależności do jakichkolwiek subkultur,
  15. przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć; w razie naruszenia zakazu nauczyciel może odebrać telefon, po wcześniejszym wyjęciu karty SIM przez ucznia; uczeń otrzymuje upomnienie nauczyciela, a telefon odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia,
  16. pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, zegarki, biżuterię, itp.),
  17. dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
  18. przestrzegać postanowień statutu szkoły, poleceń pracowników szkoły, oraz obowiązujących przepisów prawa.

§31

Bezwzględnie zabrania się:

 1. Stosowania wobec uczniów i wszystkich pracowników szkoły agresji i przemocy fizycznej lub psychicznej (używania w mowie i piśmie wulgaryzmów);
 2. Sprzedawania lub stosowania narkotyków lub substancji psychoaktywnych, dopalaczy;
 3. Rozbojów, wymuszeń, wyłudzeń pieniędzy oraz kradzieży;
 4. Posiadania lub używania niebezpiecznych narzędzi oraz substancji chemicznych, zagrażających zdrowiu i życiu uczniów oraz pracowników szkoły;
 5. Przebywania na terenie szkoły lub w trakcie imprez i wycieczek szkolnych w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie szkoły;
 6. Korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie trwania zajęć lekcyjnych tzn. prowadzenia rozmów, wysyłania sms-ów, korzystania z dyktafonu, robienia zdjęć, filmowania (w wyjątkowych przypadkach ważnej sytuacji losowej po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia lekcyjne dopuszcza się możliwość skorzystania z telefonu komórkowego);
 7. Palenia papierosów na terenie szkoły lub w trakcie trwania imprez i wycieczek szkolnych;
 8. Siadania na parapetach okien w salach i na korytarzach;
 9. Samowolnego opuszczania zajęć lekcyjnych;
 10. Przebywania poza miejscami do tego wyznaczonymi w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć;
 11. Wchodzenia na pornograficzne strony internetowe w czasie korzystania z połączeń internetowych;
 12. Noszenia ekstrawaganckich fryzur, malowania włosów, stosowania makijażu i malowania paznokci.

§32
Nagrody

 1. Pochwała wobec klasy (udziela jej wychowawca).
 2. Pochwała Dyrektora Szkoły na forum klasy.
 3. Pochwała na apelu szkolnym( udziela jej dyrektor, wicedyrektor lub wyznaczona osoba).
 4. Nagrody książkowe i dyplomy.
 5. Listy pochwalne do rodziców.
 6. Świadectwo z wyróżnieniem.
 7. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
  1. wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie,
  2. aktywną pracę społeczną,
  3. wybitne osiągnięcia w konkursach.

§33
Kary

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń może być ukarany:
  1. upomnieniem ustnym nauczyciela lub wychowawcy;
  2. naganą pisemną nauczyciela lub wychowawcy;
  3. upomnieniem ustnym lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie na apelu wobec uczniów, na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub zespołu nauczycieli;
  4. naganą wychowawcy lub dyrektora udzieloną w obecności rodziców;
  5. naganą pisemną dyrektora szkoły z wpisaniem do dokumentacji uczniowskiej;
  6. naganą dyrektora szkoły z wpisaniem do dokumentacji uczniowskiej w przypadku konieczności wezwania policji;
  7. przeniesieniem do innej klasy;
  8. przeniesieniem do innej szkoły.
 2. Uczeń ukarany karą nie może brać udziału w konkursach, imprezach organizowanych przez szkołę, wycieczkach klasowych i szkolnych oraz reprezentować szkoły na zewnątrz.
 3. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności:
  1. stopień winy ucznia,
  2. rodzaj i stopień naruszonych obowiązków,
  3. dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków,
  4. zachowanie się ucznia po dokonaniu przewinienia.
 4. O udzielonej uczniowi karze wychowawca klasy zawiadamia ucznia i jego rodziców w terminie do 3 dni od udzielenia kary.
 5. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia odwołania od udzielonej kary w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o ukaraniu.
 6. Odwołanie składa się w formie pisemnej:
  1. do dyrektora szkoły od kar udzielonych przez wychowawcę i nauczyciela,
  2. do Kuratora Oświaty od kar udzielonych przez dyrektora szkoły.
 7. W przypadku ciągłych naruszeń postanowień Statutu, rada pedagogiczna może zobowiązać dyrektora szkoły do złożenia wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły ze wskazaniem na dobro tego ucznia.
 8. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły i skreślenie go z listy uczniów może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania oraz współżycia społecznego, a w szczególności:
  1. palenie papierosów, picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,
  2. posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,
  3. stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego,
  4. stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

§34

Szkoła realizuje zadania wynikające z prowadzonej działalności oraz realizuje politykę zatrudnienia i plan płac w granicach rocznego planu finansowego obejmującego dochody i wydatki stanowiące koszty działalności, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem gminy.

§35

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego podejmuje uchwałę o ich zatwierdzeniu.
 2. Zmiany statutu są dokonywane w formie nowelizacji.
 3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane treści i podaje nową wersję statutu szkoły.
 4. Dyrektor jest odpowiedzialny za opracowanie i ogłoszenie jednolitego tekstu statutu, uwzględniającego wprowadzone zmiany.
 5. Oryginał statutu pozostaje w gabinecie dyrektora do dyspozycji organów kontrolujących (kopię otrzymuje biblioteka i pedagog szkolny).

§36

 1. Szkoła stosuje zasady gospodarki finansowej obowiązujące dla jednostek budżetowych.
 2. Szkoła zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez gminę i zapewnia jego prawidłową eksploatację.
 3. Szkoła posiada odrębny rachunek bankowy.

§37

 1. Zasady wynagradzania nauczycieli ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.
 2. Zasady wynagradzania pracowników szkoły nie będących nauczycielami ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.

§38

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§39

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§40

Zmiany w Statucie wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej. Mogą one być dokonane tylko w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o systemie oświaty. Statut może zawierać załączniki.

§41

Tekst jednolity statutu szkoły obowiązuje od dnia 14 marca 2011 r. Traci moc treść statutu szkoły uchwalony w dniu 30 października 2008 r.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Małgorzata Szeligiewicz, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 75 24, e-mail: sp3ruberga@op.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.10.21
Data udostępnienia: 2013.10.21 20:54:10
Liczba odwiedzin strony: 8158 (ostatnie odwiedziny 2024.02.22 14:39:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny