Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Akt założycielski
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością EKOREC w Lędzinach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin organizacyjny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "EKOREC" w Lędzinach zwany dalej Regulaminem określa:

 1. zadania realizowane przez spółkę,
 2. organa spółki,
 3. organizację wewnętrzną spółki,
 4. zadania i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy,
 5. zasady funkcjonowania spółki,
 6. zasady podpisywania pism i dokumentów,
 7. zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Spółce - należy przez to rozumieć Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "EKOREC" w Lędzinach,
 2. Zgromadzeniu Wspólników - należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "EKOREC" w Lędzinach,
 3. Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "EKOREC" w Lędzinach,
 4. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "EKOREC" w Lędzinach,
 5. Gł. Księgowym - oznacza to Głównego Księgowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "EKOREC" w Lędzinach,
 6. Kierownikach - należy przez to rozumieć odpowiednio kierowników działów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "EKOREC" w Lędzinach,
 7. Komórkach organizacyjnych - oznacza to komórki organizacyjne funkcjonujące w strukturze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "EKOREC" w Lędzinach,
 8. Pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "EKOREC" w Lędzinach,
 9. Burmistrzu - należy rozumieć Burmistrza Miasta Lędziny,
 10. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Lędziny,
 11. Radzie Miasta -należy przez to rozumieć Radę Miasta Lędziny.

§3

 1. Spółka działa na podstawie:
  • uchwały nr XIV/108/07 z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "EKOREC";
  • Aktu Notarialnego nr A 4870/2007 z dnia 24.08.2007 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Tychach - akt założycielski spółki;
  • Aktu Notarialnego nr 10503/1007 z dnia 18.12.2007 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Tychach - jednolity tekst aktu założycielskiego spółki;
  • Kodeksu Spółek Handlowych.
 2. Siedzibą Spółki jest Miasto Lędziny:
  • Zarząd i kasa Spółki mieści się przy ul. Lędzińskiej 47,
  • Baza Transportowo-Sprzętowa mieści się przy ulicy Fredry 98,
  • biuro administratora Domu Noclegowego mieści się przy ulicy Pokoju 106.

§4

 1. Podstawowym zadaniem Spółki jest świadczenie usług komunalnych na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy.
 2. Celem działania Spółki jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb w zakresie:
  • utrzymania czystości na terenie miasta - całoroczne oczyszczanie ulic, placów, chodników, przystanków, likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk,
  • gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: organizacja i prowadzenie systemu zorganizowanego selektywnego zbierania i segregacji oraz wywozu odpadów,
  • organizacji i prowadzenia działalności w zakresie utrzymania infrastruktury dróg i placów, w szczególności całoroczne bieżące utrzymanie oraz remonty dróg, placów, chodników, parkingów infrastruktury drogowej (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, awaryjne zabezpieczenie ruchu drogowego, kanalizacja dróg publicznych i placów, utrzymanie poboczy dróg i rowów przydrożnych odwadniających i cieków zbiorczych),
  • konserwacji i utrzymania zieleni miejskiej, zagospodarowania i rozbudowy terenów zielonych, organizacji i prowadzenia własnego ogrodnictwa oraz polowych upraw rolnych dla potrzeb wykonywania zadań spółki,
  • organizacji i utrzymania publicznych placów zabaw i komunalnych terenów rekreacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej i obiektów podlegających ochronie prawnej,
  • organizacji zagospodarowania i utylizacji odpadów zielonych z terenu Gminy,
  • zarządzania i administrowania budynkami komunalnymi, przylegającymi terenami przydomowymi i osiedlowymi stanowiącymi własność komunalną oraz budynkami innych podmiotów na podstawie umów o administrowaniu nieruchomościami,
  • przygotowywanie i realizowanie zadań inwestycyjnych budownictwa komunalnego,
  • gospodarki energetycznej, a w tym:
   1. dystrybucja energii cieplnej do celów ogrzewania oraz ciepłej wody,
   2. dystrybucja energii cieplnej dla potrzeb jednostek gospodarczych i instytucji,
   3. kompleksowe przygotowanie, realizacja i obsługa inwestycji energetycznych,
   4. analiza sposobów zaspokojenia potrzeb energetycznych, plany zaopatrzenia w ciepło i inne nośniki energii,
   5. doradztwo w zakresie efektywnych i tańszych sposobów pozyskania energii oraz znajdowanie formuł ich finansowania,
   6. przygotowanie dokumentacji inwestycyjnych i przetargowych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
   7. eksploatacja układów i urządzeń ciepłowniczych,
   8. organizacja i utrzymanie oraz eksploatacja oświetlenia publicznego ulic, placów i obiektów gminnych,
   9. doradztwo i usługi inżynieryjno-techniczne,
   10. prace modernizacyjne i remontowe,
  • logistyki, transportu i sprzętu, a w tym:
   1. logistyka i zabezpieczenie potrzeb sprzętowych i transportowych wykonywania wszystkich zadań spółki,
   2. dyspozycja i utrzymanie środków transportowych i sprzętowych,
   3. organizacja i prowadzenie akcji zimowej na drogach i terenach publicznych w Gminie,
   4. organizacja, koordynowanie i zabezpieczenie działań związanych z organizacją imprez miejskich,
   5. organizacja i prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo-materiałowej i magazynowej na potrzeby całej działalności spółki,
   6. badań i analiz technicznych,
   7. organizacji i prowadzenia magazynu depozytowego Gminy,
   8. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
 3. Spółka wykonuje usługi komunalne na rzecz gminy, ludności, podmiotów gospodarczych oraz w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
 4. Dla realizacji powyższych celów spółka może prowadzić działalność produkcyjną.
 5. Spółka obowiązana jest realizować inne zadania służące zaspokojeniu potrzeb ludności w zakresie określonym przez organ założycielski.

§5

Spółka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Organa Spółki

§6

Organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników.
  Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą.
 2. Rada Nadzorcza.
  Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech do pięciu członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą zgromadzenia Wspólników.
 3. Zarząd.
  Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

§7

Kompetencje poszczególnych organów Spółki szczegółowo określa Statut Spółki, a w sprawach w nim nie unormowanych Kodeks Spółek Handlowych.

§8

Do zadań i kompetencji Zarządu należą w szczególności:

 1. Sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
 2. Określanie kierunków pracy Spółki, wykonywanie zadań na podstawie obowiązujących przepisów, zadań planowych oraz poleceń Zgromadzenia Wspólników.
 3. Podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć i decyzji zapewniających prawidłową pracę Spółki, a w szczególności:
  • regulacja spraw organizacyjnych w ramach kompetencji wynikających z odpowiednich przepisów i regulaminów organizacyjnych,
  • wydawanie zarządzenia obowiązujących wszystkich pracowników Spółki, decyzji i zarządzeń dotyczących całokształtu gospodarki Spółki,
  • ustalanie i wprowadzanie zmian do regulaminu organizacyjnego Spółki,
  • regulacja spraw ze stosunku pracy oraz dyscypliny pracy pracowników Spółki,
  • zatwierdzanie wniosków do projektów planów i sprawozdań,
  • podział zadań i środków na poszczególne komórki Spółki,
  • zawieranie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy i dyscypliny pracy,
  • reprezentowanie Spółki wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz sądów.
 4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za sprawne wykonanie zadań Spółki oraz wytycznych i uchwał Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.
 5. Zarząd ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.

§9

 1. Główny księgowy prowadzi i koordynuje całokształt zagadnień ekonomiczno-finansowych Spółki w zakresie:
  • organizacji finansów i rachunkowości,
  • wdrożenia i doskonalenia wewnętrznego obiegu dokumentacji finansowej,
  • kontroli wewnętrznej.
 2. Do obowiązków Głównego księgowego należy w szczególności:
  • prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  • analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji Spółki,
  • dokonywanie windykacji należności od kontrahentów indywidualnych i zbiorowych w terminach ustalonych na fakturach.
 3. W ramach kontroli wewnętrznej dokonywanie:
  • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
  • wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Spółki oraz ich zmiany,
  • następczej kontroli operacji gospodarczych Spółki stanowiących przedmiot księgowań.
 4. Główny księgowy kieruje pracą podległych komórek organizacyjnych i pracowników w zakresie prac finansowo-księgowych.
 5. Główny księgowy opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydanych przez Zarząd Spółki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
  • zakładowego planu kont,
  • obiegu dokumentów (dowodów księgowych),
  • zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 6. W czasie nieobecności Głównego księgowego zastępstwo pełni kierownik działu księgowości.

Rozdział III
Organizacja Spółki

§10

 1. W skład Spółki wchodzą następujące komórki organizacyjne (samodzielne stanowiska pracy):
  Działy:
  1. Dział finansowo-księgowy
  2. Dział budowlany, drogowy i zieleni
  3. Dział gospodarki odpadami i administracji budynkami
  4. Dział transportu i zaopatrzenia.

  Samodzielne stanowiska:

  1. Specjalista ds. BHP
  2. Pracownik Biura obsługi klienta i sekretariatu.
 2. Ustala się następujące podporządkowania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk:
  Prezesowi Zarządu podlegają bezpośrednio:
  1. Główny Księgowy,
  2. Kierownik ds. budowlanych, utrzymania dróg i zieleni miejskiej,
  3. Kierownik ds. gospodarki odpadami i administracji budynkami,
  4. Kierownik ds. transportu i zaopatrzenia,
  5. Specjalista ds. BHP,
  6. Specjalista ds. kadr i płac - w zakresie spraw kadrowych,
  7. Pracownik Biura obsługi klienta i sekretariatu.

  Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:

  1. Kierownik działu księgowości,
  2. Specjalista ds. kadr i płac - w zakresie spraw płacowych.
 3. Kierownikom działów podlegają osoby zatrudnione do wykonania czynności objętych ich zakresem działania.
 4. W zależności od potrzeb Spółki mogą być tworzone inne komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy.
 5. Strukturę organizacyjną Spółki przedstawia schemat organizacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział IV
Zakresy działania komórek (samodzielnych stanowisk pracy)

§11

Do wspólnego zakresu działania komórek organizacyjnych należy w szczególności:

 1. Przygotowanie planów, norm, wytycznych oraz sporządzanie analiz i wniosków niezbędnych dla Zarządu Spółki.
 2. Opracowanie zagadnień związanych z przygotowaniem Spółki do potrzeb obrony państwa oraz do pracy w warunkach szczególnych.
 3. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.
 4. Analiza wystąpień pokontrolnych organów kontroli i innych organów państwowej kontroli zewnętrznej oraz przygotowanie wyjaśnień, bądź udzielania odpowiedzi w przedmiocie tych wystąpień, jak również realizacja wniosków pokontrolnych,
 5. Zapewnienie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej, wnioskowanie zmian do przepisów, prowadzenie aktualnego zbioru przepisów służbowych.

§12

Kierownicy komórek organizacyjnych Spółki kierują pracą komórek zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz decyzjami i poleceniami Zarządu Spółki. Do obowiązku kierownika, specjalisty, inspektora komórki organizacyjnej zakładu należy w szczególności:

 • organizacja pracy komórki, zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz nadzór nad terminowym załatwianiem spraw służbowych,
 • przestrzeganie przepisów BHP oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP przez podległych sobie pracowników,
 • merytoryczna i formalna ocena oraz wstępna aprobata projektów opracowań przedstawionych Zarządowi Spółki do zatwierdzenia i podpisu,
 • właściwy pod względem fachowym dobór pracowników i ocena ich kwalifikacji,
 • przestrzeganie oraz ogólny nadzór nad przestrzeganiem przez poszczególnych pracowników podstawowych obowiązków pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów ustawodawstwa pracy,
 • składanie wniosków do Zarządu Spółki w sprawach wynikających ze stosunku pracy,
 • opracowanie zagadnień w zakresie działania komórki oraz dokonywanie niezbędnych usprawnień na kierowanym i nadzorowanym odcinku,
 • koordynowanie - nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej w sposób zapewniający terminowe wykonywanie zadań gospodarczych i osiąganie prawidłowych wyników  ekonomiczno-finansowych,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań wewnątrz zakładowych i GUS.

Kierownika komórki organizacyjnej w razie jego nieobecności zastępuje pracownik wyznaczony przez Zarząd Spółki.

§13

Do zadań i kompetencji Specjalisty ds. kadr i płac należy całokształt spraw kadrowych i płacowych, a w szczególności:

 1. w zakresie spraw kadrowych:
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, urlopów i innych nieobecności,
  • prowadzenie ewidencji przyjmowanych i zwolnionych pracowników,
  • prowadzenie spraw dotyczących odbywania praktyk zawodowych oraz stażów absolwenckich,
  • całokształt spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,
  • przygotowywanie pism związanych ze zmianą stawek pracowników, zmianą stanowisk, udzielaniem nagród i kar porządkowych, zmianą rozkładu czasu pracy i innych bieżących spraw pracowniczych,
  • kontrola nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,
  • współpraca w zakresie szkoleń BHP,
  • prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników,
  • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
  • zagadnienia związane z przejściem na emerytury i renty pracowników,
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
  • wystawianie legitymacji ubezpieczeniowych i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
  • obsługa programu Płatnik,
  • pomoc przy wprowadzaniu zmian do regulaminów zakładowych,
  • przygotowywanie pism według zaleceń Zarządu,
  • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych,
  • przygotowywanie dokumentów kadrowych do archiwizacji,
  • wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.
 2. w zakresie spraw płacowych:
  • sporządzanie list płac dla pracowników oraz zasiłków chorobowych,
  • kontrola kart pracy BZ pod względem formalnym i rachunkowym,
  • dokonywanie potrąceń związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzanie rozliczeń z tytułu wypłacanych wynagrodzeń oraz obowiązującej w tym zakresie sprawozdawczości (PIT11, PIT4R),
  • wystawianie zaświadczeń związanych z wysokością pobieranych wynagrodzeń za pracę,
  • przygotowywanie rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • prowadzenie kart zarobkowych oraz kartotek zasiłków chorobowych,
  • obsługa programu Płatnik i programu Fakt,
  • przygotowanie korespondencji związanej z zakresem czynności,
  • wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

§14

Do zadań i kompetencji Specjalisty ds. BHP należy w szczególności:

 1. Nadzorowanie, koordynowanie i operatywne kierowanie całokształtem prac i zagadnień z zakresu bhp i ppoż. w zakładzie.
 2. Szkolenia pracowników.

§15

Do zadań i kompetencji Kierownika ds. budowlanych, utrzymania dróg i zieleni miejskiej należy w szczególności:

 • Przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty budowlane, remontowe i inne.
 • Uczestniczenie w części jawnej postępowania przetargowego.
 • Stałe śledzenie ogłoszeń odnośnie przetargów w zakresie robót wykonywanych przez spółkę, zabieganie o nowe zlecenia, reklamowanie zadań wykonywanych przez spółkę.
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych.
 • Sporządzanie planów remontów, kosztorysów i ich weryfikacja.
 • Przygotowywanie i zawieranie umów ze zleceniodawcami na remonty, oczyszczanie ulic i konserwację zieleni oraz rzetelne i terminowe wywiązywanie się z warunków umów.
 • Stałe i bieżące nadzorowanie wykonania zadań przez brygady remontowo-budowlane, drogowe, oczyszczania ulic i brygady konserwacji zieleni.
 • Kontrola zapotrzebowania i zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadań.
 • Prowadzenie negocjacji w sprawie zamówionych materiałów i sprzętu.
 • Dokonywanie przedmiarów robót, obmiarów robót wykonanych wraz z protokołem.
 • Prowadzenie książki obmiarów oraz rozliczanie zakończonych obiektów i robót w toku.
 • Terminowe i zgodne z faktycznymi obmiarami fakturowanie wykonanych robót.
 • Prawidłowe i terminowe rozliczanie zużycia materiałów.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych narzędzi i sprzętu oraz kontrola ich zużycia.
 • Sporządzanie wniosków do likwidacji zużytego sprzętu i narzędzi.
 • Zabezpieczenie dyscypliny i wykorzystania czasu pracy podległych pracowników (przestrzeganie wymiaru i norm czasu pracy).
 • Prowadzenie dziennych raportów pracy podległych pracowników.
 • Sporządzanie dokumentacji płacowej (BZ) i wniosków premiowych podległych pracowników.
 • Stała współpraca ze specjalistą ds. bhp w zakresie realizacji przepisów bhp, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp oraz bieżące szkolenie stanowiskowe podległych pracowników.
 • Wnioskowanie o udzielenie nagród i kar za naruszenie dyscypliny pracy przez podległych pracowników.
 • Sporządzanie bieżącej sprawozdawczości.
 • Wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

§16

Do zadań i kompetencji Kierownika ds. gospodarki odpadami i administracji budynkami należy w szczególności:

 • Koordynowanie, kierowanie i kontrola pracy podległych działów.
 • Przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty związane z wywozem nieczystości stałych i segregacją śmieci.
 • Uczestniczenie w części jawnej postępowania przetargowego.
 • Stałe śledzenie ogłoszeń odnośnie przetargów w zakresie gospodarki odpadami, zabieganie o nowe zlecenia, reklamowanie zadań wykonywanych przez spółkę, sporządzanie ofert.
 • Dbanie o pozytywny wizerunek spółki.
 • Nadzorowanie wykonywanych zadań, dokonywanie oceny prawidłowości i efektywności działania pracowników działu mieszkaniowego/hotelu oraz działu wywozu.
 • Analiza kosztów i wyników ekonomiczno-finansowych podległych działów, przedstawianie propozycji usprawnień działania działów i możliwości zwiększenia zysków spółki.
 • Prawidłowe i terminowe rozliczanie zużycia materiałów.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych narzędzi i sprzętu oraz kontrola ich zużycia.
 • Sporządzanie wniosków do likwidacji zużytego sprzętu i narzędzi.
 • Zabezpieczenie dyscypliny i kontrola czasu pracy podległych pracowników (przestrzeganie wymiaru i norm czasu pracy).
 • Prowadzenie dziennych raportów pracy podległych pracowników.
 • Sporządzanie dokumentacji płacowej (BZ) i wniosków premiowych pracowników działu wywozu.
 • Stała współpraca ze specjalistą ds. bhp w zakresie realizacji przepisów bhp, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp oraz bieżące szkolenie stanowiskowe podległych pracowników.
 • Wnioskowanie o udzielenie nagród i kar za naruszenie dyscypliny pracy przez podległych pracowników.
 • Sporządzanie bieżącej sprawozdawczości.
 • Przygotowywanie korespondencji wynikającej z zakresu obowiązków.
 • Wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

§17

Do zadań i kompetencji Kierownika ds. transportu i zaopatrzenia należy w szczególności:

 • Zarządzanie taborem samochodowym, kontrola sprawności sprzętu transportowego, zlecanie dokonywania napraw i zakupu niezbędnych części.
 • Kontrola terminu badań technicznych samochodów.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z pracą kierowców, kontrola legalności i terminowości uprawnień do kierowania pojazdami.
 • Wypełnianie kart pracy samochodów.
 • Stałe śledzenie ogłoszeń odnośnie przetargów w zakresie usług transportowych, zabieganie o nowe zlecenia, reklamowanie zadań wykonywanych przez spółkę, sporządzanie ofert.
 • Dokonywanie zaopatrzenia spółki w niezbędne materiały i narzędzia.
 • Utrzymywanie czystości i porządku na terenie bazy transportowej, w budynku administracyjno-socjalnym oraz na terenie warsztatu; dbanie o pozytywny wizerunek spółki.
 • Bieżące ewidencjonowanie robót i usług, sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.
 • Nadzorowanie wykonywanych zadań, dokonywanie oceny prawidłowości i efektywności działania pracowników działu warsztatu.
 • Analiza kosztów i wyników ekonomiczno-finansowych działu warsztatu, przedstawianie propozycji usprawnień działania działu i możliwości zwiększenia zysków spółki.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych narzędzi i sprzętu oraz kontrola ich zapotrzebowania i zużycia.
 • Sporządzanie wniosków do likwidacji zużytego sprzętu i narzędzi.
 • Zabezpieczenie dyscypliny i wykorzystania czasu pracy podległych pracowników (przestrzeganie wymiaru i norm czasu pracy).
 • Prowadzenie dziennych raportów pracy podległych pracowników.
 • Sporządzanie dokumentacji płacowej (BZ) i wniosków premiowych podległych pracowników.
 • Stała współpraca ze specjalistą ds. bhp w zakresie realizacji przepisów bhp, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp oraz bieżące szkolenie stanowiskowe podległych pracowników.
 • Wnioskowanie o udzielenie nagród i kar za naruszenie dyscypliny pracy przez podległych pracowników.
 • Sporządzanie bieżącej sprawozdawczości.
 • Przygotowywanie korespondencji wynikającej z zakresu obowiązków.
 • Wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

§18

Do zadań i kompetencji Kierownika działu księgowości należy w szczególności:

 • Prowadzenie analityki i syntetyki zestawienia obrotów i sald zgodnie z planem kont.
 • Uzgadnianie sald zespołów kont.
 • Sporządzanie w przewidzianych terminach sprawozdań finansowych oraz deklaracji rozliczeniowych.
 • Terminowe sporządzanie rozliczania kosztów w poszczególnych miesiącach z podziałem na poszczególne stanowiska kosztów.
 • Nadzorowanie wykonywanych zadań, dokonywanie oceny prawidłowości i efektywności działania pracowników działu księgowości.
 • Zabezpieczenie dyscypliny i wykorzystania czasu pracy podległych pracowników (przestrzeganie wymiaru i norm czasu pracy).
 • Stała współpraca ze specjalistą ds. bhp w zakresie realizacji przepisów bhp, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp oraz bieżące szkolenie stanowiskowe podległych pracowników.
 • Przygotowywanie korespondencji związanej z zakresem czynności.
 • Wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

§19

Do zadań i kompetencji Pracownika Biura obsługi klienta i sekretariatu należy w szczególności:

 • przyjmowanie, przeglądanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji Prezesowi Zarządu,
 • przekazywanie korespondencji właściwym pracownikom, pilnowanie właściwego i terminowego obiegu dokumentów, przechowywanie akt spraw załatwionych,
 • przyjmowanie klientów i interesantów osobiście lub telefonicznie, udzielanie odpowiedzi, kierowanie do właściwych działów, przyjmowanie reklamacji, sporządzanie umów,
 • ustalanie i organizowanie spotkań, zebrań, podróży służbowych i konferencji, dokonywanie odpowiednich rezerwacji zgodnie z poleceniami przełożonego,
 • przygotowywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 • asystowanie w przygotowaniu ofert, raportów, danych i wniosków na zadany temat,
 • uczestniczenie w spotkaniach i zebraniach w celu sporządzania notatek lub protokołów,
 • redagowanie, formatowanie i edytowanie tekstów, listów, danych i wykresów zleconych przez przełożonego,
 • czuwanie nad terminowym załatwianiem spraw poprzez ewidencję i kontrolę terminów,
 • zapewnienie odpowiedniej do potrzeb spółki ilości materiałów biurowych poprzez stałą kontrolę potrzebnych artykułów, tworzenie listy artykułów do zakupu,
 • zamawianie niezbędnych pieczątek i wizytówek zleconych przez przełożonego,
 • obsługa urządzeń biurowych: telefonu, kserokopiarki, faksu,
 • aktualizacja strony internetowej spółki,
 • realizacja planów marketingowych Zarządu,
 • sporządzanie sprawozdawczości i korespondencji związanej z zakresem czynności,
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
 • wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

Rozdział V
Zasady funkcjonowania Spółki

§20

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "EKOREC" w Lędzinach funkcjonuje we wszystkie dni robocze miesiąca w godzinach 6.00 - 14.00, 7.00 - 15.00 lub 14.00 - 22.00.
 2. W razie potrzeby funkcjonowanie Spółki "EKOREC" w Lędzinach, decyzją Zarządu w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą i Zgromadzeniem Wspólników, może ulec zmianie.
 3. Zarząd Spółki przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 10.00 - 14.00, a w przypadkach pilnych - bezzwłocznie. W razie nieobecności Zarządu Spółki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Główny Księgowy.
 4. Kasa Spółki czynna jest : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 7.30-14.45 piątek 8.30-15.45.

§21

Szczegółowe procedury związane z organizacją i funkcjonowaniem Spółki określa w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą i Zgromadzeniem Wspólników Zarząd Spółki (Regulamin Organizacyjny, Pracy, Wynagradzania).

§22

Zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, pisma okólne i informacje podawane są do wiadomości pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami obiegu korespondencji lub na tablicach ogłoszeń.

§23

W celu właściwego przekazania klientom informacji o zasadach pracy w jego siedzibie:

 • wywiesza się tablice ogłoszeń zawierające informacje dotyczące czasu pracy, terminy przyjęć interesantów, terminy przyjęć w sprawach skarg i wniosków, ogłoszeń przetargów publicznych oraz innych ważnych dla klientów informacji,
 • udziela się informacji na stronie internetowej www.ekorec.com.pl,
 • wywiesza się tabliczki informacyjne z nazwą działów, wyszczególniające stanowisko służbowe pracowników.

Rozdział VI
Zasady podpisywania pism i dokumentów

§24

Do podpisu Zarządu Spółki zastrzega się w szczególności:

 1. Wszystkie pisma i dokumenty:
  1. związane z wykonywaniem funkcji Zarządu Spółki
  2. finansowe
  3. zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu Spółki.
 2. Zarząd Spółki może określić rodzaje spraw do podpisywania w jego imieniu podległym pracownikom.

§25

Do Głównego Księgowego należy:

 1. Aprobata dokumentów finansowych, planów i sprawozdań, wydatków i dochodów finansowych.
 2. Podpisywanie pism i dokumentów w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd.

§26

 1. Kierownicy komórek (samodzielne stanowiska pracy) aprobują wstępnie pisma w sprawach dotyczących ich zakresu działania.
 2. Pracownicy opracowujący i osoby aprobujące pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej lub prawej strony na kopii pisma.
 3. W takich dokumentach jak: sprawozdania, wykazy, analizy itp. przedstawianych do podpisu Zarządu powinna być adnotacja wymieniająca nazwisko i stanowisko pracownika, który dany materiał opracowywał wraz z jego podpisem.

Rozdział VII
Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień

§27

Upoważnień i pełnomocnictw udziela, na wniosek pracownika, bądź z własnej inicjatywy, w celu załatwienia określonych spraw służbowych Zarząd Spółki.

Rozdział VIII
Świadczenia dla pracowników

§28

Pracownicy Spółki "EKOREC" zatrudnieni na umowę o pracę, którzy podpisali z Ekorec Sp. z o.o. umowę na wywóz nieczystości stałych, są zwolnieni z opłat za usługę odbierania odpadów komunalnych przez Spółkę. Kwota zwolnienia jest obliczana indywidualnie dla każdego pracownika jako iloczyn ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym pracownika oraz aktualnych stawek za wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemnika na śmieci (ryczałt). Od kwoty zwolnienia za śmieci odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Zwolnienie obejmuje pracownika oraz osoby pozostające na jego utrzymaniu, w tym dzieci do ukończenia 25 roku życia - uczące się.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§29

 1. Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników zawierają zakresy czynności tych pracowników.
 2. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników regulują postanowienia Regulaminu Pracy.

§30

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "EKOREC".

§31

Zmiana regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.

§32

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracownikom.

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Barbara Podolska, EKOREC, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 326 79 90, e-mail: ekorec@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.07
Data udostępnienia: 2015.08.07 17:05:43
Liczba odwiedzin strony: 14976 (ostatnie odwiedziny 2024.02.15 21:17:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny