Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut

Statut Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zmianami).
 2. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324).
 3. Załącznik nr 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. nr 61, poz. 624 ze zmianami).
 4. Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 228 poz. 1487).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228 poz. 1487).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i trybu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. 2001 r. nr 131 poz. 1458).
 8. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788).
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752).
 10. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 16 marca 2002 r. zmienione w sierpniu 2010 r.).
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. nr 175, poz. 1086).

§1

Postanowienia wstępne
Nazwa przedszkola

 1. Przedszkole nosi nazwę Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi.
  1. Organ prowadzący nadał przedszkolu numer porządkowy 2 (nr 2).
  2. Siedzibą Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 jest budynek mieszczący się w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 20.
   1. Za zgodą oddziału prowadzącego oddziały mogą być zlokalizowane w innych budynkach należących do gminy.
 2. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu:
  Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
  43-143 Lędziny, ul. Hołdunowska 20
 3. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy:
  Miejskie Przedszkole z Oddz. Integr. nr 2
  43-143 Lędziny, ul. Hołdunowska 20
  tel.: (032) 216-60-60
  Regon: 277626621
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Lędziny.
 5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
 6. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie wychowania, dydaktyki i opieki dla dzieci w wieku 3-6 lat i dysponuje 200 miejscami.
 7. Przedszkole jest jednostką budżetową samodzielnie prowadzącą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.
 8. W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 9. Podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

§2

Cele i zadania przedszkola
Cele i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 1. Celem przedszkola jest:
  1. wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, zainteresowaniami i możliwościami rozwojowymi,
  2. rozwijanie indywidualnych predyspozycji i zainteresowań, talentów i zdolności zgodnie z teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera,
  3. zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji, radości i bezpieczeństwa, troska o zdrowie i sprawność fizyczną,
  4. zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i stwarzanie możliwości osiągania sukcesów dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  5. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, ukształtowanie odporności emocjonalnej,
  6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażanie własnych myśli i uczuć, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego świata,
  7. rozwijanie wrażliwości moralnej, wychowanie na bazie uniwersalnych wartości ogólnoludzkich z silnym akcentem na budowanie własnej wartości, niepowtarzalności, wiary we własne możliwości, odporności emocjonalnej, poszanowania tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych,
  8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  9. integrowanie dzieci pełno- i niepełnosprawnych oraz organizowanie specjalistycznych form pracy dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
  10. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,
  11. wspomaganie rodziny w wychowaniu i opiece nad dzieckiem, a także wspieranie rodziców w działaniach na rzecz zdrowia dziecka,
  12. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,
  13. podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, wychowanie do poszanowania tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych.
 2. Zadania przedszkola koncentrują się wokół:
  1. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się wg następujących zasad:
   1. pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona wobec dzieci polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności z:
    • niepełnosprawności;
    • niedostosowania społecznego;
    • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
    • szczególnych uzdolnień;
    • specyficznych trudności w uczeniu się;
    • zaburzeń komunikacji językowej;
    • choroby przewlekłej;
    • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
    • niepowodzeń edukacyjnych;
    • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
    • trudności adaptacyjnych wynikających z różnic kulturowych lub zmiany środowiska,
   2. pomoc psychologiczna udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
   3. pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizuje dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z inicjatywy:
    • rodziców wychowanka,
    • nauczyciela grupy przedszkolnej,
    • specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
    • pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej,
    • pomocy nauczyciela,
    • asystenta edukacji romskiej,
   4. korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne,
   5. pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez nauczycieli/wychowawców oraz specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta) we współpracy z rodzicami dziecka, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i specjalistyczną, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami i placówkami oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rodziny i dziecka,
   6. pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:
    • zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym),
    • porad i konsultacji,
   7. pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie:
    • porad i konsultacji,
    • warsztatów i szkoleń,
   8. dokumentacja udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:
  1. do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, orzeczonym zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  2. przedszkole uwzględnia rodzaj i stopień niepełnosprawności dostosowując organizację nauki i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka proponując:
   • oddział integracyjny,
   • oddział specjalny,
   • edukację włączającą,
  3. przedszkole zapewnia przyjętym dzieciom z orzeczeniem do kształcenia specjalnego:
   • realizację zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
   • realizacje programu wychowania przedszkolnego zmodyfikowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka,
   • zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, korekcyjne stosownie do potrzeb,
   • integrację ze środowiskiem rówieśniczym,
  4. wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych i korekcyjnych ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym uwzględniając potrzeby dzieci wskazane w orzeczeniu do kształcenia specjalnego, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  5. w celu zapewnienia dziecku pełnej realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu do kształcenia specjalnego nauczyciele przedszkola współpracują w ramach zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi,
  6. szczegółowa organizacja zajęć specjalistycznych zawarta jest w odrębnej dokumentacji - zał. nr 7 (Procedura organizowania zajęć specjalistycznych),
  7. koszty związane z przejazdem do przedszkola dziecka niepełnosprawnego, są finansowane przez gminę.
 4. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej realizuje się poprzez:
  1. rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej,
  2. ochronę i przekaz narodowego i śląskiego dziedzictwa kulturowego,
  3. aprobatę "dwujęzyczności": języka literackiego i gwary,
  4. zapewnienie możliwości nauki religii,
  5. kształtowanie szacunku dla praw człowieka, podstawowych swobód, bez względu na różnice rasy, koloru skóry, poglądów politycznych, przekonań i wyznań, narodowości, pochodzenia społecznego, urodzenia - na podstawie art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
  6. zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych na podstawie art. 8 Konwencji o Prawach Dziecka,
  7. osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", są przyjmowane do oddziałów przedszkolnych na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich,
  8. w celu lepszego przygotowania społeczności przedszkolnej na przyjęcie cudzoziemców:
   • dzieci uczą się wzajemnego zrozumienia, tolerancji i poszanowania różnic kulturowych poprzez organizację cyklu zajęć dostosowanych do wieku dzieci nt. kultury kraju pochodzenia cudzoziemców,
   • cudzoziemców zachęca się do udziału w zajęciach dodatkowych, w przypadku dzieci potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmuje się je taką pomocą,
   • rodzice cudzoziemca mogą złożyć dyrektorowi wniosek o zorganizowanie nauczania religii ich dzieci - organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii,
  9. jeśli w przedszkolu na nauczanie religii zgłosi się mniej niż 7 wychowanków, dyrektor przedszkola występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o zorganizowanie takich zajęć w grupie międzyprzedszkolnej lub poza przedszkolnym punkcie katechetycznym.

Sposób realizacji zadań przedszkola

 1. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka realizuje się w następujący:
  1. tworzenie wspólnej płaszczyzny porozumienia i współpracy nauczycieli, rodziców oraz specjalistów na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci - skuteczne włączanie rodziców w proces edukacji,
  2. wspieranie procesu przemian świadomości społeczeństwa i niwelowanie uprzedzenia do dzieci niepełnosprawnych,
  3. organizowanie spotkań w formie indywidualnej (konsultacje, dni otwarte) i grupowej, sposób (zebrania) w celu zaznajamiania rodziców z zadaniami realizowanymi w ramach podstawy programowej, przebiegiem rozwoju ich dzieci w oparciu o przeprowadzoną obserwację i diagnozę (kontakty indywidualne z nauczycielem z wyjątkiem dni otwartych i konsultacji odbywają się po uprzednim umówieniu terminu z nauczycielem),
  4. organizowanie zajęć otwartych dla rodziców dających możliwość poznania metod i form pracy z dziećmi (za zgodą wszystkich zainteresowanych),
  5. organizację pracy wspomagającej rozwój dzieci i terapeutycznej, w formach indywidualnych i grupowych, umożliwia uczestnictwo rodziców w tego typu zajęciach,
  6. pełnienie wobec rodziców funkcji doradczej proponującej zestawy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka,
  7. współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami, które udzielają pomocy dziecku i rodzinie,
  8. na wniosek rodzica udzielanie rodzicowi pomocy w wyborze dalszej drogi edukacji, szczególnie dla dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego,
  9. stwarzanie rodzicom możliwości rozwijania własnych umiejętności wychowawczych (pedagogizacja, działalność informacyjno-edukacyjna przedszkola, edukacja zdrowotna),
  10. podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie patologii rodzinnej a w przypadku przemocy wobec dziecka obowiązuje tok postępowania zgodnie z procedurą stanowiącą zał. nr 3 (Procedura postępowania w przypadku dziecka krzywdzonego),
  11. informację o zakresie świadczeń instytucji działających na rzecz rodziny i dzieci, współpracując z tymi podmiotami.
 2. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole odbywa się poprzez:
  1. stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju,
  2. kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego,
  3. zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania świata,
  4. wychowanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejętności rozważnego zachowywania się w różnych sytuacjach,
  5. wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi,
  6. wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie kształtowania kultury językowej, przygotowania do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej,
  7. realizowanie dążeń dzieci do wypowiadania się w twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  8. łagodzenie stresu adaptacyjnego związanego z przekroczeniem progu szkoły i podjęciem roli ucznia,
  9. w ramach realizacji zadania przedszkole współpracuje ze szkołą podstawową podejmując zadania na rzecz przybliżenia dzieciom szkoły, łagodzenia progu edukacyjnego.
 3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka realizuje się poprzez:
  1. dostosowanie treści, metod i form pracy do rozpoznanych indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci, mających specyficzne trudności w uczeniu się, jak i dzieci uzdolnionych,
  2. wspieranie rozwoju duchowego, moralnego, kulturowego opartego na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich, kształtowanie poczucia własnej wartości, wiedzy o sobie,
  3. uwzględnienie różnic dotyczących zdolności ogólnych i specjalnych dzieci, różnych zainteresowań i różnego tempa pracy; zwiększanie możliwości rozwojowych poprzez udzielenie pomocy dzieciom, oferta zajęć odpowiada ich potrzebom,
  4. kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, wychodzenie naprzeciw nim w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka,
  5. wnikliwą obserwację zachowania i postępów dzieci, diagnozowanie i analizowanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci, ich osiągnięć wdrażanie wniosków z analiz,
   1. indywidualizacja pracy z dzieckiem podczas codziennych zajęć edukacyjnych w zależności od potrzeb i możliwości dziecka,
  6. odkrywanie uzdolnień dzieci, zapewnienie warunków umożliwiających rozwijanie zadatków wrodzonych i osiąganie pierwszych sukcesów,
  7. w przypadku dzieci niepełnosprawnych powyższe zadania realizowane są ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci.
 4. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:
  1. odbywa się w czasie wskazanym przez rodziców w umowie pomiędzy przedszkolem a rodzicami dziecka:
   1. w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających odbiór dziecka w zadeklarowanym czasie należy poinformować przedszkole,
   2. sposób postępowania w przypadku nie odebrania dziecka po upływie czasu pracy przedszkola oraz inne nietypowe sytuacje zawiera procedura wewnętrzna - zał. nr 4 (Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola),
  2. przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica (opiekuna) nauczycielowi lub pracownikowi pomocniczemu, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica lub inna upoważnioną przez niego osobę,
  3. opiekę nad dziećmi sprawują: nauczyciele jeden lub dwóch, którym opiece powierzono oddział:
   1. w godzinach wczesnorannych i późno popołudniowych dzieci łączy się w tzw. grupy dyżurne, gdzie opiekę sprawuje wyznaczony nauczyciel,
  4. dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć:
   1. nauka religii - nauczyciel katecheta,
    • dzieciom nie uczestniczącym w katechezie przedszkole zapewnia na ten czas opiekę,
   2. zajęcia rozwijające zainteresowanie i zdolności organizowane przez przedszkole - nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia,
   3. zajęcia organizowane na wniosek rodziców - osoba odpowiedzialna za prowadzenie tych zajęć,
  5. dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, pracę oddziałów przedszkolnych w miarę możliwości organizuje się tak, aby ten sam nauczyciel (nauczyciele) opiekował się dziećmi przez cały okres ich uczęszczania do przedszkola,
  6. do przedszkola uczęszczają wyłącznie zdrowe dzieci, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. Szczegółowe uregulowania dotyczące sytuacji postępowania z dzieckiem, które zostało przyprowadzone do przedszkola chore lub zachorowało w czasie pobytu w przedszkolu określa procedura wewnętrzna - zał. nr 5 (Procedura postępowania w przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu),
  7. opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem przedszkola, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez przedszkole, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora; w razie potrzeby i za zgodą dyrektora opiekę podczas wycieczek sprawują dodatkowo inne osoby dorosłe, w szczególności pracownicy obsługi, rodzice; wycieczki organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem obowiązującym w przedszkolu - zał. nr 6 (Regulamin spacerów i wycieczek),
   1. każdy wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę jest zgłoszony przez kierownika wycieczki na druku karta wycieczki do dyrektora,
   2. dzieci są przewożone tylko pojazdem do tego przeznaczonym,
  8. przed każdym wyjściem na plac zabaw teren oraz sprzęt do zabaw sprawdzane są przez nauczyciela lub obecnego z nim pracownika,
  9. opieka nad dziećmi przewlekle chorymi odbywa się według procedury wewnętrznej - zał. nr 7 (Procedura opieki nad dzieckiem przewlekle chorym),
  10. w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym lub w przedszkolu obowiązuje postępowanie zgodne z procedurą - zał. nr 8 (Procedura postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku), nauczyciel sprawujący nad nimi opiekę zobowiązany jest:
   1. udzielić pierwszej pomocy, wezwać koordynatora ds. pierwszej pomocy przedmedycznej, w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
   2. o zaistniały zdarzeniu poinformować niezwłocznie Dyrektora Przedszkola oraz rodziców dziecka,
   3. dyrektor jest zobowiązany przygotować dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
   4. nauczyciel systematycznie kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala, szatnia, łazienka, stołówka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoc dydaktyczne pod kątem zasad, bezpieczeństwa i higieny pracy,
   5. nauczyciele nie maja uprawnień do podania dzieciom żadnych leków,
   6. sprawowanie opieki nad dzieckiem podczas ogólnoprzedszkolnych imprez, festynów z udziałem rodziców należy do obowiązków rodziców.
  11. Zadania związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi realizowane są we współpracy z:
   1. rodzicami, prawnymi opiekunami dzieci,
   2. nauczycielami, specjalistami i innymi pracownikami przedszkola,
   3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
   4. innymi przedszkolami, szkołami,
   5. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dziecka w tym dziecka niepełnosprawnego.

Działalność innowacyjna

 1. Przedszkole może opracować i wdrażać innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne - innowacje pedagogiczne służące poprawie jakości pracy przedszkola:
  1. rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez przedszkole odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych,
  2. innowacje wymagające przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych mogą być podjęte po wyrażeniu przez gminę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań (uchwała rady gminy),
  3. tok wdrażania innowacji regulują przepisy prawa.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci jest obowiązkiem rodziców lub innej pełnoletniej osoby upoważnionej przez rodziców na piśmie zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo.
  1. druk poważnienia zawiera: imię, nazwisko, adres, stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podpis upoważniającego,
   1. o każdej zmianie osoby upoważnionej należy poinformować przedszkole,
   2. w każdym roku szkolnym rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają nowe upoważnienia,
  2. dziecka nie może odebrać z przedszkola rodzic, opiekun prawny, osoba upoważniona jeśli ich stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nauczyciele postępują zgodnie z obowiązującą procedurą - zał. nr 4 (Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola):
   1. w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci nauczycielki lub pomoce nauczyciela każdorazowo zgłaszają fakt dyrekcji przedszkola, która podejmuje działania wyjaśniające,
   2. zastrzeżenia rodzica dotyczące zakazu odbioru dziecka przez drugiego rodzica nie będą respektowane bez stosownego dokumentu sądowego,
  3. osoba niepełnoletnia odbierająca dziecko z przedszkola musi mieć ukończone 13 lat oraz posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców, w którym oświadczają oni, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko przebywające pod opieką osoby małoletniej,
  4. przekazywanie dzieci odbywa się w następujący sposób:
   1. rodzice przekazują dziecko w szatni pracownikowi obsługi, który przyprowadza dziecko do sali zajęć i przekazuje nauczycielowi, a po skończonych zajęciach odbiera dziecko z sali zajęć i przekazuje rodzicom,
   2. w przypadku gdy grupa zaczyna i kończy pobyt o stałej godzinie nauczyciel odbiera i przekazuje dzieci bezpośrednio rodzicom,
   3. w celu usprawnienia przekazywania dzieci rodzicom, rodzice wręczają pracownikom obsługi identyfikator dziecka,
   4. nauczyciel prowadzący zajęcia w grupie przedszkolnej w ramach podstawy programowej 5 godzin dziennie osobiście odbiera i przekazuje dziecko rodzicom lub innej upoważnionej osobie,
   5. nauczyciel pracujący w oddziale specjalnym osobiście odbiera i przekazuje dziecko rodzicom,
  5. rodzice dzieci zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu:
   1. czas rozpoczęcia realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyznacza ostateczną godzinę przyprowadzenia dziecka do przedszkola,
  6. szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci oraz procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka po upływie czasu pracy przedszkola zawarte są w procedurach wewnętrznych - zał. nr 4 (Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola).

Zajęcia dodatkowe

 1. Organizacja zajęć dodatkowych uwzględnia zainteresowania, potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci (dla dzieci uzdolnionych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz oczekiwania rodziców:
  1. w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe za zgodą i ze środków organu prowadzącego,
  2. dla dzieci uzdolnionych przedszkole może organizować zajęcia umożliwiające rozwijanie swoich i zainteresowań, uzdolnień i możliwości intelektualnych (zajęcia umuzykalniające, plastyczne, taneczne, językowe, nauka czytania, pisania, matematyki) w ramach tzw. kółek,
   1. uczestnictwo w zajęciach proponuje dziecku i rodzicom nauczyciel za ich akceptacją,
  3. na wniosek rodziców przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe poza godzinami pracy przedszkola w wymiarze tygodniowym zgodnym z koncepcją organizacyjną osób prowadzących te zajęcia. Zajęcia te prowadzone są za dodatkową opłatą wnoszoną przez rodziców na podstawie umowy zawartej między wykonawcą usługi a dyrektorem lub radą rodziców. Na te cele przedszkole użycza odpłatnie swoich pomieszczeń,
  4. celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań dzieci, wsparcie talentów, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie kreatywności i elastyczności:
   1. zajęcia dodatkowe odbywają się w formie zabawy,
   2. prowadzący zajęcia to osoby o odpowiednich kwalifikacjach, uprawnieniach,
   3. zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci odbywają się poza godzinami realizacji podstawy programowej, liczba uczestników w zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci nie może przekroczyć 8, nie dotyczy zespołów,
    • czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i trwają do 30 minut,
   4. nauczyciele i rodzice decydują o uczestnictwie dziecka w zajęciach dodatkowych na podstawie wywiadu z rodzicami , obserwacji dziecka, rozeznania zainteresowań i gotowości do podejmowania zaproponowanych działań, każde dziecko jest traktowane indywidualnie,
  5. w przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia woli,
  6. nauka religii jest organizowana poza podstawą programową i odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo,
  7. organizację i terminy zajęć dodatkowych oraz nauki ustala dyrektor.
 2. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne organizowane są stosownie do orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W zależności od potrzeb są to:
  1. zajęcia terapii psychologicznej, organizowane dla dzieci z zaburzeniami w sferze społeczno-emocjonalnej lub też poznawczej, wyłonione w trakcie obserwacji w grupach, zgłoszone przez nauczycieli lub rodziców/opiekunów. Zajęcia te są prowadzone przez psychologa posiadającego przygotowanie pedagogiczne i mają charakter zajęć terapeutycznych, rewalidacyjno-kompensacyjnych bądź też zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Głównym celem zajęć prowadzonych indywidualnie bądź też w małych grupach (do 4 osób) jest ukierunkowanie potencjału dzieci i ich zindywidualizowanych możliwości do prawidłowych interakcji ze środowiskiem czyli pobudzenie ich rozwoju psychoruchowego i społecznego,
  2. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5;
  3. zajęcia logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi do 4;
  4. zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi do 10,
  5. wspomaganie ruchowe w zakresie motoryki dużej i małej: zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej,
  6. zajęcia rozwijające, nauka rozumienia zachodzących zjawisk i funkcjonowanie w otoczeniu - zajęcia prowadzi psycholog, oligofrenopedagog, pedagog; liczba uczestników zajęć od 2 do 4,
  7. inne zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzi specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje.
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju jest jedna z form pomocy dla małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przedszkole organizuje dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w wymiarze 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
  1. dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w skład, którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psycho-ruchowym lub zdiagnozowaną niepełnosprawnością,
   1. zespół współpracuje z rodziną dziecka,
   2. zespół określa formy, sposoby, okres udzielania pomocy,
  2. zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną,
   1. w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodziców,
   2. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym,
   3. miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
  3. organizacja zajęć dodatkowych i dokumentowanie (w tym wczesnego wspomagania rozwoju) prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§3

Organy przedszkola

Organy przedszkola stanowią prawo wewnętrzne obowiązujące w przedszkolu.
 1. Organami przedszkola są:
  1. dyrektor przedszkola,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców.
 2. Kompetencje organów.

Dyrektor przedszkola

 1. Uprawnienia dyrektora to kompetencje w obszarze:
  1. pełnomocnictwa burmistrza miasta do jednoosobowego działania w zakresie zarządu,
  2. zarządzania i kierowania pracą przedszkola,
  3. nadzoru pedagogicznego,
  4. wykonywanie czynności w sferze prawa pracy wobec pracowników przedszkola,
  5. w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
  6. inne związane z działalnością wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą przedszkola,
  7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
  8. realizuje uchwały rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor przedszkola decyduje m.in. w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, z organem prowadzącym i nadzorującym oraz z organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań, dotyczących: kształcenia, wychowania i opieki.
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor - przewodniczący rady, nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej.
 2. Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał.
 3. Rada pedagogiczna posiada kompetencje:
  1. stanowiące,
  2. opiniodawcze,
  3. wnioskodawcze.
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy, dopuszczenie do użytku w przedszkolu planu wychowania,
  2. ustanowienie statutu,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola - nie dotyczy dziecka 6-letniego realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  5. przyjęcie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego,
  6. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
  7. uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym,
  8. ustalanie regulaminu swojej działalności.
 5. Do zadań opiniodawczych należy zaliczyć:
  1. opiniowanie organizacji pracy przedszkola,
  2. projekt planu finansowego przedszkola,
  3. wniosków dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 6. Do zadań wnioskujących zalicza się:
  1. wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,
  2. odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora bądź wicedyrektora przedszkola,
  3. nadanie imienia przedszkolu.
 7. Szczegółowe zasady działalności i kompetencji rady pedagogicznej zawarta jest w Regulaminie Rady Pedagogicznej.
 8. W celu ułatwienia realizacji zadań oraz stworzenia klimatu współpracy dyrektor powołuje merytoryczne zespoły problemowe. Zasady funkcjonowania stałych i doraźnych zespołów rady pedagogicznej zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców

Rada rodziców jest kolegialnym, społecznym organem placówki, reprezentantem ogółu rodziców, wybranym w demokratycznych wyborach.
 1. Sposobem wyrażania woli rady rodziców są uchwały zawierające opinie, wnioski i decyzje. Może podejmować aktywności uchwałodawczą w kwestii:
  1. uchwalenia regulaminu swojej działalności,
  2. uchwalenia w porozumieniu z radą pedagogiczna programu wychowawczego i profilaktyki,
  3. wskazania przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej w celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola,
  4. wyrażenie opinii o pracy nauczyciela.
 2. Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów.
 3. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady użytkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
 4. Działalność oraz podejmowane decyzje rady rodziców są jawne dla innych rodziców.
 5. Szczegółowe kompetencje oraz uprawnienia rady rodziców zawiera Regulamin Rady Rodziców.

Zasady współdziałania organów przedszkola

 1. Organy przedszkola porozumiewają się ze sobą i:
  1. zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach, poprzez zapraszanie na zebrania członków rady (rodziców lub pedagogicznej), wymianę informacji poprzez przewodniczących rad, pisemne przedstawienie sprawy.
 2. Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania w celu wymiany informacji, planowanych i podejmowanych działań i decyzji.
 3. Tryb organizowania spotkań organów przedszkola odbywa się zgodnie z ustaleniami w regulaminach organów. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Informacje o spotkaniach mają formę pisemną (ogłoszenia, zeszyt kurend) i powinny się ukazać na co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.
 4. Dyrektor przedszkola a także organy kolegialne opracowują wewnętrzne akty prawne, których zadaniem jest uszczegółowienie kwestii nieuregulowanych w innych aktach prawnych.

Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola

 1. Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola z udziałem zainteresowanych stron, bez angażowania osób z zewnątrz. W tym celu przeprowadzone będą rozmowy negocjacyjne w celu zażegnania lub złagodzenia konfliktu.
 2. Jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowaną stronę może ona zwrócić się o rozwiązanie problemu do organu prowadzącego przedszkole, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub sądu.
 3. Jeżeli spór rozstrzyga organ nadzorujący, prowadzący lub sąd - strony są informowane o rozstrzygnięciach na posiedzeniach rady pedagogicznej lub rady rodziców.

§4

Organizacja przedszkola
Liczba dzieci w oddziałach

 1. Przedszkole jest placówką publiczną, wielooddziałową.
  1. prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Zatrudnia:
  1. nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
  2. nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych i współorganizujących proces wychowawczo-dydaktyczny w grupach integracyjnych,
  3. nauczycieli posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej,
  4. pracowników administracji i obsługi.
 3. Dzieci przyjęte do przedszkola organizuje się w tzw. oddziały przedszkolne (z żywieniem) obejmujące dzieci jednorodne wiekowo lub w zbliżonym wieku oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.

Formy kształcenia

 1. W zależności od potrzeb przedszkole zapewnia dzieciom pobyt w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i edukacje włączającą, gdzie opiekę sprawują:
  1. w oddziałach ogólnodostępnych 3, 4, 5, 6 letnich:
   1. nauczyciele, posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
   2. wyznaczeni pracownicy obsługi,
   3. liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25,
  2. w oddziałach integracyjnych:
   1. nauczyciel wychowania przedszkolnego,
   2. nauczyciel oligofrenopedagog - współorganizujący edukację i pracę wychowawczą dzieci,
   3. liczba dzieci wynosi od 15 do 20, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych,
   4. przynależność dziecka do oddziału integracyjnego wymaga zgody rodziców,
  3. w oddziałach specjalnych:
   1. nauczyciel wychowania przedszkolnego posiadający dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje,
   2. pomoc nauczyciela,
   3. w oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - liczba dzieci wynosi od 6 do 10,
   4. w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - liczba dzieci wynosi od 2 do 4,
   5. wymiar zajęć wynosi 4 godziny dziennie dla każdego zespołu,
  4. edukacja włączająca - 1 dziecko specjalnej troski w grupie ogólnodostępnej,
  5. nauczanie indywidualne organizowane na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  6. spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem - zał. nr 15 (Zasady udzielania zezwolenia),
  7. w celu umożliwienia dzieciom 5-6 letnim odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego organizuje się oddziały przedszkolne realizujące postawę wychowania przedszkolnego, w wymiarze 5 godzin dziennie:
   1. dla dzieci podlegających rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnego którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola organizuje się kształcenie indywidualne na podstawie tegoż orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną i zgodnie z jej zaleceniami,
   2. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego może być realizowany w formie tzw. "nauczania domowego" na wniosek rodziców, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
   3. szczegóły organizacyjne tych form edukacyjnych (pkt a, b) zawierają wewnętrzne procedury.
 2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 3. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny:
  1. arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola zatwierdza organ prowadzący,
  2. liczbę godzin oraz rodzaj zajęć określa corocznie arkusz organizacji pracy.

§5

Organizacja pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej

 1. Praca oddziałów przedszkolnych przebiega w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wybrany przez nauczyciela a dopuszczony do użytku przez dyrektora.
  1. dziecko w normie intelektualnej kończące przedszkole powinno osiągnąć umiejętności opisane w 17 obszarach zawartych w podstawie programowej.
 2. Przedszkole rozpoznaje potrzeby dzieci przeprowadzając i dokumentując obserwację i diagnozę pedagogiczną. Celem diagnozy jest gromadzenie informacji, które mogą pomóc:
  1. rodzicom w poznawaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości wspomagać,
  2. nauczycielowi przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
  3. pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Dla indywidualnych potrzeb dziecka przedszkole modyfikuje istniejące programy i plany.
 4. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do oddziałów integracyjnych nauczyciel wspomagający modyfikuje program wychowania przedszkolnego dostosowując go do potrzeb i możliwości dzieci, co ujmuje w planach pracy.
 5. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do oddziałów specjalnych opracowywane są przez nauczycieli indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) na podstawie wyników diagnozy i wybranego programu.
 6. Zajęcia specjalistyczne i pozabudżetowe odbywają się na podstawie programów wybranych przez osoby prowadzące te zajęcia lub programów własnych, spełniających warunki dopuszczenia do realizacji.
 7. Nauka religii odbywa się na podstawie programów nauczania z odpowiednich kościołów.
 8. Czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi od 5-10 godzin dziennie i umożliwia realizację zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z zasadą 1/5:
  1. godzina zajęć w przedszkolu to pełna godzina zegarowa.
 9. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci zagospodarowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym odbywa się następująco:
  1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przed szkolnego;
  4. pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, rozwijanie zainteresowań, wspomaganie rozwoju i inne).
 10. Czas pracy oddziału specjalnego wynosi 4 godziny dziennie.
 11. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi:
  1. z dziećmi w wieku 3-4 lat trwają ok. 15-20 minut,
  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat trwają do 30 minut.

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu

 1. Dla wszystkich zajęć prowadzonych w przedszkolu zakłada się dzienniki, w których dokumentowany jest przebieg nauczania. Dokumentuje się:
  1. zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  2. zajęcia prowadzone przez specjalistów: logopeda, psycholog, terapeuta, instruktor gimnastyki korekcyjnej i inni specjaliści,
  3. zajęcia dodatkowe:
   1. religia, rytmika, j. angielski,
   2. inne rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci,
   3. zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w razie potrzeb,
  4. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - w dzienniku indywidualnych zajęć dziecka,
  5. zajęcia rewalidacyjne zespołowe i indywidualne.
 2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się:
  1. w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci,
  2. daty i miejsca ich urodzenia,
  3. nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów),
  4. adresy ich zamieszkania o ile są różne od adresów zamieszkania dziecka,
  5. adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów o ile je posiadają,
  6. godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
 3. W dzienniku odnotowuje się:
  1. obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu,
  2. tematy tych zajęć,
  3. przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
 4. Do dzienników innych zajęć wpisuje się:
  1. w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków,
  2. tygodniowy plan zajęć, a w przypadku zajęć grupowych:
   1. program pracy grupy,
   2. tematy prowadzonych zajęć,
   3. ocenę postępów,
   4. wnioski dotyczące dalszej pracy,
   5. obecność dzieci na zajęciach,
   6. w przypadku zajęć prowadzonych indywidualnie z dzieckiem także indywidualny program pracy,
   7. daty i czas trwania zajęć,
  3. adresy poczty elektronicznej rodziców i nr telefonów o ile je posiadają.
 5. Psycholog, logopeda prowadzi dziennik do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć:
  1. zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach,
  2. wykaz dzieci zakwalifikowanych do różnych form pomocy,
  3. informacje o kontaktach z osobami i instytucjami z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań,
  4. tygodniowy plan swoich zajęć.
 6. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone indywidualnie z udziałem rodziców lub w małych 2-3 osobowych grupach są dokumentowane wg wyżej wymienionych zasad.
 7. Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki dokonuje się poprzez:
  1. skreślenie kolorem czerwonym niepoprawnego zapisu,
  2. czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami poprawnych danych,
  3. złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola albo osobę upoważniona przez dyrektora do dokonania sprostowania.
 8. Przedszkole dokumentuje przebieg obserwacji i diagnozy dziecka zgodnie z ustaleniami wewnętrznymi zał. nr 9 (Procedura obserwacji i diagnozy).
 9. Nauczyciele prowadzą dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego dokumentację badań uzupełnioną o zadania zlecone w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, lekarza oraz innego specjalistę, a także inną dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno pedagogicznej. Dokumentację tą gromadzi się w indywidualnej teczce:
  1. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu,
  2. dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, program zawiera: zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programów,
  3. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów:
   • działania o charakterze rewalidacyjnym, resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym,
   • formy, okres i wymiar godzin udzielania pomocy,
   • działania wspierające rodzica,
   • zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistami,
   • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań.
 10. Program opracowuje zespół - nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem na okres na jaki zostało wydane orzeczenie.
 11. Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzi dokumentację dziecka z orzeczeniami do kształcenia specjalnego i zespołu zgodną z wewnętrznymi uregulowaniami pracy zespołu, zał. nr 2 (Procedura organizowania zajęć specjalistycznych).

§6

Ramowy rozkład dnia

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Rozkład dnia dyktowany jest czasem pobytu dziecka w przedszkolu, organizacja żywienia (2 tury) i zawiera:
  • schodzenie się dzieci do sal dyżurnych,
  • 5-6-latki - poranki zainteresowań,
  • przyjście do sal,
  • ćwiczenia poranne, zabawy orientacyjno-porządkowe i inne,
  • śniadanie; 3-4 l, 5-6 l,
  • stwarzanie warunków do swobodnych zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci (gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, badawcze, oglądanie książeczek, czasopism dziecięcych),
  • prace porządkowe, czynności higieniczne,
  • zajęcia dydaktyczne, będące realizacją treści wychowania przedszkolnego, praca indywidualna,
  • drugie śniadanie; 3-4 l, 5-6 l,
  • przygotowywanie się do wyjścia na plac zabaw, pobyt i zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne w sali, SI,
  • czynności higieniczne, przygotowywanie się do obiadu,
  • obiad; 3-4 l, 5-6 l,
  • odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej,
  • zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe, prace indywidualne.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, czasu pobytu dzieci w grupie.
 4. Rozkład pracy z dziećmi w ciągu dnia może ulegać zmianie w zależności od potrzeb organizacyjnych, czynników zewnętrznych (aura, choroba dzieci).

§7

Zasady funkcjonowania przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący w miesiącach wakacyjnych.
  1. w okresie przerwy wakacyjnej (lipiec lub sierpień) dzieci mogą korzystać z opieki Przedszkola nr 1, po zgłoszeniu dziecka w placówce macierzystej.
 2. W okresie przerw świątecznych, ferii przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi zgłoszonymi w ramach naboru na tzw. dyżur przedszkola:
  1. rodzice mogą wyrazić wolę poprzez zapisanie dziecka na listę usytuowaną na grupowej tablicy ogłoszeń,
  2. przedszkole organizuje opiekę dla co najmniej 10 dzieci,
  3. dzieci są pod opieką wyznaczonego nauczyciela w grupie zbiorczej.
 3. Godziny otwarcia i zamknięcia przedszkola mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb rodziców w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem, że przedszkole rozpoczyna i kończy funkcjonowanie, jeśli taką wolę wyrazi co najmniej 10 rodziców.
 4. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i obejmuje:
  1. dla przedszkola 5 bezpłatnych godzin na realizację podstawy programowej oraz dodatkowy czas deklarowany przez rodziców,
  2. dla oddziałów "zerowych" - pięć bezpłatnych godzin dziennie,
  3. czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie.
 5. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów, gruntownych porządków, a także na urlopy wypoczynkowe pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych.
 6. Zmiany dotyczące przekształcenia lub likwidacji placówki dokonuje organ prowadzący z końcem danego roku szkolnego. Organ prowadzący zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem podjęcia działań, zawiadomić o zamiarze i przyczynach podjętych działań rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i Kuratora Oświaty.

Zasady odpłatności za przedszkole

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej ustala opłatę za usługi edukacyjne i opiekuńcze świadczone na rzecz dziecka poza 5 - godzinną bezpłatną realizacją podstawy programowej.
  1. w przypadku, gdy do przedszkola w danym roku szkolnym uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora przedszkola opłata stała ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko i o 75% za każde następne dziecko,
  2. opłatę należy uiścić z góry do 15 dnia każdego miesiąca,
  3. opłata ulega obniżeniu o 50% za każde dziecko w sytuacji:
   1. dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie na jaki pomoc została przyznana (na podstawie zaświadczenia MOPS wydanego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej),
   2. dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Opłatę za żywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
  1. w związku ze zmianami cen żywności, w porozumieniu z intendentem i rodzicami, dyrektor może wnioskować o zmianę opłat za żywienie,
  2. przedszkole przygotowuje dla dzieci 3 posiłki (śniadanie I, śniadanie II, obiad),
  3. dzieci z klas "zerowych" mogą korzystać z 1 posiłku (obiad),
  4. rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do pokrycia kosztów produktów żywnościowych zgodnie z liczbą dni pobytu dziecka w przedszkolu i ustaloną stawką. Opłatę tę należy uiszczać z góry do 15 dnia każdego miesiąca,
  5. w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie, odliczanej w następnym miesiącu - kwota za niewykorzystane posiłki liczona będzie od następnego dnia od odnotowania nieobecności,
  6. dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów żywienia poprzez współpracę z MOPS lub innymi podmiotami.
 3. Regulowanie należności odbywa się przelewem bankowym na wskazane konta.
 4. W przypadku nieterminowych wpłat nalicza się ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.
 5. Rodzice, którzy w trakcie roku szkolnego rezygnują z usług przedszkola zobowiązani są do pisemnego poinformowania o tym fakcie dyrektora i złożenia wniosku o odliczenia. Rozliczenie niesionych opłat nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 6. Zapisanie dziecka na okres dyżurów wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów wyżywienia dziecka w tym czasie, nawet w sytuacji, kiedy dziecko nie przyjdzie do przedszkola.
 7. Pracownicy przedszkola mogą korzystać odpłatnie z żywienia, wnosząc opłatę w wysokości ustalonej dla nich stawki.
 8. Szczegółowe uregulowania zawiera regulamin stołówki, zał. nr 10 (Regulamin żywienia).

§8

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
Wicedyrektor

 1. Za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu tworzy się stanowisko wicedyrektora w przypadku:
  1. funkcjonowania co najmniej 6 oddziałów,
  2. lokalizacji oddziałów w różnych miejscach,
  3. w przypadku pracy co najmniej 2 oddziałów dłużej niż 10 godzin dziennie.
 2. Funkcję wicedyrektora powierza i odwołuje z niej dyrektor przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola określa zakres czynności wicedyrektora, wydaje mu polecenia służbowe. Wicedyrektor w szczególności:
  1. jest przełożonym pracowników obsługi,
  2. zatwierdza raporty żywieniowe,
  3. odpowiada za archiwum przedszkola,
  4. prowadzi kontrolę wewnętrzna w wyznaczonym zakresie,
  5. wspiera pracę nauczycielskich zespołów stałych i doraźnych,
  6. nadzoruje prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, obserwacji pedagogicznej i zajęć dodatkowych,
  7. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  8. wykonuje polecenia służbowe dyrektora.

Nauczyciele

 1. Nauczyciele, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Organ prowadzący przedszkole i dyrektor przedszkola są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczycieli uprawnienia zostaną naruszone.
 2. Nauczyciel ma prawo do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego i uzyskiwania stopni awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, podejmowania nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych, indywidualnie lub zespołowo, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i po dopuszczeniu przez dyrektora placówki.
 4. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej oraz ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.
 5. Nauczyciel ma prawo do opracowania systemu współpracy z rodzicami dzieci i reprezentowania dyrektora przedszkola w kontaktach z rodzicami oraz określenia zasad kontaktu z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
 6. Nauczyciele są zobowiązania do nie ujawniania spraw, które mogą naruszać dobro dzieci lub ich rodziców, a także pracowników przedszkola.
 7. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować:
  1. zajęcia prowadzone bezpośrednio z wychowankami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2. zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci,
  3. inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,
  4. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 8. Istnieje możliwość udzielenia dni wolnych nauczycielowi realizującemu godziny doraźnych zastępstw za jego zgodą, w okresie dyżurów przedszkola.
 9. W okresie ferii przy zmniejszonej liczbie oddziałów nauczyciel wykonuje polecenia dyrektora.
 10. Zadania nauczycieli związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:
  1. planowanie i realizacja procesów edukacyjnych, wprowadzanie zmian wynikających z obserwacji i diagnozy (planowanie, realizacja, analiza, doskonalenia działań następujących w wyniku ustaleń między nauczycielami),
  2. systematyczne planowanie swojej pracy w sposób cykliczny w oparciu o:
   1. treści kształcenia zgodne z wybranym przez nauczyciela programem wychowania przedszkolnego,
   2. koncepcję pracy przedszkola,
   3. roczny plan pracy przedszkola,
   4. właściwą hierarchię celów nauczania,
   5. plany pracy opracowane na potrzeby każdej z grup, ukierunkowane na indywidualne potrzeby edukacyjne i kompleksowy rozwój wychowanka,
    • plan zawiera cele odnoszące się do wszystkich sfer rozwoju dzieci określone w kategoriach czynności dziecka ze wskazaniem rozwoju inteligencji wielorakich,
    • plan wskazuje działania nauczyciela zmierzające do osiągnięcia założonych celów i stymulację rozwoju każdego dziecka,
    • plan zawiera sposoby monitorowania osiągnięć dzieci,
   6. o dokumenty opracowane w ramach realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  3. urozmaicanie działalności wychowawczo-dydaktycznej poprzez organizowanie wycieczek, imprez, uroczystości i spotkań, działań na rzecz środowiska i społeczności lokalnej,
  4. tworzenie warunków wspomagających rozwój zdolności, zainteresowań,
  5. zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu edukacyjnego w szczególności poprzez:
   1. realizacje obowiązujących programów wychowania przedszkolnego,
   2. znajomości i sprawnego posługiwania się metodami pracy głównie aktywizującymi,
   3. systematyczne przygotowanie do zajęć,
   4. właściwe wykorzystanie i zagospodarowanie czasu pobytu dziecka,
   5. właściwe prowadzenie dokumentacji i działalności pedagogicznej;
  6. ewaluowanie pracy własnej, dbałość o jej jakość i wyniki tej pracy, doskonalenie efektywności działań,
  7. stosowanie nowatorskich rozwiązań (poznawanie wielozmysłowe, wykorzystanie możliwości sensorycznych),
  8. dostosowanie warunków edukacji do indywidualnych potrzeb dziecka poprzez:
   1. modyfikowanie programów - metodyczne, wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze.
 11. Zadania nauczycieli związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych i diagnozy mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, w tym niepełnosprawnych oraz dokumentowaniem tych obserwacji:
  1. prowadzenie wnikliwej i rzetelnej obserwacji i diagnozy (monitorowanie, diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci) w celu:
   1. poznania i określenia potrzeb rozwojowych dzieci,
   2. ustalenia kierunków pracy z dzieckiem a w szczególności podejmuje decyzję dotyczącą pracy z dzieckiem w szczególny sposób, podejmuje działania ukierunkowane na potrzeby dziecka poprzez współpracę z dyrektorem i innymi nauczycielami, specjalistami, koordynowanie realizacji działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i prowadzi dokumentację,
   3. pomocy rodzicom w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,
  2. dokumentowanie obserwacji na podstawie narzędzi badawczych ustalonych, wybranych bądź opracowanych przez radę pedagogiczną:
   1. nanoszenie zmian i postępów dziecka w zakresie rozwoju psychoruchowego,
  3. przeprowadzenie analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
   1. sporządzenie pisemnej informacji o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
   2. przekazanie rodzicom informacji za potwierdzeniem odbioru,
  4. eliminacja przyczyn niepowodzeń dzieci,
  5. opracowywanie indywidualnych programów korygowania i wspomagania rozwoju dziecka z orzeczeniem do kształcenia specjalnego,
  6. sporządzanie wniosków z prowadzonych badań i przedstawianie ich na posiedzeniach rady pedagogicznej,
  7. indywidualna lub zespołowa praca z dziećmi uzdolnionymi lub wymagającymi wspierania rozwoju,
  8. szczegółowy przebieg obserwacji i diagnozy zawarty jest w uregulowaniach wewnętrznych zał. nr 9, (Procedura obserwacji i diagnozy).
 12. Zadania związane z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu - zał. nr 11 (Regulamin Bezpieczeństwa dzieci):
  1. nauczyciel sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
  2. w swoich działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, w tym celu realizuje się zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa, uczy odpowiednich postaw i zachowań w sytuacjach zagrożeń i rozpoznaje środowisko domowe dziecka, w razie potrzeb interweniuje zał. nr 3, (Procedura dziecka krzywdzonego),
  3. w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym nauczyciel przestrzega określonych w podstawie programowej proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu - nauczyciel ustala również w porozumieniu z dyrektorem ramowy rozkład dnia, uwzględniający zasady określone w tych zapisach,
   1. ramowy rozkład dnia wpisany jest do dziennika zajęć,
  4. nauczyciel w momencie przekazywania grupy drugiemu nauczycielowi przekazuje mu również niezbędne informacje,
  5. obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe reagowanie na zaistniałą sytuację i udzielanie odpowiedniej pomocy, jeżeli jest ona niezbędna,
  6. nauczyciel zna przepisy ruchu drogowego dla pieszych i przestrzega ich podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
  7. nauczyciel organizujący zajęcia poza przedszkolem; wycieczkę pieszą lub autokarową postępuje zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek zał. nr 6 (Regulamin spacerów i wycieczek),
  8. nauczyciel podczas prowadzenia zajęć ruchowych winien zwracać szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dziecka, dobierając ćwiczenia o odpowiednim stopniu trudności i intensywności,
  9. nauczyciel zna zasady i posiada umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie zaistnienia konieczności nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy,
  10. podczas pobytu na placach zabaw nauczyciel postępuje zgodnie z Regulaminem korzystania z placu zabaw, zał. nr 15.
 13. Zadania nauczycieli związane ze współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Nauczyciele współpracują z rodzicami poprzez:
  1. opracowanie planów współpracy z rodzicami,
  2. zaznajamianie rodziców z zadaniami wynikającymi w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
   1. informowanie rodziców o funkcjonowaniu przedszkola, oddziału, miesięcznych zamierzenia wychowawczych, edukacyjnych w kąciku dla rodziców na stronie internetowej grupy i przedszkola,
   2. informowanie na bieżąco o postępach dzieci i uzgadnianie z rodzicami kierunków i zakresu działań,
   3. włączanie rodziców do wspierania rozwoju dziecka i łagodzenia trudności na jakie natrafiają,
  3. okazywanie rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci,
   1. włączanie rodziców w proces kształtowania postaw, wzmacnianie właściwych zachowań dzieci,
   2. ustalanie formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
   3. kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o zdrowie dzieci w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu,
  4. udzielanie informacji na temat zachowania i rozwoju ich dzieci,
   1. informowanie rodziców o wynikach obserwacji wstępnej i diagnozy pedagogicznej,
   2. informowanie rodziców o formach, sposobach oraz wymiarze godzin, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   3. przekazanie zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem w domu podczas indywidualnych spotkań,
   4. propozycje działań wspierających rodziców,
  5. informowanie o zasadach, procedurach obowiązujących w przedszkolu, w tym procedurach bezpieczeństwa dzieci,
  6. formy wspomagania rodziców w wychowaniu:
   1. organizowanie spotkań z rodzicami, połączonych z tzw. pedagogizacją rodziców,
   2. organizowanie zajęć otwartych w celu prezentacji umiejętności dzieci oraz w celu wymiany spostrzeżeń,
   3. organizowanie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców,
   4. udostępnianie rodzicom książek z biblioteczki metodycznej nauczyciela,
  7. włączanie rodziców w sprawy życia oddziału i przedszkola poprzez współdecydowanie i uczestnictwo w:
   1. organizowaniu uroczystości , imprez i wycieczek przedszkolnych (spotkania z trójką grupową, spotkania organizacyjne),
   2. pełnienie funkcji opiekuńczych podczas zajęć poza przedszkolem,
  8. dokumentowanie współpracy z rodzicami stanowią:
   • plan współpracy z rodzicami,
   • protokoły z zebrań z rodzicami,
   • listy obecności,
   • kontrakt zawarty z rodzicami, konsultacje, tablice informacyjne, strona internetowa przedszkola i inne.
 14. Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami):
  1. w sprawach wychowania i nauczania dzieci organizowane są spotkania ogólnoprzedszkolne, spotkania grupowe, indywidualne konsultacje, zajęcia otwarte, spotkania ze specjalistami,
  2. spotkania ogólne rodziców organizowane są we wrześniu i w miarę potrzeby,
  3. spotkania grupowe organizowane są 3-4 razy w roku,
  4. konsultacje indywidualne organizowane są w wyznaczonym dniu tygodnia w wymiarze 1/2 godziny (nauczyciele i specjaliści),
  5. zajęcia otwarte organizowane są trzy razy w roku,
  6. spotkania ze specjalistami z zewnątrz organizowane są wg potrzeb.
 15. Zadania nauczycieli związane ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną:
  1. organizowanie spotkania ze specjalistami dla dzieci i rodziców,
  2. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych,
  3. kierowanie dzieci do specjalistów w porozumieniu i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
  4. zasięganie opinii specjalistów zatrudnionych w przedszkolu oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla przeprowadzenia pełnej diagnozy gotowości szkolnej dziecka oraz opracowania planu pracy z dzieckiem.
 16. Inne zadania nauczycieli:
  1. uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej, realizacja uchwał,
  2. planowanie własnego rozwoju zawodowego,
  3. doskonalenie umiejętności zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  4. dbanie o warsztat pracy, pomoce dydaktyczne oraz troska o estetykę pomieszczeń, współodpowiedzialność za powierzone mienie,
  5. aktywne uczestnictwo w pracach zespołów stałych i doraźnych,
  6. aktywna realizacja przyjętej strategii rozwoju przedszkola,
  7. korzystanie z sal zajęć zgodnie z regulaminem danej sali,
  8. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  9. uczestnictwo w procesie decyzyjnym.

Zadania nauczycieli oddziału integracyjnego i specjalnego

 1. Nauczyciel współorganizujący edukację i pracę wychowawczą w szczególności:
  1. otacza opieką dzieci niepełnosprawne, dba o ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie w grupie,
  2. rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, prowadzi wnikliwą obserwację pedagogiczną oraz wspomaga dzieci w procesie kształcenia,
  3. rozpoznaje sytuację domową dzieci niepełnosprawnych i ich stan zdrowia,
  4. dostosowuje program nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych i do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
  5. prowadzi indywidualna pracę z dzieckiem i organizuje różnego rodzaju pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia rewalidacyjne,
  6. współorganizuje i prowadzi zajęcia edukacyjne i proces wychowawczy na podstawie właściwego doboru treści programu do potrzeb dzieci (plan pracy),
  7. współpracuje z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i z organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych, instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
  8. organizuje porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców,
  9. udziela pomoc nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
  10. prowadzi następującą dokumentację:
   • dziennik zajęć,
   • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
   • arkusze obserwacji i diagnozy dzieci niepełnosprawnych,
   • dokumentację współpracy z rodzicami.

Zakres współpracy nauczycieli

 1. Nauczyciel wychowawca grupy integracyjnej w szczególności:
  1. zapoznaje się z dokumentacją dziecka niepełnosprawnego (diagnozą i zaleceniami specjalistów) oraz z charakterystyką i diagnozą dokonaną przez nauczyciela wspomagającego,
  2. dokonuje wyboru konkretnych programów (po konsultacji z nauczycielem wspomagającym),
  3. przekazuje nauczycielowi wspomagającemu plany pracy celem ich modyfikacji do potrzeb dzieci specjalnej troski,
  4. przygotowuje, po uzgodnieniu z nauczycielem wspomagającym, pomoce dydaktyczne, różnorodne wersje ćwiczeń,
  5. współpracuje z nauczycielem wspomagającym przy układaniu indywidualnego programu lub planu nauczania dla każdego dziecka,
  6. ustala metody i formy pracy na zajęciach oraz opracowuje wspólnie z nauczycielem wspomagającym przebieg konkretnych ćwiczeń,
  7. przygotowuje i organizuje imprezy oraz uroczystości wspólne lub po konsultacji z nauczycielem wspomagającym, tak aby dziecko niepełnosprawne osiągnęło zadowolenie i sukces,
  8. rozbudza zainteresowania i rozwija uzdolnienia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  9. buduje wzajemne zrozumienie i działa na rzecz wszystkich dzieci,
  10. organizuje spotkania z rodzicami w celu kształtowania prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych żyjących w tzw. otwartym społeczeństwie,
  11. przekazuje treści wychowawcze wynikające z naturalnych sytuacji, które mają miejsce podczas zajęć, uwrażliwia dzieci na poszanowanie inności każdego człowieka, jego godności, autonomii.
 2. Nauczyciel współorganizujący edukację i pracę wychowawczą również:
  1. dokonuje szczegółowej diagnozy, tak, aby dała ona początek sformułowaniu oddziaływań dydaktycznych (realizacja kolejnych zadań, kolejnych elementów programu edukacyjno-terapeutycznego),
  2. udziela dzieciom niepełnosprawnym pomocy z wykorzystaniem w pracy specjalnych metod i odpowiednio dostosowanych pomocy dydaktycznych,
  3. opracowuje wraz z nauczycielem strategię zajęć aby nauczanie dzieci niepełnosprawnych było skuteczne i uwieńczone sukcesami,
  4. wspiera integrację między dziećmi (między innymi podczas spotkań dzieci na imprezach i uroczystościach przedszkolnych),
  5. buduje integrację pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
  6. buduje integrację pomiędzy nim samym a nauczycielem wychowawcą,
  7. wspiera rodziców dzieci niepełnosprawnych przez kształtowanie u nich prawidłowej postawy wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy dziecka na zajęciach, udzielanie porad dotyczących korzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych.
 3. Nauczyciel oddziału specjalnego pracuje w oparciu o wybrany specjalistyczny autorski lub własny program.
 4. Nauczyciel po dokonaniu analizy dokumentacji dziecka (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dokumentacja medyczna itp.) oraz diagnozy funkcjonalnej opracowuje IPET na czas pobytu dziecka w przedszkolu we współpracy ze specjalistami i rodzicami dziecka:
  1. w razie potrzeby lub w wyniku zaobserwowanych postępów dokonuje zmian w programie IPET.
 5. Planuje pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą. Ustala metody i formy pracy oraz przebieg konkretnych ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka.
 6. Systematycznie współpracuje z placówkami specjalistycznymi, specjalistami pracującymi w przedszkolu ( logopeda, psycholog, terapeuta, rehabilitant) sprawującymi opiekę nad dzieckiem.
 7. Prowadzi zajęcia instruktażowe dla rodziców, organizuje warsztaty, spotkania ze specjalistami, uwzględniając potrzeby rodziców.
 8. Wspiera dziecko i jego rodzinę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.
 9. Na bieżąco wymienia z rodzicami informacje na temat pozytywnych i negatywnych zmian w zachowaniu dziecka oraz jego sytuacji rodzinnej.
 10. Stwarza możliwość udziału dzieci w życiu placówki, imprezach okolicznościowych, zabawach w grupie rówieśniczej.
 11. Nauczyciele współpracują ze sobą (dotyczący współpracy wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu):
  1. przy planowaniu i realizacji programów i koncepcji, procesów i zadań edukacyjnych, modyfikacji programów, wprowadzaniu zmian w ramach zespołów stałych i doraźnych zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 1 do Regulaminu Rady Pedagogicznej:
   1. organizację imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych, grupowych wycieczek,
  2. przy realizacji zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych poprzez:
   1. wymianę informacji o dziecku - ujednolicenie oddziaływań, dostosowanie warunków edukacji do indywidualnych potrzeb dzieci,
   2. organizację pomocy dziecku i rodzinie,
   3. przygotowanie zebrań z rodzicami i prowadzenie działalności informacyjnej,
   4. tworzenie planów miesięcznych i sprawozdań,
  3. zadania związane z awansem zawodowym, opracowaniu i realizacją innowacji i dodatkowymi programami,
  4. przy organizacji warsztatu pracy współodpowiedzialność za powierzone mienie, rejestrowanie udostępnionych pomocy dydaktycznych, informowanie osoby odpowiedzialnej o zniszczeniu sprzętu, współtworzenie dekoracji, troska o estetykę sal i innych pomieszczeń.

Zadania nauczycieli specjalistów

 1. W przedszkolu zatrudnia się: logopedę, psychologa, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, terapeutę pedagogicznego.
 2. Zadania zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej (składającego się ze specjalistów):
  1. planowanie, koordynowanie, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego:
   1. ustalanie form udzielania pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, okresu i wymiaru godzin realizacji poszczególnych form,
  2. opracowanie dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET);
  3. współpraca, konsultacje podczas opracowywania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET);
  4. dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej dziecku, w tym efektywności realizowanych zajęć - określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z dzieckiem.
 3. Zadania zespołu wczesnego wspomagania to w szczególności:
  1. ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
  2. nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
  3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
  4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania,
  5. udzielanie pomocy rodzinie dziecka w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem; wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
  6. udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem,
  7. pomoc rodzicom w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
 4. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy ponadto:
  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci,
  2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym poszczególnych dzieci,
  3. określanie przyczyn niepowodzeń,
  4. diagnozowanie sytuacji wychowawczej w przedszkolu,
  5. pomoc rodzicom i nauczycielom w radzeniu sobie z problemami,
  6. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 5. Do zadań logopedy w przedszkolu należy ponadto:
  1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
  2. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dziećmi;
  3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.
 6. Do zadań terapeuty należy prowadzenie badań, diagnozy, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, prowadzenie profilaktyki, wspieranie nauczycieli, specjalistów.

Pracownicy administracji i obsługi

 1. W przedszkolu utworzone są stanowiska pracowników administracji:
  1. główna księgowa,
  2. starszy referent ds. kadrowo-płacowych,
  3. sekretarka,
  4. inspektor BHP.
 2. Odpowiadają za sprawy rachunkowe, finansowe, płacowe, księgowe i administracyjne.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków i zadań zawarty jest aktach osobowych.
 4. W przedszkolu utworzone są stanowiska pracowników obsługi:
  1. intendent,
  2. szef kuchni,
  3. kucharz,
  4. pomoc kucharza,
  5. pomoc kuchenna,
  6. konserwator,
  7. pracownik pomocniczy,
  8. pomoc nauczyciela.
 5. Personel kuchni odpowiada za właściwe komponowanie menu, dostarczające wszystkich odpowiednich dla organizmu dziecka składników pokarmowych oraz wysoką jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych i przetwarzanych produktów.
 6. Pozostali pracownicy techniczni dbają o czystość i porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz pomagają nauczycielom w opiece nad dziećmi.
 7. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa przydział czynności dla danego stanowiska znajdujący się w teczce akt osobowych.
 8. W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pracy, Konwencji Praw Człowieka oraz troski o dobro dzieci.
 9. Dodatkowo w przedszkolu powołuje się społecznych koordynatorów ds.:
  1. bezpieczeństwa,
  2. zwalczania pożarów i ewakuacji,
  3. pomocy przedmedycznej,
  4. społeczny inspektor pracy

  Są to osoby posiadające dodatkowe certyfikaty i zaświadczenia.

 10. Zadania koordynatorów:
  1. do zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa w szczególności należy:
   1. przyjmowanie od nauczycieli i rodziców informacji i uwag dotyczących bezpieczeństwa,
   2. integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów,
  2. do zadań koordynatora ds. zwalczania pożarów i ewakuacji należy:
   1. sprawdzają drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych, reagują na przypadki łamania przepisów p.poż., w sytuacji zagrożenia podejmują działania związane z opuszczeniem budynku przez osoby w nim przebywające,
   2. zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru (zamykanie pomieszczeń),
   3. rozwiązują doraźne problemy i konflikty związane z reakcją ludzi,
   4. składają kierującemu ewakuacją meldunek o opuszczeniu pomieszczeń,
  3. do zadań koordynatora ds. pomocy przedmedycznej:
   1. rozpoznanie stanu poszkodowanego, wykonywanie podstawowych zabiegów, niedopuszczenie do dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia, ochrona poszkodowanego przed nieprzemyślanymi działaniami innych,
   2. kontrolowanie stanu apteczek przedszkolnych i terminu ważności środków pierwszej pomocy,
  4. do zadań Społecznego Inspektora Pracy należy:
   1. przegląd warunków pracy, stanu sprzętu, budynku, urządzeń i podejmowanie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
   2. ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń, urządzeń i dokumentów w celu wykonania swoich zadań.

§9

Rodzice i dzieci
Prawa i obowiązki rodziców

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań wychowawczych kształcących realizowanych w przedszkolu,
  2. zaznajomienia z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
  3. uzyskania informacji o sukcesach i kłopotach dzieci, zachowaniu i rozwoju, stanie gotowości szkolnej swojego dziecka,
  4. współdecydowania w sprawach przedszkola i organizacji wydarzeń , w których biorą udział ich dzieci,
  5. pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  6. uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  7. wyrażenia i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji dotyczących różnych aspektów pracy przedszkola,
  8. uczestniczenia w zajęciach wspomagających rozwój dziecka,
  9. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, postanowień statutu,
  2. zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki lekarskiej oraz leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach,
  3. przestrzeganie postanowień kontraktu dotyczącego współpracy z nauczycielem na rzecz wspierania rozwoju dziecka,
  4. uczestniczenie w zebraniach grupowych i konsultacjach indywidualnych,
  5. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez inną upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:
   1. przyprowadzanie dziecka zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu,
   2. przestrzeganie zasady obecności dziecka w czasie realizacji podstawy programowej,
  6. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  7. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu:
   1. w przypadku dzieci 3-4 letnich: informacja o przyczynach i czasie trwania nieobecności,
   2. w przypadku realizacji obowiązku szkolnego - roczne przygotowanie przedszkolne dzieci 5-6 letnich wymaga się pisemnego usprawiedliwienia każdej nieobecności,
   3. na rodzicu ciąży obowiązek podania informacji o powodach nieobecności zgodnie ze stanem faktycznym,
   4. w przypadku niewiarygodności rodziców, braku respektowania zasad, przekroczenia granic (sporadyczne uczęszczanie dziecka do przedszkola) przedszkole podejmuje następujące czynności:
    • upomnienie pisemne,
    • wgląd w sytuację rodziny,
    • w sytuacjach koniecznych skierowanie sprawy do sądu,
    • skreślenie z listy wychowanków (dotyczy 3-4 latków),
  8. niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  9. zaopatrzenia dzieci w niezbędne przybory, środki higieny osobistej, dbania o schludny wygląd dziecka, zmienne obuwie odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych,
  10. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
  11. rodzice dziecka 5-6-letniego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do:
   1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
   2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
   3. nie spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie administracyjnym,
   4. przez nie spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca lub na co najmniej 50%.

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

 1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego-opiekuńczego dostarczającego różnorodnych bodźców stymulujących wszechstronny rozwój zgodnie z:
   1. metodyka pracy z małym dzieckiem i zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
   2. potrzebami i możliwościami rozwojowymi wychowanków (w tym z potrzeba badania, eksperymentowania, wyboru realizowanej aktywności poznawczej, wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, zgłaszania własnych pomysłów),
  2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,
  3. wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności,
  4. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach współdziałania z innymi,
  5. zaspakajania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
  6. codziennego pobytu na powietrzu (o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne),
  7. nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola,
  8. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
  9. szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
  10. poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby,
  11. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze,
  12. stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola,
  13. wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
  14. racjonalnego żywienia,
  15. nagradzania wysiłku i osiągnięć,
  16. znajomości swoich praw i obowiązków,
  17. dziecko niepełnoprawne ma prawo do dostosowania sal, budynku, pomocy do jego potrzeb.
 2. Dzieci mają obowiązek:
  1. stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielami,
  2. bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych (dzieci i dorosłych),
  3. poszanowania godności osobistej innych,
  4. odnoszenia się z szacunkiem do osób pracujących w przedszkolu, w tym reagowania na komunikaty przekazywane przez personel przedszkola,
  5. uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.
 3. Dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki i jasno określa się oczekiwania i zachowania wobec wszystkich pracowników przedszkola i dzieci.
 4. Dzieci mieszkające w odległości powyżej 3 km od przedszkola realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają praco do bezpłatnego transportu lub zwrotu poniesionych kosztów.

§10

Warunki i zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

 1. Rekrutacja dzieci odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. O przyjęcie do przedszkola mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3-5 lat, dzieci 6-letnie posiadające decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, zamieszkałe na obszarze gminy, w tym dzieci niebędące obywatelami polskimi.
 3. Dziecko uczęszczające do przedszkola może kontynuować wychowanie przedszkolne w kolejnym roku szkolnym na podstawie złożonej deklaracji przez rodziców (prawnych opiekunów) w określonym terminie.
 4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola na podstawie złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryterium:
  1. w przypadku kiedy liczba kandydatów jest równa liczbie wolnych miejsc w przedszkolu nie przeprowadza się procesu rekrutacyjnego;
  2. jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna;
  3. w przypadku gdy przedszkole posiada nadal wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które może obejmować dzieci spoza gminy.
 5. Szczegółowy przebieg prac komisji, kryteria wraz z punktacją, terminy postępowania rekrutacyjnego, a także harmonogram rekrutacji, tryb odwoławczy i dodatkowe informacje zawiera Regulamin Rekrutacji (zał. nr 12).
 6. Dyrektor przedszkola zawiera z rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka przyjętego umowę cywilnoprawną związaną z pobytem dziecka w przedszkolu i kosztem jego utrzymania:
  1. godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy podpisywaniu umowy, dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
 7. Kwalifikowanie dzieci do grup wiekowych, oddziałów, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i specjalistycznych odbywa się na podstawie wewnętrznej procedury (zał. nr 13, Kwalifikowanie dzieci do grup i oddziałów).
 8. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka na zwolnione miejsce decyduje dyrektor przedszkola.

Kryteria przyjęć dzieci niepełnosprawnych

 1. Do oddziału integracyjnego w przedszkolu przyjmuje się dzieci pełnosprawne po uzyskaniu zgody rodziców i dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, na wniosek pisemny rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczeń publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej; mogą to być dzieci:
  1. z zaburzeniami wzroku,
  2. z zaburzeniami słuchu,
  3. z niepełnosprawnością ruchową i afazją,
  4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
 2. Do oddziałów specjalnych przyjmowane są dzieci:
  1. z upośledzeniem umysłowym,
  2. z autyzmem, zespołem Aspergera.
 3. Dyrektor i specjaliści decydują o czasie pobytu dziecka i o formie organizacyjnej, która uwzględnia możliwości i potrzeby dziecka (oddział integracyjny, specjalny i edukacja włączająca).
 4. Po miesięcznej obserwacji i zdiagnozowaniu potrzeb i możliwości dziecka niepełnosprawnego dyrektor oraz zespół nauczycieli i specjalistów może zadecydować o przeniesieniu dziecka niepełnosprawnego do innej grupy, zmianie czasu jego pobytu w przedszkolu oraz o zmianie formy jego kształcenia.

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
  1. nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola z dniem 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 5 kolejnych dni roboczych,
  2. jednomiesięcznej nieobecności dziecka bez wcześniejszego zgłoszenia i usprawiedliwienia,
  3. gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków,
  4. kiedy dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1-2 razy w tygodniu lub rzadziej),
  5. gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.
 2. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:
  1. informacje nauczyciela o nieobecności dziecka,
  2. ustalenie przyczyn nieobecności lub powodów dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola,
  3. przedstawienie Radzie Pedagogiczne podjęcie uchwały,
  4. pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy wychowanków,
  5. od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania za pośrednictwem dyrektora w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia,
  6. po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.
 3. Egzekwowanie należnych nieuregulowanych opłat za przedszkole od rodziców odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Dokumentacja przedszkola

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Dokumentacja powstająca i napływająca do przedszkola jest przechowywana, zabezpieczona i ewidencjonowana.
 3. Dokumentacja jest przechowywana w przedszkolu przez okres ustalony w rozporządzeniu zgodnie kwalifikacją.
 4. Klasyfikacja i klasyfikowanie dokumentacji odbywa się ze względu na jej okres przechowywania.
 5. Do korzystania z zasobu dokumentów przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie dyrektora. W przedszkolu obowiązuje procedura ochrony danych osobowych, zał. nr 14.
 6. Dokumentacja zbędna jest brakowana:
  1. w przypadku likwidacji przedszkola majątek i dokumentację przejmuje organ prowadzący,
  2. dokumentację pedagogiczną organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Zasady gospodarki finansowej przedszkola

 1. Prowadzenie przedszkola należy do zadań własnych gminy. Przedszkole otrzymuje dotację z budżetu gminy na swoje utrzymanie.
 2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z prowadzonej działalności oraz realizuje politykę zatrudnienia i plan płac w granicach rocznego planu finansowego obejmującego dochody i wydatki stanowiące koszty działalności, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetu gminy.
 3. Przedszkole stosuje zasady gospodarki finansowej, które obowiązują jednostki budżetowe określone w szczególności w:
  1. ustawie o finansach publicznych,
  2. ustawie o rachunkowości.
 4. Przedszkole zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez Gminę i zapewnia jego prawidłową eksploatację.
 5. Przedszkole posiada odrębny rachunek bankowy.
 6. W planowaniu, rachunkowości ewidencji i sprawozdawczości przedszkole stosuje przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.
 7. Zasady wynagrodzenia nauczycieli ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 8. Zasady wynagrodzenia pracowników przedszkola nie będących nauczycielami ustala się zgodnie z przepisami o pracownikach samorządowych zawartych w uchwale Rady Miasta Lędziny w sprawie: zatwierdzenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Lędziny.
 9. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy, w tym Regulamin Zamówień Publicznych.

Postanowienia końcowe

 1. Dokonywanie zmian w statucie:
  1. treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie wraz ze zmieniającymi się przepisami zmiany w statucie dokonywane są w formie jego nowelizacji - dokładnie precyzuje się treść zmian w poszczególnych paragrafach, ustępach, punktach i podpunktach,
  2. do nowelizacji statutu uprawniona jest rada pedagogiczna,
  3. dyrektor opracowuje jednolity tekst statutu z uwzględnieniem zmian.
 2. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w statucie.
 3. Tryb zatwierdzania statutu:
  1. treść statutu opiniuje i zatwierdza rada rodziców,
  2. statut uchwala rada pedagogiczna i określa termin wejścia w życie uchwały,
  3. treść statutu przedszkola podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie go na stronie internetowej przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 20, uchwałą nr 10/2014 z dnia 20.02.2014 r. zawartą w księdze protokołów przyjęła treść niniejszego statutu.
 5. Z dniem wejścia niniejszego statutu traci moc obowiązujący statut dotychczasowy.
 6. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 22.02.2014 r.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cuber-Cebula, Przedszkole nr 2, ul. Hołdunowska 20, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 60 60, e-mail: mp2ledziny@onet.eu
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.09
Data udostępnienia: 2015.03.09 20:33:24
Liczba odwiedzin strony: 22418 (ostatnie odwiedziny 2024.02.19 07:49:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny