Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut
 Strona archiwalna z dnia 2004.02.15 00:37:02 powrót do aktualnej strony
 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

I. Postanowienia ogólne

§1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach zwany dalej "Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjną, która działa jako jednostka budżetowa Miasta Lędziny.

§2

Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Lędziny.

§3

Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 z póź. zm.).
 2. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.).
 3. uchwały Rady Miejskiej w Lędzinach nr XCI/12/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.
 4. innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych.
 5. niniejszego Statutu.

§4

Siedzibą Ośrodka są Lędziny. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Miasta Lędziny.

II. Cele i zadania

§5

Celem działalności Ośrodka jest:

 1. kształtowanie lokalnej polityki społecznej oraz współtworzenie gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej oraz jej koordynacja,
 2. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
 3. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak również doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§6

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują:

 1. zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminy w tym: zadania o charakterze obowiązkowym,
 2. zadania zlecone gminie przez administrację rządową podyktowane zapisami ustawy o pomocy społecznej,
 3. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po otrzymaniu odpowiednich środków.

§7

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej z zastrzeżeniem świadczeń określonych odrębnymi przepisami, wydawane są w formie pisemnej.

§8

 1. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 2. Ośrodek może zlecać w drodze umowy zadania z zakresu pomocy społecznej podmiotom wymienionym w punkcie 1 oraz wspierać je w tym finansowo.

III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem.

§9

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta.
 2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i zapewnia wykonywanie zadań, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w Ośrodku. Posiada uprawnienia do zatrudniania i zwalniania pracowników.
 4. W zakresie realizacji zadań Ośrodka Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
 5. Dyrektor jest uprawniony do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 6. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
 7. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy głównego księgowego, kierowników działów i kierowników ośrodków wsparcia.
 8. Dyrektor składa Radzie Miasta Lędziny coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§10

Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres pracy komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny i inne wewnętrzne akty prawne wprowadzane przez Dyrektora Ośrodka.

§11

 1. Na podstawie uchwały Rady Miasta Lędziny Dyrektor upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych gminy oraz zleconych gminie.
 2. Do wykonywania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej Rada Miasta może upoważnić, na wniosek Dyrektora innych pracowników Ośrodka.

§12

 1. Dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na:
  1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej, rozeznaniu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  2. prowadzeniu postępowania w sprawach świadczeń pomocy społecznej,
  3. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  4. prowadzeniu pracy socjalnej,
  5. prowadzeniu ośrodków wsparcia,
  6. realizacji świadczeń,
  7. prowadzeniu spraw finansowo-księgowych oraz administracyjno-gospodarczych,
  8. prowadzeniu spraw pracowniczych i organizacyjno-prawnych,
  9. innych zadań wynikających z niniejszego Statutu,

  tworzy się odpowiednie komórki organizacyjne: działy, zespoły, samodzielne stanowiska, ośrodki wsparcia, gospodarstwa pomocnicze, mieszkania chronione i wspólnotowe, punkty konsultacyjne itp.

 2. W razie pojawiających się potrzeb, bądź zmiany przepisów prawa obowiązujących w zakresie pomocy społecznej, Ośrodek może tworzyć nowe komórki organizacyjne.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§13

Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z:

 1. budżetu gminy,
 2. budżetu państwa,
 3. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych,
 4. innych prawem przewidzianych źródeł.

§14

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące w tej mierze akty prawne.
 3. Ośrodek dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.

§15

Zasady wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Ośrodka ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

§16

Ośrodek może prowadzić środek specjalny do gromadzenia darowizn pieniężnych lub rzeczowych od osób fizycznych i prawnych. Środki gromadzone w ramach środka specjalnego przeznacza się na poprawę standardu usług pomocy społecznej udzielanej przez Ośrodek.

V. Mienie Ośrodka

§17

 1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przekazane przez organy gminy lub zakupione przez Ośrodek dla prowadzenia działalności.
 2. Ośrodek nadzoruje i zarządza posiadanym mieniem z należytą starannością poprzez:
  1. prowadzenie właściwej ewidencji,
  2. przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. dokonywanie okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. zapobieganie dekapitalizacji majątku przez planowanie nakładów na remonty i odtwarzanie majątku w oparciu o okresowe inwentaryzacje oraz w oparciu o posiadane i planowane środki budżetowe.

VI. Przepisy końcowe

§18

 1. Statut nadaje Rada Miasta w formie uchwały.
 2. Zmian i uzupełnień Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego nadania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Skwara-Zięciak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 67 91, e-mail: mops_ledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.01.29
Data udostępnienia: 2004.02.15 00:37:02

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny