Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut
 Strona archiwalna z dnia 2003.09.04 22:18:00 powrót do aktualnej strony
 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

Przepisy ogólne

§1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 291istopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 1998 nr 64 poz. 414).
 2. Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późn. zm.).
 3. Uchwały Rady Miejskiej w Lędzinach XCI/12/99 z dnia 30.12.1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych.
 5. Niniejszego statutu.

§2

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Lędziny.
 2. Siedzibą MOPS są Lędziny.
 3. Obszarem działania Ośrodka jest Miasto Lędziny.

§3

 1. Ośrodek realizuje zadania Miasta w zakresie pomocy społecznej będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami albo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
 2. MOPS podlega bezpośrednio Zarządowi Miasta.

Cele i zadania MOPS

§4

Celem działania Ośrodka jest:

 1. kształtowanie lokalnej polityki społecznej oraz współtworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście,
 2. doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin, oraz integracji rodzin i osób ze środowiskiem,
 3. zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§5

Zadania w zakresie pomocy społecznej Miasta Lędziny są realizowane poprzez:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 5. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub uzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§6

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest diagnozowanie, ewaluacja, zaspakajanie stwierdzonych potrzeb osób, rodzin i środowiska lokalnego wymagających interwencji socjalnej.
 2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
  1. W zakresie wykonywania zadań własnych gmin:
   1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
   2. przyznawanie pomocy rzeczowej,
   3. przyznawanie pomocy w naturze i zasiłków oraz pożyczek na ekonomiczne usamodzielnianie się,
   4. kierowanie i zapewnianie całodziennego pobytu, podstawowych świadczeń rekreacyjno-kulturalnych oraz edukacyjnych, a także posiłku poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora,
   5. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.
  2. W zakresie wykonywania zadań własnych o charakterze obowiązkowym:
   1. udzielanie schronienia posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
   2. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
   3. pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym,
   4. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstających w wyniku zdarzenia losowego,
   5. praca socjalna,
   6. sprawienie pogrzebu.
  3. W zakresie wykonywania zadań zleconych gminie:
   1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, dodatków do świadczeń,
   2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, okresowych gwarantowanych okresowych specjalnych,
   3. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
   4. świadczenie usług specjalistycznych,
   5. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski ekologicznej lub żywiołowej,
   6. inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
 3. Do pozostałej działalności Ośrodka należy prowadzenie świetlicy środowiskowej.

§7

W realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współdziała z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnym.

Organizacja i zarządzanie MOPS

§8

 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor - powoływany i odwoływany przez Zarząd Miasta.
 2. Kadencja Dyrektora trwa 4 lata.

§9

 1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz, organizuje jego pracę, ustala podział obowiązków między pracownikami nadzoruje i koordynuje ich pracę.
 2. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MOPS.
 3. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 4. W zakresie realizacji zadań statutowych Ośrodka Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów itp.
 5. Dyrektor posiada uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz zleconych z zakresu pomocy społecznej.
 6. Dyrektor MOPS składa Radzie Miejskiej Lędzin coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 7. Sprawozdania Dyrektora składane są Zarządowi Miasta wg potrzeb.

§10

W strukturze MOPS wyodrębnia się:

 1. zespół pracowników socja1nyoh,
 2. zespół opiekunek MOPS,
 3. dział świadczeń społecznych,
 4. Dom Dziennego Pobytu Seniora,
 5. dział księgowości,
 6. dział administracyjno-gospodarczy.

§11

Zadania oraz organizacja wewnętrzna poszczególnych komórek organizacyjnych oraz stanowisk pracy określa Dyrektor MOPS w regulaminach organizacyjnych zatwierdzonych przez Zarząd Miasta.

Mienie i gospodarka finansami

§12

 1. Dyrektor Ośrodka zarządza mieniem wydzielonym i przekazanym przez organy gminy.
 2. Dyrektor Ośrodka w ramach zwykłego zarządu jest umocowany do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację zadań statutowych MOPS, wobec wszystkich organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda Zarządu Miasta.

§13

Ośrodek prowadzi działalność statutową w oparciu o:

 • środki przekazane z budżetu wojewody na finansowanie zadań zleconych gminom,
 • środki z budżetu Gminy Miejskiej Lędziny,
 • dochody własne, w tym z prowadzonej działalności gospodarczej w formie gospodarstwa pomocniczego,
 • innych prawem dopuszczalnych źródeł.

§14

Odpłatności podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Seniora ustala Dyrektor MOPS, a zatwierdza Zarząd Miasta.

Przepisy końcowe

§15

 1. Statut Ośrodka nadaje Rada Miasta Lędziny.
 2. Wszelkie zmiany w Statucie wymagają uchwały Rady Miejskiej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Skwara-Zięciak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 67 91, e-mail: mops_ledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 1999.12.30
Data udostępnienia: 2003.09.04 22:18:00

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny