Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut

Statut Miejskiego Zarządu Budynków w Lędzinach

Przepisy ogólne

§1

Jednostka budżetowa Miejski Zarząd Budynków zwana dalej "MZB" działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).
 3. Uchwały nr CXLVII/09/2000 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach wraz ze zmianami.
 4. Innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych.
 5. Niniejszego statutu.

§2

 1. MZB stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy Lędziny.
 2. Siedziba jednostki mieści się w Lędzinach przy ul. Fredry 10a.
 3. Obszarem działania jednostki jest miasto Lędziny.

§3

Celem działania jednostki jest:

 1. Administrowanie targowiskiem miejskim.
 2. Administrowanie salą przyjęć okolicznościowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
 3. Administrowanie Placem Farskim.
 4. Zarządzanie gminnymi nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi obejmującymi lokale mieszkalne, socjalne oraz użytkowe.

Organizacja i zarządzanie Miejskim Zarządem Budynków

§4

 1. Jednostką kieruje Kierownik, z którym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta.
 2. Kierownik reprezentuje jednostkę na zewnątrz, organizuje jej pracę, ustala podział obowiązków między pracownikami, nadzoruje i koordynuje ich pracę.
 3. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce.
 4. Kierownik dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 5. W zakresie realizacji zadań statutowych Kierownik jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów.
 6. Kierownik składa Radzie Miasta Lędziny coroczne sprawozdania z działalności MZB.
 7. Kierownik w ramach zwykłego zarządu jest umocowany do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem MZB, mających na celu realizacje zadań statutowych wobec organów, instytucji, przedsiębiorców i banków.
 8. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta.

§5

Zadania oraz organizację wewnętrzną MZB określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta.

Mienie i gospodarka finansami

§6

 1. Miejski Zarząd Budynków jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta.
 2. Gospodarka finansowa jednostki prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i innych obowiązujących w tej mierze przepisów.
 3. Podstawą gospodarki finansowej MZB jest plan dochodów i wydatków zwany "planem finansowym jednostki".

§7

 1. Zadania jednostki finansowane są z:
  1. budżetu miasta - środki własne,
  2. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i rzeczowej,
  3. innych prawem dopuszczalnych źródeł.
 2. Jednostka dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.

§8

 1. Źródłami dochodów jednostki są:
  1. wpłaty osób korzystających z jej usług,
  2. dochody z najmu i dzierżawy,
  3. inne dochody odprowadzane na rachunek budżetu miasta.
 2. Ponadto źródła dochodów stanowią:
  1. spadki, zapisy i darowizny,
  2. odszkodowania i wpłaty za uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki,
  3. inne określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

§9

Jednostka może tworzyć rachunek dochodów własnych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§10

 1. Jednostka zarządza mieniem wydzielonym i przekazanym przez organy gminy.
 2. Mienie jednostki stanowią: środki trwałe, pozostałe środki trwałe w używaniu oraz wartości niematerialne i prawne.
 3. Jednostka nadzoruje i zarządza posiadanym mieniem z należyta starannością poprzez:
  1. sporządzanie rocznych sprawozdań bilansowych,
  2. prowadzenie właściwej ewidencji w księgach inwentarzowych,
  3. dokonywanie okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. zapobieganie dekapitalizacji majątku przez planowanie nakładów na remonty, rozbudowę, rekonstrukcję, modernizację w oparciu o okresowe inwentaryzacje.

Przepisy końcowe

§11

 1. Statut jednostki budżetowej - Miejskiemu Zarządowi Budynków nadaje Rada Miasta w formie uchwały.
 2. Zmian statutu dokonuje w trybie przewidzianym do jego nadania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Małgorzata Brańka, Miejski Zarząd Budynków, ul. Fredry 10a, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 326 63 95, e-mail: targowisko@mzb-ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.15
Data udostępnienia: 2015.04.15 17:53:35
Liczba odwiedzin strony: 3902 (ostatnie odwiedziny 2024.02.21 08:13:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny