Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Podstawowym przedmiotem działania MOK jest pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości a także realizowanie zadań w dziedzinie upowszechniania kultury, pozyskiwania oraz przygotowywania społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 2. MOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, upowszechniania i inicjowania działań kulturalnych; prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej miasta na podstawie własnego programu.
 3. MOK wspiera inicjatywy służące ochronie dóbr i zabytków kultury w mieście oraz regionie, kultywuje zwyczaje i obyczaje śląskie, a także wyszukuje talenty artystyczne wśród mieszkańców Lędzin oraz zapewnia im wszechstronną pomoc.
 4. MOK współpracuje z lędzińskimi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz innymi ośrodkami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami.
 5. Do głównych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury należy:
  • rozpowszechnianie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 6. MOK prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla samorządowej instytucji kultury, w oparciu o plan finansowy obejmujący przychody i koszty z tytułu całokształtu działalności.

Rozdział II
Organizacja MOK

Strukturę organizacyjną stanowią:

 1. dyrektor,
 2. główny księgowy,
 3. sekretarka,
 4. pracownik gospodarczy,
 5. rzemieślnik,
 6. Dział Organizacji Imprez,
 7. kasjer,
 8. instruktorzy.

Schemat organizacyjny MOK - załącznik nr 1.

Rozdział III
Zakres działania, kompetencje i obowiązki pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Dyrektor

Do obowiązków należy:

 1. zarządzanie i kierowanie wszystkimi sprawami dotyczącymi sprawnej i zgodnej z prawem działalności MOK,
 2. reprezentowanie MOK w gminie Lędziny a także poza jej granicami,
 3. wyznaczenie zastępcy na okres jego nieobecności,
 4. opracowywanie programów rozwoju działalności kulturalnej w mieście pod względem inwestycji i działalności podstawowej,
 5. tworzenie rocznych planów działalności podstawowej obejmujących kalendarz imprez kulturalnych MOK,
 6. nadzorowanie wszystkich zagadnień działalności kulturalnej mających miejsce w mieście Lędziny,
 7. prowadzenie i nadzorowanie całej sprawozdawczości (opisowej i GUS) względem wszystkich zagadnień działalności kulturalnej realizowanej na terenie miasta,
 8. wykonywanie innych poleceń i czynności na polecenie burmistrza miasta lub jego zastępcy.

Główny księgowy

Do obowiązków należy:

 1. organizowanie, koordynowanie i kontrola działalności pionu finansowo-księgowo-kadrowego,
 2. ustalenie zasad sporządzania i obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kadrowych w sposób zapewniający pełną kontrolę dokonywania operacji finansowych,
 3. prowadzenie polityki rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami - opracowanie zakładowego planu kont,
 4. opracowanie harmonogramu dochodów i wydatków,
 5. opracowanie rocznych planów finansowych dochodów i wydatków,
 6. sporządzenie okresowych sprawozdań z wykonania planu dochodu i wydatków,
 7. opracowanie sprawozdania finansowego zwanego "Bilansem",
 8. wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,
 9. realizacja bieżącego budżetu Ośrodka i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 10. poprawne księgowanie operacji, zgodnie z zakładowym planem kont,
 11. kontrola wewnętrzna operacji finansowych,
 12. bieżąca kontrola środków finansowych i ich wydatkowania,
 13. nadzór nad pobieraniem i odprowadzaniem środków pieniężnych,
 14. podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
 15. składanie kontrasygnaty na dowodach i pod dokumentami powodującymi powstanie zobowiązań pieniężnych,
 16. przygotowanie projektów uchwał w zakresie zmian planów finansowych,
 17. rozliczanie podatku od towaru i usług VAT,
 18. prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
 19. prowadzenie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych,
 20. zapewnienie i kontrola należytego przechowywania dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
 21. zapewnienie należytego przechowywania i zabezpieczania środków pieniężnych w kasie, kontrola kasy MOK,
 22. zlecenie i nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz ocena ich wyników,
 23. nadzór nad ściągnięciem należności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 24. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej z zakresie kultury,
 25. współpraca z instytucjami finansowymi i bankami,
 26. udział w przygotowaniu i realizacji projektów w tym projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 27. wykonywanie innych zadań wynikających z nadanych upoważnień i pełnomocnictw,
 28. dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.

Sekretarka

Do obowiązków należy:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników,
 2. prowadzenie sekretariatu - kancelarii ogólnej, zgodnie z obowiązującą instrukcją - obiegu dokumentów,
 3. pisanie korespondencji i bieżące archiwizowanie dokumentów,
 4. prowadzenie kasy MOK, sporządzanie raportu kasowego,
 5. ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek,
 6. sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,
 7. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 8. przyjmowanie i nadawanie telefonów, udzielanie informacji bezpośredniej oraz łączenie rozmów telefonicznych,
 9. przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
 10. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby - kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,
 11. prowadzenie terminarza zajęć, ustalanie terminów spotkań dyrektora MOK,
 12. opracowanie pism według dyspozycji dyrektora MOK,
 13. obsługa techniczno-biurowa dyrektora MOK,
 14. usprawnianie organizacji pracy w zakresie prowadzenia spraw kancelaryjnych,
 15. zapewnianie prawidłowej organizacji przyjęć petentów MOK,
 16. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór funkcjonalny nad ich stanem ilościowym,
 17. obsługa gości i dyrektora MOK,
 18. dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.

Pracownik gospodarczy

Do obowiązków należy:

 1. kontrola i utrzymanie stanu sanitarnego i czystości pomieszczeń w budynku MOK przy ul. Hołdunowskiej 39, oraz otoczeniu budynku,
 2. kontrola i utrzymanie stanu sanitarnego i czystości pomieszczeń znajdujących się w Sali Widowiskowo Kinowej "Piast" przy ulicy Lędzińskiej 55, oraz otoczeniu sali  (scena, widownia, szatnie, garderoby, toalety, hole) jak również teren zewnętrzny przynależący do sali widowiskowo kinowej "Piast",
 3. dokonywanie zaopatrzenia - zakupów niezbędnych środków czystości celem utrzymania porządku na terenie placówek należących do Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach,
 4. koordynacja techniczna przy organizacji imprez - nadzór techniczny,
 5. obsługa szatni podczas imprez odbywających się w sali widowiskowo kinowej "Piast",
 6. dbanie o ład i porządek pracy na stanowisku pracy,
 7. opracowywanie tygodniowego grafiku pracy (sprzątania) zgodnego z funkcjonowaniem placówki (budynek MOK i sala widowiskowo-kinowa "Piast").

Rzemieślnik

Do obowiązków należy:

 1. kontrola sprawności i naprawa urządzeń w kinie "Piast" i w budynku MOK,
 2. okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi), elementów drewnianych (drzwi, ławki itp.), pomieszczeń kina "Piast" i MOK,
 3. wymiana szyb w razie potrzeby - budynek kina "Piast" i budynek MOK,
 4. konserwowanie i naprawa zamków patentowych i zwykłych - budynek kina "Piast" i budynek MOK,
 5. dorabianie i oznaczanie kluczy (odpowiedzialność za klucze budynku MOK i kina "Piast"),
 6. wymiana żarówek, naprawa gniazd wtyczkowych i wyłączników świetlnych - budynek kina "Piast" i budynek MOK,
 7. naprawa i wymiana uchwytów okiennych, uszczelnianie okien - budynek kina "Piast" i budynek MOK,
 8. konserwacja urządzeń c.o., nadzór nad właściwą eksploatacją kotłów budynek MOK,
 9. koszenie trawników wokół budynku MOK i kina "Piast",
 10. dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi do pracy,
 11. pilnowanie i odpowiedzialność za powierzone mienie (budynek MOK, sala widowiskowo-kinowa "Piast"),
 12. pomoc przy projekcji filmów,
 13. obsługa imprez MOK (zabezpieczenie techniczne),
 14. prowadzenie dokumentacji przeglądów technicznych, badań ekspertyz i konserwacji w budynku MOK,
 15. nadzorowanie przeglądów urządzeń technicznych w budynku MOK, a także sali widowiskowo-kinowej "Piast",
 16. wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb MOK zleconych przez dyrektora,
 17. dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.

Dział Organizacji Imprez

Do obowiązków należy:

 1. obsługa imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach,
 2. informowanie mieszkańców o działalności i zamierzeniach MOK,
 3. organizacja koncertów profesjonalnych i amatorskich form artystycznych,
 4. przygotowanie i realizacja imprez artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych dla mieszkańców miasta Lędziny,
 5. realizacja imprez zleconych przez podmioty gospodarcze, szkoły i inne instytucje publiczne miasta Lędziny,
 6. współpraca z mediami, instytucjami, społecznym ruchem kulturalnym miasta Lędziny,
 7. dokonywanie zakupów zgodnie z planem budżetowym potrzebnych do realizacji zadań kółek zainteresowań MOK, poprzez wcześniejsze złożenie zamówienia zatwierdzonego przez dyrektora MOK,
 8. ustalanie repertuaru kina oraz reklama filmów mediach, na plakatach,
 9. terminowe opracowywanie planów i sprawozdań z działalności kół zainteresowań (dopilnowywanie prowadzenia dokumentacji poszczególnych instruktorów z kółek zainteresowań),
 10. gromadzenie i archiwizacja dokumentacji imprez,
 11. archiwizacja informacji pisanych (internet, czasopisma) o działaniach MOK,
 12. dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.

Kasjer

Do obowiązków należy:

 1. sporządzania właściwej dokumentacji przy pobieraniu i wydawaniu pieniędzy - gotówki (KW, KP) zgodnie z polityką finansową MOK,
 2. sporządzanie raportu kasowego z przyjętej gotówki,
 3. rozliczanie się z powierzonego mienia na każde żądanie księgowego i dyrektora MOK,
 4. pokrycie wszelkich strat finansowych, jakie wynikają na rzecz MOK w powierzonych kasjerowi środkach finansowych, czekach - składnikach majątkowych,
 5. opisywanie przyjętych faktur i sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym.

Instruktorzy

Do obowiązków należy:

 1. nabór i przyjmowanie dzieci do grup artystycznych,
 2. prowadzenie zajęć kółek zainteresowań MOK z należytą sumiennością i dokładnością,
 3. przygotowanie dzieci i sal do występów organizowanych w MOK-u ,
 4. przygotowywanie wystaw prac autorskich dzieci uczęszczających na zajęcia do MOK-u,
 5. pomoc i wspieranie w działaniach artystycznych MOK,
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością kółek zainteresowań MOK (dziennik zajęć, zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach, kronika, wycinki z prasy, zdjęcia, archiwizacja prac, listy wycieczek - wyjazdowe przeglądy, koncerty),
 7. aktywne uczestnictwo w imprezach i przedsięwzięciach artystycznych organizowanych przez MOK a także imprezach miejskich,
 8. samodzielna organizacja występów i promowanie młodych lędzińskich artystów,
 9. dbanie o dobry wizerunek zespołów i grup MOK,
 10. zgłaszanie zapotrzebowania na materiały konieczne do prowadzenia zajęć przez instruktorów w MOK najpóźniej na kolejny rok do 30 czerwca,
 11. zgłaszanie przez instruktorów zapotrzebowania na transport dla zespołów MOK,
 12. promowanie kultury w Lędzinach,
 13. przekazywanie informacji do prasy - mediów o sukcesach zespołów, zgłaszanie informacji do Działu Organizacji Imprez MOK,
 14. ścisły kontakt instruktorów z Działem Organizacji Imprez,
 15. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności kółek zainteresowań do dnia 31 grudnia - okres sprawozdawczy samorządowej instytucji kultury.

Rozdział IV
Społeczna Rada Programowa

 1. Może być zespołem pomocniczym, doradczym inspirującym i opiniodawczym dla dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, funkcjonującym zgodnie z regulaminem Społecznej Rady Programowej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach.
 2. Do zakresu działania Rady należy także opiniowanie i wnioskowanie:
  1. w sprawach dotyczących statutowej działalności MOK,
  2. organizacji i kierunków rozwoju MOK.
 3. Członkowie Rady uczestniczą w pracach Rady honorowo.
 4. Szczegółowe zasady powoływania i funkcjonowania Społecznej Rady Programowej określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Rozdział V
Zasady podpisywania pism i dokumentów

 1. Do podpisu dyrektora zastrzega się w szczególności:
  • pisma i dokumenty:
   1. kierowane do centralnych i wojewódzkich organów administracji, urzędów miast i gmin,
   2. kierowane do jednostek samorządu terytorialnego,
   3. kierowane do organów kontrolnych,
   4. kierowane do organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i służb porządkowych,
   5. kierowanie do innych, nie ujętych wyżej, instytucji i organizacji,
   6. odpowiedzi na zapytania instytucji i osób fizycznych,
   7. związane z wykonywaniem funkcji dyrektora Ośrodka,
   8. dokumenty finansowe,
   9. plany i sprawozdania z wykonywania wydatków dochodów i dotyczące działalności Ośrodka,
   10. wszystkie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora,
   11. decyzje administracyjne postanowienia i zaświadczenia w sprawach indywidualnych.
 2. Do głównego księgowego należy:
  1. aprobata dokumentów finansowych, planów i sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów finansowych,
  2. podpisywanie pism i dokumentów w ramach upoważnień udzielonych przez dyrektora.
 3. Szczegółowe procedury związane z organizacją funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury określa dyrektor.
 4. Zasady i tryb postępowania przy załatwianiu spraw w Ośrodku reguluje kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy szczególne dotyczące załatwiania określonych spraw.

Rozdział VI
Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień

 1. Upoważnień i pełnomocnictw udziela dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury na wniosek pracownika bądź z własnej inicjatywy, w celu załatwienia określonych spraw służbowych.
 2. Pracownicy przygotowują i załatwiają sprawy oraz ponoszą odpowiedzialność za:
  1. znajomość i przestrzeganie przepisów prawa,
  2. przestrzeganie terminów załatwianych spraw,
  3. przestrzeganie etyki zawodowej,
  4. właściwą obsługę klientów,
  5. prawidłowe prowadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów,
  6. dochowywanie tajemnicy służbowej.

Rozdział VII
Czas pracy

 1. Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach pracuje we wszystkie dni robocze miesiąca 40 godzin tygodniowo z 3-miesięcznym okresem rozliczeniowym, jednak z zastrzeżeniem wynikającym z treści art. 129 §1 Kodeksu Pracy.
 2. Pracę w MOK ustala się w godzinach:
  1. dyrektor przyjmuje strony codziennie od 7:30 do 15:30 zgodnie z harmonogramem zaplanowanych spotkań,
   1. w razie nieobecności dyrektora w nagłych sprawach przyjmuje wyznaczona na czas nieobecności dyrektora w zastępstwie osoba odpowiedzialna za Ośrodek,
  2. sekretariat Ośrodka pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30,
  3. Dział Organizacji Imprez pracuje w godzinach od: 7:30 do 18:00,
  4. Kasjer kina "Piast" - piątek, sobota, niedziela godzinę przed seansem, w trakcie trwania seansu,
  5. Dział Księgowości pracuje w godzinach od 15:00-19:00,
  6. pracownice gospodarcze zgodnie z dwutygodniowym grafikiem pracy,
  7. Instruktorzy Ośrodka pracują zgodnie z grafikiem zajęć.
 3. W celu właściwego przekazania petentom informacji o zasadach pracy Ośrodka w jego siedzibie wywiesza się:
  1. tablice ogłoszeń zawierające informacje dotyczące czasu pracy Ośrodka, terminach przyjęć interesantów, oraz innych ważnych dla klientów informacji,
  2. tabliczki informacyjne z nazwą działów, wyszczególniające nazwisko i stanowisko służbowe pracownika.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

 1. Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy czynności tych pracowników.
 2. W ramach stanowisk pracy obowiązuje zasada pełnienia zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w pracy.
 3. Po zmianach personalnych obowiązuje protokolarne przekazywanie dokumentacji wynikającej z zakresów czynności.
 4. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników regulują postanowienia Regulaminu Pracy.
 5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, Statucie Ośrodka oraz odrębnych przepisach prawa wyznaczających granice działalności, funkcjonowanie Ośrodka oraz wykonywanie zadań, określa dyrektor w drodze zarządzeń.
 6. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
 7. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracownikom.

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (451 KB).

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (70 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Joanna Figura, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 326 78 33, e-mail: mokledziny@o2.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.10.07
Data udostępnienia: 2013.10.07 22:06:54
Liczba odwiedzin strony: 4018 (ostatnie odwiedziny 2024.06.12 21:40:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny