Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

§1

Miejski Ośrodek Kultury działa na podstawie niniejszego statutu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta nr XXIX/165/04 z dnia 25.11.2004 r. uchwalonego na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. nr 13 poz. 123 z 2002 r. z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. nr 12 poz. 136).

§2

Miejski Ośrodek Kultury zwany w dalszej części MOK swoją działalność prowadzi na terenie gminy w pomieszczeniach budynku przy ul. Hołdunowskiej 39.

§3

 1. Organem założycielskim MOK jest Rada Miasta Lędziny.
 2. Organizator przekazuje instytucji kultury majątek określony na zasadach zgodnych z uchwałami rady miasta.
 3. Nadzór nad działalnością MOK sprawuje burmistrz miasta.
 4. MOK posiada osobowość prawną, jest wpisany do rejestru placówek kultury prowadzonego przez organizatora.
 5. MOK używa pieczątki podłużnej o następującej treści: Miejski Ośrodek Kultury 43-143 Lędziny ul. Hołdunowska 39.

§4

 1. Podstawowym celem MOK jest pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.
 2. MOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, upowszechniania i inicjowania działań kulturalnych.
 3. MOK prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej miasta na podstawie własnego programu.
 4. MOK wspiera inicjatywy służące ochronie dóbr i zabytków kultury w mieście oraz regionie, kultywuje zwyczaje i obyczaje śląskie.
 5. MOK wyszukuje talenty artystyczne wśród mieszkańców Lędzin oraz zapewnia im wszechstronną pomoc.
 6. MOK współpracuje z lędzińskimi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz innymi ośrodkami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami.

§5

 1. Do podstawowych zadań MOK należy:
  • rozpowszechnianie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 2. Zadania wymienione wyżej realizuje poprzez organizowanie:
  • indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze,
  • różnorodnych form edukacji kulturalnej,
  • imprez kulturalnych.

§6

 1. MOK prowadzi działalność kulturalną, usługową i marketingową.
 2. Organizuje spektakle, koncerty, imprezy rozrywkowe, wystawy, projekcje filmów.
 3. Prowadzi działalność wydawniczą, dokonuje zakupu i sprzedaży wydawnictw dotyczących dorobku Lędzin i regionu.
 4. Prowadzi kółka artystyczne, zajęcia w zespołach zainteresowań, folklorystycznych i chórach wspierając amatorski ruch artystyczny.
 5. Świadczy usługi: kserograficzne, impresariatu artystycznego, nauki języków i inne w zakresie kultury i oświaty.
 6. Wynajmuje pomieszczenia, sprzęt, prowadzi działalność handlowo-usługową i gastronomiczną.
 7. MOK prowadzi inne formy działalności dla realizacji zadań statutowych.
 8. MOK współdziała z Referatem Kultury i Referatem Promocji UM w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej.

Zarządzanie i organizacja Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach

§7

 1. Na czele MOK stoi dyrektor, który zarządza i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor wybierany jest w drodze konkursu i zostaje powołany przez Burmistrza Miasta.
 3. Wysokość wynagrodzenia dla dyrektora ustala Burmistrz Miasta Lędziny przy zachowaniu zasad określonych w odrębnych przepisach.
 4. Wynagrodzenie pracowników MOK ustala dyrektor przy zachowaniu zasad określonych w odrębnych przepisach.
 5. Dyrektor MOK organizuje, zatrudnia i nadzoruje podległych pracowników.

§8

 1. Do zadań dyrektora należy:
  • prowadzenie działalności MOK zgodnie ze statutem,
  • sporządzenie budżetu MOK i nadzór nad jego właściwą realizacją,
  • dbałość o mienie i właściwą gospodarkę tym mieniem,
  • zatwierdzanie planu działalności i planu finansowego MOK,
  • zawieranie, rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz innych umów cywilnoprawnych dot. działalności statutowej.

§9

 1. Organizację wewnętrzną MOK określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora MOK.

§10

 1. Organem doradczym, inspirującym i opiniodawczym dla dyrektora MOK jest Społeczna Rada Programowa.

Gospodarka finansowa i majątek

§11

 1. MOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
 2. Podstawą gospodarki finansowej MOK jest plan finansowy, zatwierdzony w drodze zarządzenia przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku może ulec zmianie.
 3. Działalność MOK finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej otrzymanej od organizatora, dotacji celowej z budżetu państwa, funduszy celowych, darowizn, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, przychodów z pobieranych opłat od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
 4. Wysokość dotacji podmiotowej dla MOK określa budżet Miasta Lędziny i ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez dyrektora MOK przekazywanego Burmistrzowi Miasta.
 5. Przychody z działalności gospodarczej MOK służą do realizacji celów statutowych.
 6. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania MOK pokrywane są z uzyskanych dotacji i przychodów.
 7. Środki finansowe MOK gromadzone są na oddzielnym rachunku bankowym.
 8. Kwota dotacji jest przekazywana przez miasto na rachunek bankowy MOK.
 9. Dyrektor MOK składa Burmistrzowi Miasta roczne sprawozdanie z działalności po zaopiniowaniu przez Społeczną Radę Programową i Referat Kultury Urzędu Miasta Lędziny.
 10. Dyrektor MOK corocznie, w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta.

Postanowienia końcowe

§12

 1. Statut MOK nadaje Rada Miasta.
 2. Zmiany statutu należy dokonywać w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§13

 1. Organ założycielski może zlikwidować MOK.
 2. Przed wydaniem aktu o likwidacji MOK organizator jest zobowiązany z sześciomiesięcznym (6) wyprzedzeniem podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach likwidacji.

§14

 1. Sposób powoływania i funkcjonowania Społecznej Rady Programowej określa regulamin organizacyjny.
 2. Skład Rady Programowej MOK przedstawiony jest do wiadomości organu założycielskiego.
 3. Społeczna Rada Programowa ma prawo w uzasadnionych przypadkach wnioskować do organu założycielskiego o dokonanie zmian w kierownictwie MOK.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Joanna Figura, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 326 78 33, e-mail: mokledziny@o2.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.09.06
Data udostępnienia: 2012.09.06 20:06:30
Liczba odwiedzin strony: 3835 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 09:22:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny